Програма фахових випробувань освітній рівень «магістр» Галузьзнань 01Освіта / ПедагогікаСкачати 228.67 Kb.
Дата конвертації10.09.2017
Розмір228.67 Kb.
Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет педагогічної освіти

ПРОГРАМА

ФАХОВИХ ВИПРОБУВАНЬ

освітній рівень«магістр»

Галузьзнань 01Освіта / Педагогіка

Спеціальність 016 Спеціальна освіта

Львів, 2017 р.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма фахових вступних випробувань об’єднує основні положення з нормативних дисциплін, визначених стандартом підготовки студентів за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр напряму підготовки 6.010105 «Корекційна освіта». Базові дисципліни, що складають основу тестувань – спеціальнапедагогіка(логопедія, корекційнапсихопедагогіка, тифлопедагогіка, сурдопедагогіка), спеціальна методика навчання української мови та розвитку зв’язного мовлення, спеціальна методика викладання математики, спеціальна психологія.

Вступне фахове випробування з спеціальної педагогіки і спеціальної психологіїпередбачає визначення рівня знань та умінь абітурієнтів, що здобули освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» та бажають здобути освіту за освітнім ступенем «магістр».

Відповідно до правил прийому до Львівського національного університету імені Івана Франка у 2017 році абітурієнти проходять фахове випробування на знання наступних навчальних дисциплін: «спеціальна педагогіка», «логопедія», «корекційнапсихопедагогіка», «тифлопедагогіка», «сурдопедагогіка», «спецметодика навчання української мовита розвитку зв’язного мовлення», «спецметодика навчання математики».

Мета фахового випробування – визначити глибину знань з педагогічних і методичних дисциплін, професійні уміння та навички в обсязі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».

Метою іспиту є виявлення знань з основ методології педагогіки,  а саме: основні положення закону України «Про освіту», Національної доктрини розвитку освіти в Україні, Державного стандарту початкової загальної освіти; оволодіння основними педагогічними категоріями, закономірностями та принципами, методами і прийомами навчання та виховання дітей різного віку, основними формами організації навчально-виховного процесу в сучасній загальноосвітній школі з інклюзивним навчанням; знання критеріїв оцінювання навчальних досягнень та ін.

Зміст програми з основ спеціальної педагогіки має на меті перевірити глибоке розуміння студентами розвитку, навчання та виховання дітей із психофізичними порушеннями, організацію діяльності навчальних закладів, де перебувають діти з особливими освітніми потребами.

Зміст програми з логопедіїперевіряє знання з історичних та сучасних теоретичні підходи до вивчення мовленнєвих порушень; існуючі сучасні класифікації мовленнєвих порушень; діагностувати мовленнєву та немовленнєву симптоматику в структурі порушень мовленнєвої діяльності у дітей із фонетико-фонематичним недорозвиненням мовлення, загальним недорозвиненням мовлення, дислалією, дизартрією, ринолалією, заїканням, алалією та афазією, дислексією, дисграфією; проводити методичний аналіз матеріалу, що вивчається.

Зміст програми з корекційної психопедагогіки (олігофренопедагогіки) забезпечує необхідний якісний рівень професійної підготовки спеціального педагога, який може розв’язувати комплексні  корекційно-розвиткові  та педагогічно-виховні проблеми, особистісного становлення і соціалізації; адаптаційної та реабілітаційної діяльності, яка полягає у створенні необхідних психолого-педагогічних умов для інтеграції та інклюзії у суспільство дітей з інтелектуальною недостатністю.

Зміст програми з тифлопедагогіки (сурдопедагогіки) базується на основних поняттях галузі та передбачає виявлення у студентів уміння свідомо і творчо підходити до формування навчально-виховних та корекційно-розвивальних цілей, відбору змісту, форм, методів та засобів вивчення дітей із порушеннями зору (слуху).

Зміст програми з спецметодики навчання української мови та розвитку зв’язного мовлення передбачає володіння абітурієнтами важливими питаннями курсу методики викладання рідної мови у дошкільних навчальних закладах, початковій школі та як вони вміють застосовувати набуті знання у практичній роботі.

Зміст програми з методики навчання математики передбачає володіння абітурієнтами системою знань у галузі математики, розуміння математичних основ початкового курсу математики, знати зміст початкової математичної освіти, вимоги до рівня математичної підготовки молодших школярів відповідно до освітнього стандарту, програм і підручників із математики для молодших школярів, володіти основними методами і прийомами навчання молодших школярів математичному змісту.

Зміст програми з спеціальної психології передбачає знання діагностичних методик; проведення психоконсультування та психоаналізу отриманих результатів дослідження; проведення спеціальної психологічної допомоги дітям із психофізичними порушеннями.

Вступне фахове випробування проводиться у вигляді письмових тестових завдань закритого та відкритого типу.

Програма складається з 8 розділів, у кожному з яких по 5-10 тем (підрозділів), у кожній – по 300-350 тестових завдань. Всього 2500 тестових завдань: розділ 1 – спеціальна педагогіка; розділ 2 – логопедія; розділ 3 – корекційна психопедагогіка; розділ 4 – тифлопедагогіка; розділ 5 – сурдопедагогіка; розділ 6 – спецметодика навчання української мови та розвитку мовлення; розділ 7 – спецметодика навчання математики; розділ 8 – спеціальна психологія.

ЗМІСТ ТЕОРЕТИЧНОГО КУРСУ ПРОГРАМИ

Розділ 1. Спеціальна педагогіка.

Модуль І. Спеціальна педагогіка як наука.

Вступ. Значення курсу «Спеціальна педагогіка» в системі підготовки сучасного педагога. Спеціальна педагогіка як наука про особливості та закономірності навчання і виховання особистості при порушеннях процесів розвитку і соціалізації. Об’єкт, предмет і завдання дошкільної корекційної педагогіки. Зв’язок спеціальної дошкільної педагогіки з іншими науками. Галузі спеціальної дошкільної педагогіки (дошкільні сурдопедагогіка, тифлопедагогіка, логопедагогіка, корекційна психопедагогіка, ортопедагогіка).

Сучасна термінологія в умовах оновленої гуманістичної парадигми дефектології (корекційної, спеціальної педагогіки). Основні поняття корекційної дошкільної педагогіки (дефект, дизонтоґенез, корекція, компенсація, соціалізація, абілітація та реабілітація, дивергенція, діти з порушеннями та відхиленнями психофізичного розвитку, особи з особливими освітніми потребами).

Модуль ІІ. Методологічні та теоретичні основи спеціальної педагогіки.

Методологічні принципи спеціальної педагогіки: принцип детермінізму, принцип єдності свідомості, особистості та діяльності, принцип розвитку.

Теоретичні основи спеціальної педагогіки (дефектології). Наукові концепції Л.С. Виготського та їх значення для дефектології. Концепція про культурно-історичне походження психіки та формування вищих психічних функцій, концепція про загальні та специфічні закономірності психічного розвитку в нормі та патології, концепція про провідну роль навчання в розвитку дитини.

Модуль ІІІ. Включення (інклюзія) дітей із особливими освітніми потребами в дошкільні навчальні заклади загального типу.

Концептуальні аспекти інклюзивної освіти. Становлення інклюзивної освіти: від інтеграції до інклюзії. Основні принципи інклюзивної освіти. Міжнародні організації, що формують політику в галузі інклюзивної освіти.. Досвід реалізації інклюзивної освіти в країнах Європи. Особливості інтегрування дітей з особливостями психофізичного розвитку в загальноосвітній простір в Україні. Розвиток інклюзивної моделі освіти. Статистичний погляд на процес інтеграції. Формування позитивного ставлення до дітей з особливостями психофізичного розвитку.Модуль ІV. Механізми забезпечення процесу навчання дітей із психофізичними порушеннями у загальноосвітньому просторі.

Мета і завдання інклюзивного навчання. «Положення про організацію інтегрованого навчання дітей з особливими потребами в загальноосвітніх (дошкільних) навчальних закладах». Спеціальна підготовка педагогів загальноосвітніх навчальних закладів до впровадження інклюзивного виховання. Організація взаємодії з батьками як учасниками навчально-виховного процесу. Моделі спеціальної освіти. Діагностичний аспект інклюзивного навчання. Модель інклюзивного навчання дітей з особливостями психофізичного розвитку.Модуль V. Комплексний підхід до корекційно-розвивальної роботи з дітьми дошкільного віку з особливостями психофізичного розвитку

Наукові основи комплексного підходу до корекційно-реабілітаційної роботи. Особливості реалізації комплексного підходу до корекційно-реабілітаційної роботи в дошкільному закладі. Модель комплексної системи корекційно-реабілітаційної допомоги дітям дошкільного віку.Модуль VІ. Завдання розвитку дитини з особливими освітніми потребами в дошкільному навчальному закладі загального типу

Завдання дошкільної освіти дітей з особливими освітніми потребами. Пріоритетні напрями розвитку дитини з особливими освітніми потребами: завдання соціально-особистісного розвитку; завдання емоційного розвитку; завдання фізичного і моторно-рухового розвитку; завдання пізнавального розвитку; завдання мовленнєвого розвитку.Модуль VІІ. Особливості індивідуалізації розвитку, навчання і виховання дітей із особливими освітніми потребами

Значення організації спостережень за дитиною. Планування процесу формального оцінювання. Особливості співпраці батьків, вихователів, фахівців під час спостереження, оцінювання дитини. Використання результатів спостереження і оцінювання. Схема нормального розвитку дитини. Індивідуалізоване навчання, методи індивідуалізованого навчання, особливості складання індивідуальної програми розвитку дитини з особливими освітніми потребами.Розділ 2. Логопедія

Модуль І. Загальні поняття логопедії.

Логопедія як спеціальна педагогічна наука. Основні механізми усного мовлення. Етіологія порушень мовлення. Класифікації мовленнєвихпорушень. Методи логопедичного впливу.Модуль ІІ. Дислалія.

Визначення дислалії. Історичний аспект розвитку проблеми. Форми дислалії. Методика корекційної роботи при дислалії. Недоліки вимови [J](йотацизм), [к]-[к’], [г]-[г’], [х]-[х']. (капацизм, гамацизм, хітізм). Недоліки вимови звуків [р]-[р’] (ротацизм і пара ротацизм). Недоліки вимови шиплячих звуків [ш], [ж], [ч], [щ], [дж].Модуль ІІІ. Дизартрія.

Форми дизартрії за клінічною класифікацією (в залежності від осередку ураження). Форми дизартрії на основі клініко-фонетичного аналізу вимовних порушень. Клініко-психологічна та психолого-педагогічна характеристика дітей із дизартрією.

Схема та методика проведення обстеження дітей із дизартрією.Аналіз та інтерпретація матеріалів обстеження. Принципи корекційно-педагогічного впливу. Система корекційної логопедичної роботи. Система корекційної педагогічної роботи при дизартрії. Мовленнєва терапія при різних формах дизартрії. Корекція псевдобульбарної дизартрії. Основні прояви стертої дизартрії. Особливості діагностики стертої дизартрії. Корекція стертої дизартрії. Загальна характеристика ДЦП. Характеристика рухових порушень при ДЦП. Особливості психологічного та мовленнєвого розвитку дітей з ДЦП. Особливості корекційної роботи при ДЦП.

Модуль ІV. Порушення голосу.

Історичний аспект проблеми патології голосу і способів його виправлення. Сучасний стан проблеми.Класифікація порушень голосу та дослідження голосового апарата і голосової функції.Профілактика порушень голосу і профілактична робота з запобігання рецидивів голосової патології. Організація логопедичної допомоги дітям і дорослим, що страждають на різні патології голосу.Модуль V. Ринолалія.

Ринолалія. Первинні та вторинні порушення. в структурі дефекту при ринолалії. Відкрита ринолалія. Комплекс недослідження осіб з ринолалією. Логопедичне обстеження осіб з ринолалією. Доопераційна робота при уроджених незрощеннях твердого і м'якого піднебіння. Післяопераційна робота при вроджених незрощеннях твердого і м'якого піднебіння.Модуль VІ. ФФНМ, ЗНМ.

Теоретичні основи проблеми фонетико-фонематичного до розвинення. Обстеження фонетико-фонематичної сторони у дітей дошкільного віку. Методичні основи проведення індивідуальних корекційних занять з дітьми з фонетико-фонематичним недорозвинення мовлення (ФФН). Методичні основи проведення фронтальних корекційних занять з дітьми з фонетико-фонематичним недорозвинення мовлення (ФФН).

Загальне недорозвинення мовлення як мовленнєве порушення. Причини виникнення ЗНМ. Клінічні види ЗНМ. Перший та другий рівні недорозвинення мовлення. Третій і четвертий рівні ЗНМ. Характеристика фонетико-фонематичної сторони мовлення в дошкільників із ЗНМ. Особливості лексико-граматичного рівня мовлення дошкільників із ЗНМ. Сучасний підхід до проблеми логопедичного обстеження дітей із недорозвиненням мовлення. Основні принципи та напрямки корекційної роботи при ЗНМ.

Модуль VІІ. Алалія. Афазія.

Сучасні класифікації алалії і характеристика основних форм. Обстеження дітей з моторною алалією. Моторна алалія. Причини, механізми, симптоматика. Система корекційно-логопедичного впливу при моторній алалії. Сенсорна алалія. Причини, механізми, симптоматика. Система корекційно-логопедичної роботи при сенсорній алалії. Класифікації, форми афазій. Нейропсихологічне обстеження хворих на афазію. Корекційно-педагогічна робота з подолання афазії.Модуль VІІІ. Заїкання.

Симптомокомплекс заїкання. Клінічні і психологічні особливості прояву заїкання. Принципи диференційованого психолого-педагогічного корекційного впливу на осіб, що заїкаються. Сучасний комплексний лікувально-педагогічний підхід до подолання заїкання.Модуль ІХ. Порушення писемного мовлення.

Історичні відомості з проблеми вивчення писемного мовлення. Сучасні погляди на механізми письма та читання. Сучасний стан питання про порушення письма і читання. Зв'язок порушень письма і читання з порушення мивербальних і невербальних психічних функцій. Обстеження учнів з порушеннями письма і читання. Методика логопедичної роботи з усунення дисграфії і дислексії.Розділ 3. Корекційна психопедагогіка

Модуль І.Загальні питання теорії корекційної псипедагогіки

Сучасні проблеми корекційного навчання та виховання. Вихідні теоретичні положення корекційної психопедагогіки. Лікувальна педагогіка, її завдання та принципи. Теоретичний аналіз становлення корекційно-педагогічної допомоги дітям з відхиленням у розвитку.Модуль ІІ. Системи педагогічного впливу на ранній та дошкільний розвиток дітей з інтелектуальною недостатністю. 

Система раннього виявлення та корекції відхилень у розвитку дітей. Організація ранньої допомоги дітям з порушеннями інтелекту. Рання стимуляція психомоторного розвитку. Лікувально-педагогічна робота при розумовій відсталості.Модуль ІІІ. Основи дидактики корекційної псипедагогіки.

Навчання, виховання, розвиток та корекція як єдиний педагогічний процес. Процес навчання у загальноосвітньому навчальному закладі для дітей з інтелектуальною недостатністю. Принципи навчання дітей з інтелектуальною недостатністю.

Зміст корекційної освіти та його сутність. Методи навчання дітей з інтелектуальною недостатністю. Форми організації навчального процесу дітей з інтелектуальною недостатністю. Урок як основна форма організації навчального процесу дітей з інтелектуальною недостатністю.

Педагогічний колектив у загальноосвітньому навчальному закладі для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку.

Перевірка та облік знань, умінь та навичок умінь. Керівництво та контроль у загальноосвітньому навчальному закладі для дітей з інтелектуальною недостатністю.

Модуль ІV. Навчальна корекційно–виховна робота з дітьми, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку.

Теоретичні основи навчання і виховання дітей із затримкою психічного розвитку. Організація корекційно-розвиткового навчально-виховного процесу дітей із порушеннями мовлення. Організація корекційно-розвиткового навчально-виховного процесу дітей із ЗПР. Принципи побудови та організації корекційно-виховного процесу у загальноосвітньому навчальному закладі для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату.

Можливості розвитку, корекції, освіти та соціалізації дітей з аутизмом. Педагогічна допомога дітям з корекції дефіцитарних шкільно-значимих функцій.

Модуль V. Теоретико-методичні основи виховання дітей з інтелектуальною недостатністю.

Сутність, принципи та завдання виховання дітей з інтелектуальною недостатністю. Зміст, основні напрями та методи виховання у загальноосвітньому навчальному закладі для дітей з інтелектуальною недостатністю.

Трудове навчання і виховання у загальноосвітньому навчальному закладі для дітей з інтелектуальною недостатністю

Моральне виховання у загальноосвітньому навчальному закладі для дітей з інтелектуальною недостатністю.

Естетичне виховання дітей з інтелектуальною недостатністю.

Фізичне виховання дітей з інтелектуальною недостатністю.

Формування дитячого колективу у загальноосвітньому навчальному закладі для дітей з інтелектуальною недостатністю.

Позакласна робота у загальноосвітньому навчальному закладі для дітей з інтелектуальною недостатністю.Модуль VІ. Корекційна дошкільна педагогіка та гуманітарні системи.

Вихідні теоретичні положення і принципи дошкільної корекційної психопедагогіки. Особливості розвитку і корекційна робота з дітьми раннього дошкільного віку із затримкою психічного розвитку. Особливості розвитку і корекційна робота з дітьми раннього дошкільного віку, хворими на дитячий церебральний параліч. Особливості розвитку і корекційна робота з дітьми раннього дошкільного віку при аутизмі, аутистичних рисах особистості та порушеннями мовлення.

Корекційна спрямованість виховання та навчання дітей дошкільного віку з порушеннями поведінки і діяльності. Корекційно-педагогічна робота з дошкільниками з порушеннями мовлення.

Корекційна спрямованість педагогіки Марії Монтессорі.

Педагогіка Рудольфа Штайнера

Модуль VІІ. Розвиток, компенсація та корекція особистості дітей з важкими порушеннями психофізичного розвитку.

Основні групи дітей зі складними порушеннями та значення їх психолого-педагогічного вивчення. Завдання психолого-педагогічного супроводу розвитку дитини зі складними порушеннямиРозділ 4. Тифлопедагогіка

Модуль І. Тифлопедагогіка як наука.

Предмет, завдання тифлопедагогіки, методи і міжпредметні зв’язки тифлопедагогіки, класифікація порушень зору. Роль зорового сприйняття в пізнанні навколишнього світу. Закономірності психічного розвитку дітей в умовах сенсорної деривації. Особливості розвитку дітей з порушеннями зору в ранньому віці.Модуль ІІ. Закономірності розвитку пізнавальних процесів у дітей із порушеннями зору.

Особливості сприйняття, уваги і пам’яті. Особливості інтелектуальних операцій і мислення. Фактори, які впливають на стан мовлення дитини з порушенням зору. Особливості слабочуючих дітей.Модуль ІІІ. Фактори, що обумовлюють особливості емоційної сфери дітей з порушеннями зору.

Прояви емоційного неблагополуччя у дітей із порушеннями зору. Вплив зовнішніх факторів на соціальний розвиток дітей із порушеннями зору. Перспективи соціалізації осіб із порушенням зору.Модуль ІV. Діагностика в тифлопедагогіці.

Завдання, принципи і зміст психолого-педагогічного обстеження дітей із порушеннями зору на ПМПК. Психолого-педагогічне вивчення дітей із порушеннями зору в дошкільному закладі.Розділ 5. Сурдопедагогіка

Модуль І. Сурдопедагогіка як наука

Предмет, завдання сурдопедагогіка, методи і міжпредметні зв’язки сурдопедагогіки, класифікація порушень слуху.Роль слухового сприйняття в пізнанні навколишнього світу. Закономірності психічного розвитку дітей в умовах сенсорної деривації. Особливості розвитку дітей з порушеннями слуху в ранньому віці.Модуль ІІ. Закономірності розвитку пізнавальних процесів у дітей із порушеннями слуху.

Особливості сприйняття, уваги і пам’яті. Особливості інтелектуальних операцій і мислення. Фактори, які впливають на стан мовлення дитини з порушенням слуху.Модуль ІІІ. Мовлення дітей із порушенням слуху.

Види мовлення, якими користуються діти з порушеннями слуху. Особливості слабочуючих дітей.Модуль ІV. Емоційна сфера дітей із порушеннями слуху

Фактори, що обумовлюють особливості емоційної сфери дітей з порушеннями слуху. Прояви емоційного неблагополуччя у дітей із порушеннями слуху. Вплив зовнішніх факторів на соціальний розвиток дітей із порушеннями слуху. Перспективи соціалізації осіб із порушенням слуху.Модуль У. Діагностика дітей із порушенням слуху.

Завдання, принципи і зміст психолого-педагогічного обстеження дітей із порушеннями слуху на ПМПК. Психолого-педагогічне вивчення дітей із порушеннями слуху в дошкільному закладі.Розділ 6. Спецметодика навчання української мови та розвитку зв’язного мовлення

Модуль І. Закономірності навчання розумововідсталих учнів рідної мови.

Методи дослідження результатів мовної діяльності дітей з порушенням інтелекту. Своєрідність розвитку усного мовлення у зв’язку з вивченням предметів і явищ навколишньої дійсності. Труднощі у сприйманні і розумінні прочитаних творів і граматичного матеріалу. Реалізація загальнодидактичних і корекційних прийомів навчання.Модуль ІІ.Завдання та зміст навчання розумово відсталих школярів української мови.

Зміст навчання дітей із порушеннями інтелекту. Корекційна спрямованість предмету. Практичне спрямування навчання рідної мови. Етапи навчання української мови в допоміжній школі.Модуль ІІІ. Характеристика сучасного методі навчання грамоти розумово відсталих учнів.

Основні напрямки і методи роботи в добукварний період. Прийоми звуково аналізу та синтезу в період навчання грамоти.

Формування графічних навчок учнів у букварному періоді. Прийоми вивчення звуків і букв. Засоби збагачення лексичного запасу розумово відсталих учнів.

Модуль ІV. Методика навчання граматики і правопису в спеціальній школі.

Особливості спеціальної методиканавчання граматики і правопису дітей із інтелектуальними порушеннями. Значення граматичних знань для оволодіння навичками мовлення і розвитку мислення.Модуль V. Формування зв’язного мовлення дітей із психофізичними порушеннями.

Розвиток зв’язного мовлення на різних етапах навчання української мови. Структура уроку письма, читання, української мови в допоміжній школі. Підбір вправ для опрацювання окремих розділів курсу, текстів для переказів. Аналіз творчих робіт учнів. Робота над художніми творами, діловими паперами і науково-пізнавальними статтями в спеціальній школи. роль позакласного читання.Модуль VІ. Планування навчальної роботи з української мови в спеціальній школі.

Застосування принципів і прийомів корекційної роботи на уроках мови в спеціальній школі. Планування навчальної роботи на уроках мови в спеціальній школі.Розділ 7. Спецметодика навчання математики

Модуль I. Методика викладання математики.

Математичні знання в сучасному світі. Мета математичної підготовки дитини. Методика початкового навчання математики як педагогічна наука. Початковий курс математики як навчальний предмет. Державний стандарт спеціальної початкової загальної освіти. Освітня галузь «Математика». Позакласна робота з математики.Модуль ІІ. Засоби навчання математики у початкових класах.

Урок математики в початковій школі. Вимоги до нього. Методи і методичні прийоми навчання математики у початковій школі.Модуль ІІІ. Нумерація чисел 11–20.

Табличне додавання та віднімання одноцифрових чисел з переходом через десяток. Методика вивчення табличного множення і ділення.  Методика вивчення нумерації чисел 21–100. Арифметичні дії в межах 100. Методика вивчення нумерації чисел 101–1000. Арифметичні дії в межах 1000. Методика вивчення багатоцифрових чисел.Модуль ІV. Загальні питання методики навчання учнів розв’язувати задачі.

Методика навчання розв’язувати прості задачі. Методика навчання учнів розв’язувати складні задачі. Величини та одиниці вимірювання величин (час, маса, грошові розрахунки, об’єм, залежність між величинами).Модуль V. Пропедевтика алгебри в початкових класах. Формування початкових уявлень про дроби.

Модуль VІ. Пропедевтика геометрії в початковихкласах

Геометричні фігури та їх властивості. Геометричні тіла. Методика вивчення рівнянь і нерівностей з однією змінною.Розділ 8. Спеціальна психологія.

Модуль I. Основні поняття спеціальної психології

Об’єкт, предмет, мета та завдання спеціальної психології. Коректне використання термінів в умовах сучасної парадигми спеціальної освіти. Галузі спеціальної психології. Теоретичне і практичне значення спеціальної психології. Місце спеціальної психології у системі педагогічних наук, зв'язок з іншими науками. Методи дослідження у спеціальній психології. Причини і класифікація порушень розвитку у дітей. Механізми генетичних впливів: генетичні фактори. Соматичний фактор. Соціальні фактори ризику виникнення недоліків у психофізичному розвитку. Класифікація типів психічного дизонтогенезу за В. Лебединським.Модуль 2.Психічнийрозвиток при дизонтогеніях за типом ретардації

Клінічні основи спеціальної психології. Галузі медицини та біології, з якими пов’язана спеціальна психологія. Психологічні особливості розумово відсталих дітей. Функції психолого-медико-педагогічної консультації. Психологічні особливості дітей із затримкою психічного розвитку. Особливості розвитку особистості та емоційно-вольової сфери дітей із затримкою психічного розвитку. Особливості діяльності дітей із затримкою психічного розвитку.Модуль 3. Психічний розвиток при дизонтогеніях дефіцитарного типу

Психологічні особливості осіб із порушенням слуху. Особливості розвитку особистості та емоційно-вольової сфери дітей із порушенням слуху. Особливості діяльності дітей із порушенням слуху. Особливості психологічної діагностики і корекції порушень слуху у дітей. Психологічні особливості осіб із порушенням зору. Особливості розвитку особистості та емоційно-вольової сфери дітей із порушенням зору. Особливості діяльності дітей із порушенням зору. Особливості психологічної діагностики і корекції порушень зору у дітей. Психолого-педагогічне вивчення дітей із мовленнєвими порушеннями. Класифікація мовленнєвих порушень. Особливості розвитку особистості та емоційно-вольової сфери дітей із порушенням мовлення. Особливості діяльності дітей із мовленнєвими порушеннями. Психокорекційна і профілактична робота з дітьми із порушенням мовлення. Психологічні особливості осіб із порушенням опорно-рухового апарату. Особливості пізнавальної сфери дітей із порушенням опорно-рухового апарату. Особливості розвитку особистості та емоційно-вольової сфери дітей із порушенням опорно-рухового апарату.Модуль 4.Психічнийрозвиток при асинхроніях з переважанням розладів емоційно-вольової сфери і поведінки та при складних порушеннях розвитку

Психологічні особливості осіб із розладами спектру аутизму. Особливості пізнавальної сфери дітей із розладами спектру аутизму. Особливості розвитку особистості та емоційно-вольової сфери дітей із розладами спектру аутизму. Особливості діяльності дітей із розладами спектру аутизму. Психологічні особливості осібі з дисгармонійним складом особистості. Патологічне формування особистості. Особливості розвитку особистості та емоційно-вольової сфери дітей із складними порушеннями в розвитку. Особливості пізнавальної сфери дітей із складними порушеннями в розвитку.Модуль 5.Психодіагностикадітейізпорушеннями у психофізичному розвитку

Етапи та методи психодіагностичного вивчення дитини. Психологічна діагностика дітей при порушеннях функцій опорно-рухового апарату. Психологічна діагностика раннього дитячого аутизму. Психологічна діагностика при складних порушеннях розвитку. Психокорекційні технології для дітей з проблемами у розвитку. Психологічна корекція порушень розвитку.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка