Програма фахових вступних випробуваньСкачати 442.23 Kb.
Сторінка2/3
Дата конвертації15.04.2016
Розмір442.23 Kb.
1   2   3

Показники оцінки ефективності системи управління: загальні результативні показники виробничо-фінансової діяльності підприємства; показники продуктивності управлінської праці; показники економічності апарату управління. Коефіцієнт якості виконання управлінських робіт, коефіцієнт стабільності кадрів, коефіцієнт, що характеризує співвідношення між темпами зростання обсягу виробництва і витратами на управління.


Методи розрахунку економічної ефективності управлінської праці. Методика визначення економічної ефективності впровадження заходів з удосконалення управління.

Рекомендована література: базова [2; 7; 11].
БАЗОВА РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Гірняк О. М., Лазановський П. П. Менеджмент: теоретичні основи і практика. ― К.: “Магнолія плюс”,2003. – 336 с.

 2. Ґріфін Р., Яцура В. Основи менеджменту: Підручник / Наук. ред. В.Яцура, Д. Олесневич. – Львів, Бак, 2001. – 624 с.

 3. Дідковська Л.Г., Гордієнко П.Л. Історія вчень менеджменту: Навч. посібник. – К.: Алерта, 2008. – 477 с.

 4. Кредісов А.І. Історія вчень менеджменту: Підручник для вищих навч. заклад. – К.: Знання України, 2001. – 300 с.

 5. Кредісов А., Панченко Є., Кредісов В. Менеджмент для керівників. – К.: Т-во "Знання", КОО, 1999. – 556 с.

 6. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Теоретичні та прикладні засади менеджменту: Навчальний посібник. – Львів: Національний університет „Львівська політехніка” (інформаційно-видавничий центр „ІНТЕЛЕКТ +” Інституту післядипломної освіти), „Інтелект- Захід”, 2002. – 228 с.

 7. Мартиненко М.М. Основи менеджменту. – К.: Каравела, 2005. – 496 с.

 8. Менеджмент: Навчальні матеріали у схемах і формулах / Ред. А. І. Кредісов. – К.: Знання України, 2006. – 416 с.

 9. Мескон М., Альберт И., Хедоури Ф. Основы менеджмента. / Пер. с англ. – М.: Дело, 1993. – 702 с.

 10. Мицик Б.І., Яцура В.В., Основи менеджменту. – Львів, 2000. – 160 с.

 11. Осовська Г.В., Осовський О.А. Основи менеджменту. – К.: Кондор, 2006. – 664 с.

 12. Осовська Г.В., Копитова І.В. Основи менеджменту. Практикум: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2005. – 581 с.

 13. Пушкар Р., Тарнавська Н. Менеджмент: теорія і практика. – Тернопіль: Карт-бланш, 2003. – 490 с.

 14. Робінс, Стефан П., ДеЧенцо, Девід А. Основи менеджменту / Пер. з англ. А. Олійник та ін. – К.: Видавництво Соломії Повличко “Основи”, 2002. – 671 с.

 15. Соболь С.М., Багацький В.М. Менеджмент: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. – К.:КНЕУ, 2005. – 225 с.

 16. Управление современной компанией: Учебник / Под ред. проф. Б. Мильнера и проф. Ф. Лиса. – М.: ИНФРА-М, 2001. – XVIII, 586 с.

 17. Хміль Ф.І. Практикум з менеджменту організацій: навчальний посібник. – Львів: «Магнолія плюс», 2004. – 333 с.

 18. Хміль Ф.І. Основи менеджменту: Підручник. – К.: Академвидав, 2003.

 19. Шегда А. В. Менеджмент: Учебник. – 3-е изд., испр., доп. – К.: Знання, 2006. – 645 с.

 20. Яцура В. В., Жук О. П. Менеджмент: Навч. посіб. – Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008.– 444 с.

Методичне забезпечення

 1. Яцура В. В., Жук О. П. Менеджмент: Навч. посібник. – Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 444 с.

 2. Методичні рекомендації щодо підготовки, оформлення та захисту курсових, дипломних і магістерських робіт для студентів спеціальності «Менеджмент організацій» / Упоряд.: Жук О.П., Горинь М.О., Чопко Н.С.; За наук. ред. проф. Яцури В.В. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2007. – 63 с.Навчальна дисципліна “Операційний менеджмент”

Тема 1: Операційна стратегія та конкурентоспроможність.

Понятійний апарат операційного менеджменту. Операційний менеджмент як різновид функціонального. Концепції та функції операційного менеджменту. Розвиток операційного менеджменту. Операційна стратегія. Стратегія і тактика операцій. Структура системи управління. Характеристика підсистем управління.Тема 2: Проектування продукту та виробничого процесу.

Операційна система організації. Класифікація та елементи операційних систем. Операційна діяльність підприємства. Організація операційної діяльності. Проектування операційних систем. Управління процесом проектування. Класифікація інновацій. Ефективність інноваційної діяльності.Тема 3: Розробка послуг та вибір процесу обслуговування.

Операційне управління сфери послуг. Операційний менеджмент у посередницькій діяльності. Індустріалізація розробки послуг. Якість сервісу.


Тема 4: Управління надійністю операційних систем.

Забезпечення функціонування операційної системи. Ухвалення рішень в операційному менеджменті. Операційний консалтинг. Оновлення бізнес-процесу.Тема 5: Управління якістю та продуктивністю.

Якість товару та продуктивність системи. Виробничі системи “точно в час”. Управління закупівлями. Логістичні системи. Еволюція вітчизняних систем якості. Західні системи якості.


Тема 6: Стратегічне планування потужностей.

Управління проектами. Проектний підхід до управління. Планування та розміщення промислових приміщень та обладнання. Прогнозування на виробництві. Сукупне планування. Календарне планування та моделювання. Синхронне виробництво та мережеве планування.


Тема 7: Людський чинник в операційному менеджменті.

Планування трудового процесу та нормування операцій. Потреби та мотиви людини. Нормування та організація праці. Вимоги до операційного керівника. Принципи та методи управління персоналом на виробництві.


БАЗОВА РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Белінський П.І. Менеджмент виробництва та операцій. – К., 2005

 2. Белобжецкий И.А. Ревизия и контроль в промышленности: Учеб. пособие. – М.: Финансы и статистика, 1987 г. – 294 с.

 3. Василенко В.О., Ткаченко Т.І. Виробничий (операційний) менеджмент. – К., 2005

 4. Гэлловэй Л. Операционный менеджмент. – СПб: Питер, 2002. – 320 с.: ил.

 5. Дикань В.Л. Реформирование экономики Украины и конкурентоустойчивость предприятий – Харьков, 1997

 6. Дилфорт Д. Производственный и операционный менеджмент, - Минск, 1995

 7. Довгань Л.Є. Праця керівника або практичний менеджмент: Навч. Посібник. – К.: “ЕксОб”, 2002. – 384 с.

 8. Инновации и организационные структуры инновационного менеджмента // Инновационный менеджмент: Учебник для вузов / С.Д. Ильенкова, Л.М. Гохберг, С.Ю. Ягудин и др.; Под ред С.Д. Ильенковой. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. – 255 с.

 9. Комарницький І.Ф., Белінський П.І., Кравець В.І. Менеджмент виробництва та операцій. Практикум (тестові, проблемні ситуації, практичні завдання). – К., 2005

 10. Контроллинг в бизнесе / под.ред. Карминского А. / (2-е изд.). М.: ФиС, 2002. – 256с.

 11. Кредісов А.І. та інші. Менеджмент для керівників. – К., 1999.

 12. Круглов М.Г., Сергеев С.К. Менеджмент систем качества: Учеб. пособие. – М., 1997

 13. Курочкин А.С. Операционный менеджмент. – К.,2000

 14. Макаренко М.В., Махалина О.М. Производственый менеджмент

 15. Мардас А.Н., Мардас О.А. Краткий курс практического менеджмента. – СПб., 2002. – 160 с.

 16. Марк Д. Ханна. Управління виробництвом з метою задоволення споживача. / Пер. Р. Григоренка, А. Йолкіної, К. Мішенкової, А Півторака, С Яблонського. – К., 2003. – 226 с.

 17. Мескон М., Альберт И., Хедоури Ф. Основы менеджмента (Пер.с англ.).- М., 1992

 18. Мицик Б.І., Сажинець С.Й. Основи стандартизації, сертифікації і менеджменту якості. - Львів, 2001

 19. Мицик Б.І., Яцура В.В., Основи менеджменту. – Львів, 2000

 20. Плоткін Я.Д., Пащенко І.Н.. Виробничий менеджмент: Навчальоний посібник; Збірник вправ. – Львів: Державний університет “Львівська політехніка” (Інформацйійно-видавничий центр “ІНТЕЛЕКТ+” Інституту підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів), 1999. – 258 с.

 21. Производственный менеджмент: Учебник для вузов. 4-е изд. / Р.А. Фатхутдинов. – СПб.: Питер, 2003. – 491 с.: ил.

 22. Соснін О.С., Казарцев В.В. Виробничий і операційний менеджмент. – К., 2002

 23. Сумець О.М. Основи операційного менеджменту: Підручник / Для студентів економ. спец. – За ред. проф. О.Л. Яременка. – К.: ВД “Професіонал”, 2004. – 416 с.

 24. Сухарева Л.А., Петренко С.Н.. Контроллинг – основа управления бизнесом. – К.: Эльга, Ника-Центр, 2002. – 208 с.

 25. Тарнавська Н.П., Пушкар М.М. Менеджмент: теорія і практика. – Тернопіль:Карт-бланш, 1997. – 456 с.

 26. Чейз, Ричард, Б., Эквилайн, Николас, Дж., Якобс, Роберт, Ф. Производственный и операционный менеджмент; 8-е издание. : Пер.с англ. : М. : Издательский дом «Вильямс», 2003. – 704 с. : ил. – Парал. тит.англ.

 27. Школа І.М., Михайловська О.В. Операційний менеджмент. Практикум. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2004. – 376 с.


Навчальна дисципліна “Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства”

Тема 1. Зовнішньоекономічна діяльність як вид підприємництва

Сутність та роль ЗЕД в сучасних умовах господарювання. Рівні (глобальний, наднаціональний, галузевий, національний, регіональний, макрорівень, мінірівень), об’єкти (товари, послуги, зовнішньоекономічні зв’язки) і суб’єкти (згідно ст. 3 ЗУ «Про ЗЕД») ЗЕД. Види ЗЕД (згідно ст. 4 ЗУ «Про ЗЕД»). Принципи здійснення ЗЕД (загальні, специфічні, національні). Нормативно-правове забезпечення ЗЕД в Україні.
Тема 2. Зовнішньоекономічні операції та зв’язки як об’єкти управління

Поняття та види (основні і допоміжні) зовнішньоекономічних операцій. Зовнішньоторговельні операції: види (торгівля товарами, торгівля послугами, торгівля продуктами інтелектуальної власності, звичайна торгівля, торгівля за режимом найбільшого сприяння, преференційна та дискримінаційна), форми (експорт (реекспорт), імпорт (реімпорт), внутрішньо фірмова, зустрічна торгівля), методи (прямий і через посередників) та показники (показники обсягів, показники структури, показники динаміки, показники підсумків). Сучасні тенденції і особливості розвитку зовнішньоторговельних зв’язків у світі.

Зовнішньоекономічні виробничі зв’язки: лізингові операції (фінансовий та оперативний лізинг, переваги міжнародного лізингу), виробнича кооперація (напрями і форми кооперації) та спільне підприємництво (форми, мотиви та переваги СП, вільні економічні зони як інструмент особливого регулювання ЗЕД).

Зовнішньоекономічні фінансово-інвестиційні зв’язки (прямі і портфельні інвестиції, складові «сприятливого інвестиційного клімату», види і форми іноземних інвестицій, спонукальні мотиви іноземних інвестицій, підприємство з іноземними інвестиціями, сучасні тенденції розвитку іноземного інвестування в Україні).
Тема 3. Основи регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні

Поняття зовнішньоекономічної політики держави та її складові (зовнішньоторговельна, інвестиційна, валютна та митна). Протекціонізм та лібералізація як базові моделі зовнішньоторговельної політики.Організаційна структура державного регулювання ЗЕД в Україні. Суб’єкти регулювання ЗЕД та їх повноваження (згідно ст. 9 ЗУ «Про ЗЕД»), інструменти регулювання ЗЕД. Правові режими регулювання ЗЕД на території України.

Митно-тарифне регулювання ЗЕД. Суть та структура Єдиного митного тарифу. Поняття, функції та види мита. Поняття та види митних ставок. Митна вартість товару та визначення країни походження товару.

Нетарифне регулювання ЗЕД. Методи нетарифного регулювання: 1. Кількісні: квотування (поняття, види, економічні наслідки), ліцензування (поняття, види), добровільне обмеження експорту; 2. Адміністративні: технічні барєри, внутрішні податки і збори, вимоги про вміст місцевих компонентів; 3. Фінансові: демпінг, експортні субсидії, експортні кредити, валютні обмеження та регламентація операцій з валютою.

Регулювання ЗЕД на міжнародному рівні через систему міжнародних економічних організацій: торгівля - СОТ, ЮНКТАД, МТЦ, ЮНСІТРАЛ, МТП, Міжнародні організації з регулювання світових товарних ринків, фінанси - Група світового банку, МВФ, ЄБРР, БМР, Регіональні банки розвитку, регіональні інтеграційні угрупування (ЄС, СНД, НАФТА, АСЕАН та ін.).


Тема 4. Стан та перспективи розвитку ЗЕД України.

Передумови і шляхи інтеграції України у світове господарство. Система чинників, які формують товарну і географічну структуру ЗЕД українських підприємств (геополітичні, природно-ресурсні, соціально-економічні та інфраструктурні, культурні чинники).

Україна на міжнародному ринку товарів і послуг. Товарна і географічна (регіональна і організаційна) структура зовнішньої торгівлі України та тенденції її розвитку. Показники ЗЕД України (експортна (імпортна) квоти, рівень відкритості економіки, зовнішньоторговельне сальдо, темпи приросту і т.п.).

Участь України у міжнародних фінансово-інвестиційних процесах. Участь України у Єврорегіонах. Експортний потенціал України. Перспективи розвитку України як транзитної держави.


Тема 5. Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства

Сутність та складові процесу управління ЗЕД підприємства з точки зору системно-функційного підходу у менеджменті.5.1. Ухвалення рішення про вихід на зовнішній ринок

Діагностика сучасного міжнародного середовища бізнесу. Дослідження зовнішнього (економічного, політичного, правового та культурного; макро- і мікросередовища) та внутрішнього бізнес-середовища при здійсненні ЗЕД. Чинники, що впливають на ухвалення рішення підприємства про вихід на зовнішній ринок: внутрішні і зовнішні. Небезпеки і ризи, які несе діяльність на зовнішньому ринку для підприємства.5.2. Стратегії проникнення на зовнішні ринки

Чотири основні стратегічні профілі ЗЕД підприємств: етноцентризм, поліцентризм, регіоноцентризм і геоцентризм. Напрямки формування зовнішньоекономічних стратегій: за фіксованим рівнем якості всі зусилля спрямовуються на зниження ціни через зменшення витрат; за незмінної ціни відбувається покращення якісних характеристик. Стратегія експорту та стратегія імпорту у ЗЕД.5.3. Основні форми організаційних структур управління ЗЕД на підприємстві.

Чинники і принципи побудови організаційних структур управління ЗЕД підприємства. Основні форми побудови організаційних структур управління ЗЕД: проста (експортний, імпортний відділи), складна (відділ ЗЕД, зовнішньоекономічна фірма, структура створена спільно з іноземним контрагентом) і транснаціонального типу (міжнародний відділ, функійна, продуктова, регіональна, матрична).

Структура, функції та обов’язки віділу ЗЕД на підприємстві (на основі Положення про відділ ЗЕД) та його провідних спеціалістів (на основі посадових інструкцій).

Формальні і неформальні механізми координації та інтеграції діяльності міжнародних підрозділів підприємства за Ч. Гілом. Принципи оптимізації організаційних структур управління ЗЕД.5.4. Валютне регулювання ЗЕД підприємства.

Сутність валютного регулювання. Інструменти валютного регулювання:регулювання валютного курсу;організація розрахунків в іноземній валюті; відкриття рахунків в іноземній валюті; купівля іноземної валюти; терміни розрахунків за експортно-імпортними операціями; здійснення резидентами іноземних інвестицій.5.5. Оподаткування ЗЕД підприємства.

Зміст та принципи оподаткування ЗЕД в Україні. Основні види податків, встановлених для суб’єктів ЗЕД. Пільги при здійсненні ЗЕД.

5.6. Ризики та страхування у ЗЕД.

Суть, причини виникнення та джерела ризиків у ЗЕД. Види ризиків у ЗЕД. Управління ризиками у ЗЕД. Суть страхування у ЗЕД. Основні види страхування у ЗЕД.5.7. Аналіз ЗЕД підприємства та оцінка її ефективності.

Суть та види аналізу ЗЕД. Аналіз ЗЕД країни, регіону, галузі (абсолютні показники, відносні показники, показники структури, показники інтенсивності, показники ефективності ЗЕД).

Аналіз ЗЕД підприємства: аналіз виконання зобов’язань з експорту та імпорту, аналіз динаміки експорту та імпорту, аналіз якості та конкурентоспроможності експортних (імпортних) товарів, аналіз експорту та імпорту на умовах комерційного кредиту.

Визначення ефективності ЗЕД підприємства. Валютна ефективність експорту та імпорту. Економічна ефективність зовнішньоекономічних операцій. Показники ефекту експорту та імпорту.
Тема 6. Інформаційне забезпечення та контрактний менеджмент у сфері зовнішньоекономічної діяльності

Суть і напрями інформаційного забезпечення ЗЕД. Поняття та види зовнішньоторговельної документації: документація із забезпечення виробництва експортного товару; документація з підготовки товарів до відвантаження; комерційні документи; технічна документація; документація оформлення банківських операцій; страхові документи, транспортні документи; митні документи.Поняття та особливості укладання зовнішньоекономічних договорів (контрактів). Структура зовнішньоекономічного договору. Істотні умови зовнішньоекономічного договору (14 пунктів, згідно з «Положенням про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів)»).

Процес підготовки та укладання зовнішньоекономічного договору (7 етапів): маркетингове дослідження ринку, вибір форм і методів роботи на зовнішньому ринку, розробка організаційних і комерційних заходів, проведення рекламної кампанії, підготовка до підписання, підписання договору, організація контролю за виконанням договору. Оцінка виконання договорів.
Тема 7. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства

Сутність та чинники формування міжнародної конкурентоспроможності підприємства. Показники міжнародної конкурентоспроможності підприємства. Оцінка рівня конкуренції на зовнішніх ринках. Стратегії міжнародної конкурентоспроможності підприємства. Напрями і методи підвищення міжнародної конкурентоспроможності підприємства. Сучасний стан формування і рівня міжнародної конкурентоспроможності українських підприємств.
БАЗОВА РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


 1. Господарський кодекс України: від 16 січня 2003 р.

 2. Митний кодекс України: від 11 липня 2002 р.

 3. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16 квітня 1991р.

 4. Закон України «Про режим іноземного інвестування» від 19 березня 1996 р.

 5. Закон України «Про єдиний митний тариф» від 5 лютого 1992 р.

 6. Закон України «Про Митний тариф України» від 5 квітня 2001 р.

 7. Закон України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» від 23 вересня 1994 р.

 8. Постанова КМУ «Про переліки товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню і на які встановлено квоти»

 9. Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України «Про затвердження Положення про форму зовнішньоекономічного договору (контракту)» від 6 вересня 2001 р.
 1. Аніловська Г.Я., Яремко Л.А. Господарська глобалізація та управління зовнішньоекономічною сферою. – Львів: Вид-во ЛКА, 2001. – 234 с.

 2. Антонюк Л.Л. Міжнародна конкурентоспроможність країн: теорія та механізм реалізації. Монографія. – К.: КНЕУ, 2004. – 275 с.

 3. Вічевич А., Максимець О. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності. – Львів, 2004.

 4. Георгіаді Н. Г., Князь С.В., Передало Х.С., Берлінг Р.З. Основи зовнішньоекономічної діяльності: теоретичні основи і прикладні аспекти. – Львів, 2006.

 5. Гребельник О. Основи зовнішньоекономічної діяльності. – Київ, 2004.

 6. Дахно І.І. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності. – Київ, 2008.

 7. Дідівський М.І. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства. – Київ, 2006.

 8. Дроздова Г. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства. – Київ, 2002.

 9. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств / За ред. Багрової І.В. – Київ, 2004.

 10. Зовнішньоекономічні операції та контракти / За ред. В. Козика та ін. – Київ, 2004.

 11. Кириченко О.А., Кавас І., Ятченко А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності. – Київ: ВД «Фінансист», 2000 – 635 с.

 12. Кузьмін О.Є., Горбаль Н.І. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства. – Львів, 2005.

 13. Макогон Ю., Кравченко В., Кравцова В. Внешнеэкономическая деятельность: организация, управление, прогнозирование. – Донецк, 2001.

 14. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності / За ред. Дахна І.І. – Київ, 2006.

 15. Новицький В.Є. Міжнародна економічна діяльність України: Підручник. – К.: КНЕУ, 2003. – 948 с.

 16. Пузанов І. Формування умов зовнішньої торгівлі України: Монографія. – К.: Знання України, 2002. – 162 с.

 17. Рум’янцев А., Рум’янцева Н. Зовнішньоекономічна діяльність. – Київ, 2003.

 18. Торгова Л.В., Хитра О.В. Основи зовнішньоекономічної діяльності: Практикум. – Львів: Новий Світ-2000, 2007. – 220 с.

 19. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства / За ред. І.Ю. Сіваченка. – Київ. 2003.

 20. Управление развитием организаций: 17 – модульная программа для менеджеров / Под ред. Ноздревой Р.Б. и др. - М.: ИНФРА-М, 1999. - Модуль 10: Организация и управление внешнеэкономической деятельностью. – 432 с.

 21. Циганкова Т., Петрашко Л., Кальченко Т. Міжнародна торгівля. – Київ, 2001.


Навчальна дисципліна “Управління персоналом”

Тема 1. Управління персоналом у системі менеджменту організації

Управління персоналом як об'єктивне соціальне явище та сфера професійної діяльності. Сутність, цілі, об'єкти, суб'єкти, функції, принципи та засоби управління персоналом. Організаційний та функціональний аспекти управління персоналом. Зв'язки управління персоналом із внутрішнім та зовнішнім середовищем організації. Продукт (результат) управління персоналом.

Управління персоналом як навчальна дисципліна. Мета, завдання, предмет, об'єкт навчальної дисципліни. Взаємозв'язки дисципліни „Управління персоналом” з іншими навчальними дисциплінами.

Ключові поняття управління персоналом: управління (менеджмент), персонал, організація. Організація як соціальний інститут та об'єкт управління. Спільна праця в організації. Об'єктивна необхідність управління спільною працею.

Зміст поняття „персонал організації”. Основні характеристики персоналу підприємства: структура, чисельність, професійна придатність і кваліфікація. Управлінський і виробничий персонал організації. Структура управлінського персоналу.
Тема 2. Система управління персоналом

Основні концепції та підходи до формування системи управління персоналом: їх суть та вплив на практику управління організацією. Поняття, цілі та завдання системи управління персоналом (СУП). Чинники формування СУП на підприємстві.

Організаційна структура управління персоналом: елементи та принципи побудови. Методичні основи СУП. Склад та характеристики основних елементів (підсистем) СУП.

Організаційне проектування СУП організації. Механізм управління персоналом: методи управління, їх класифікація, взаємозв'язок та розвиток.


Тема 3. Ресурсне забезпечення менеджменту персоналу

Нормативно-правове забезпечення управління персоналом. Кодекс законів про працю України, Закони України: «Про зайнятість населення», «Про колективні договори і угоди», «Про оплату праці», «Про охорону праці», «Про відпустки», Класифікатор професій ДК 003 та інші нормативні документи, які регулюють трудову діяльність. Документи, які розробляє і затверджує керівництво організації для внутрішнього використання: Правила внутрішнього трудового розпорядку, колективний договір, положення про структурні підрозділи організації, посадові інструкції.

Науково-методичне забезпечення управління персоналом. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Міжгалузеві норми та нормативи. Конвенції та рекомендації Міжнародної організації праці.

Інформаційна база управління персоналом. Вимоги, яким має відповідати інформація. Інформаційна система управління персоналом в організації.

Кадрове забезпечення управління персоналом. Розподіл ролей між лінійними керівниками та службою персоналу у вирішенні завдань управління персоналом. Основні тенденції у сфері управління персоналом, характерні для зарубіжних фірм і компаній.

Матеріально-технічне забезпечення управління персоналом. Прості пристрої й знаряддя праці, організаційна техніка та обчислювальні машини.

Фінансове забезпечення управління персоналом. Джерела коштів на оплату праці та інші форми матеріального заохочення найманих працівників.

1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка