Програма фахових вступних випробуваньСкачати 487.48 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації18.04.2016
Розмір487.48 Kb.
  1   2   3
Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Економічний факультет

Затверджено

на засіданні Приймальної комісії

Львівського національного університету імені Івана Франка

30.03.2015 р. (протокол № 8)

Ректор


______________В. П. Мельник


Програма

фахових вступних випробувань

з дисциплін професійної і практичної підготовки

для здобуття освітнього ступеня магістра або ОКР спеціаліста на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра або спеціаліста(галузь знань 0305 – “Економіка і підприємництво”

спеціальності “Фінанси і кредит”, “Банківська справа”, “Оподаткування”)

Затверджено

на засіданні Вченої ради економічного

факультету Львівського національного університету імені Івана Франка

10.12.2014 р. (протокол № 6)

Заступник Голови ради

______________Р. В. Михайлишин


Львів-2015Анотація

Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітнього ступеня магістра та ОКР спеціаліста за спеціальностями “Фінанси і кредит”, “Банківська справа”, “Оподаткування”, проводиться за результатами фахових вступних випробувань. Вони відбуватимуться у формі тестування з дисциплін циклу професійної підготовки: “Фінанси”, “Гроші і кредит”, “Фінанси підприємств”, “Податкова система”, “Банківська система” а також дисциплін циклу загаль­ноекономічної підготовки: “Політична економія”, “Мікроекономіка” та “Макроеко­номіка”.


Навчальна дисципліна “Фінанси”

Тема 1. Фінанси як галузь економічної науки.

Предмет фінансової науки. Сутність фінансів. Функції фінансів. Фінансова система.
Тема 2. Генезис і еволюція фінансів.

Фінанси як економічна категорія. Взаємозв’язок фінансів з іншими економічними категоріями. Історичний характер фінансів.


Тема 3. Становлення та розвиток фінансової науки.

Історичні передумови та структура фінансової науки. Система наукових знань та інструментарій фінансової науки. Розвиток фінансової науки у 15 – 19 ст. Світова фінансова наука у 20 ст. та сучасний період.

Тема 4. Фінансовий ринок.

Об’єктивні умови та особливості використання фінансів у суспільному відтворенні. Фінансове забезпечення процесу відтворення. Суть та сегментація фінансового ринку. Інструменти та суб’єкти фінансового ринку. Роль фінансів у роздержавленні власності.


Тема 5. Фінансова політика та фінансовий механізм.

Зміст, значення, види та завдання фінансової політики. Фінансова політика в Україні на сучасному етапі. Фінансовий механізм та його роль у реалізації фінансової політики. Використання фінансів для регулювання економіки. Фінанси як інструмент економічного стимулювання.


Тема 6. Фінансове право та організація фінансів..

Фінансове право. Управління фінансами. Фінансове планування. Фінансовий контроль. Вплив організаційно-правових форм та галузевих особливостей на організацію фінансів.

Тема 7. Податки та податкова система.

Суть та класифікація податків. Податкова система та принципи її організації. Організація роботи по сплаті податків, зборів та обов’язкових платежів. Особливості сплати податків і зборів та їх вплив на формування фінансових ресурсів суб’єктів господарювання.


Тема 8.Державні фінанси.

Економічна суть та роль державних фінансів. Бюджет та бюджетна система. Бюджетний дефіцит: суть, причини та наслідки, шляхи подолання. Державний кредит: економічна природа та функції.


Тема 9. Місцеві фінанси.

Економічна суть та принципи організації місцевих фінансів. Система місцевих фінансів та місцеві фінансові інститути. Функції місцевих фінансів.

Тема 10. Державні цільові фонди.

Суть та джерела формування державних цільових фондів. Економічний зміст та значення соціальних позабюджетних фондів. Становлення та розвиток соціальних позабюджетних фондів.


Тема 11. Фінанси суб’єктів господарювання.

Особливості фінансів сфери матеріального виробництва та фінансові ресурси суб’єктів господарювання. Правові основи фінансової діяльності. Поняття суб’єкта господарювання, види та організаційні форми підприємства. Особливості організації фінансової діяльності суб’єктів господарювання різних організаційно-правових форм. Роль фінансів у кругообігу основних та оборотних засобів. Формування, розподіл та використання прибутку. Фінансове планування та нормування на підприємствах.


Тема 12.Фінанси невиробничої сфери.

Особливості та джерела фінансових ресурсів невиробничої сфери. Фінансовий механізм невиробничої сфери. Фінансове планування установ невиробничої сфери. Фінанси громадських об’єднань.


Тема 13.Фінанси домогосподарств.

Теоретичні основи домогосподарств. Доходи, витрати та бюджети домогосподарств. Заощадження та інвестиції домогосподарств.


Тема 14.Страхування та страховий ринок.

Економічна природа та функції страхування. Форми та види страхування. Страховий ринок.Організація та розвиток страхування в Україні.


Тема 15. Фінансовий менеджмент.

Сутність, складові та функції фінансового менеджменту. Мета та завдання фінансового менеджменту. Стратегія і тактика фінансового менеджменту. Об’єкти та суб’єкти, методи та прийоми фінансового менеджменту.


Тема 16. Міжнародні фінанси.

Сутність та функціональне призначення міжнародних фінансів. Міжнародні фінансові інститути та їх роль в організації міжнародних фінансів. Міжнародний ринковий та неринковий перерозподіл фінансових ресурсів.


Тема 17. Фінансова безпека держави.

Економічна безпека як багаторівнева система. Фінансова безпека: сутність та місце у системі економічної безпеки. Механізм та система забезпечення фінансової безпеки.


Тема 18. Фінанси країн з розвинутою ринковою економікою.

Розвиток та сучасні риси фінансових систем країн з розвиненою ринковою економікою. Фінансова система США. Фінансова система ФРН. Фінансова система Великої Британії. Фінансова система Франції. Фінансова система Японії. Фінанси Скандинавських країн.


Тема 19. Фінанси Європейського Союзу.

Суть та особливості економічної інтеграції Європи. Бюджет Європейського Союзу. Податкова політика у межах Європейського Союзу. Валютна інтеграція. Інститути ЄС та їх роль у формуванні фінансової політики.


Рекомендована література

 1. Конституція України від 28.06.1996 р. №254к-96-ВР.

 2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV.

 3. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. №435-IV.

 4. Бюджетний кодекс України (із змінами та доповненнями).

 5. Податковий кодекс України (із змінами та доповненнями).

 6. Василик О.Д. Теорія фінансів. Підручник. – К.: НІОС, 2000.

 7. Ковальчук С.В., Форкун І.В. Фінанси. Навч. посіб. – Львів “Новий Світ - 2000”, 2006.

 8. Леоненко П.М., Юхименко П.І., Ільєнко А.А. та ін. Теорія фінансів. Навч. посіб./ за ред.. О.Д. Василика. – К.: Цент навч. літ., 2005.

 9. Опарін В.М. Фінанси (загальна теорія). Навч.посіб. – К.: КНЕУ, 2007.

 10. Романенко О.Р.. Фінанси. Підручник – К.: Центр навч. літ., 2004.

 11. Пасічник Ю.В. Бюджетна система України та зарубіжних країн: Навч. посіб. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання-Прес, 2003.

 12. Фінанси: навч. посіб./ В.С. Загорський, О.Д. Вовчак, І.Г. Благун, І.Р. Чуй – К.: Знання, 2006.

 13. Сунцова О.О. Місцеві фінанси: навч. посіб. / О.О. Сунцова. – К.: Центр учбової літ., 2008.

 14. Фінанси в трансформаційній економіці України: Навч. посіб. / Затверджено Міністерством освіти і науки України / За ред. д.е.н., проф. М.І. Крупки. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2007.

 15. Фінанси: Підручник / за ред. С. І. Юрія, В. М. Федосова. – К.: “Знання”, 2012. – 687 с.


Навчальна дисципліна “Гроші та кредит”

Змістовий модуль 1. Гроші. Грошові відносини

Тема1. Необхідність, суть і функції грошей

1. Необхідність грошей, їхнє значення та роль в економіці.

2. Походження грошей.

Раціоналістична та еволюційна концепції виникнення грошей; причини, що породжують необхідність використання грошей.

3. Еволюція грошей.

Труднощі обміну, якісні властивості грошей.

4. Суть і функції грошей.

Функціональний, еквівалентний та портфельний підходи до вирішення сутності грошей. Функції грошей: міра вартості, засіб обігу, засіб платежу, засіб нагромадження, світові гроші.


Тема 2. Форми грошей

1. Історичні форми грошей.

Повноцінні та неповноцінні гроші. Металеві гроші. Виникнення металевих грошей, монета, недоліки металевих форм грошей.

2. Функціональні форми грошей.

2.1. Готівкові гроші.

Білонна монета. Паперові гроші. Поняття, ознаки казначейських білетів. Вексель, його властивості, види, реквізити. Банкнота. Ознаки “класичної” банкноти. Сучасні банкноти. Чек, його різновиди.

2.2. Безготівкові гроші.

Депозитні гроші. Електронні гроші. Платіжні картки, їх різновиди.


Тема 3. Теорії грошей та грошово-кредитного регулювання

1. Теорії грошей.

1.1. Металістична теорія грошей.

Виникнення, періоди розвитку, представники, недоліки.

1.2. Номіналістична теорія грошей.

Зародження, представники, розвиток.

1.3. Кількісна теорія грошей.

Виникнення, сутність, представники. Трансакційний варіант кількісної теорії грошей. Кембриджська версія кількісної теорії грошей.

2. Теорії грошово-кредитного регулювання.

2.1. Кейнсіанська теорія грошово-кредитного регулювання.

Виникнення. Базове кейнсіанське рівняння. Кейнсіанський передавальний механізм монетарної політики.

2.2. Монетаристська теорія грошово-кредитного регулювання.

Виникнення, представники. Базове рівняння монетаристів. Монетаристський передавальний механізм грошово-кредитної політики.

2.3. Кейнсіансько-неокласичний синтез.

Виникнення, сутність, представники. “Кейнсіанський хрест”.

Модель IS-LM Хікса-Хансена. MF-модель.


Тема 4. Грошова система

1. Сутність грошової системи та її елементи.

Поняття та призначення грошової системи. Структура грошової системи.

2. Типи грошових систем.

Класифікація залежно від форми, в якій функціонують гроші; відповідно до загальних законів функціонування грошей; залежно від ступеня втручання держави в економічні відносини; за характером регулювання валютних відносин. Металеві грошові системи: біметалізм, монометалізм; системи паперово-кредитного обігу.

3. Становлення і розвиток грошової системи України.


Тема 5. Грошовий обіг і грошові відносини

1. Поняття і модель грошового обігу.

Поняття, суб'єкти грошового обігу; структура грошового обігу за характером економічних відносин між його суб’єктами; структура грошового обігу за формою платіжних засобів. Модель грошового обігу і грошові потоки.

2. Грошова маса та її структура. Грошова база.

Поняття грошової маси, грошові агрегати, поняття та структура грошової бази, відмінності між готівковими елементами грошової бази і грошових агрегатів, відмінності між безготівковими елементами грошової бази і грошових агрегатів. Рівень монетизації економіки.

3. Швидкість обігу грошей.

Характеристика швидкості обігу грошей і фактори, що впливають на неї. Тривалість одного обороту грошової одиниці.

4. Закони грошового обігу.

Сутність та еволюція закону грошового обігу.
Тема 6. Грошовий ринок

1. Економічна суть та особливості функціонування грошового ринку.

Поняття та характеристики грошового ринку, інструменти грошового ринку (боргові і неборгові), ціна грошей, суб'єкти грошового ринку.

2. Попит на гроші.

Монетаристська теорія попиту на гроші: І.Фішер, Кембріджська школа, М.Фрідмен. Кейнсіанська теорія попиту на гроші: психологічні мотиви попиту на гроші, графічне зображення попиту на гроші, попит на гроші для угод, попит на гроші як на активи.

3. Формування пропозиції грошей.

Поняття, грошова база, грошово-кредитний мультиплікатор, банківські резерви.

4. Рівновага на грошовому ринку.

Встановлення та відновлення рівноваги на грошовому ринку.
Тема 7. Інфляція та стабілізація грошового обігу

1. Сутність і причини інфляції.

Поняття і закономірності інфляційного процесу.

2. Вимірювання інфляції та її види.

Індекс цін Е. Леспейреса (індекс споживчих цін), індекс Г. Пааше (дефлятор ВВП), індекси Маршала-Еджворта, Фішера. Темп інфляції. Помірна, галопуюча, гіперінфляція. Класифікація інфляції за джерелами виникнення: інфляція попиту, інфляція пропозиції.

3. Соціально-економічні наслідки інфляції.

4. Форми і методи стабілізації грошового обігу.
Тема 8. Грошові реформи

1. Поняття та цілі грошових реформ.

Суть грошової реформи, необхідність проведення грошової реформи, цілі проведення.

2. Класифікація грошових реформ.

Класифікація за глибиною реформаційних заходів: структурні, часткового типу; за повнотою здійснюваних змін у грошовій системі: формального типу, з деномінацією грошового обігу; за характером обміну старих грошей на нові: конфіскаційні, неконфіскаційні; за порядком уведення в обіг нових грошей: одномоментні, паралельного типу.

3. Грошова реформа в Україні.


Тема 9. Роль грошей в ринковій економіці

1. Бартерні та грошові відносини.

Переваги монетарної економіки над бартерною.

2. Вплив пропозиції грошей на розвиток реального сектору економіки.

Моделі впливу пропозиції грошей на економіку в коротко- та довгостроковому періоді.
Змістовий модуль 2. Кредит. Кредитні відносини

Тема 10. Сутність і функції кредиту

1. Економічна суть кредиту.

Загальні передумови та економічні чинники необхідності кредиту. Поняття, суб’єкти, об’єкти кредиту.

2. Принципи кредитування: цільове призначення, забезпеченість, платність, строковість, поверненість.

3. Функції кредиту.

Перерозподільна, регулювання обороту грошей, контрольно-стимулювальна, капіталізації вільних грошових доходів.
Тема 11. Теорії кредиту

1. Натуралістична теорія кредиту.

Сутність, представники.

2. Капіталотворча теорія кредиту.

Основоположники, сутність, розвиток.
Тема 12. Теоретичні засади процента

1. Суть та функції процента.

Норма процента. Функції процента: перерозподільна, регулювальна, збереження позикового капіталу, стимулювальна.

2. Види процента та чинники, що визначають його рівень.

Класифікація процентів за економічним змістом, методом встановлення, способом нарахування, способом вилучення, врахуванням інфляції, механізмом формування, охопленням витрат.
Тема 13. Форми та види кредиту

1. Загальна характеристика форм і видів кредиту.

Товарна і грошова форми кредиту. Факторинг. Форфейтинг. Акцептний кредит. Авальний кредит.

2. Комерційний кредит.

Сутність, суб’єкти, способи погашення, переваги, недоліки.

3. Банківський кредит.

Поняття, класифікація за типом позичальника, цільовою спрямованістю, об’єктом кредитування, формою кредиту, терміном використання, ступенем ризику, забезпеченням, методом надання, способом і терміном повернення, видом процентних ставок, способом сплати процента, видом валюти, розміром позики, кількістю кредиторів.

4. Споживчий кредит.

Сутність, призначення, критерії класифікації. Кредитний скоринг.

5. Лізинговий кредит.

Економічна сутність, об’єкти, суб’єкти, види лізингу.

6. Іпотечний кредит.

Поняття, суб’єкти, об’єкти. Іпотечний пул. Іпотечні цінні папери.

7. Державний кредит.

Поняття, суб’єкти, види, способи реалізації.
Змістовий модуль 3. Фінансові посередники

Тема 14. Центральний банк

1. Шляхи створення центральних банків.

Особливості виникнення та розвитку центральних емісійних банків. Шляхи створення центральних банків: еволюційний, директивний. Тенденції розвитку центральних банків у ХХ – ХХІ ст.

2. Функції та операції центрального банку.

Функції центрального банку: емісійний центр держави, банк банків, орган банківського нагляду, орган валютного регулювання і контролю, провідник грошово-кредитної політики, банкір і фінансовий агент уряду. Активні та пасивні операції центрального банку.

3. Національний банк України: організація та функціонування.

НБУ – особливий орган державного управління. Організаційна, функціональна, управлінська структура НБУ. Функції НБУ.


Тема 15. Грошово-кредитна політика центрального банку та її інструменти

1. Сутність і цільова спрямованість грошово-кредитної політики.

Поняття, об'єкти, суб'єкти, цілі.

2. Інструменти грошово-кредитної політики.

Нормативи обов'язкових резервів, операції рефінансування (кредити овернайт, кількісний і процентний тендер, операції репо, депозитний сертифікат НБУ), процентна політика, операції на відкритому ринку.

3. Види грошово-кредитної політики.

Політика експансії та рестрикції.

4. Грошово-кредитна політика Національного банку України.

Основні засади грошово-кредитної політики на відповідний рік.
Тема 16. Комерційні банки

1. Комерційні банки, їхні види, функції та структура.

Поняття та класифікація банківських установ. Функції банків. Структура банку.

2. Операції комерційних банків.

Пасивні операції. Активні операції банків. Комісійно-посередницькі операції банків. Банківські послуги.

3. Система комерційних банків України.

Особливості становлення і розвитку банківських установ в Україні.
Тема 17. Небанківські фінансово-кредитні інститути та їх роль у розвитку національної економіки

1. Сутність і функції фінансових посередників.

Передумови виникнення. Поняття фінансових посередників. Фінансові послуги. Переваги фінансового посередництва. Функції фінансових посередників. Державний нагляд за діяльністю фінансових посередників.

2. Небанківські кредитні установи.

Кредитні спілки: поняття, повноваження, етапи діяльності. Ломбарди: поняття, види послуг. Лізингові компанії: сутність, механізм взаємодії учасників лізингу. Факторингові компанії: сутність, ознаки, учасники послідовність реалізації факторингових послуг.

3. Договірні ощадні інститути.

Страхові компанії: поняття, класифікація, функції. Недержавні пенсійні фонди: поняття, види, учасники. Напрями інвестування пенсійних активів.

4. Інвестиційні небанківські посередники.

Інститути спільного інвестування: сутність, класифікація, повноваження.

5. Роль небанківських фінансово-кредитних інститутів у розвитку національної економіки.

Переваги, функції небанківських фінансово-кредитних інститутів.
Змістовий модуль 4. Валюта. Валютні відносини

Тема 18. Валюта, валютний курс, валютний ринок

1. Поняття валюти та валютних цінностей.

Критерії класифікації валюти, конвертованість валюти.

2. Економічна сутність і режими валютного курсу.

Фіксований, плаваючий та змішані режими валютних курсів.

3. Розрахунок валютного курсу. Котирування валюти.

Прямий та непрямий методи валютного котирування, курс продавця, курс покупця, спред, крос-курс, паритет купівельної спроможності, чинники, які впливають на валютний курс.

4. Суть і структура валютного ринку.

Національні, міжнародні та світовий валютний ринок, функції валютного ринку, валютні операції: угоди today, tomorrow, spot; форвардні та ф'ючерсні угоди; валютний опціон (call option, put option).


Тема 19. Міжнародна валютно-кредитна система

1. Поняття міжнародної валютно-кредитної системи.

Сутність і види валютних систем. Елементи світової валютної системи. Етапи еволюції валютних систем.

2. Система золотого стандарту.

Виникнення. Паризька конференція. Золотомонетний стандарт, його принципи й причини занепаду. Золотодевізний стандарт. Генуезька міжнародна економічна конференція, її принципи. Золотозливковий стандарт, його характеристика.

3. Бреттон-Вудська валютна система.

Плани створення. Бреттон-Вудська міжнародна валютно-фінансова конференція, її принципи.

4. Ямайська валютна система.

Ямайська міжнародна валютно-фінансова конференція, принципи її функціонування. СПЗ: суть і призначення.

5. Європейська валютна система.

Створення та принципи функціонування. Економічний і валютний союз в Європі. Маастрихтський договір. Критерії конвергенції.
Тема 20. Міжнародні валютно-кредитні організації та їх співробітництво з Україною

1. Міжнародний валютний фонд у системі валютного регулювання.

Цілі створення, функції, організаційна структура, механізми кредитування

2. Група Світового банку.

Міжнародний банк реконструкції та розвитку. Міжнародна фінансова корпорація. Міжнародна асоціація розвитку. Багатостороннє агентство гарантування інвестицій. Міжнародний центр урегулювання інвестиційних суперечок.

3. Регіональні фінансові інститути.

Банк міжнародних розрахунків. Європейський банк реконструкції та розвитку. Європейський інвестиційний банк. Міжамериканський банк розвитку. Африканський банк розвитку. Азіатський банк розвитку. Північний інвестиційний банк. Чорноморський банк торгівлі та розвитку.

4. Співробітництво України з міжнародними валютно-кредитними організаціями.

Форми фінансової допомоги Україні з боку Міжнародного валютного фонду. Інвестиційні проекти Міжнародного банку реконструкції та розвитку, Європейського банку реконструкції та розвитку, Європейського інвестиційного банку.
Рекомендована література


 1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV зі змінами

 2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. №435-IVзі змінами

 3. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ зі змінами

 4. Закон України “Про Національний банк України” від 20.05.1999 р. № 679-XIV зі змінами

 5. Закон України “Про обіг векселів в Україні” від 05.04.2001 р. № 2374-ІІІ зі змінами

 6. Уніфікований Закон про переказні векселі та прості векселі.

 7. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затверджена Постановою Правління НБУ від 21.01.2004 р. № 22 зі змінами

 8. Положення про електронні гроші в Україні, затв. Постановою Правління НБУ 14.11.2010 р. №481.

 9. Гроші та кредит: підручник / М.І. Крупка, М.С. Мрочко, Б.М. Вишивана та ін.; [за ред. д-ра ек. наук, проф. М. І. Крупки]. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка. – 2011. – 420 с.

 10. Гроші та кредит: [підручник] / [М.І. Савлук, А.М. Мороз, І.М. Лазепко та ін.]; за заг. ред. М.І. Савлука. – [4-те вид., перероб. і доп.]. – К.: КНЕУ, 2006. – 744 с.

Інформаційні ресурси

 1. Офіційний сайт Верховної Ради України (розділ “Законодавство”). – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua.

 2. Офіційний сайт Національного банку України. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua.

 3. Урядовий портал. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua.


Навчальна дисципліна “Банківська система”
Тема 1. Теоретичні основи системного дослідження банківської системи

Поняття банківської системи та принципи її функціонування: сутність банківської системи, різновиди банківських систем за структурою та підпорядкуванням, принципи функціонування банківських систем.

Структура та функції банківської системи: структура банківської системи України, зміни, що відбувалися в структурі банківської системи на різних етапах діяльності банків, посткризова структура банківської системи, функції банківської системи.

Процеси трансформації банківських ресурсів у ринковій економіці: поняття трансформації банківських ресурсів у ринковій економіці, реалізація банками етапу залучення коштів в економічних суб’єктів, необхідні умови для активізації такої діяльності, розміщення коштів для розвитку економіки держави, пріоритетні галузі інвестування капіталу.


Тема 2. Центральний банк у системі грошово-кредитного регулювання економіки.

Роль і значення центрального банку в системі грошово-кредитного регулювання економіки. Об’єктивні закономірності виникнення центральних емісійних банків, шляхи їх створення. Основні етапи розвитку центральних банків.

Організаційно-правова характеристика центрального банку, правове забезпечення його статусу. Проблема незалежності центрального банку від органів державної влади, форми та фактори незалежності центрального банку. Взаємозв’язок ступеню незалежності центральних банків з економічним розвитком держави.

Структура центрального банку. Моделі організаційної побудови центральних банків. Характеристика структури НБУ (регіональної та функціональної). Особливості становлення НБУ. Керівні органи НБУ, особливості їх формування та діяльності.

Функції центральних банків, їх характеристика. Функції та операції Національного банку України.
Тема 3. Грошово-кредитна політика, її суть та цілі.

Соціально-економічна суть грошово-кредитної (монетарної) політики, її економічний зміст. Аналіз визначень грошово-кредитної політики. Суб’єкти та об’єкти грошово-кредитного регулювання. Типи грошово-кредитної політики: кредитна експансія та кредитна рестрикція.

Завдання, зміст та цілі грошово-кредитної політики. Стратегічні, проміжні та тактичні цілі монетарного регулювання. Суперечливість стратегічних цілей грошово-кредитної політики.

Мінімальні резервні вимоги, аналіз їх застосування у світі та в Україні. Функції мінімальних резервів, їх роль. Розвиток політики обов’язкового резервування в Україні.

Регулювання облікової ставки та банківського процента. Інструменти рефінансування, їх класифікація. Принципи ефективності облікової ставки. Розвиток політики рефінансування в Україні.

Операції на відкритому ринку, їх характеристика. Функції ринку державних цінних паперів. Класифікація операцій на відкритому ринку. Принципи ефективності операцій на відкритому ринку. Розвиток операцій на відкритому ринку в Україні та його перспективи як інструмента грошово-кредитного регулювання.


Тема 4. Економічні та правові основи банківської діяльності.

Історія розвитку банків та їх роль в системі ринкової інфраструктури: виникнення банківництва, розвиток банківської справи в Україні, етапи становлення банківської системи незалежної України, основні законодавчі акти, що регулюють діяльність банків в Україні.

Порядок створення, реєстрації та ліцензування банків в Україні: правова основа діяльності банків, необхідний перелік вимог та документів до засновників при створенні банку, його реєстрації та ліцензуванні.

Функції і типи банків: види банківської діяльності, заборонені види діяльності для банків, типологія банків, структура органів управління, функціональних підрозділів та служб банку.

Класифікація банківських операцій: загальна характеристика операцій банків з формування власного капіталу, залучених і позичених коштів; структура пасивів банків України, групи активів банків, класифікація активів з точки зору ліквідності, структура активів банків України, загальна характеристика операцій банків з розрахунково-касового обслуговування, валютних, трастових, гарантійних операцій банків, кредитних послуг (лізинг, факторинг, форфейтинг), інформаційних, консультаційних банківських послуг.
Тема 5. Операції банків з формування власного капіталу.

Суть, структура та функції власного капіталу банку: поняття «банківський капітал», основні функції власного капіталу, структура основного та додаткового капіталу, нормативи адекватності капіталу, вимоги Базельського комітету до достатності капіталу банків.

Статутний фонд банку: порядок формування статутного фонду банку, шляхи збільшення статутного фонду, вимоги щодо мінімального розміру статутного фонду банків України.

Резервний та інші фонди банку: порядок формування фондів банку та їх цільове призначення.

Проблеми капіталізації банківської системи України та регулювання достатності капіталу банків: аналіз проблем капіталізації вітчизняних банків, Базельський комітет та його діяльність, нормативи капіталу.
Тема 6. Залучені кошти банку.

Сутність залучених коштів та різновиди депозитів банку: депозитні і не депозитні залучені кошти, поняття «депозит» і види депозитів, емісія короткострокових боргових цінних паперів банку (депозитних і ощадних сертифікатів).

Реалізація депозитної політики в банку: сутність депозитної політики, критерії оптимальної депозитної політики банку.

Система страхування депозитів в Україні: порядок створення та напрями діяльності Фонду гарантування вкладів фізичних осіб


Тема 7. Позичені кошти банку.

Позики на міжбанківському ринку кредитних ресурсів: сутність міжбанківського ринку кредитних ресурсів, учасники ринку, механізм укладання угод, види угод, форми оформлення угод на міжбанку, нормативи ліквідності банків.

Механізм рефінансування НБУ: кредити «овернайт», механізм проведення кількісних і процентних тендерів, операції РЕПО, механізм надання стабілізаційних кредитів, активи, що приймаються в якості забезпечення.

Емісія облігацій: сутність банківських облігацій, їх різновиди, рефінансування попередніх випусків облігацій, етапи процедури емісії.


Тема 8. Кредитування

Сутність і форми кредиту. Різновиди банківських кредитів: економічна сутність кредиту, форми кредитів, поняття банківського кредиту, різновиди банківських кредитів, структура кредитного портфеля банків України.

Принципи банківського кредитування: принципи забезпеченості, платності, строковості, поверненості та цільового характеру використання кредитних ресурсів, цілі, на які заборонено видавати кредити, принципи Базельського комітету щодо обмеження кредитного ризику.

Організація процесу кредитування в банку: етапи процесу кредитування, методика оцінки фінансового стану позичальника, здійснення кредитного моніторингу, санкції, які застосовуються до позичальника, що порушує платіжну дисципліну.

Регулювання кредитної діяльності банків НБУ: нормативи, що обмежують кредитний ризик банків, порядок формування резерву на відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків.
Тема 9. Банківські інвестиції.

Суть та класифікація банківських інвестицій: прямі і портфельні інвестиції банків, види операцій банків з цінними паперами.

Підходи до формування портфеля цінних паперів банку: банківський портфель на продаж та на інвестиції, агресивний і консервативний тип портфеля, основні характеристики фінансових активів.

Регулювання інвестиційної діяльності банків: нормативи інвестування для банків України, формування резерву на відшкодування збитків від операцій з цінними паперами.

Посередницькі та довірчі операції банків з цінними паперами. Інфраструктурні операції банків: емісійно-посередницькі та торгово-посередницькі операції, в тому числі андерайтинг, брокерські та дилерські послуги; трастові операції банків, банки як депозитарії цінних паперів, професійне консультування та здійснення клірингових розрахунків з цінними паперами.

Операції банків з векселями: поняття векселя, історичні етапи вексельних операцій, властивості та функції векселів, класифікація векселів, простий та переказний векселі, обов’язкові вексельні реквізити, операції з векселями.


Тема 10. Операції банків з векселями

Сутність і види векселів: поняття векселя; історичні етапи вексельних операцій; властивості та функції векселів; класифікація векселів.

Поняття простого та переказного векселя: простий та переказний векселі; обов’язкові вексельні реквізити; поняття акцепту; індосамент та цесія, відмінності між цими поняттями.

Операції з використанням векселів: дисконтування, купівля, продаж, емісія, авалювання, інкасування, доміциляція, зберігання.


Тема 11. Операції банків з обслуговування платіжного обороту.

Загальна характеристика платіжного обороту: готівковий і безготівковий оборот.

Касові операції банків: порядок емісії готівки НБУ і участь в цьому процесі банків, види касових операцій банків, видаткові та прихідні касові операції.

Організація безготівкових розрахунків: форми безготівкових розрахунків (платіжні доручення, платіжні вимоги-доручення, платіжні вимоги, чеки, акредитиви), дистанційне обслуговування клієнтів (системи «клієнт-банк»).

Тема 12. Валютні операції банків.

Поняття і види валютних операцій: валютні цінності, поточні і строкові валютні операції, валютні деривативи, різновиди валютних ризиків, поняття «хеджування», методи прямого страхування валютних ризиків.

Валютна позиція банку і управління нею: поняття валютної позиції, закрита і відкрита валютна позиція банку, нормативи відкритої валютної позиції, встановлені НБУ.

Методи мінімізації впливу валютних ризиків: лімітування, страхування, хеджування.


Тема 13. Результати комерційної діяльності банків.

Доходи банків, їх склад, структура та джерела формування: формування банківських доходів, їхні групи, структура доходів банків України.

Склад і структура витрат банку: поняття банківських витрат, групи витрат, структура витрат банків України.

Банківський прибуток і його розподіл: валовий прибуток, чистий прибуток, нерозподілений прибуток.

Основні показники діяльності банків: рентабельність активів та рентабельність власного капіталу, показник платоспроможності, показник банківського ризику (індекс Кука).

Рейтингова оцінка діяльності банків: рейтингові оцінки діяльності банків (CAMELS).


Рекомендована література:

 1. Банківська система : підручник / [М.І. Крупка, Є.М. Андрущак, Н.Г. Пайтра та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. М.І. Крупки. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 556 с.

 2. Крупка М.І. Банківські операції : підручник / М.І. Крупка, Є.М. Андрущак, Н.Г. Пайтра; за ред. д-ра екон. наук, проф. М.І. Крупки. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. – 312 с.

 3. Офіційна Інтернет-сторінка Національного банку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua.

 4. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 р. № 2121-III [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2121-14.

 5. Про затвердження Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями : Положення, затверджене постановою Правління НБУ від 25.01.2012  № 23 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0231-12.

 6. Про затвердження Положення Про регулювання Національним банком України ліквідності банків України : Положення, затверджене постановою Правління НБУ від 30.04.2009 № 259 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0410-09.

 7. Про Національний банк України: Закон України від 20.05.1999 № 679-XIV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/679-14.

 8. Про порядок регулювання діяльності банків в Україні : Інструкція, затверджена постановою Правління НБУ від 28 серпня 2001 р. № 368 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0841-01.

 9. Про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів : Положення, затверджене постановою Правління НБУ від 08.09.2011 № 306 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1203-11.

 10. Про систему гарантування вкладів фізичних осіб : Закон України від 23.02.2012 № 4452-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4452-17.

  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка