Програма додаткового випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня вищої освіти магістраСкачати 316.93 Kb.
Дата конвертації15.09.2017
Розмір316.93 Kb.
ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет

імені академіка Степана Дем’янчука»
Природничо-географічний факультет

Кафедра географії і туризму

ЗАТВЕРДЖЕНО

На засіданні Вченої ради Міжнародного

економіко-гуманітарного університету

імені академіка Степана Дем’янчука

Голова Вченої Ради

__________________проф. А.С. Дем’янчук

«23» лютого 2017 року

ПРОГРАМА

ДОДАТКОВОГО ВИПРОБУВАННЯ

ДЛЯ ВСТУПУ НА НАВЧАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ

СТУПЕНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ МАГІСТРА

ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 014 «СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ГЕОГРАФІЯ)»

В ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 01«ОСВІТА»

Обговорено і затверджено засіданні

кафедри географії і туризму

Протокол №6 від 20 січня 2017 р.

____________________проф. Калько А.Д.
Рівне – 2017

АНОТАЦІЯ
Студентам на здобуття ступеня вищої освіти магістра спеціальності 106 «Географія» в галузі знань 10 «Природничі науки» виноситься увесь нормативний зміст освітньо-професійної програми підготовки бакалавра з географії.

В програму включені питання з нормативних фундаментальних та професійно-орієнтованих географічних дисциплін навчального плану, таких як: загальне землезнавство, геологія, геоморфологія, ґрунтознавство, кліматологія, картографія з основами топографії, фізична географія материків і океанів, фізична географія України, основи промисловості, сільського господарства та транспорту, географія населення з основами демографії, соціальна географія України, економічна географія України, регіональна економічна і соціальна географія, що дасть можливість перевірити стан підготовки майбутніх учителів, викладачів, виявити їхнє вміння самостійно поповнювати свої знання, орієнтуватись у швидкому потоці наукової інформації з географії.

В програму іспиту включені питання з нормативних фундаментальних та професійно-орієнтованих географічних дисциплін навчального плану, таких як: загальне землезнавство, геологія, геоморфологія, ґрунтознавство, кліматологія, картографія з основами топографії, фізична географія материків і океанів, фізична географія України, основи промисловості, сільського господарства та транспорту, географія населення з основами демографії, економічна і соціальна географія України, регіональна географія зарубіжних країн. Це дасть можливість перевірити стан підготовки майбутніх учителів, викладачів, виявити їхнє вміння самостійно поповнювати свої знання, орієнтуватись у швидкому потоці наукової інформації з географії.

Студенти на іспиті повинні показати високу професійну підготовленість, знання фізико-географічних та суспільно-географічних процесів і явищ, творчо використовувати основні положення основ фізичної, соціальної і економічної географії, повинні давати комплексну фізико- та суспільно-географічну характеристику регіонів.ЗМІСТ ПРОГРАМИ
Будова Всесвіту і Сонячної системи. Всесвіт або Космос. Форми існування матерії. Космічні системи і тіла, їх взаємодія. Ієрархія будови Космосу. Метагалактика. Галактика. Сонячна система. Сонце. Сонячне випромінювання. Сонячний вітер. Планети Сонячної системи. Моделі будови Всесвіту. Матерія і енергія, її поширення та засвоєння на поверхні Землі. Процес фотосинтезу.

Земля – планета Сонячної системи. Розміри Землі. Рух Землі навколо Сонця та його наслідки. Рік сонячний та календарний. Афелій. Перигелій. Зміна пір року. Дні рівнодення та сонцестояння. Протяжність дня і ночі. Теплові пояси та пояси освітленості.

Обертання Землі навколо своєї осі. Наслідки обертання. Докази обертання. Кутова і лінійна швидкість обертання. Сила Коріоліуса. Доба. Зміна дня і ночі. Часові пояси. Час місцевий, поясний.

Гравітаційне поле Землі і земний магнетизм. Сила тяжіння, її роль. Поле сили тяжіння. Магнітосфера Землі. Магнітні полюси, магнітні аномалії. Вплив сонячного віту на магнітосферу.

Внутрішня будова Землі. Склад, маса, щільність, густина, температура. Методи вивчення.

Геохронологія. Етапи розвитку Землі. Геохронологія. Вік Землі і земної кори, методи вивчення.

Атмосфера. Склад та будова атмосфери. Походження. Взаємодія з іншими оболонками.

Сонячна радіація і радіаційний баланс. Розподіл сонячної радіації по широтах. Зміна радіації в атмосфері. Альбедо. Радіаційний баланс. Розподіл температури по земній поверхні. Карти ізомери. Теплові пояси.

Вода в атмосфері. Вода в атмосфері, форми і кількість. Характеристика вологості повітря. Випаровування та випаровуваність. Розподіл вологості повітря по зонах. Конденсація та сублімація. Роса, іній, ожеледь, тумани, хмари. Класифікація хмар, хмарність. Атмосферні опади: різновиди, умови, випаровування, інтенсивність. Сніговий покрив. Розподіл опадів по земній поверхні. Атмосферне зволоження. Коефіцієнт зволоження. Атмосферний тиск: одиниці і методи виміру. Зміна тиску з висотою. Ізомери. Вітер: характеристика вітрів, швидкість, сила.

Повітряні маси. Повітряні маси: формування, теплі і холодні. Атмосферні фронти, міграція фронтів. Циклони і антициклони: утворення, стадії розвитку, розміри, швидкість, поширення. Загальна циркуляція атмосфери. Планетарна система переносу шарів атмосфери. Вихри. Панівні там місцеві вітри. Погода: елементи погоди, класифікація, ознаки. Служба погоди. Пронози.

Гідросфера. Походження природних вод. Формування і еволюція гідросфери. Властивості води. Об’єм структура гідросфери. Кругообіг води. Світовий водний баланс.

Світовий океан. Світовий океан: структура, причини коливань поверхні, солоність води. Густина та інші властивості. Тепловий режим океанів та морів. Лід в океанах. Хвилі: причини виникнення, характеристика. Припливи і відпливи: утворюючі сили. Течії: походження, класифікація. Природні ресурси Світового океану. Їх використання.

Води суші. Поверхневі та підземні води. Стік води з суші. Водний баланс. Підземні води. Їх класифікація та характеристика. Раціональне використання. Ріки. Річкові системи. Їх типи. Річкові басейни. Вододіли, швидкість течії у річках. Живлення та режими рік. Поверхневий стік, його характеристика. Використання та охорона рік. Озера. Походження та класифікація. Водний баланс та режим озер. Використання та охорона. Водосховища. Болота: утворення та режими. Типи боліт. Роль боліт. Використання та охорона. Льодовики: умови виникнення та розвитку. Сучасні зледеніння. Типи та рух льодовиків.

Літосфера. Сучасні уявлення про літосферну оболонку. Рельєфоутворення: джерела енергії, роль сили тяжіння, вплив Космосу, діяльність людини.

Ендогенні та екзогенні фактори та їх вплив на процеси рельєфоутворення.

Процеси рельєфоутворення: ендогенний, екзогенний, рівні денудації, схилові процеси. Фактори рельєфоутворення.Планетарний рельєф Землі. Головін типи морфоструктури: рівнини, гори. Класифікація гір. Морфоскульптура. Флювіальний рельєф. Рельєф берегів та дна океанів.

Біосфера. Жива речовина у географічній оболонці. Роль живої речовини у розвитку атмосфери, гідросфери, літосфери. Вчення про біосферу.

Біологічний кругообіг речовини і енергії в географічній оболонці.

Біологічний кругообіг речовини і енергії. Рослини, тварини, мікроорганізми. Ґрунти.Властивості географічної оболонки. Географічна оболонка. Межі географічної оболонки. Кругообіг речовини і енергії. Закономірності будови та диференціація оболонки. Фізико-географічне районування. Ландшафт.

Географічне середовище та суспільство. Роль географічного середовища у розвитку суспільства. Значення середовища для виробництва. Зміни природних комплексів.

Предмет картографії, топографії, цифрової картографії. Предмет картографії і топографії, їх взаємозв’язок. Карти, плани. Класифікація карт та атласів, їх призначення. Системи координат в картографії і топографії. Форма і розміри Землі. Географічні координати. Плоскі прямокутні координати Гаусса-Крюгера. Системи висот. Азимути і дирекційні кути

Рішення задач по топографічній карті. Вимірювання віддалей. Поперечний масштаб. Курвіметр. Визначення прямокутних та географічних координат точки. Нанесення точки на карту за її координатами. Визначення дирекційних кутів та азимутів. Визначення ухилів. Побудова профілів. Визначення площ ділянок. Планіметр.

Топографічне знімання місцевості. Методи наземного топографічного знімання: теодолітне, тахеометричне, мензульне, окомірне. Вимірювання горизонтальних кутів. Теодоліти, їх будова. Вимірювання довжин ліній. Стрічка, світловіддалемір. Створення знімальної мережі. Прокладання теодолітних ходів. Обчислення координат точок теоделітного ходу. Способи знімання контурів Побудова плану топографічного знімання.

Нівелювання. Задачі і методи нівелювання. Суть геометричного нівелювання. Нівеліри, їх будова та перевірки. Порядок роботи на станції при технічному нівелюванні. Обчислення висот точок.

Орієнтування на місцевості. Орієнтування за компасом. Орієнтування за небесними світилами, за природними прикметами. Орієнтування за допомогою карти.

Загальні відомості з математичної картографії. Математична основа карт. Геодезична основа карт. Картографічні проекції, спотворення проекцій. Класифікація проекцій.

Технології створення карт. Аерофотознімання. Дистанційне зондування Землі. Створення цифрових карт місцевості (ЦКМ) з графічних оригіналів. Наземне знімання. Технічні засоби реалізації технологій

Особливості створення тематичних карт. Значення тематичних карт в науці і практиці. Зміст тематичних карт. Особливості формування легенди тематичної карти. Способи картографічного зображення: знаків, лінійних знаків, ізоліній, якісного фону, ареалів, точковий, діаграм.

Картографічна генералізація. Суть генералізації та її фактори. Види генералізації. Оцінка точності генералізації

Особливості створення ЦКМ. Характеристика ЄСКККІ України. Особливості цифрового описання картографічних об’єктів. Растрове і векторне представлення даних. Порядок роботи з пакетом прикладних програм “МарЕdit”. Режими векторизації. Заповнення бланків семантичної інформації.

Складання та видання карт. Принципи складання карт. Розробка програми карти. Підготовка карт до видання. Редагування карт. Коректура. Видання карт.

Предмет і завдання курсу „Фізична географія материків і океанів”. Основні риси будови поверхні земної кулі в її розвитку. Загальна порівняльна характеристика матери­ків. Основні принципи фізико-географічного районування материків.

Євразія. Геологічна історія формування материка та його геологічна будова. Рельєф Євразії, будова та основні чинники його формування. Загальна характеристика клімату, ґрунтового і рослинного покриву. Фізико-географічне районування.

Європа - частина Євразії. Геологічна історія формування Європи, її геологічна будова і корисні копалини. Рельєф Європи, історія його формування і основні чинники формування. Клімат Європи, основні чинники його формування. Внутрішні води Європи, сучасне зледеніння. Ґрунтовий і рослинний покрив Європи, її тваринний світ.

Регіональне фізико-географічне районування Європи (Шпіцберген, Ісландія, Феноскандія, Середньоєвропейська рівнина, Британські острови, Герцинська Європа, Альпійська Європа, Європейське Середземномор’я, Східноєвропейська рівнина, Карпати, Кримські гори). Антропогенна змінність ландшафтів. Охорона природи. Заповідники.Азія. Геологічна історія формування, геологічна будова і корисні копалини. Рельєф, історія основні чинники його формування. Клімат Азії, основні чинники його формування. Ґрунтовий і рослинний покрив Азії. Тваринний світ. Фізико-географічне районування Азії: Уральські гори, Західно-Сибірська низовина, хідно-Сибірське плоскогір’я, Саяни, Алтай, гори Забайкалля і Північно-Східної Азії, Камчатка і Курильські острови, Східна Азія, Центральна Азія, Казахський дрібносопковик, Туранська низовина, Памір, Тянь-Шань, Центральна Азія, Передньоазіатські нагір’я, Південно-Східна Азія, Південна Азія, Південно-Східна Азія. Природні ресурси. Антропогенна змінність ландшафтів. Охорона природи. Заповідники.

Північна Америка та її місце в географічні оболонці. Відкриття та дослідження Північної Америки. Геологічна історія формування материка. Геологічна будова і корисні копалини. Основні етапи формування природи материка. Рельєф материка, етапи і чинники його формування. Клімат материку та основні чинники його формування. Внутрішні води та сучасне зледеніння материка. Ґрунтовий і рослинний покрив. Тваринний світ материка.

Фізико-географічне районування Північної Америки: Позакордельєрний Схід, Гренландія, Канадський Арктичний архіпелаг, Лавренкійська височина, Центральні рівнини, Великі рівнини, Аппалачі, Берегові (Примексіканська і Приатлантич­на) низовини. Кордільєрний Захід: Кордельєри Аляски, Канадські Кордільєри, Південні Кордельєри, Мексиканське нагір’я, Центральна Америка. Природні ресурси. Антропогенна зміненість ландшафтів. Охорона при­роди. Заповідники.Африка. Місце материка Африка в географічній оболонці. Географічне положення материка. Географічні відкриття і дослідження Африки. Основні етапи формування материка. Геологічна історія формування материка. Геологічна будова і корисні копалини. Рельєф материка, основні етапи і чинники його формування. Клімат і основні чинники його формування. Внутрішні води. Характеристика річок і озер. Ґрунти і рослинність Африки та її тваринний світ. Географічні пояси і природні зони.

Регіональне фізико-географічне районування Африки: фізико-географічна країна Атлаських гір, Сахара, Судано-Гвінейська країна, фізико-географічна країна Південна Африка, Ефіопо-Сомалійська, Східна Африка. Оцінка природних ресурсів. Антропо­генна зміненість ландшафтів. Охорона природи.Південна Америка та її місце в географічній оболонці. Географічне положення материка. Геологічна історія формування материка та його геологічна будова. Корисні копалини. Рельєф, етапи і чинники його формування. Клімат Південної Америки, основні чинники його формування. Внутрішні води. Характеристика основних річок. Зональні структури материка. Ґрунтовий покрив. Рослинний і тваринний світ материка. Флористичне, фауністичне та зональне районування материка.

Регіональне районування материка Південна Америка: фізико-географічна країна Льянос Оріноко, Гвіанське плоскогір’я, Низовини Амазонки, Бразилійське плоскогір’я, Внутрішні рівнини, Передкордельєри, Пампійські с’єри, фізико-географічна країна Північні Анди, Центральні Анди, Субтропічні (Чілійсько-Аргентинські) Анди, Патагонські Анди. Оцінка природних ресурсів. Антропогенна змінність ландшафтів. Охорона природи. Заповідники.Австралія та її місце в географічній оболонці. Географічне положення материка. Історія відкриття та дослідження Австралії і Океанії. Основні геологічні етапи формування Австралії. Геологічна будова і корисні копалини. Рельєф, основні етапи і чинники його формування. Клімат і внутрішні води Австралії. Характеристика основних річок та озер. Підземні води. Ґрунтовий покрив Австралії і його структура. Рослинний і тваринний світ. Фауністичне районування Австралії.

Фізико-географічне районування Австралії: фізико-географічна країна Західно-Австралійське плоскогір’я, Центральна низовина, Східно-Австралійські гори, Океанія (Меланезія, Полінезія, Мікронезія). Оцінка природних ресурсів. Антропогенна зміненість ландшафтів. Охорона природи. Заповідники.Антарктида. Географічне положення материка, історія його відкриття та дослідження. Основні етапи формування природи Антарктиди. Тектонічні структури і корисні копалини. Гляціоморфологія материка. Клімат і води материка. Ґрунти і рослинність, тваринний світ. Зональні структури материка. Географічні пояси і природні зони Антарктиди.

Предмет і задачі фізичної географії океанів, її зв’язок з загальною фізичною географією та фізичною географією материків, з океанологією. Поняття „Світовий океан”. Основні риси рельєфу і геологічної структури дна Світового океану. Типи земної кори в межах Світового океану. Планетарні морфоструктури дна: підводні окраїни материків (шельф, материковий схил, материкове підніжжя).

Планетарні морфоструктури дна: перехідні зони, або зони острівних дуг (котловини окраїнних і середземних морів, острівні дуги, глибоководні жолоби); серединноокеанічні хребти, їх рифтові і флангові зони, ложе океану. Геолого-геоморфологічні процеси, що формують рельєф дна океану. Води і клімат Світового океану. Властивості морської води. Динаміка морських вод. Особливості клімату.

Життя в океані. Основні компоненти біосфери. Розподіл життя в океані. Дія організмів на хімізм і на геологічні процеси. Біогеоценози і біогеографічні області у Світовому океані.

Донні відклади Світового океану. Надходження осадового матеріалу в океан і його класифікація за механічним складом

Донні відклади Світового океану. Типи сучасних морських відкладів, швидкість їх формування в залежності від чинників і умов осадонагромадження. Внутрішня будова осадового шару за даними глибоководного морського буріння. Донні відклади як середовище життєдіяльності морських організмів.

Основні риси природи Тихого океану. Найважливіші риси рельєфу і геологічної будови дна. Перехідні зони серединно-океанічні хребти і ложе. Гідрологія Тихого океану і кліматичні області. Особливості органічного світу. Фізико-географічне районування

Основні риси природи Індійського океану. Головні риси рельєфу і геологічної будови. Підводні околиці материків. Перехідні області. Особливості будови серединно-океанічних хребтів. Гідрологія і клімат Індійського океану. Донні відклади. Особливості органічного світу. Фізико-географічне районування.

Основні риси природи Атлантичного океану. Головні риси рельєфу і геологічної будови дна. Характеристики окраїн материків, перехідних областей. Середземне море. Серединно-Антлантичний хребет. Гідрологічний і кліматичний режим Атлантичного океану. Органічний світ. Фізико-географічне районування.

Основні риси природи Північного Льодовитого океану. Рельєф і геологічна будова дна. Донні відклади. Гідрологія Північного Льодовикового океану. Клімат. Органічний світ. Фізико-географічне районування

Загальні аспекти фізичної географії Світового океану. Фізико-географічні зони. Проблеми вертикальної і горизонтальної континентальної зональності. Родючість океану. Мінеральні ресурси. Проблеми взаємодії зовнішніх оболонок (атмосфери, гідросфери, біосфери) в Світовому океані. Океан і людське суспільство. Охорона природного середовища і раціональне використання Світового океану.Географічне положення України. Особливості географічного положення України. Кордони, сусіди, крайні точки. Протяжність території території з заходу на схід та з півночі на південь. Положення географічного центру України та географічного центру Європи. Оцінка фізико-географічного положення України.

Геолого-геоморфологічна будова України. Геологічна будова. Основні геоструктурні регіони України (Український кристалічний щит, Дніпровсько-Донецька западина, Волино-Подільська плита, Донецька складчаста споруда, Кримський мегаантиклінорій, Карпатська складчаста споруда, Передкарпатський прогин, Закарпатська западина, Причорноморська западина, Воронезький кристалічний масив, Галицько-Волинська западина) та їх коротка характеристика. Одиниці геоморфологічного районування.

Рельєф України. Загальні риси рельєфу. Коротка характеристика основних орографічних об’єктів України (Волинська височина, Подільська височина, Придніпровська височина, Придніпровська низовина, Приазовська височина, Причорноморська низовина, Поліська низовина, Донецький кряж, Кримські гори, Українські Карпати, Закарпатська низовина). Зв’язок рельєфу з тектонічною будовою України.

Мінерально-сировинні ресурси України. Паливні, рудні, нерудні, коштовне каміння, мінеральні води, лікувальні грязі: видобуток та розвідані запаси, основні перспективні райони, географія основних родовищ. Зв’язок розміщення мінерально-сировинних ресурсів з тектонічною будовою та геологією України.

Клімат України. Умови формування (фактор ФГП, радіаційний фактор, атмосферна циркуляція і рельєф, вплив морів та внутрішніх водойм, вплив рослинності та великих міст). Характеристика клімату за основними кліматичними показниками (температура повітря, вітровий режим, опади і т.д.). Сезонні відмінності у формуванні клімату України. Енергетичні ресурси клімату України та їх використання. Негативні погодні явища та їх наслідки. Агрокліматичне районування території України.

Внутрішні води України. Поверхневі води України: річки (розподіл за основними басейнами, стік та його сезонний розподіл, характер живлення тощо), озера (типізація за походженням та стоком), водосховища, болота (причини утворення і поширення) та їх географія. Підземні води (основні фізико-хімічні характеристики та особливості залягання). Гідрогеологічне районування території України.

Чорне та Азовське море. Рельєф дна морів, глибина. Особливості берегової лінії. Кліматичний режим, властивості води. Органічний світ. Екологічні проблеми Чорного та Азовського морів.

Грунтово-рослинний покрив та тваринний світ. Фактори формування ґрунтового покриву (клімат, рельєф, грунтотворчі породи, рослинність, господарська діяльність). Типи ґрунтів України та їх основні характеристики (вміст гумусу, кислотність). Рослинний покрив. Особливості тваринного світу. Червона книга України.

Фізико-географічне районування України. Основні поняття та закономірності. Таксономічні одиниці фізико-географічного районування. Стара та нова схеми фізико-географічного районування території України. Регіональні ландшафтні структури (рівнинні, гірські). Загальна фізико-географічна характеристика зони мішаних лісів, лісостепу, степу та зони широколистяних лісів України, Українських Карпат і Кримських гір. Ландшафтні структури середземноморського клімату в межах України. Дрібні одиниці фізико-географічного районування території України та їх фізико-географічна характеристика.

Геоекологічна ситуація в Україні. Поняття геоекологічної ситуації та основні чинники її формування на території України. Сучасна геоекологічна ситуація в Україні. Основні промислові райони та їх вплив на навколишнє природне середовище. Аварія на ЧАЕС, як один з головних факторів формування сучасної геоекологічної ситуації в Україні. Шляхи покращення геоекологічної ситуації в Україні та виходу з екологічної кризи.

Охорона природи в Україні. Раціональне використання та охорона природних умов та природних ресурсів в Україні. Історія охорони природи в Україні. Закон України “Про охорону природи” та “Про природно-заповідний фонд”. Категорії ПЗФ в Україні. Географія ТОПЗФ України: сучасний стан та перспективи.

Предмет, об’єкт та завдання географії населення та демографії. Динаміка чисельності населення світу, України.

Відтворення населення. Основні показники природного руху населення. Типи відтворення. Депопуляція населення. Демографічна політика держав.

Статево-вікова структура населення. Розподіл населення за віком та статтю. Особливості статево-вікової структури країн з різним рівнем економічного розвитку. Статево-вікова структура населення України.

Соціальна структура населення. Соціальні групи населення. Працересурсний потенціал. Трудові ресурси та зайнятість населення.

Расовий, мовний та національний склад населення. Раси світу. Мовні сім’ї. Поняття нації та національного складу населення. Національний склад населення України. Етнографічні групи населення України.

Релігійний склад населення. Світові, національні та місцеві релігії. Історико-географічні особливості розвитку релігії. Територіальна організація релігії.

Розселення. Системи розселення. Міське та сільське населення. Урбанізація.

Міграції населення. Види та причини міграції населення. Сучасні міграційні потоки. Українська діаспора.

Економічна географія України як наука. Зміст і завдання курсу. Місце економічної географії в системі географічних наук, зв'язок з іншими науками. Встановлення і розвиток економічної географії України, напрямки її наукового пошуку.

Формування господарського комплексу України та його структура. Загальна характеристика господарства. Історія формування господарського комплексу. Структура національного господарства. Структура матеріального виробництва сучасної України. Основні риси галузевої структури господарства. Загальна характеристика розвитку і розміщення промисловості. Сучасні проблеми розвитку і територіальні організації.

Природно-ресурсний потенціал (ПРП) України. Поняття про ПРП, природні ресурси, природні умови. Оцінка ПРП. Структура природних ресурсів. Земельні ресурси. Агрокліматичні. Мінеральні ресурси. Геологічне і економіко-географічне районування корисних копалин. Форми територіального зосередження корисних копалин. Водні ресурси. Забезпеченість України природними ресурсами.

Міжгалузеві національногосподарські комплекси України. Основні форми організації виробництва (концентрація, спеціалізація, кооперування, комбінування та ін.) Закономірності та чинники розміщення і розвитку виробництва. Принципи розміщення. Основні фактори розміщення виробництва (сировинний, водний, екологічний, трудових ресурсів, транспортний, фінансовий та ін.). Оцінка природно-ресурсного потенціалу території. Промисловість. Структура промисловості. Основні показники промислового виробництва. Особливості формування МНК. Галузева структура, спеціалізація і основні міжгалузеві комплекси. Територіальна структура МНК.

Паливно-енергетичний комплекс України. Структура, місце і роль в господарському комплексі. Вугільна промисловість. Райони добування і використання вугілля. Проблеми і перспективи подальшого розвитку. Нафтова і газова промисловість. Основні райони нафто- і газовидобутку. Перспективи розвитку нафтової і газової промисловості. Електроенергетика, її структура, розвиток і розміщення основних типів електростанції. Екологічні проблеми розвитку паливно-енергетичного комплексу.

Металургійний комплекс України. Структура, місце і роль у господарстві. Чинники розвитку і розміщення. Сировинна база. Технологічні цикли виплавки деяких металів. Допоміжні галузі. Географія чорної металургії. Кольорова металургія. Основні галузі розвитку та розміщення. Проблеми і перспективи розвитку металургійного комплексу.

Машинобудівний комплекс України. Значення, місце і роль у господарстві. Структура, принципи розміщення. Розміщення окремих галузей. Територіальна організація машинобудування. Проблеми і перспективи розвитку.

Хімічний комплекс України. Значення, місце і роль комплексу. Сировинна база. Галузева структура хімічної промисловості. Техніко-економічні особливості гірничо-хімічного виробництва. Основна хімія. Хімія органічного синтезу. Нафтохімічна, гумово-азбестова промисловість. Виробництво засобів побутової хімії. Географія окремих галузей хімічної промисловості. Проблеми і перспективи розвитку.

Лісовиробничий комплекс України. Структура і значення. Лісове господарство (лісозаготівельна промисловість). Целюлозно-паперова промисловість. Лісохімічна і гідролізна. Проблеми і перспективи розвитку лісовиробничого комплексу.

Будівельний комплекс України. Структура і значення. Чинники розвитку і розміщення. Сировинна база та основна продукція галузі. Технологія виробництва окремих видів продукції (скла, цементу, цегли).Виробництво стінових матеріалів. Географія цементної промисловості. Перспективи розвитку комплексу.

Комплекс по виробництву товарів народного споживання (Соціальний комплекс) України. Галузева структура і значення. Легка промисловість, структура, принципи розміщення і географія.

Агропромисловий комплекс (АПК) України. Роль, місце і значення АПК. Структура комплексу та основні його ланки. Земельний фонд. Рослинництво. Зернові культури. Галузі, що переробляють продукти зернового господарства. Вирощування технічних культур. Галузі переробки технічних культур. Вирощування картоплі і овочів, садівництво, ягідництво і виноградарство. Переробні галузі. Тваринництво. Кормова база – географічні відмінності та вплив на спеціалізацію галузей тваринництва. Галузі переробки тваринницької продукції. Агропромислові зони. Харчова промисловість. Місце галузі в структурі промислового комплексу. Зв’язок галузі з сільським господарством. Особливості розміщення та технологія виробництва окремих галузей.

Транспортний комплекс і міжнародні зв’язки України. Роль і значення транспорту. Основні види транспорту, особливості їх розміщення. Основні показники роботи та характеристики різних видів транспорту. Види сполучення: міжміське, внутрішньо міське, приміське. Характеристика шляхів сполучення (довжина, щільність).Зовнішні економічні зв’язки.

Економічні райони України. Економічне районування, його завдання і значення. Методологічні основи економічного районування. Економічні райони: Донецький район. Придніпровський. Північно-Східний. Столичний. Центральний. Причорноморський. Північно-Західний. Карпатський район.

Об’єкт та предмет дослідження соціальної географії України. Структура соціальної географії України. Сучасні завдання та проблеми соціальної географії України.

Історичні особливості розвитку соціальної географії. Етапи розвитку соціальної географії в Україні. Особливості розвитку соціальної географії за кордоном. Головні осередки розвитку соціальної географії в Україні.

Географія обслуговування України. Географія обслуговування як галузь суспільної географії. Класифікація послуг. Показники рівня розвитку сфери послуг. Принципи територіальної організації сфери послуг.

Науковий комплекс України. Поняття про науку як об’єкт географічних досліджень. Потенціал наукового комплексу України. Територіальна організація наукового комплексу, наукові центри.

Культурно-освітній комплекс України. Принципи територіальної організації комплексу. Загальноосвітні навчально-виховні заклади. Професійно-технічна освіта. Вища і середня спеціальна освіта. Проблеми розвитку та територіальної організації освіти України. Рівень забезпечення населення України об’єктами культурної інфраструктури. Проблеми розвитку культурного комплексу України

Соціально-побутовий комплекс України. Житлово-комунальний комплекс. Комплекс побутового обслуговування. Комплекс торгівлі і громадського харчування. Комплекс зв’язку.

Комплекс охорони здоров’я та рекреаційний комплекс України. Забезпечення населення України закладами охорони здоров’я. Трансформація системи охорони здоров’я. Територіальна організації рекреаційної сфери.

Рекреаційна географія України. Природні передумови розвитку рекреації. Туристично-рекреаційна інфраструктура України та Географічні аспекти туризму в Україні.

Медична географія України. Теоретичні основи медичної географії. Вивчення людини і населення в медичній географії України. Географічні особливості здоров’я населення України. Вивчення простору в медичній географії.

Політична географія України. Географо-політичні теорії, концепції, доктрини. Політико-географічні проблеми української державної території, етнічних земель, кордонів. Політико-географічний устрій України. Електоральна географія. Політико-географічна регіоналізація України.

Географія культури України. Культура: зміст, поняття, функції, складові елементи. Типи та види культури України. Етнографічне і історико-географічне районування України.

Географія релігії України. Предмет географії релігії (сакральної географії). Історико-географічні особливості розвитку релігії в Україні. Сучасна релігійна ситуація в Україні. Територіальна організація релігії.

Географія соціальних негараздів України. Поняття про радикальну географію. Географія злочинності. Географія наркоманії та СНІДУ. Географія бідності

Соціально-географічні відмінності України. Територіальні поєднання закладів соціальної сфери. Територіальна організація соціальної сфери в містах. Соціальний розвиток.

Економічна і соціальна географія зарубіжних країн як наука: об’єкт, предмет, основні завдання, зв’язок з іншими науками. Політична карта світу та історія її формування. Типологія країн світу. Міжнародні організації та союзи.

Західна Європа. Економіко-географічне положення. Природні умови і ресурси. Особливості господарства: промисловість, сільське господарство, транспортна мережа, зовнішньоекономічні зв’язки. Характеристика країн регіону (Велика Британія, Франція, Німеччина, Швейцарія, Австрія).

Північна Європа. Економіко-географічне положення. Природні умови і ресурси. Особливості господарства: промисловість, сільське господарство, транспортна мережа, зовнішньоекономічні зв’язки. Характеристика країн регіону (Норвегія, Швеція, Данія, Фінляндія).

Південна Європа. Економіко-географічне положення. Природні умови і ресурси. Особливості господарства: промисловість, сільське господарство, транспортна мережа, зовнішньоекономічні зв’язки. Характеристика країн регіону (Італія, Іспанія, Греція, Португалія).

Східна (Центральна) Європа. Економіко-географічне положення. Природні умови і ресурси. Особливості господарства: промисловість, сільське господарство, транспортна мережа, зовнішньоекономічні зв’язки. Характеристика країн регіону (Польща, Білорусь, Угорщина, Чехія, Словаччина).

Південно-Східна Європа. Економіко-географічне положення. Природні умови і ресурси. Особливості господарства: промисловість, сільське господарство, транспортна мережа, зовнішньоекономічні зв’язки. Характеристика країн регіону (Молдова, Румунія, Словенія, Югославія).

Північна і Центральна Азія. Економіко-географічне положення. Природні умови і ресурси. Особливості господарства: промисловість, сільське господарство, транспортна мережа, зовнішньоекономічні зв’язки. Характеристика країн регіону (Росія, Казахстан, Киргиз стан, Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан).

Південно-Західна Азія. Економіко-географічне положення. Природні умови і ресурси. Особливості господарства: промисловість, сільське господарство, транспортна мережа, зовнішньоекономічні зв’язки. Характеристика країн регіону (Саудівська Аравія, Азербайджан, Грузія, Вірменія, Туреччина, Іран, Ірак).

Південна Азія. Економіко-географічне положення. Природні умови і ресурси. Особливості господарства: промисловість, сільське господарство, транспортна мережа, зовнішньоекономічні зв’язки. Характеристика країн регіону (Пакистан, Бангладеш, Непал, Індія).

Південно-Східна Азія. Економіко-географічне положення. Природні умови і ресурси. Особливості господарства: промисловість, сільське господарство, транспортна мережа, зовнішньоекономічні зв’язки. Характеристика країн регіону (Лаос, Камбоджа, Філіппіни, Малайзія, Бруней, Індонезія).

Східна Азія. Економіко-географічне положення. Природні умови і ресурси. Особливості господарства: промисловість, сільське господарство, транспортна мережа, зовнішньоекономічні зв’язки. Характеристика країн регіону (Китай, Монголія, Японія, Тайвань).

Північна Америка. Економіко-географічне положення. Природні умови і ресурси. Особливості господарства: промисловість, сільське господарство, транспортна мережа, зовнішньоекономічні зв’язки. Характеристика країн регіону (Канада, США).

Латинська Америка. Економіко-географічне положення. Природні умови і ресурси. Особливості господарства: промисловість, сільське господарство, транспортна мережа, зовнішньоекономічні зв’язки. Характеристика країн регіону (Мексика, Чилі, Перу, Панама, Бразилія, Венесуела, Еквадор).

Північна Африка. Економіко-географічне положення. Природні умови і ресурси. Особливості господарства: промисловість, сільське господарство, транспортна мережа, зовнішньоекономічні зв’язки. Характеристика країн регіону (Алжир, Західна Сахара, Туніс, Судан, Єгипет, Лівія).

Західна Африка. Економіко-географічне положення. Природні умови і ресурси. Особливості господарства: промисловість, сільське господарство, транспортна мережа, зовнішньоекономічні зв’язки. Характеристика країн регіону (Сенегал, Нігерія, Гвінея, Ліберія).

Центральна Африка. Економіко-географічне положення. Природні умови і ресурси. Особливості господарства: промисловість, сільське господарство, транспортна мережа, зовнішньоекономічні зв’язки. Характеристика країн регіону (Ангола, Камерун, ЦАР, Чад, ДР Конго).

Східна Африка. Економіко-географічне положення. Природні умови і ресурси. Особливості господарства: промисловість, сільське господарство, транспортна мережа, зовнішньоекономічні зв’язки. Характеристика країн регіону (Кенія, Сомалі, Уганда, Танзанія, Ефіопія).

Південна Африка. Економіко-географічне положення. Природні умови і ресурси. Особливості господарства: промисловість, сільське господарство, транспортна мережа, зовнішньоекономічні зв’язки. Характеристика країн регіону (Лесото, ПАР, Намібія, Мадагаскар).

Австралія та Океанія. Економіко-географічне положення. Природні умови і ресурси. Особливості господарства: промисловість, сільське господарство, транспортна мережа, зовнішньоекономічні зв’язки. Характеристика країн регіону (Австралія, Нова Зеландія).


ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ВСТУПНОГО ІСПИТУ


 1. Гідросфера. Вода в географічній оболонці.

 2. Біосфера. Різноманітність живих організмів на земній поверхні.

 3. Зональність у розподілі живих організмів. Причини зональності.

 4. Ґрунт. Чинники ґрунтотворення.

 5. Вплив ендогенних і екзогенних факторів на формування рельєфу.

 6. Мінерали. Їх класифікація та фізичні властивості.

 7. Гірські породи, їх класифікація, структури і текстури.

 8. Вивітрювання гірських порід. Види вивітрювання.

 9. Географічна оболонка та її складові.

 10. Системи координат у топографії і картографії.

 11. Масштаб карти. Види масштабів. Класифікація карт за їх масштабом.

 12. Способи картографічного зображення.

 13. Клімат Африки та основні чинники його формування.

 14. Покажіть взаємозв’язок між геологічною будовою, рельєфом та корисними копалинами Північної Америки.

 15. Основні чинники формування та закономірності поширення грунтово-рослинного покриву Південної Америки.

 16. Основні закономірності в розподілі річкового стоку Європи на протязі року.

 17. Дайте комплексну фізико-географічну характеристику Азовського моря.

 18. Органічний світ Австралії.

 19. Рельєф і геологічна будова дна Атлантики.

 20. Проаналізуйте особливості розподілу річкового стоку річок Азії на протязі року.

 21. Визначте основні чинники формування клімату Європи.

 22. Солоність вод Світового океану.

 23. Ґрунтово-рослинний покрив і тваринний світ Європи.

 24. Клімат Азії та основні чинники його формування.

 25. Рух води в Світовому океані.

 26. Тектонічна будова України.

 27. Дайте загальну характеристику рельєфу України.

 28. Дайте комплексну фізико-географічну характеристику Чорного моря.

 29. Типи боліт та основні закономірності в їх поширенні в межах України.

 30. Фізико-географічне районування України: принципи, система таксономічних одиниць.

 31. Загальні риси природних умов Українських Карпат.

 32. Дайте загальну характеристику річкової мережі України.

 33. Предмет, об’єкт та структура суспільної географії.

 34. Особливості історичного розвитку економічної і соціальної географії в Україні.

 35. Географічний поділ праці: суть поняття та його види.

 36. Природно-ресурсний потенціал України, його вплив на розвиток та розміщення виробництва

 37. Особливості галузевої та територіальної структури господарського комплексу України. Сучасні напрямки структуризації економіки України.

 38. Територіально-виробничі комплекси та їх компонентна і територіальна структура.

 39. Територіальні особливості національного складу населення України.

 40. Основні види та причини міграції населення України в ХХ столітті. Українська діаспора.

 41. Динаміка чисельності та особливості відтворення населення України в ХХ столітті.

 42. Міське та сільське населення світу. Урбанізаційні процеси в світі.

 43. Регіональні екологічні проблеми України та шляхи їх вирішення

 44. Паливно-енергетичний комплекс України.

 45. Роль металургійного комплексу в економіці України. Його структура і територіальна організація.

 46. Галузева і територіальна структура машинобудівного комплексу України.

 47. Загальна характеристика хімічної промисловості України.

 48. Лісовиробничий комплекс України: галузева структура і територіальна організація.

 49. Територіальна організація будівельного комплексу України.

 50. Сутність АПК, його галузева структура і роль у господарстві.

 51. Особливості розвитку та розміщення головних видів транспорту на території України.

 52. Зовнішні економічні зв’язки України.

 53. Територіальна організація машинобудівної промисловості світу.

 54. Географія сільського господарства світу.

 55. Паливна промисловість світу.

 56. Географія обслуговування України.

 57. Сучасна релігійна ситуація в Україні.

 58. Географія соціальних негараздів в Україні.

 59. Сучасні підходи до економічного районування території України

 60. Основні етапи формування політичної карти світу.

 61. Типологія країн світу за рівнем соціально-економічного розвитку (основні показники, групи країн).

 62. Класифікація країн за площею та за кількістю населення.

 63. Класифікація країн за формою правління та формою державного устрою.

 64. Суспільно-географічна характеристика Західної Європи.

 65. Суспільно-географічна характеристика Північної Європи.

 66. Суспільно-географічна характеристика Південної Європи.

 67. Суспільно-географічна характеристика Південно-Східної Європи.

 68. Суспільно-географічна характеристика Центрально-Східної Європи.

 69. Суспільно-географічна характеристика країн Південно-Західної Азії.

 70. Загальна суспільно-географічна характеристика країн Південної Азії.

 71. Загальна суспільно-географічна характеристика Південно-Східної Азії.

 72. Загальна суспільно-географічна характеристика Східної Азії.

 73. Загальна суспільно-географічна характеристика Північної Америки.

 74. Загальна суспільно-географічна характеристика Латинської Америки.

 75. Загальна суспільно-географічна характеристика Північної Африки.

 76. Загальна суспільно-географічна характеристика Західної Африки.

 77. Загальна суспільно-географічна характеристика Центральної Африки.

 78. Суспільно-географічна характеристика Німеччини.

 79. Суспільно-географічна характеристика Франції.

 80. Суспільно-географічна характеристика Великобританії.

 81. Суспільно-географічна характеристика Італії.

 82. Загальна суспільно-географічна характеристика Російської Федерації.

 83. Суспільно-географічна характеристика Південної Африки.

 84. Суспільно-географічна характеристика Індії.

 85. Суспільно-географічна характеристика Японії.

 86. Суспільно-географічна характеристика Китаю.

 87. Суспільно-географічна характеристика США.

 88. Суспільно-географічна характеристика Бразилії.

 89. Суспільно-географічна характеристика Єгипту.

 90. Суспільно-географічна характеристика Австралії.


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ТА МАТЕРІАЛИ ПІДГОТОВКИ


 1. Антонов В.С. Короткий курс загальної метеорології // В.С Антонов. – Чернівці: Рута, 2004.

 2. Багров М.В. Землезнавство. - М.В. Багров, В.О. Боков., Черваньов. – К.: Либідь, 2003.

 3. Геренчук К.И., Боков В.А., Черваньов И.Г. Общее землеведение. – М., 1984.

 4. Горшков Г.П., Якушова А.Ф. Общая геология. Изд-во МГУ. – М 1987.

 5. Клюшніков М.М., Онищенко О.М. Історична геологія. Вид-во “Вища школа” . – К., 1975.

 6. Колісник П.І. Метеорологія і кліматологія. – К.: Вища школа, 1978.

 7. Коротун І.М. Загальне землезнавство. – Рівне, 1997.

 8. Коротун І.М. Прикладна геоморфологія.–Рівне: ДРВП, 1996 – 132 с.

 9. Маринич О.М. Фізична географія України. – К.: Знання, 2003.

 10. Мольчак Я.О., Ільїн Л.В., Загальне землезнавство. – Луцьк: ВДУ. – 1997. – 232 с.

 11. Назаренко І.І., Польчина С.М., Нікорич В.А. Грунтознавство. – Чернівці, 2003.

 12. Олійник В.С. Основи землезнавства і краєзнавства. – Рівне, 1999.

 13. Свинко Й.М., Сивий М.Я. Геологія. – К.: Либідь, 2003.

 14. Хромов С.П. Метеорология и климатология для географических факультетов.–Л.: Гидрометеоиздат, 1983. – 455 с.

 15. Адаменко О.М., Рудько Г.І. Екологічна геологія. – К.: Манускрипт, 1998.

 16. Александрова В.Д. Геоботаническое районирование Арктики и Антарктики. – Л. 1977.

 17. Вишневський В.І. Річки і Водойми України. Стан і використання: Монографія. – К.: Віпол, 2000.

 18. Власова Т.Ф. Физическая география материков. - М. Ч. 1 и Ч. 2., 1986.
 19. Волошин І.І.,. Чирка В.В. Географія світового океану. – К., вид-во „Перун” 1996. – 224.


 20. Географічна енциклопедія України в 3 томах. – К.: Українська енциклопедія імені М.П. Бажана, 1989-93.

 21. Географічний атлас для вчителів середньої школи. – К., 2002.

 22. Денисик Г.І. Лісополе України. – Вінниця: Тезис, 2001.

 23. Заповідники і національні парки України. – К.: ВШ, 1999.

 24. Маринич О.М., Шищенко П.Г. Фізична географія України: Підручник. – К.: Знання, 2003.

 25. Природа УССР. Ландшафты и физико-географическое районирование. – К.: НД, 1985.

 26. Руденко В.П. Географія природо-ресурсного потенціалу України. – К., Чернігів, 1999.

 27. Физико-географическое районирование УССР. – К.: Изд-во Киевского ун-та, 1968.

 28. Геоморфология УССР. – К.: ВШ, 1990.

 29. Природа УССР. Геология и полезные ископаемые. – К.: НД, 1990.

 30. Любич І.Й. Основи заповідної справи. – К., 2002.

 31. Голіков А.П., Олійник Я.Б., Степаненко А.В. Вступ до економічної і соціальної географії, - К.: Либідь, 1996. – 320 с.

 32. Іщук С.І. Розміщення продуктивних сил (Теорія, методи, практика). - К.: Епроп. ун-т, 2002. – 216 с.

 33. Луцишин П.В. Вступ до економічної і соціальної географії. – К.: НМКВО, 1993.

 34. Паламарчук М.М., Паламарчук О.М. Економічна і соціальна географія України з основами теорії. – К.: Знання, 1998. – 415 с.

 35. Пістун М.Д. Основи теорії суспільної географії. – К.: Вища школа, 1996. - 232 с.

 36. Прибиткова І.М. Основи демографії. – К.: АптЕк, 1997. – 254 с.

 37. Соціально-економічна географія України: Навч. посібник / За ред. Шаблія О.І. – Львів: Світ, 2000. – 680 с.

 38. Топчієв О.Г. Основи суспільної географії. – Одеса: Астропринт, 2001 – 560 с.

 39. Хвесик М.А., Горбач Л.М., Пастушенко П.П. Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка: Навч: посіб. – К.: Кондор, 2005. – 344 с.

 40. Шаблій О.І. Основи загальної суспільної географії. Підручник. Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. – 444 с.

 41. Безуглий В.В., Козинець С.В. Економічна і соціальна географія світу. - К.: Академія, 2006.

 42. Економічна і соціальна географія світу. / За ред. Яценка Б.П. – К.: АртЕк, 1997.

 43. Максаковский В.П. Географическая картина мира. – Ярославль: Верхняя Волга, 1998.

 44. Соціально-економічна географія світу. / За ред. Кузика С.П. – Львів: Світ, 2005.

 45. Социально-экономическая география зарубежного мира. / Под ред. Вольского В.В. – М.: Крон-Пресс, 1998.

 46. Юрківський В.М. Регіональна економічна і соціальна географія. Зарубіжні країни: Підручник. – К.: Либідь, 2001.

 47. Топчієв О.Г. Основи суспільної географії. - Одеса: Астропринт, 2001 - 560 с.

 48. Шаблій О. Географія. Світи, регіони, концепти. – К.: Либідь, 2004.

 49. Шаблій О.І. Суспільна географія: теорія, історія, українознавчі студії. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2001. – 744 с.

 50. Шевчук Л.Т. Основи медичної географії. – Львів: Світ, 1996. – 160 с.

 51. Шевчук Л.Т. Сакральна географія. – Львів: Світ, 1999. – 160 с.

 52. Яроменко О.В. Географія світового господарства. – Навч. посібник. – Рівне, 2010. – 132 с.


Перелік наочних засобів навчання


 1. Комплексний Атлас України. – К.: ДНВП «Картографія», 2005.

 2. Молочко В.В. Атлас вчителя. /В.В. Молочко, Ж.Є. Бонк, І.Л. Дрогушевська та ін. – К.: ДНВП «Картографія», 2010 – 328 с.

 3. Атлас світу. – К.: ДНВП «Картографія», 2002.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка