Програма додаткового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра зі спеціальностіСкачати 348.31 Kb.
Дата конвертації10.09.2017
Розмір348.31 Kb.


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

національний університет харчових технологій

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова приймальної комісії,

ректор А.І. Українець

" 17 " листопада 2016 р


програма
додаткового вступного випробування

для вступу на навчання для здобуття


освітнього ступеня магістра зі спеціальності
073 «Менеджмент»

(спеціалізація «Менеджмент організацій і адміністрування»)

Схвалено Вченою радою

навчально-наукового інституту

економіки і управління

Протокол № 3 від " 25 " жовтня 2016р.

Голова Вченої ради інституту,

директор О.О. Шеремет


Київ - 2016Загальні положення


Мета додаткового вступного випробування полягає в комплексній оцінці вступника у відповідності знань вимогам до навчання за освітньо-кваліфікаційним ступенем магістра.
Зміст програми

На додаткове вступне випробування виносяться питання з дисциплін циклу професійної та практичної підготовки в межах навчального плану ОКР «бакалавр», а саме:


РОЗДІЛ І. МЕНЕДЖМЕНТ

РОЗДІЛ 2. СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ

РОЗДІЛ 3. ОПЕРАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

РОЗДІЛ І. МЕНЕДЖМЕНТ
Тема 1. Зміст, історія розвитку та роль менеджменту

Менеджмент як наука, мистецтво і практика. Визначення менеджменту. Підходи до розуміння управління та управлінської праці. Розвиток управлінської думки в світі та в Україні, етапи становлення науки управління. Менеджери та підприємці: характеристики та особливості.

Література: [3]
Тема 2. Організація в системі менеджменту

Поняття організації та її види, загальні характеристики організацій. Типи організацій. Організація як відкрита система. Формальні та неформальні організації. Розвиток організацій. Теорії розвитку організації. Внутрішнє середовище організації та його складові. Зовнішнє середовище організації та його складові.

Література: [3]
Тема 3. Функції менеджменту

Визначення функцій менеджменту. Еволюція управлінської думки щодо визначення функцій менеджменту та їх значення для науки управління. Зміна змісту та ролі функцій менеджменту на різних рівнях управління. Класифікація та загальна характеристика основних функцій менеджменту.

Література: [3]
Тема 4. Планування як функція менеджменту

Визначення планування. Зміст планування як функції менеджменту. Підходи до класифікації планів. Стратегічне планування. Підходи до стратегічного планування. Характеристика стратегічних альтернатив. Планування реалізації стратегії. Процес реалізації стратегії. Визначення тактики, політики, процедури та правил. Бізнес–планування. Структура бізнес-планів. Особливості використання бізнес-планів.

Література: [3]
Тема 5. Організація взаємодії як функція менеджменту

Поняття організації взаємодії як функції менеджменту. Делегування повноважень. Відповідальність. Повноваження: лінійні повноваження, функціональні (штабні повноваження). Організаційні структури управління. Класифікація організаційних структур управління. Лінійні та функціональні управлінські структури. Матрична організаційна структура. Типи дивізійних структур. Конгломератна структура. Проектування організаційних структур управління. Вибір організаційної структури. Удосконалення організаційних структур управління.

Література: [3]

Тема 6. Мотивація як функція менеджменту

Визначення мотивації. Мотивація через потреби. Потреби та винагороди. Теорії мотивації. Змістовні теорії мотивації. Процесійні теорії мотивації. Матеріальне стимулювання праці. Фактори впливу на колективи та окремих працівників. Формування системи матеріальних стимулів на підприємствах.

Література: [3]
Тема 7. Контроль як функція менеджменту

Поняття, зміст і види контролю. Підходи до класифікації контролю. Процес контролю: об’єкти та суб’єкти контролю. Система контролю виробничих процесів та забезпечення її ефективності

Література: [3]
Тема 8. Прийняття рішень у менеджменті

Рішення як основа управління. Врахування факторів, що впливають на процес прийняття управлінських рішень. Класифікація управлінських рішень. Процес прийняття управлінських рішень. Прийняття раціональних рішень у менеджменті. Фактори впливу на менеджера в процесі прийняття управлінських рішень. Досягнення американського та японського менеджменту в галузі прийняття та забезпечення виконання управлінських рішень.

Література: [3]
Тема 9. Комунікації у менеджменті

Поняття і загальна характеристика комунікацій. Інформація, її види та роль у менеджменті. Носії інформації. Комунікаційний процес. Етапи комунікаційного процесу. Перешкоди на шляху особових та організаційних комунікацій. Міжособові та організаційні комунікації.

Література: [3]
Тема 10. Трудовий колектив як об’єкт управління

Соціальна суть трудового колективу, його соціально–психологічний механізм. Стадії розвитку трудового колективу. Етапи становлення трудового колективу. Формальна та неформальна структури трудового колективу. Морально-психологічний клімат. Управління конфліктами, змінами та стресами.

Література: [3]
Тема 11. Керівництво в організації

Лідерство, влада, вплив. Керівник в організації. Авторитет. Стилі керівництва. Авторитарний стиль керівництва. Демократичний стиль керівництва. Ліберальний стиль керівництва.

Література: [3]

Тема 12. Організація роботи керівника
Організація праці менеджера. Самоменеджмент, функції самоменеджменту. Техніка само менеджменту. Організація робочого місця менеджера. Документування управлінської діяльності. Види документів, класифікаційні ознаки документів. Організація документообігу. Потоки документів.

Література: [3]Тема 13. Роль інформації в організаціях
Визначення інформації, джерела інформації. Класифікація інформації. Процес передачі інформації. Методи оброблення інформації.

Література: [3]


\
Перелік питань до розділу 1 для проведення

додаткового вступного випробування, в тому числі у формі співбесіди 1. Визначте основні етапи становлення науки менеджмент.

 2. Визначте особливості розвитку менеджменту в Україні.

 3. Назвіть представників провідних шкіл менеджменту та охарактеризуйте внесок кожної із них.

 4. Охарактеризуйте рівні управління.

 5. Назвіть види організацій та мету їх створення.

 6. Дайте характеристику формальних та неформальних організацій.

 7. Дайте визначення внутрішнього середовища організації та охарактеризуйте складові внутрішнього середовища організації.

 8. Визначте вплив складових внутрішнього середовища на ефективність організації та організаційні зміни.

 9. Дайте визначення зовнішнього середовища організації та охарактеризуйте його особливості.

 10. Наведіть еволюцію поглядів на визначення функцій менеджменту.

 11. Визначте основні функції менеджменту та їх місце в управлінні організацією.

 12. Охарактеризуйте планування як функцію менеджменту.

 13. Визначте основні види планів та їх особливості.

 14. Охарактеризуйте проблеми, які виникають при розробці, оцінці та реалізації стратегічного плану.

 15. Дайте визначення організації як функції менеджменту та визначте основні завдання організації як функції управління.

 16. Дайте визначення існуючих типів повноважень. Охарактеризуйте відмінності між лінійними та функціональними повноваженнями в організаціях.

 17. Роль посадової інструкції в організації роботи персоналу.

 18. Охарактеризуйте положення про структурний підрозділ як документ, що регламентує діяльність окремих підрозділів.

 19. Визначте роль апарату управління в організації та окресліть вимоги, що висуваються при побудові апарату управління.

 20. Дайте визначення технології процесу управління.

 21. Дайте характеристику основним типам розподілу праці в сфері управління.

 22. Мотивація через потреби.

 23. Визначте різницю змістовних та процесійних мотиваційних теорій.

 24. Визначте основні положення теорії ієрархії потреб А.Маслоу.

 25. Охарактеризуйте основні групи потреб, виділені М.Туган-Барановським.

 26. Визначте основні положення теорії мотивації Д.Мак Клелланда.

 27. Охарактеризуйте двохфакторну модель мотивації Ф.Герцберга.

 28. Охарактеризуйте теорію очікувань В.Врума.

 29. Визначте основні напрями мотивації людини через теорію справедливості С.Адамса.

 30. Матеріальне стимулювання праці. Основні принципи формування системи матеріального стимулювання.

 31. Наведіть основні ознаки неефективної системи матеріальної мотивації.

 32. Назвіть основні бар’єри, які можуть виникнути при впровадженні в організації систем мотивації.

 33. Дайте визначення управлінського рішення та назвіть ознаки, за якими класифікуються управлінські рішення.

 34. Назвіть ознаки управлінських рішень щодо їх суб’єктно-об’єктної спрямованості.

 35. Дайте загальну характеристику методів обґрунтування управлінських рішень.

 36. Розкрийте поняття комунікацій та визначте їх роль у менеджменті.

 37. Носії інформації та системи її надходження.

 38. Навести класифікацію інформації за ознаками.

 39. Розкрити роль зворотного зв’язку та шумів у комунікаційному процесі.

 40. Охарактеризуйте складові елементи комунікаційного процесу.

 41. Комунікаційний процес, які його складові елементи та етапи.

 42. Перешкоди на шляху організаційних та між особових комунікацій.

 43. Розкрити сутність трудового колективу та охарактеризувати ознаки, які властиві трудовому колективу.

 44. Охарактеризувати стадії розвитку трудового колективу

 45. Розкрити сутність морально–психологічного клімату трудового колективу.

 46. Розкрити сутність конфлікту. Дати загальну характеристику типам конфліктів.

 47. Наслідки конфліктів, можливість управління конфліктами.

 48. Дайте визначення поняття лідерства та охарактеризуйте основні якості лідера.

 49. Охарактеризуйте форми влади, які може застосовувати будь-який керівник.

 50. Інформація. Роль інформації в управлінні діяльністю підприємства. Класифікація інформації.

РОЗДІЛ 2. СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ
Тема 1. Сутність стратегічного управління

Передумови виникнення стратегічного управління. Предмет та об’єкт стратегічного управління підприємствами. Принципи стратегічної діяльності підприємства. Задачі стратегічного управління. Порівняльний аналіз стратегічного управління з іншими науковими підходами до управління підприємствами. Моделі стратегічного управління. Проблеми стратегічного управління.

Література: [1246172326274252]
Тема 2. Мета в стратегічному управлінні

Сутність місії підприємства та її відмінності від головної цілі. Стратегічне бачення. Основні групи впливу на діяльність підприємства, інтереси яких мають бути враховані при визначенні місії. Основні складові місії. Цілі формування місії. Ознаки стратегічних цілей та вимоги до них.

Література: [1246172326274252]
Тема 3. Аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства

Аналіз зовнішнього середовища. основні складові зовнішнього середовища. Аналіз галузі за М. Портером. Сутність управлінського аналізу. Цілі управлінського аналізу. Стратегічні ресурси та конкурентні переваги підприємства.

Література: [1425258]
Тема 4. Стратегічний аналіз

Основи стратегічного аналізу. Методи стратегічного аналізу. Призначення стратегічного аналізу. Сутність SWOT та TOWS-аналізу. Сутність PEST-аналізу. Особливості використання SPACE-аналізу.

Література: [1246172326274252]
Тема 5. Корпоративна стратегія підприємства

Сутність стратегії. Стратегія зростання. Стратегія стабілізації. Стратегія скорочення. Визначення та основні компоненти стратегії. Ієрархія стратегій на спеціалізованому та багатопрофільному підприємстві.

Література: [12464252]
Тема 6. Стратегії бізнесу підприємства

Особливості побудови стратегій бізнесу за М. Портером. Базові стратегії підприємства за М. Портером. Доцільність, переваги та ризики застосування стратегій лідерства за витратами, диференціації, фокусування.

Література: [1246172326274252]


Тема 7. Портфельний аналіз
Сутність портфельного аналізу. Мета та зміст портфельного аналізу. Інструменти портфельного аналізу. Сутність понять СЗГ та СОБ. Мета, переваги та недоліки застосування матричних методів портфельного аналізу.

Література: [1246172326274252]Тема 8. Прогнозування і його роль у діяльності підприємства

Місце прогнозування у процесі стратегічного планування. Відмінність між планами та прогнозами. Види прогнозів. Типи та методи прогнозування. Сутність та етапи розробки сценарію. Метод складання стратегічних сценаріїв.

Література: [1246172326274252]

Тема 9. Умови реалізації стратегії

Стратегічний набір підприємства та вимоги до його формування. Поняття стратегічної прогалини. Специфічні напрями заповнення стратегічної прогалини. Проблеми гнучкості та синергізму у розвитку підприємства. Стратегічна гнучкість. Стратегія синергізму. Стратегічно орієнтовані організаційні структури.

Література:[1246172326274252]

Тема 10. Стратегічний контроль та оцінювання реалізації стратегії

Мета та завдання стратегічного контролю в управлінні діяльністю підприємства. Методи оцінювання обраних стратегій підприємства. Критерії та показники ефективності стратегій.Література:[1246172326274252]


Перелік питань до розділу 2 для проведення додаткового вступного випробування, в тому числі у формі співбесіди


 1. Стратегія розвитку підприємства.

 2. Базові моделі стратегічного управління.

 3. Бар’єри стратегічного управління та шляхи їх подолання.

 4. Впровадження стратегічного управління в комплексі поведінки організації.

 5. Дайте визначення місії підприємства. Назвіть елементи місії підприємства.

 6. Вимоги до формування цілей підприємства. Принципи побудови «дерева цілей» підприємства.

 7. Процес стратегічного управління та його складові.

 8. Визначте фактори, що впливають на формулювання місії та цілей підприємства.

 9. Цінності вищого керівництва підприємства та характер їх відносин з місією та цілями підприємства.

 10. Характеристика цілей розвитку підприємства. Ієрархія цілей розвитку підприємства.

 11. Наведіть складові зовнішнього середовища непрямого впливу на підприємство.

 12. Наведіть складові зовнішнього середовища прямого впливу на підприємство.

 13. Оцінювання стану конкуренції в галузі за М.Портером

 14. Як оцінити привабливість галузі та визначити її перспективи?

 15. Карта стратегічних груп конкурентів: мета, призначення, правила побудови.

 16. Мета та завдання стратегічного контролю в управлінні діяльністю підприємства.

 17. Місце прогнозування у процесі стратегічного планування. Відмінність між планами та прогнозами.

 18. Сутність та структура стратегічного потенціалу.

 19. Діагностика зовнішнього середовища непрямого впливу на підприємство.

 20. Ієрархія стратегій.

 21. Доцільність, переваги та ризики застосування стратегії М. Портера «лідерство за витратами».

 22. Призначення карти стратегічних груп конкурентів, особливості її побудови та обмеження.

 23. Сегментація та позиціонування в стратегічному управлінні.

 24. Джерела інформації про організацію. Засоби діагностики організації.

 25. Етапи процесу формування стратегічного потенціалу. Оцінювання стратегічного потенціалу.

 26. Зміст стратегічного аналізу та основні методи стратегічного аналізу.

 27. SWOT-аналіз. Переваги і недоліки цього методу.

 28. Матриця SWOT-аналізу. Сильні і слабкі сторони, можливості і загрози.

 29. Різниця між PEST-аналізом та SWOT-аналізом.

 30. Принципи проведення стратегічного аналізу.

 31. Аналіз конкурентних позицій (стратегічних груп).

 32. Ланцюжок цінностей за М. Портером.

 33. Типи корпоративної стратегії концентрованого зростання.

 34. Типи корпоративної стратегії диверсифікації.

 35. Типи корпоративної стратегії інтеграції.

 36. Відмінність стратегій інтеграції та диверсифікації.

 37. Причини диверсифікації виробництва.

 38. Рушійні сили та критерії диверсифікації виробництва.

 39. Матриця можливостей І. Ансоффа.

 40. Співвідношення моделей БКГ та життєвого циклу розвитку підприємства.

 41. Взаємозв’язок стратегій та прибутковості підприємства.

 42. Економія на масштабах виробництва.

 43. Матриця БКГ і характеристика її квадрантів.

 44. Стратегії, що пропонуються в моделі БКГ для різних секторів бізнесу.

 45. Модель Мак-Кінсі та її головна мета.

 46. Фактори визначення загальної оцінки сильних сторін бізнесу та його ринкової привабливості у моделі Мак-Кінсі.

 47. Стратегії, що рекомендуються для різних позицій бізнесу за матрицею Мак-Кінсі.

 48. Модель Мак-Кінсі «7S».

 49. Модель PIMS: мета, переваги, недоліки.

 50. Матриця Ансоффа.


РОЗДІЛ 3. ОПЕРАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Тема 1. Операційний менеджмент як різновид функціонального менеджменту

Виробництво як процес перетворення ресурсів організації у вихідну продукцію. Об’єктивні закономірності управління виробництвом (операційною діяльністю).

Сутність операційної функції. Галузеві особливості операційної функції.

Категорія “операційна діяльність” та “виробнича діяльність”, їх взаємозв’язок та розбіжність. Виробничий та операційний менеджмент: спільні та відмінні характеристики. Сутність і місце операційного менеджменту в системі менеджменту організації. Взаємозв’язок операційного менеджменту з іншими функціональними видами менеджменту.

Історичний розвиток операційного менеджменту: промислова революція, розвиток теорії менеджменту, розвиток науки менеджменту і систем.

Взаємозв’язок між категоріями “операційна функція”, “операційний менеджер”, “операційна система”, “операційний процес”, “операція”.

Особливості операційного менеджменту: цілі та основні завдання.

Структура процесу реалізації операційного менеджменту. Функціональна характеристика операційного менеджменту.

Література: [5783248505455]
Тема 2. Операційна стратегія як основа проектування операційної системи

Коло стратегічних питань, що вирішується у операційному менеджменті.

Сутність та етапи розробки операційної стратегії. Виражена компетентність підприємства.

Формування стратегії виробництва товару. Вплив життєвого циклу на операційну стратегію.

Розробка стратегії процесу. Типи процесів: сфокусований на процесі, сфокусований на продукті та процес, який повторюється. Порівняння стратегій процесів.

Особливості сфери послуг, які впливають на операційну стратегію.

Застосування “дерева рішень” у проектуванні продукту або процесу.

Література: [5783248505455]


Тема 3. Операційна система організації: поняття, склад, види

Сутність системного підходу до операційного менеджменту. Операційна система як об’єкт управління. Особливості та властивості операційної системи.

Елементи операційної системи: підсистема забезпечення, трансформуюча підсистема та підсистема планування і контролю. “Входи” та “виходи” операційної системи.

Класифікаційні підходи до операційних систем. Специфічні риси одиничної операційної системи. Особливості операційної системи серійного типу. Характеристика операційної системи масового виробництва. Операційна система з безперервним процесом як різновид операційної системи масового виробництва.

Література: [5783248505455]
Тема 4. Операційна діяльність: ресурси, процеси та результати

Поняття операційної діяльності підприємства. Склад основних ресурсів як вхідних факторів операційної діяльності. Продукт (послуга) як результат операційної діяльності підприємства.

Операційні процеси організації – динамічна основа функціонування та розвитку операційної системи. Принципи організації та складність операційних процесів. Типи операційних процесів, їх ознаки.

Організація операційного процесу у просторі: технологічний та предметний напрями спеціалізації.

Поняття, структура та тривалість операційного циклу підприємства. Визначення тривалості операційного циклу підприємства. Особливості управління за фазами операційного циклу підприємства.

Література: [5783248505455]


Тема 5. Управління процесом проектування операційної системи

Проектування операційної системи: сутність, цілі та етапи. Склад критеріїв та факторів проектування операційної системи. Соціотехнічний підхід до розробки операцій. Відмінності між проектуванням продукту та послуги. Розгортання функції якості як можливість залучення споживача до операційного процесу.

Сучасний рівень розвитку виробничих та невиробничих операційних систем.

Необхідність рішень з просторової організації діяльності. Проектування виробничих потужностей: аргументи на користь створення великих централізованих та невеликих децентралізованих підприємств. Проектування та місце розташування підприємства: фактори мікро- і макросередовища.

Розміщення обладнання та робочих місць для виробництва: поопераційне функціональне, потокове лінійне та фіксоване позиційне планування. Проектування робіт і нормування праці.

Література: [5783248505455]


Тема 6. Управління поточним функціонуванням операційної системи

Довгострокове, середньострокове та короткострокове планування операцій, сукупне планування. Базові стратегії планування.

Управління матеріально-технічним забезпеченням. Функції, завдання і основні вимоги до оперативного управління виробництвом. Зміст та фази оперативного управління. Види систем оперативного управління виробництвом. Організація диспетчеризації операційної діяльності.

Контролювання операційного процесу: значення й технологія. Контролювання якості сировини, матеріалів, товарів та послуг. Контролювання запасів.

Роль, завдання та принципи управління матеріальними ресурсами та запасами. Управлінські рішення у сфері управління запасами та пов’язаними з ними витратами. Особливості управління запасами залежного та незалежного попиту. Виштовхувальні та витягувальні системи.

Робоче середовище та умови праці, режим роботи. Розподіл та кооперація праці. Мотивування роботи. Основи нормування праці. Методи нормування праці та часу. Хронометраж.

Література: [5783248505455]
Тема 7. Основи управління проектами

Сутність проектного підходу до управління організацією. Значення та основні завдання в процесі управління проектами.

Планування проектів. Поопераційний перелік робіт. Створення робочих графіків за допомогою діаграм Г. Гантта. Розклад проектів. Контроль проектів. Методи сітьового планування: переваги та недоліки. Техніка управління проектами методом оцінювання та розгляду програми (PERT) та методом критичного шляху (CPM).

Література: [5783248505455]


Тема 8. Основи менеджменту якості

Поняття, значення та фактори забезпечення якості товарів та послуг. Показники якості та методи їх оцінювання.

Основні підходи щодо менеджменту якості. Планування якості. Організаційне забезпечення якості. Інструменти контролю якості. Аналіз існуючих програм забезпечення якості: підхід У.Е. Демінга, Д. Джурана, П. Кросбі, К. Ісікави. Підхід з позиції загального менеджменту якості. Розвиток програми забезпечення якості. Система стандартів ISO 9000.

Література: [5783248505455]


Тема 9. Управління результативністю операційної діяльності

Показники результативності функціонування виробничих та невиробничих операційних систем.

Продуктивність операційної діяльності як міра результативності операційного менеджменту. Комплексний підхід до питань продуктивності. Моделювання процесу управління продуктивністю операційної системи. Фактори, що впливають на динаміку продуктивності. Шляхи підвищення її продуктивності.

Література: [5783248505455]Перелік питань до розділу 3 для проведення додаткового вступного випробування вступників, у тому числі у формі співбесіди)


 1. Ознаки, за якими класифікують підприємства.

 2. Назвіть організаційні форми підприємств.

 3. Виробнича структура та її характеристика.

 4. Внутрішньовиробничі підрозділи підприємств.

 5. Характеристика режимів функціонування операційної системи.

 6. Структура операційного циклу.

 7. Операційний цикл та його характеристика.

 8. Тривалість операційного циклу та шляхи його скорочення.

 9. Принципи раціональної організації виробництва.

 10. Сутність послідовного, паралельного і паралельно-послідовного поєднання операцій.

 11. Організація виробничого процесу із паралельним рухом предметів праці та її відмінність від організації виробничого процесу із послідовним рухом предметів праці.

 12. Визначення тривалості виробничого циклу при послідовному, паралельному і паралельно-послідовному рухах предметів праці.

 13. Сутність операційної стратегії. Стратегія і тактика в управлінні операційною системою.

 14. Вплив життєвого циклу на операційну стратегію.

 15. Підвищення якості продукції та основної показники якості продукції.

 16. Стандартизація та сертифікація продукції.

 17. Процес управління якістю продукції на підприємствах.

 18. Системи управління якістю продукції.

 19. Сутність елементів операційної системи: переробної підсистеми, підсистеми забезпечення, підсистеми планування та контролю.

 20. Бізнес-процеси та етапи їх оновлення.

 21. Проектування операційної системи: сутність, цілі та етапи.

 22. Форми постачання ресурсів на підприємство та їх характеристика.

 23. Особливості розробки продукту та вибору технологічного процесу у виробничій сфері.

 24. Операційні технології та їх характеристика.

 25. Управління матеріально-технічним забезпеченням підприємства.

 26. Назвіть принципи та методи планування.

 27. Охарактеризуйте систему планових норм і нормативів.

 28. Місце планування збуту в системі планування діяльності підприємства.

 29. Сутність маркетингового дослідження ринку.

 30. Складові виробничої програми. Показники розрахунку виробничої програми.

 31. Календарний розподіл виробничої програми на підприємстві.

 32. Зміст та основні завдання плану матеріально-технічного забезпечення на підприємстві.

 33. Призначення та зміст балансу матеріально-технічного забезпечення.

 34. Планування потреби в сировинних та паливно-енергетичних ресурсах.

 35. Види запасів в плані матеріально-технічного забезпечення та їх планування.

 36. Загальна характеристика управління проектами.

 37. Формування плану з праці та заробітної плати.

 38. Призначення та зміст балансу робочого часу робітника. Методика його розрахунку.

 39. Обґрунтування доцільності проекту та оцінка його ефективності.

 40. Продуктивність операційної системи та способи її вимірювання.

 41. Організація системи управління проектами. Основні форми організаційної структури проекту

 42. Загальні підходи до планування і контролю проектів.

 43. Форми та системи оплати праці на підприємстві.

 44. Показники результативності функціонування операційних систем.

 45. Форми організації операційного процесу та їх характеристика.

 46. Основні підходи до побудови операційних систем та їх характеристика.

 47. Основне завдання оперативного планування.

 48. Види оперативно-календарного планування.

 49. Фази розробки нової продукції та їх характеристика.

 50. Критерії розробки нового продукту та їх характеристика.Критерії оцінювання знань вступників

на фаховому вступному випробуванні для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра з додаткового вступного випробування

зі спеціальності 073 «Менеджмент»

(спеціалізація «Менеджмент організацій і адміністрування»)
На випробуванні вступнику пропонується дати відповідь на запитання білету. Рівень знань вступника оцінюється за обсягом і якістю виконаного ним завдання.

Фахове вступне випробування оцінюється за стобальною шкалою. Загальний бал визначається як середньоарифметичне балів за окремі складові завдання. Округлення до цілого проводиться за математичними правилами округлення.Знання вступника по окремих питаннях білету оцінюються таким чином:

0 балів – вступник не дав відповідь на складову завдання або не має уявлення про об’єкт вивчення (питання).

10 балів – вступник має нечіткі уявлення про об’єкт вивчення (питання), не може відтворити основні поняття.

20 балів – вступник має не зовсім чіткі уявлення про об’єкт вивчення (питання), але виявляє здатність елементарно викласти думку.

30 балів – вступник має уявлення про об’єкт вивчення, фрагментарно відтворює незначну частину навчального матеріалу, може навести деякі елементарні основні визначення, виявляє здатність елементарно викласти думку.

40 балів – вступник має уявлення про об’єкт вивчення, фрагментарно відтворює певну частину навчального матеріалу, наводить визначення елементарних понять.

50 балів – вступник має уявлення про об’єкт вивчення, відтворює менше половини навчального матеріалу, може навести деякі елементарні основні визначення, виявляє здатність елементарно викласти думку.

60 балів – вступник знає (відтворює) приблизно половину навчального матеріалу, знає тільки основні визначення та поняття, їх зміст та може дати їм пояснення, але допускає незначні помилки, може за зразком повторити відповідну операцію.

65 балів – вступник знає (відтворює) приблизно половину навчального матеріалу, знає тільки основні визначення та поняття, їх зміст та може дати їм пояснення, але допускає незначні помилки. Але не вміє самостійно аналізувати, узагальнювати, робити висновки. У відповіді може бути порушена послідовність викладення навчального матеріалу, можуть бути помилки у формулюванні складних теоретичних положень.

70 балів – вступник знає і розуміє більше половини навчального матеріалу, знає основні положення, визначення та поняття, їх зміст та може дати їм пояснення, може частково самостійно аналізувати, узагальнювати, робити висновки. У відповіді немає порушень в послідовності, але можуть бути помилки у формулюванні складних теоретичних положень.

75 балів – вступник правильно та логічно відтворює навчальний матеріал, знає основні та допоміжні визначення, їх зміст та може дати їм пояснення, може самостійно аналізувати, узагальнювати та робити висновки, вміє наводити окремі власні приклади на підтвердження викладених думок. Але відповідь має деякі незначні неточності.

80 балів – вступник правильно та логічно відтворює навчальний матеріал, знає основні та допоміжні визначення та поняття, їх зміст, може дати їм пояснення, може встановлювати найсуттєвіші зв’язки між явищами, фактами. Може самостійно аналізувати, узагальнювати, робити висновки. Вміє наводити окремі власні приклади на підтвердження викладених думок. Відповідь виконана у повному обсязі і логічно побудована. У відповіді відчуваються необхідні навички та вміння при рішенні практичних питань.

85 балів – вступник вільно володіє вивченим матеріалом, застосовує отримані знання в дещо змінених ситуаціях, вміє узагальнювати і систематизувати інформацію, використовує загальновідомі докази у власній аргументації. Вміє наводити окремі власні приклади на підтвердження викладених думок. У відповіді відчуваються необхідні навички при вирішенні практичних завдань.

90 балів – вступник володіє глибокими і міцними знаннями, застосовує отримані знання в нестандартних ситуаціях, вміє узагальнювати і систематизувати інформацію, використовує загальновідомі докази у власній аргументації. Вміє наводити окремі власні приклади на підтвердження викладених думок. Критично оцінює окремі нові факти і явища.

95 балів – вступник володіє глибокими і міцними знаннями, застосовує отримані знання в нестандартних ситуаціях, вміє узагальнювати і систематизувати інформацію. Критично оцінює окремі нові факти і явища, ідеї, виявляє особисту позицію щодо них. Суттєвим моментом відповіді вступника повинен бути зв’язок теорії з практикою, вміння застосовувати теоретичні знання при розв’язанні практичних завдань.

100 балів – вступник володіє глибокими, міцними, узагальненими, дієвими знаннями предмету, виявляє неординарні творчі здібності, аргументовано застосовує отримані знання в нестандартних ситуаціях, може самостійно ставити та розв’язувати проблеми. Переконливо аргументує особисту позицію, узгоджуючи її з отриманими знаннями та загальними цінностями, розвиває свої обдарування та нахили.
Особи, рівень знань яких оцінений нижче як 60 балів, до участі у конкурсі для зарахування на навчання не допускаються.
Програма фахового вступного випробування та критерії оцінювання знань розроблені фаховою атестаційною комісією.
Голова фахової атестаційної комісії М.А. Міненко


КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ


на фаховому вступному випробуванні для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра з додаткового вступного випробування зі спеціальності 073 «Менеджмент»

(спеціалізація «Менеджмент організацій і адміністрування»), що проводиться у формі співбесіди для категорій вступників, яким таке право надано згідно Правил прийому до НУХТ у 2016 році
На випробуванні вступнику пропонується відповісти на питання за програмою вступного випробування.

Знання вступника оцінюються за обсягом і якістю наданих ним відповідей за наступною шкалою:

Оцінку “П’ять” отримує вступник, який виявив систематичне і глибоке знання програмного матеріалу, вміння вільно виконувати завдання, передбачене програмою; засвоїв основну і знайомий з допоміжною літературою, рекомендованою програмою. Оцінка “П’ять” виставляється вступникам, які засвоїли взаємозв’язок основних понять програмних дисциплін в контексті їх значення для фаху, що здобувається; які виявили творчі здібності у розумінні, викладенні і використанні програмного матеріалу. Можливі незначні одна-дві помилки у розкритті другорядних питань, що не призводять до помилкових висновків.

Оцінку «Чотири» отримує вступник, який виявив знання основного програмного матеріалу в обсязі, необхідному для навчання з фаху; який справляється з виконанням завдань, передбачених програмою; знайомий з основною літературою, рекомендованою програмою. Оцінка «Чотири» виставляється вступникам, які допустилися непринципових похибок при виконанні екзаменаційних завдань.

Оцінку «Три» виставляється, у разі: засвоєння програмного матеріалу, але без необхідної глибини, припущення неточностей, недостатньо правильних і чітких формулювань; нечіткого орієнтування в методології складання і вирішення технічних розрахунків.

Вступник знає (відтворює) приблизно половину навчального матеріалу, знає тільки основні визначення та поняття, їх зміст та може дати їм пояснення, але допускає незначні помилки.Оцінку «Два» отримує вступник, який виявив знання з основного навчально-програмного матеріалу не в повній мірі, допустив принципові помилки у виконанні передбачених програмою завдань. Оцінкуа «Два» виставляється вступникам, які неспроможні навчатися без додаткових занять з дисциплін програми.
Особи, які отримали оцінку Два, до участі в конкурсі для зарахування за цими результатами не допускаються.
Програма фахового вступного випробування та критерії оцінювання знань розроблені фаховою атестаційною комісією.


Голова фахової атестаційної комісії М.А. Міненко

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 1. Аакер Д. Стратегическое рыночное управление / Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2007. – 496 с.

 2. Акофф Р. Планирование будущего корпорации / Пер. с англ. – М.: Сирин, 2002. – 252 с.

 3. Андрушків М., Кузьмін О.Є.Основи менеджменту. – Львів: Світ, 1995.–296с.

 4. Боумэн К. Основы стратегического менеджмента / Пер. с англ. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. – 175 с.

 5. Василенко В.О. Виробничий (операційний) менеджмент : навч. посіб. / В.О. Василенко, Т.І. Ткаченко. – 2-ге вид., виправл. і допов. – К.: Центр навч. л-ри, 2005. – 532 с.

 6. Веснин В.Р. Стратегическое управление. — М.: ТК Велби, 2006. — 328с.

 7. Гевко І.Б. Операційний менеджмент : навч. посіб. / І.Б. Гевко. – К.: Кондор, 2005.–228 с.

 8. Гелловэй Л. Операционный менеджмент. Принципы и практика / Л. Гелловэй. – СПб. : Питер, 2002. – 320 с.

 9. Герчикова И.Н. Менеджмент: учебник. – 3–е изд. Пере раб. и доп. – М.: ЮНИТИ, 2000 – 501с.

 10. Гірняк О.М., Лазановський П.П. Менеджмент: Теоретичні основи і практикум: Навч. посіб. – К.; Л.: Магнолія плюс; Новий світ, 2000р. – 338с.

 11. Головнева И.В. Психологические основы кадрового менеджмента. – Харьков: 2003.–148с.

 12. Головнева И.В. Психологические основы кадрового менеджмента. – Харьков: 2003.–148с.

 13. Грант Р.М. Современный стратегический анализ / Пер. с англ. – СПб: Питер, 2008. – 560 с.

 14. Данюк, В.М., Петюх В.М. та інші, «Менеджмент персоналу» – К.: КНЕУ, 2006. – 398 с.

 15. Дмитренко Г.А., Шарапова Э.А., Максименко Т.М. Мотивация и оценка персонала: Учеб пособие. – К.: МАУП, 2002. – 248 с.

 16. Дмитренко Г.А., Шарапова Э.А., Максименко Т.М. Мотивация и оценка персонала: Учеб пособие. – К.: МАУП, 2002. – 248 с.

 17. Долгоруков А.М. Стратегическое искусство: целеполагание в бизнесе, разработка стратагем, воплощение. – М.: ООО «1С-Паблишин», 2004. – 367с.

 18. Єгупов Ю.А. Організація виробництва на промисловому підприємстві. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 488 с.

 19. Зайцев Л.Г., Соколова М.И. Стратегический менеджмент: Учебник для студ. вузов. — М.: Экономистъ, 2005. — 413с.

 20. Кибанов А.Я. Основы управления персоналом: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 304 с.

 21. Крушельницька О.В., Мельничук Д.П. Управління персоналом. – Житомир, 2002. – 345 с.

 22. Кузьмін О.Є., Мельник. О.Г. Основи менеджменту. Підручник – К.: Академвидав, 2003. – 184с.

 23. Лапыгин Ю.Н. Стратегический менеджмент. — М. : Инфра-М, 2007. — 235с.

 24. Лейк Н. Практикум по стратегическому планированию. – М.: Поколение, 2006. – 304 с.

 25. Лозниця В. Психологія менеджменту. – К.: ТОВ. УВПК"Екс Об", 2000. – 512 с.

 26. Ляско В.И. Стратегическое планирование развития предприятия. – М.: Изд-во «Экзамен», 2005. – 288 с.

 27. Мартиненко М.М., Ігнатієва І.А. Стратегічний менеджмент: Підручник. – К: Каравела, 2006. – 320 с.

 28. Мартыненко Н.М. Основы менеджмента: Учебник – К.: Каравелла, 2003. – 496с.

 29. Матвієнко О.В. Основи інформаційного менеджменту: Навч. посіб. – К.: Центр навч. літ. 2004.

 30. Менеджмент організацій: Підручник/ Ред. А.І.Федулова.–К.: Либідь, 2003. – 448с.

 31. Мескон M.X., Альберт М., Хедоури Ф. Основи менеджмента: пер.с англ. – М.: "Дело", 1982. –702с.

 32. Микитенко Н.В. Операційний менеджмент. Практикум : навч. посіб. / Н.В. Микитенко. – К. : КНТЕУ, 2009. – 197 с.

 33. Мостенська Т.Л., Новак В.О., Луцький М.Г., Ільєнко Менеджмент. Підручник. – К.: Кондор, 2012. – с.

 34. Немцов В Д., Довгань Л.Є., Сініок Г.Є. Менеджмент організацій: навч. посібник. – К.: ТОВ. УВПК "Енс Об", 2002. – 392 с.

 35. Організація виробництва на підприємствах харчової промисловості. Підручник. Під заг. редакц. Т.Л.Мостенської – К.: Кондор, 2012. – 432 с.

 36. Організація виробництва: Навч.посіб./В.О.Онищенко, О.В.Редкін, А.С.Старовірець, В.Я.Чевганова. – К.: Лібра, 2005. – 336 с.

 37. Орлов О.О. Планування діяльності промислового підприємства. Підручник. – К.: Скарби, 2002. — 336 с.

 38. Осовська Г.В. Основи менеджменту: Навч. посіб. – К.: Кондор, 2003. – 556с.

 39. Пасічник В.Г., Акіліна О.В. Організація виробництва: К.: Центр навч. літ., 2005 – 248 с.

 40. Пасічник В.Г., Акіліна О.В. Планування діяльності підприємства: Навч.посіб. — К.: Центр навчальної літератури, 2005. — 256с.

 41. Плоткін Я.Д., Пащенко І.Н. Виробничий менеджмент: Навч. посібник; Зб. Вправ.- Львів: Інформаційно-видавничий центр "ІНТЕЛЕКТ", 1999.

 42. Портер М. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. – 454 с.

 43. Пушкар Р.М., Тарнавська Н.П. Менеджмент: теорія і практика: Підручник – 2–ге видання, перероб. і допов. – Тернопіль: Видав. Карт–бланш, 2003, – 490с.

 44. Рульєв В., Гуткевич С., Мостенська Т. Управління персоналом. Підручник. К.: Кондор. – с.

 45. Свінцицька О.М. Планування діяльності підприємства: Навч. посіб. — Вид-во Європ. Ун-ту, 2004. — 232с.

 46. Семенов Г.А., Станчевский В.К. Організація і планування на підприємстві: Навч.посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 528 с.

 47. Сладкевич В.П. Мотивационный менеджмент. – К., 2001. – 165 с.

 48. Стивенсон В. Дж. Управление производством : пер. с англ. / В.Дж. Стивенсон. – М. : ООО Изд-во “Лаборатория базовых знаний”, ЗАО “Изд-во Бином” 1999. – 926 с.

 49. Стратегический менеджмент / Под ред. А.Н. Петрова. – СПб: Питер, 2005. – 496 с.

 50. Сумець О. М. Основи операційного менеджменту : підручник [для студ. ВНЗ] / О.М.Сумець. – К.: Професіонал, 2005. – 414 с.

 51. Тарасюк Г.М., Шваб Л.І. Планування діяльності підприємства: Навч. посіб. 2-е вид. — К. : Каравела, 2005. — 312с.

 52. Томпсон А., Стрикленд А. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для анализа. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2006. – 928 с.

 53. Управление человеческими ресурсами / Под. ред. М. Пула, М. Уорнера. – СПб.: Питер, 2002. – 1200 с.

 54. Ханна М.Д. Управління виробництвом з метою задоволення споживача : підручник / М.Д. Ханна. – К. : Віпо, 2003. – 225 с.

 55. Чейз Р.Б. Производственный и операционный менеджмент : пер. с англ. – 10-е изд. / Р.Б.Чейз, Ф.Р. Джейкобз, Н.Дж. Аквилано. – М. : Вильямс, 2007. – 1184 с.

 56. Черепухина Н., Наврузов Ю., Андриенко О. Искусство управления персоналом. Таланты и лидеры. – К.: 2002. – 320 с.

 57. Швайка Л.А. Планування діяльності підприємства : Навч. посіб. — Львів : Новий світ –2000, 2003-286с.

 58. Шершньова З. Є. Стратегічне управління: Підручник. — К.:КНЕУ, 2004. – 700с.

 59. Щёкин Г.В. Основы кадрового менеджмента: Учебник. – 4-е изд., испр. – К.: МАУП, 2002. – 280 с.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка