Програма фахових вступних випробувань на спеціальність 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»Скачати 120.7 Kb.
Дата конвертації15.09.2017
Розмір120.7 Kb.
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КІРОВОГРАДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Ректор КНТУ

______________ М.І. Черновол

"_____"______________ 2017 р.

Програма

фахових вступних випробувань

на спеціальність 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»

спеціалізація «Документознавство та інформаційна діяльність»за освітньо-професійною програмою «Бакалавр»
Тестові випробування складаються з 50 питань, правильна відповідь оцінюється в один бал

БІБЛІОГРАФОЗНАВСТВО


 1. Бібліографія як суспільне явище.

 2. Виникнення бібліографії та її розвиток до початку ХХ ст.

 3. Визначення бібліографії: історичний розвиток поглядів і сучасний стан.

 4. Становлення української бібліографії.

 5. Українські бібліографи ХІХ ст.

 6. Сучасні українські бібліографи.

 7. Бібліографознавство як наука про бібліографію.

 8. Книга як різновид документа.

 9. Розвиток системи соціальної комунікації в інформаційному суспільстві.

 10. Термінологічні Державні стандарти України з інформації та документації.

 11. Бібліографічна інформація: основні форми її закріплення і передачі.

 12. Зміст бібліографічної діяльності.

 13. Суб'єкти і об'єкти бібліографічної діяльності.

 14. Бібліографічний пошук як вихідна основа всіх бібліографічних процесів.

 15. Характеристика методів бібліографування.

 16. Твори друку як об'єкт бібліографування.

 17. Бібліографія та видавнича справа.

 18. Класифікація бібліографічних посібників: історія, дискусійні погляди.

 19. Основні жанри бібліографічних посібників.

 20. Характеристика видів бібліографічних посібників за суспільним призначенням.

 21. Характеристика видів бібліографічних посібників за особливостями об'єкта обліку.

 22. Характеристика видів бібліографічних посібників за особливостями методів бібліографування.

 23. Класифікація комп'ютерних бібліографічних ресурсів.

 24. Бібліографічний опис: види та особливості складання.

 25. Нормативні документи щодо складання бібліографічних описів та їх зміст.

 26. Зони та елементи бібліографічного опису документів.

 27. Складання та редагування бібліографічних посібників.

 28. Бібліографічний огляд.

 29. Види бібліографії: дискусійні питання класифікації.

 30. Характеристика основних видів бібліографії.

 31. Сучасні проблеми розвитку державної бібліографії.

 32. Бібліографічна діяльність Книжкової палати України: історія та сучасний стан.

 33. Організація бібліографічної роботи в бібліотеках.

 34. Сучасні інформаційні технології бібліографічної роботи бібліотеки.

 35. Система каталогів та картотек в довідково-бібліографічному апараті бібліотеки.

 36. Бібліографічне обслуговування.

 37. Бібліографічне інформування споживачів.

 38. Місце бібліотек в сучасному інформаційному просторі України.

 39. Формування інформаційної культури читачів бібліотек.

 40. Особливості роботи бібліотеки з окремими групами читачів.


ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО


 1. Етапи розвитку та засади документознавства.

 2. Документознавство як наука. Історіографія та джерельна база документознавства. Основні етапи розвитку документознавства.

 3. П. Отле і А. Лафонтен – основоположники документації як практичної діяльності й прикладної інформаційної наукової дисципліни.

 4. Основні категорії документознавства.

 5. Структура документознавства та сучасні концепції науки про документ.

 6. Зв'язок документознавства з іншими науковими дисциплінами документно-комунікаційного циклу.

 7. Системи документування та їх еволюція. Розвиток засобів та способів документування.

 8. Розвиток носіїв інформації.

 9. Основи теорії про документ.

 10. Сутність поняття «документ». Генезис і розвиток поняття «документ».

 11. Документ як система: властивості, ознаки, функції.

 12. Матеріальна та інформаційна складові документа.

 13. Зовнішня та внутрішня структура документа. Реквізити документа.

 14. Організація створення документів та їх класифікація.

 15. Методи й способи документування.

 16. Поняття й принципи класифікації документів. Тип і вид документа.

 17. Комплексна схема класифікації документів.

 18. Особливості машиночитаних документів (перфорований, мікрографічний, магнітний та оптичні документи).

 19. Голографічний документ.

 20. Комунікаційні можливості документа.

 21. Документна діяльність. Документний фонд.

 22. Документація офіційного походження.

 23. Системи документації офіційного походження.

 24. Види документації установи.

 25. Управлінський документ. Історія. Загальна характеристика. Уніфікація та стандартизація управлінських документів.

 26. Економічна та наукова система документації.

 27. Нормативні документи.

 28. Патентні документи.

 29. Видання як вид документа.

 30. Загальні ознаки видань.

 31. Класифікаційна схема видань.

 32. Типологічні ознаки електронних видань.

 33. Книга як вид документа.

 34. Періодичні та продовжувані видання.

 35. Ідеографічні та іконічні документи.

 36. Картографічні документи.

 37. Музичні документи.

 38. Ізографічні документи: ізографічні видання, листівки.

 39. Аудіовізуальні документи.

 40. Ф онодокументи.

 41. Фотодокументи.

 42. Візуальні документи.


АРХІВОЗНАВСТВО
1. Архівознавство як наука: об`єкт, предмет та завдання.

2. Методи, що застосовуються в архівознавстві.

3. Принципи науковості, історизму, об'єктивності та всебічності в архівознавстві.

4. Групи джерел на яких ґрунтується архівознавство

5. Основні етапи розвитку українського архівознавства.

6. Центри архівознавчих досліджень в Україні.

7. Поняття "архівна система" .

8. Архівна система України.

9. Поняття "система архівних установ" та основні компоненти системи архівних установ.

10. Центральні державні архіви України.

11. Галузеві архіви і специфіка їх діяльності .

12. Законодавчі вимоги до створення архівів фізичними особами.

13. Центральний орган виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства.

14. Національний архівний фонд України.

15. Особливо цінні документи та їх характеристика

16. Унікальні документи НАФ та особлива форма їх обліку .

17. Закон України "Про Національний архівний фонд та архівні установи" та його значення для архівного будівництва.

18. Визначальні принципи проведення експертизи цінності документів

19. Форми власності на документи НАФ та права доступу іноземних громадян до цих документів.

20.Архівна україніка.

21. Головні комплекси матеріалів, що виділяють у зарубіжній україніці

22. Суспільні функції архівів.

23. Завдання і права архівів

24. Структурні підрозділи архіву та основні вимоги до робочого місця архівіста.

25. Організація та правила роботи читального залу архіву.

26. Форми звітності архіву.

27. Фінансування діяльності державних архівних установ.

28. Рівні організації архівних документів.

29. Архівне фондування та його призначення.

30. Ознаки самостійності фондоутворювача.

31. Визначення хронологічних меж архівного фонду.

32. Архівний фонд.

33. Спеціальні види архівних документів у межах нефондових комплексів.

34. .Систематизація документів на рівні справи.

35. Експертиза наукової, культурної та практичної цінності документів.

36. Експертні комісії, їх функції та організацію діяльності.

37. Засади комплектування державного архіву.

38. Типи переліків архівних документів, охарактеризуйте їх.

39.. Державна реєстрацією документів НАФ.

40.Принципи архівного описування.

41. Інформаційна документальна модель

42. Ооблік архівних документів.

43. Довідковий апарат архіву."

44. Інформатизації архівної справи та дайте визначення основної мети інформатизації архівної справи

45. Науково-дослідна робота архівних установ.

46 Архівний маркетинг і його основні засади.


ДОКУМЕНТНО-ІНФОРМАЦІЙНІ КОМУНІКАЦІЇ


 1. Предмет і завдання курсу ДІК.

 2. Переваги й ризики автоматизованої обробки документів. Етапи автоматизованої обробки документа.

 3. Етапи розвитку комунікації.

 4. Комп’ютерні революції і їх уплив на систему документної комунікації.

 5. Законодавче забезпечення документно-інформаційної діяльності в Україні (характеристика основних законів).

 6. Цифрова обробка документів (поняття цифрового файлу документа).

 7. Інформаційні потреб суспільства у документальних системах (архів, бібліотека, музей)

 8. Гуманітарний і природничо-технічний підходи до розуміння комунікаційного процесу.

 9. Комунікація, повідомлення, канал комунікації.

 10. Комунікаційні моделі в гуманітарній сфері.

 11. Переваги й ризики автоматизованої обробки документів. Етапи автоматизованої обробки документа.

 12. Код, контекст, повідомлення.

 13. Функції комунікації

 14. Документа комунікація, комунікаційні фільтри, комунікаційні бар’єри.

 15. різновиди відносин між учасниками комунікативного процесу.

 16. Інформаційне суспільство й документна комунікація в ньому.

 17. Законодавче забезпечення документно-інформаційної діяльності в Україні (характеристика основних законів).

 18. Інформаційний ресурс (актуальний/потенційний; стратегічний/тактичний/оперативний).

 19. Назвати основні форми комунікативних дискурсів і коротко їх охарактеризувати.

 20. Електронний уряд: проблеми та пріоритети.

 21. Документний потік, документний масив, документаційні фонди.

 22. Соціальна значущість документної інформації.

 23. Ділова комунікація, документний ресурс та його функції.

 24. Морфологічна класифікація видів соціальної комунікації.

 25. Еволюція термінологічної системи сфери документування і організації роботи з документами.

 26. Спілкування й комунікація.

 27. Завдання комунікації в сучасному суспільстві, перенасиченому інформацією.

 28. Вербальна/невербальна комунікація, документаційні фонди.

 29. Вплив електронної комунікації на розвиток суспільства.

 30. Усна/письмова комунікація, документний масив.

 31. Документний ресурс з погляду масштабності його функціонування.

 32. Інформаційний ресурс (актуальний/потенційний; стратегічний/тактичний/оперативний).

 33. Методологія дослідження документно-інформаційних комунікацій.

 34. Місце і роль комп’ютерних технологій в системі інформаційних відносин.

 35. Документний ресурс з погляду особливостей його обробки та зберігання.

 36. Глобальні проблеми розвитку комунікацій на сучасному етапі.

 37. Документний дискурс, документний ресурс, документний потік.

 38. Комунікативний процес та його структура в технічній традиції.

 39. Документа комунікація, канал комунікації, код.

 40. Закон документального супроводу соціальних комунікацій.

 41. Види комунікацій, їхня характеристика.


АНАЛІТИКО-СИНТЕТИЧНА ПЕРЕРОРОБКА ІНФОРМАЦІЇ


 1. Види АСПІ.

 2. АСПІ як сукупність процесів аналізу і синтезу.

 3. Використання результатів АСПІ в суспільстві.

 4. Основні етапи розвитку теорії та практики бібліографічного опису.

 5. Поняття загальної і спеціальної методики складання бібліографічного опису.

 6. Зони та елементи бібліографічного опису, загальні правила їх наведення.

 7. Методика складання бібліографічного опису під заголовком та під назвою.

 8. Методика складання бібліографічного опису багатотомних та серіальних документів.

 9. Методика складання бібліографічного опису складової частини документа.

 10. Складання бібліографічного опису нормативно-технічних, патентних та неопублікованих документів.

 11. Складання бібліографічного опису аудіовізуальних і електронних документів.

 12. Складання бібліографічного опису нот, образотворчих та картографічних документів.

 13. Індексування документів.

 14. Основні етапи розвитку теорії та методики предметизації.

 15. Методика предметизації документів.

 16. Поняття про предметизації документів, предметну рубрику та інформаційно-пошукову мову предметизації.

 17. Загальна та спеціальна (часткова) методика систематизації документів.

 18. Основні етапи розвитку систематичних класифікацій.

 19. Документні систематичні класифікації, які використовуються в Україні.

 20. УДК: історія створення, структура та особливості використання в Україні.

 21. ББК: історія створення, структура та особливості використання в Україні.

 22. Анотація та анотування. Призначення анотацій, їх функції.

 23. Основні положення методики анотування, інформаційні елементи та інформаційна структура анотації.

 24. Вимоги до анотацій. Особливості анотацій різних типів.

 25. Інформаційні продукти АСПІ.

 26. Основні етапи процесу реферування.

 27. Функції та види рефератів.

 28. Національна система реферування в Україні.

 29. Внесок зарубіжних та вітчизняних фахівців у розвиток теорії та практики анотування та реферування.

 30. Загальна характеристика оглядово-аналітичних документів.


Голова фахової комісії О.В. Бондаренко


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка