Програма додаткового вступного випробування з педагогіки та історії педагогіки в аспірантуруСкачати 43.77 Kb.
Дата конвертації08.09.2017
Розмір43.77 Kb.
Міністерство освіти та науки України

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Кафедра соціальної педагогіки та педагогіки вищої школи


Затверджено

Завідувач кафедри соціальної педагогіки

та педагогіки вищої школи

проф. Гусак П.М. ______________«_____»__________________ 2016 р.


Програма додаткового вступного випробування

з педагогіки та історії педагогіки

в аспірантуру

підготовки доктора філософії

галузі знань 01 Освіта

спеціальності 011 Науки про освіту

Луцьк - 2016Програма додаткового вступного випробування

з педагогіки та історії педагогіки в аспірантуру

за спеціальністю 011 Науки про освіту

випускової кафедри соціальної педагогіки

та педагогіки вищої школи


 1. Предмет педагогіки. Етапи розвитку педагогіки як науки. Основні категорії педагогіки. Галузі педагогіки. Зв’язок педагогіки з іншими науками.

 2. Поняття про методи дослідження та їх види. характеристика науково-педагогічного дослідження.

 3. Дидактика як галузь педагогічних знань. Категорії дидактики

 4. Сутність процесу навчання, його методологічні основи та рушійні сили.

 5. Функції процесу навчання, взаємозв’язок між ними.

 6. Аналіз сучасних зарубіжних теорій навчання.

 7. Поняття змісту освіти, його історичний характер. Теорії формування змісту освіти. Чинники, що детермінують формування змісту освіти.

 8. Принципи та критерії відбору змісту освіти. Шляхи оновлення змісту освіти в сучасних умовах. Нормативні документи, що визначають зміст освіти.

 9. Поняття про методи навчання. Основні підходи до класифікації методів навчання.

 10. Загальна характеристика методів навчання за джерелом інформації.

 11. Загальна характеристика методів навчання за рівнем пізнавальної діяльності ( активності) школярів.

 12. Сутність поняття форма організації навчання. Характеристика класно-урочної системи навчання.

 13. Урок – основна форма організації класно-урочної системи навчання. Шляхи вдосконалення класно-урочної системи навчання на сучасному етапі.

 14. Класифікації уроків (за основною дидактичною метою, за основним способом проведення, за основними етапами).

 15. Виховання як спеціально організований і свідомо здійснюваний процес. Поняття виховання у широкому та вузькому розумінні.

 16. Закономірності та принципи виховання, їх характеристика. Взаємозв’язок закономірностей та принципів виховання.

 17. Поняття про методи та засоби виховання. Класифікація методів виховання.

 18. Методи формування свідомості особистості.

 19. Методи організації діяльності, спілкування та формування досвіду суспільної поведінки.

 20. Методи стимулювання поведінки та діяльності.

 21. Методи контролю, самоконтролю та самооцінки у вихованні

 22. Напрями національного виховання. Естетичне та етичне виховання, їх завдання, шляхи реалізації.

 23. Моральне виховання школярів, зміст, методи та шляхи реалізації морального виховання.

 24. Науковий світогляд і релігія. Світський характер виховання у сучасній школі. Особливості виховання в полірелігійному середовищі України

 25. Мета, завдання та зміст статевого виховання школярів. Особливості сексуального виховання школярів

 26. Завдання, основні принципи та зміст сімейного виховання. Умови ефективності сімейного виховання.

 27. Форми роботи класного керівника з сім’ями учнів. Умови ефективності взаємодії класного керівника та батьків.

 28. Сутність, ознаки та функції колективу. Вплив дитячого колективу на особистість дитини. Структура дитячого колективу. Процес розвитку колективу. Система перспективних ліній, стиль та тон дитячого колективу.

 29. Сутність, цілі та зміст індивідуальної роботи. Особливості організації індивідуальної роботи з обдарованими та важковиховуваними дітьми.

 30. Структура системи освіти в Україні. Принципи управління освітою.

 31. Характеристика виховання як соціального і педагогічного явища у первісному суспільств

 32. Характеристика виховання у Стародавній Греції та Римі. Педагогічні погляди філософів Стародавньої Греції та Риму.

 33. Загальна характеристика виховання в епоху раннього і класичного Середньовіччя. Виникнення початкових шкіл, щкіл підвищеного типу та університетів.

 34. Особливості протестанської освіти в період Реформації та її вплив на подальший розвиток європейської освіти.

 35. Виникнення наукової педагогіки. Теорія всезагального виховання Я. А. Коменського. Характеристика його праць "Велика дидактика", "Закони добре організованої школи"

 36. Нові теорії навчання і виховання в епоху становлення капіталістистичного суспільства (Новий час): Джон Локк "Думки про виховання", Руссо Ж.-Ж. "Еміль, або про виховання",

 37. Песталоцці І.Г. "Лінгард і Гертруда, "Лебедина пісня", Дістервег А.Г. "Керівництво до освіти німецьких учителів"

 38. Розвиток освіти і виховання і Європі у ХІХ ст. Теорія трудових шкіл Г. Кершенштейнера, аналіз праці "Школа майбутнього – школа праці". Теорія И.Ф Гербарта, аналіз праці "Загальна педагогіка, виведена із мети виховання".

 39. Реформаторські течії у педагогіці в кінці ХІХ-поч. ХХ ст.: прагматична педагогіка експерементальна педагогіка, теорія вільного виховання, соціальна педагогіка

 40. Розвиток вищої освіти у Європі у (XVIII-поч. ХХ ст.). Виникнення класичного університету.

 41. Школа, освіта та педагогічна думка в Київській Русі..

 42. Діяльність січових і козацьких шкіл. Козацька читанка. Ступені козацького навчання і виховання

 43. Виникнення і розвиток братських шкіл в Україні. Перші вузи на території східних слов’ян. Острозька (1676 p.) і Києво-Могилянська (1615 p.) академії

 44. Освітньо-виховна політика Російської імперії в Україні (XVIII-поч. ХХ ст.). Прогресивні педігогічні ідеї Г. Сковороди, К. Ушинського

 45. Політика радянської влади в галузі шкільництва в Україні (20-90 р.р.ХХ ст.). Теорія навчання і виховання С.Русової, А.Макаренко, Г.Ващенка, В. Сухомлинського.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка