Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів)Сторінка2/3
Дата конвертації16.04.2016
Розмір0.67 Mb.
#10498
ТипПрограма
1   2   3

9 клас

Усього – 140 годин;

текстуальне вивчення творів – 128 годин;

розвиток мовлення – 6 години;

позакласне читання – 6 години;

резервний час – 10 годин.

№№

К-ть

год.


Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги

до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

(за темами)1


3

ВСТУП

Роди і жанри літератури. Літературні жанри і стилі. Перехідні явища в літературі, їх специфіка в національних літературах.(ТЛ) Жанр, стиль.

(ЛК) Жанри і стилі як органічні елементи культури. Загальне і національне в структурі жанрів і стилів.

(УС) Жанрово-стильові тенденції в українській та зарубіжних літературах на етапах літературного процесу.

(ЕК) Специфіка жанрів у різних національних літературах (оповідання, роман, сонет та ін.). Розмаїття індивідуальних стилів митців.

(НД) Сучасні літературознавчі словники й довідники. Часописи з питань світової літератури.. Значення дослідницької діяльності учнів у їх підготовці до майбутньої професії.Учень (учениця):

дає визначення поняття «жанр», розуміє його зв’язок із родовим поділом літератури;

називає жанри, які належать до різних родів (епос, лірика, драма), а також міжродові утворення (наприклад, балада, поема та ін.);

визначає жанрові ознаки творів різних жанрів (на прикладі прочитаних текстів);

дає визначення поняття «стиль», розрізняє стилі загальні (епох, напрямів, течій) та індивідуальні (стилі письменників);

знає складники стилю (тематика, образотворчість, сюжетно-композиційні особливості, поетична мова);

визначає стильову своєрідність творів;

порівнює окремі жанри в національних літературах (на прикладі прочитаних творів);

розкриває особливості індивідуальних стилів митців (на прикладі прочитаних творів);

наводить приклади перехідних явищ у національних літературах (на матеріалі прочитаних творів);

знає основні сучасні літературознавчі словники й довідники (1-2), часописи з питань світової літератури (1-2), уміє ними користуватися;

розуміє сутність та специфіку дослідницької діяльності в галузі світової літератури;

вміє знайти потрібні джерела до теми, працювати з бібліографічними покажчиками в бібліотеках та Інтернеті;

володіє методикою підготовки доповіді, написання реферату, підготовки презентації, проекту;

має початкові уявлення про основні методи літературознавчих досліджень.


2

36


РОМАНТИЗМ

Історичні, естетичні, філософські чинники розвитку романтизму. Основні ознаки романтизму як напряму в літературі й мистецтві. Романтизм у різних країнах.Генріх Гейне (1797-1856). «Книга пісень» («На півночі кедр одинокий…», «Не знаю, що стало зо мною…», «Коли розлучаються двоє…», «Вмирають люди і роки…», «Вечірні промені ясні…»). Специфіка німецького романтизму і творчість Г. Гейне. «Книга пісень»: особливості композиції збірки, образ ліричного героя, фольклорні елементи (образи, мотиви, символи, жанрові ознаки пісні та ін.). Втілення високого почуття кохання у віршах митця. Особливості поетичної мови творів.

Джордж Ноел Гордон Байрон (1788-1824). Лірика («Хотів би жити знов у горах…», «Мій дух як ніч…», «Прометей»). «Мазепа». Вплив творчості Дж. Байрона на розвиток романтизму в Європі. Протиставлення мрії і дійсності в ліриці поета. Фольклорні і біблійні мотиви у віршах Дж. Байрона. Переосмислення образу античної міфології у поезії «Прометей». Українська тема в поемі «Мазепа». Специфіка зображення образу гетьмана у творі (монолог героя, романтичний пейзаж як засіб увиразнення образу, динаміка образу та ін.).

Адам Міцкевич (1798-1855). «Кримські сонети» («Буря», «Бахчисарай», «Гробниця Потоцької», «Байдари», «Пілігрим», «Аю-Даг» - 3-4 за вибором учителя). Специфіка польського романтизму і творчість А.Міцкевича. Художнє новаторство письменника в жанрі сонету: розмаїття тематики і образності, майстерне втілення краси природи, глибокий ліризм і філософський характер, образ героя-пілігрима і патріота, проникнення східних мотивів, циклізація.

Віктор Гюго (1802-1885). «Собор Паризької Богоматері». Творчість видатного французького романтика у світовому літературному процесі. «Живописний» романтизм і його втілення в романі письменника. Історичний колорит твору, історія як спосіб осмислення сучасності в «Соборі Паризької Богоматері». Ключова християнська ідея порятунку людства у провідних ідеях роману (добра, справедливості,любові). Яскраві персонажі твору, динамізм сюжету, гіперболічність окремих епізодів, антитеза як основний композиційний прийом. Епічність та масштабність зображень у романі. Багатозначність романтичного фіналу.
ВЗАЄМОДІЯ РОМАНТИЗМУ І РЕАЛІЗМУ

Олександр Сергійович Пушкін (1799-1837). Лірика (До А.П. Керн («Я пам’ятаю мить чудову…»), «Я вас кохав…», «Мадонна», «Я пам’ятник собі поставив незотлінний…»). «Євгеній Онєгін». «Станційний доглядач».

Значення творчості О.С. Пушкіна для розвитку російської та світової літератури. Провідні мотиви його лірики. Тема кохання і призначення мистецтва у віршах митця.

Взаємодія романтизму і реалізму в романі О.С. Пушкіна «Євгеній Онєгін». Реалістичне висвітлення романтичних тем (кохання, відчуження особистості, життя і смерті, розладу мрії та дійсності тощо) і образів (Онєгін – Тетяна, Ленський – Ольга). Традиції світової літератури і культури у творі (вплив Дж. Байрона та ін.). Дзеркальна композиція (лист Тетяни – відповідь Онєгіна – дуель – лист Онєгіна – відповідь Тетяни). Зображення різних сфер життя (історії і сучасності, столиці і провінції, народних звичаїв і кола культурних інтересів суспільства тощо). Художнє новаторство О.С. Пушкіна (у жанрі, мові, авторській позиції, підході до дійсності).

Основні проблеми повісті «Станційний доглядач». Біблійні мотиви у творі. Зміни образу головного героя, Самсона Виріна з розвитком сюжету. Трагічний пафос повісті. Майстерність О.Пушкіна у правдивому відтворенні драматичної долі «маленької людини».Михайло Юрійович Лермонтов (1814-1841). Лірика («Сосна», «І нудно і сумно…», «На дорогу йду я в самотині…»). «Герой нашого часу».

Мотиви світової скорботи у ліриці М.Ю. Лермонтова. Зв’язок творчості митця із традиціями європейського романтизму (Дж. Байрона, Г. Гейне та ін.).Особливості розвитку сюжету і композиції в романі «Герой нашого часу». Зв’язок твору з історичною і духовною атмосферою доби. Складність образу Печоріна, засоби його розкриття, духовна трагедія. Печорін у системі інших образів. Новаторство М.Ю. Лермонтова в жанрі роману.

(ТЛ) Поглиблення понять про поему (романтична), роман (роман у віршах, філософсько-психологічний), віршовий розмір. Строфа (онєгінська).

(ЛК) Романтизм у різних видах мистецтва (живопис, музика та ін.). Музеї Г. Гейне в Німеччині (Дюссельдорф), О.С. Пушкіна (Санкт-Петербург), М.Ю. Лермонтова (Москва, Тархани). Пам’ятники митцям в Україні та за кордоном. .

(УС) Україна в житті і творчості зарубіжних митців. (ЕК) Порівняння віршів «На півночі кедр одинокий…» Г. Гейне і «Сосна» М.Ю. Лермонтова. Трансформація байронічних мотивів у творчості О.С. Пушкіна і М.Ю. Лермонтова. Тема «пам’ятника» у творчості Горація, О.С. Пушкіна. Порівняння образів Євгенія Онєгіна і Печоріна. Порівняння оригіналів, художніх перекладів, переспівів.

(НД) Провідні ідеї європейських романтиків. Українські науковці про романтизм. Коментарі до роману «Євгеній Онєгін».Учень (учениця):

визначає специфічні ознаки романтизму як художнього напряму в літературі й мистецтві, чинники його розвитку (історичні, естетичні, філософські), національну специфіку в різних країнах;

розповідає про основні віхи життя і творчості митців, їх внесок у духовну скарбницю національних літератур і світу;

визначає провідні теми й мотиви ліричних творів письменників-романтиків;

аналізує романтичні образи, засоби їх створення;

знаходить у тексті, називає і розкриває зміст романтичних символів;

відзначає зв’язок романтичних творів із фольклором, знаходить відповідні елементи (образи, символи, мотиви, жанрові ознаки тощо);

відзначає зв’язок творів із традиціями світової культури (Біблією, філософією, мистецтвом тощо);

визначає і аналізує міфологічні мотиви й образи у творчості митців;

розкриває специфіку втілення української теми в романтизмі (на прикладі поеми Дж. Байрона «Мазепа»);

аналізує історичне тло розвитку сюжету в художньому творі (на прикладі роману «Собор Паризької Богоматері» В.Гюго);

аналізує (цілісно) ліричні вірші поетів-романтиків, поему («Мазепа» Дж. Байрона);

виявляє жанрові ознаки поеми і роману доби романтизму і взаємодії романтизму із реалізмом (на прикладі творів «Мазепа» Дж. Байрона, «Євгеній Онєгін» О.С. Пушкіна, «Герой нашого часу» М.Ю. Лермонтова, «Собор Паризької Богоматері» В.Гюго);

визначає особливості віршового розміру, строфічної організації поетичних творів (на прикладах прочитаних текстів);

відзначає художнє новаторство митців – відкриття нових тем і мотивів, збагачення художньої мови, нові рішення в галузі образотворчості, жанрів тощо;

порівнює оригінали (за умови володіння іноземною мовою), художні переклади, переспіви творів письменників;

встановлює трансформацію байронічних мотивів у російському романтизмі (О.С. Пушкін, М.Ю. Лермонтов);

аналізує трансформацію біблійних мотивів у творах письменників;

виявляє схожість і відмінності в підходах митців у розкритті теми «пам’ятника» (Горацій, О.С. Пушкін);

порівнює образи Євгенія Онєгіна і Печоріна;

розповідає про роль України в житті і творчості митців, пояснює посилення інтересу Європи до України в добу романтизму;

знає імена видатних українських перекладачів творів європейських романтиків;

розуміє відкритість романтизму як художнього напряму, його взаємодію з іншими напрямами, демонструє формування реалістичних тенденцій у межах романтизму (на прикладі романів «Євгеній Онєгін» О.С. Пушкіна, «Герой нашого часу» М.Ю. Лермонтова, повісті «Станційний доглядач» О.С.Пушкіна);

виявляє особливості індивідуальних стилів митців (на прикладі прочитаних творів);

розкриває провідні ідеї європейських романтиків;

називає імена українських дослідників літератури доби романтизму, визначає ключові положення їхніх праць (на підставі 1-2 джерел);

володіє вміннями роботи з коментарями до художнього тексту;

вміє знайти потрібні джерела до теми, працювати з бібліографічними покажчиками в бібліотеках та Інтернеті;

володіє методикою опрацювання літературознавчого джерела, складання плану (плану-конспекту) прочитаної статті, підготовки доповіді за темою опрацьованої статті, написання реферату на задану тему.3

20

РЕАЛІЗМ

Поняття про реалізм та історія його формування. Характерні ознаки реалізму як літературного напряму (зв'язок із дійсністю, аналітизм, типовість образів і ситуацій, розкриття впливу соціального середовища на людину, критичний пафос, дослідження життя суспільства, психологізм та ін.). Взаємодія реалізму з іншими напрямами XIX ст. (романтизмом, натуралізмом).Оноре де Бальзак (1799-1850). «Гобсек», «Шагренева шкіра». Основні віхи творчості та особливості світогляду письменника. «Людська комедія»: історія написання, художня структура, тематика і проблематика, образи. Повість «Гобсек» у структурі «Людської комедії». Сюжетно-композиційні особливості твору («розповідь у розповіді»). Багатогранність образу Гобсека (як соціального типу доби, як філософа та ін.), засоби його створення (портрет, психологічна деталь, монолог, вчинки, філософське ставлення до життя та ін.). Міфологізм та символічність повісті «Шагренева шкіра». Поєднання фантастики та реальності у творі. Образ головного героя та його значення у розкритті провідної ідеї повісті. Засудження егоїзму, нестримного прагнення до збагачення. Повчальний сенс трагічного фіналу повісті.

Микола Васильович Гоголь (1809-1852). «Сорочинський ярмарок». Петербурзькі повісті («Шинель»). «Ревізор». Петербурзький етап життя і творчості письменника. Цикл петербурзьких повістей: основні теми і проблеми.

Фольклорні мотиви та образи у повісті «Сорочинський ярмарок». Образ Рудого Панька в реалізації художнього задуму письменника. Національний колорит повісті. Яскраві персонажі, динамічний сюжет, особливості мови твору.

«Шинель» у системі циклу петербурзьких повістей М. Гоголя. Побутовий, психологічний і філософський плани твору «Шинель». Особливості сюжету і композиції. Образ Башмачкіна та засоби його створення. Образ столиці (як чужого й ворожого для людини простору). Трактування фіналу, значення елементів фантастики в реалістичному творі.

Тематика і проблематика комедії «Ревізор». Композиційні особливості розгортання драматичного конфлікту. Образ провінційного містечка та характеру його мешканців. Роль образу Хлестакова у розкритті провідної ідеї твору. Засоби творення комічного.Художнє новаторство М.В. Гоголя у відкритті теми «маленької людини».

Федір Михайлович Достоєвський (1821-1881). «Хлопчик у Христа на ялинці». Розвиток гоголівської традиції зображення трагічної долі «маленької людини» в оповіданні Ф.М. Достоєвського «Хлопчик у Христа на ялинці». Образ міста. Образ дитини та його філософський зміст у художній свідомості митця. Християнська ідея любові до людини.

Антон Павлович Чехов (1860-1904). «Людина в футлярі», «Іонич». Творчість видатного російського письменника, українські шляхи його долі. Символічне значення образу «людини у футлярі», трагічна життєва історія вчителя Бєлікова як засторога від бажання заховатися від світу та відокремитися від суспільства. Деградація особистості в оповіданні «Іонич». Перетворення талановитого, працьовитого лікаря Дмитра Старцева на жадібного і байдужого обивателя: причини виродження людини. Проблемно-тематичні, композиційні, жанрові, стильові особливості творів А.Чехова.

(ТЛ) Поглиблення понять про образ (типовий), повість (соціально-психологічна, соціально-побутова, філософська), оповідання, художню деталь (психологічна). Психологізм, інтер’єр.

(ЛК) Біблійні мотиви у творчості М.В. Гоголя («Шинель»), Ф.М. Достоєвського («Хлопчик у Христа на ялинці»). Реалізм у різних видах мистецтва (живопис, музика та ін.). Утілення образів і сюжетів творів О. де Бальзака, М.В. Гоголя, Ф.М. Достоєвського у мистецтві (ілюстраціях, кіно, театрі тощо).

(УС) О. де Бальзак і Україна. Значення М.В. Гоголя для розвитку української та зарубіжних літератур. Літературні музеї О. де Бальзака у Франції, М.В. Гоголя і А.П. Чехова в Україні і Росії, Ф.М. Достоєвського у Росії. Пам’ятники митцям в Україні та за кордоном.

(ЕК) Зіставлення специфіки розкриття теми грошей та їх впливу на людину в творчості О. де Бальзака і М.В. Гоголя. Зіставлення образів Башмачкіна (М.В. Гоголь) і хлопчика (в оповіданні Ф.М. Достоєвського).

(НД) О. де Бальзак про задум «Людської комедії». Видатні гоголезнавці та їх провідні ідеї.

Завершення І семестру (+ 5 год. резерв)


Учень (учениця):

дає визначення поняття «реалізм», називає його провідні ознаки, виявляє їх у прочитаних творах;

розуміє особливості взаємодії реалізму з іншими напрямами XIX століття (романтизмом, натуралізмом);

розкриває специфіку взаємодії реалізму і романтизму на прикладі прочитаних творів (О. де Бальзака, М. Гоголя);

розповідає про основні віхи життя й творчості митців;

розкриває особливості світогляду письменників;

визначає актуальні проблеми, теми творів;

встановлює сюжетно-композиційні особливості повістей і оповідання митців, специфіку художньої оповіді в них (від 1-ої, від 3-ої особи), роль образів оповідача і розповідача у тексті;

аналізує прочитані тексті цілісно і в окремих фрагментах;

аналізує образи персонажів як типові із визначенням засобів їх створення (портрет, психологічні деталі, інтер’єр, мова, стосунки із середовищем, з іншими персонажами та ін.);

дає визначення понять «психологізм», «міфологізм», розкриває специфіку цих понять у прочитаних творах;

інтерпретує вчинки персонажів, дає їм власну оцінку, висловлює судження щодо певних ситуацій, аргументує свою позицію прикладами, цитатами з текстів;

виявляє біблійні мотиви у творчості митців (М.В. Гоголя, Ф.М. Достоєвського);

встановлює художнє новаторство О. де Бальзака (у створенні «зрізів» різних верств суспільства), М.В. Гоголя, Ф.М. Достоєвського, А.П.Чехова (у розробці теми «маленької людини»);

розкриває специфіку аналітичного підходу письменників до зображення дійсності (зображення людини у зв’язках із середовищем, змалювання різних верств суспільства, точність деталей і описів тощо);

розповідає про зв’язки письменників із Україною, увічнення їх пам’яті в музеях і пам’ятниках, втілення образів і сюжетів їхніх книг у творах мистецтва;

порівнює особливості втілення теми грошей та їх згубного впливу на людину й суспільство у творчості О. де Бальзака, М.В. Гоголя, А.П.Чехова (на прикладі прочитаних творів);

зіставляє образи «маленьких людей» у творах М.В. Гоголя, Ф.М. Достоєвського, А.П.Чехова, засоби їх зображення у творах письменників;

знає і розкриває основний зміст історико-літературних праць, присвячених поетиці реалізму;

вміє знайти потрібні джерела до теми, працювати з бібліографічними покажчиками в бібліотеках та Інтернеті;

володіє методикою опрацювання літературознавчого джерела, складання плану (плану-конспекту) прочитаної статті, підготовки доповіді за темою опрацьованої статті, написання реферату за заданою темою.


4


43


ПЕРЕХІД ДО МОДЕРНІЗМУ

Модернізм як духовний переворот у мистецтві та літературі.Взаємодія романтизму і модернізму (на ранньому етапі модернізму).

Шарль Бодлер (1821-1867). «Альбатрос», «Відповідності», «Гімн красі». Ш. Бодлер – пізній романтик і зачинатель модернізму. Збірка «Квіти зла» (загальна характеристика). Основний конфлікт у вірші «Альбатрос», символіка образу Альбатроса. Розуміння краси та призначення мистецтва («Гімн красі»).

Теоретичні засади і художні відкриття поезії французького символізму.

Поль Верлен (1844-1896). «Поетичне мистецтво», «Осіння пісня», «В серці і сльози, і біль…». Естетичні погляди поета у вірші «Поетичне мистецтво». Зображення пейзажів природи і душі в «Осінній пісні». Сугестивність, музичність, живописність лірики.

Артюр Рембо (1854-1891). «П’яний корабель», «Голосівки», «Відчуття». Художнє новаторство А. Рембо. Епічний зміст, символічні образи програмного вірша «П’яний корабель». Поєднання рис імпресіонізму і символізму в сонеті «Голосівки». Образ ліричного героя.

Стефан Малларме (1842-1898). «Дар поезії», «Лебідь». Ідея «чистої поезії» у творчості французького митця. Вплив С. Малларме на розвиток провідних течій модернізму. Шлях від творчого задуму до його втілення у вірші «Дар поезії». Антитеза як основний прийом творення художнього світу в сонеті «Лебідь». Особливості художнього світовідчуття поета.

Нові тенденції у драматургії кінця XIX – початку XX століть (загальна характеристика).

Генрік Ібсен (1828-1906). «Ляльковий дім».

Роль Г. Ібсена в розвитку світової драматургії, його новаторство. «Ляльковий дім» як соціально-психологічна драма. Особливості драматичного конфлікту та розвиток сценічної дії (зовнішньої і внутрішньої). Композиція п’єси. Образна система. Підтекст. Символіка. Відкритість фіналу.М. Метерлінк (1862-1949). «Синій птах». Вплив французького символізму на формування стилю М. Метерлінка. «Театр мовчання» як зразок символістської драми. Філософська казка про сенс людського життя «Синій птах». Жанрові ознаки, проблематика, тематика, система образів. Ідея постійного прагнення вперед у п’єсі.

Бернард Шоу (1856-1950). «Пігмаліон». Особливості світогляду Б. Шоу. Специфіка втілення античного міфу у п’єсі «Пігмаліон». Динаміка образу Елізи Дулітл. Ідеї «одухотворення» людини і життя засобами мистецтва, збереження національної культури, розвитку мови.

Взаємодія модернізму і реалізму (на зрілому етапі модернізму).

Михайло Опанасович Булгаков (1891-1940). «Собаче серце». Українські сторінки життя і творчості М.О. Булгакова. М.О. Булгаков і влада, трагедія митця. «Собаче серце» як метафора соціальних експериментів революційної доби. Конфлікт натовпу, масової свідомості та інтелекту, культури. Персонажі-«двійники» (Шариков – Швондер).

(ТЛ) Модернізм, символізм, імпресіонізм, «нова драма», ібсенізм.

(ЛК) Художній синтез (філософії і літератури, різних напрямів, течій, жанрів). Музей М.О. Булгакова в Україні (Київ).

(УС) Українські перекладачі творів зарубіжної літератури кінця XIX- початку XX ст.

(ЕК) Порівняння оригіналів і художніх перекладів творів (в окремих фрагментах і цілісно).

(НД) Сучасні науковці про модернізм.Учень (учениця):

розкриває зміну світоглядних та естетичних засад літератури і мистецтва на межі XIX-XX ст.;

виявляє характерні ознаки модерністських течій і явищ у художніх творах;

розуміє взаємодію романтизму і модернізму (на ранньому етапі модернізму), реалізму і модернізму (на зрілому етапі модернізму);

розповідає про основні віхи життя і творчості митців;

визначає та ілюструє текстовими прикладами риси їх індивідуального стилю;

виявляє у творах письменників провідні проблеми, теми, мотиви;

характеризує художні образи (персонажі, образ автора, образ ліричного героя або героїні), виявляє в тексті художні засоби їх створення;

аналізує твори різних родів і жанрів у єдності змісту та форми;

встановлює зв'язок творів письменників XX ст. з розвитком історії та культури;

виявляє елементи фольклору і міфу в прочитаних текстах, особливості авторської інтерпретації фольклорних і міфологічних елементів;

виявляє національне і загальнолюдське у творах письменників (на рівні тем, проблем, мотивів, образів, мови тощо);

висловлює власні судження щодо актуальних тем і проблем, образів і подій творів, аргументує свою думку прикладами з тексту, відповідними цитатами;

вміє вести полеміку щодо творів письменників;

розповідає про основні віхи життя і творчості митців;

знає факти біографії і творчості письменників, пов’язані з Україною;

знає українські переклади творів, зіставляє їх з оригіналами (за умови володіння іноземною мовою);

здійснює пошуково-дослідницьку діяльність в галузі літератури (збирання відомостей про письменників, систематизація фактів, аналіз окремих літературних явищ, підготовка повідомлення, презентації тощо);

користується літературознавчими словниками, енциклопедіями та іншими видами джерел (в тому числі Інтернет-ресурсами);

вміє знайти потрібні джерела до теми, працювати з бібліографічними покажчиками в бібліотеках та Інтернеті;

володіє методикою опрацювання літературознавчого джерела, складання плану (плану-конспекту) прочитаної статті, підготовки доповіді за темою опрацьованої статті, написання реферату за заданою темою.


5

24

СУЧАСНА ЛІТЕРАТУРА

ЖИТТЯ, ІСТОРІЯ, КУЛЬТУРА(2-3 твори за вибором учнів і вчителя)

Шолом-Алейхем (1859-1916). «Тев’є-молочар» та його втілення в сучасному світовому мистецтві. Тема історичного зламу, який пройшов крізь долю людини і народу на межі XIX-XX ст. Образна система твору. Філософські проблеми. Народний гумор. Сучасні інтерпретації твору в театрі, кіно та інших видах мистецтва.

Рей Дуглас Бредбері (нар. 1920). «451° за Фаренгейтом». Тривога за майбутнє суспільства в романі-антиутопії «451 за Фаренгейтом». Тема знецінення культури. Провідні мотиви твору – книги (читання), пожежі, тотального контролю, інакомислення та ін. Натовп і влада. Важке прозріння особистості в тоталітарному суспільстві.

Гарпер Лі (нар. 1926). «Убити пересмішника».

Проблема входження молоді в дорослий світ, зіткнення із жорстокістю. Моральні ідеали у творі.Ерік Вольф Сігел (1937-2010). «Історія одного кохання». Розповідь про зворушливе і трагічне кохання студента, сина мільйонера, до дочки бідного італійського емігранта. Проблеми життя і смерті, любові й відданості у творі.

Крістіне Нестлінґер (нар. 1936). «Маргаритко, моя квітко». Розповідь про дорослішання Маргарити Закмайєр, родинні цінності, спілкування дітей і дорослих. Тема першого кохання у творі. Особливості композиції повісті.

Кіноповісті та кіноромани (1-2 твори за вибором).

Сучасна зарубіжна поезія (1-2 твори за вибором).

(ТЛ) Класична і масова література. Рецензія. Поглиблення поняття про «художність».

(ЛК) Бібліотечні та Інтернет-ресурси, їх використання для збагачення кола читання, розвитку навичок творчої роботи з книгою. Взаємодія різних видів мистецтва (кіно і література та ін.), комп’ютерних технологій і літератури. Сучасні літературно-художні видання, Інтернет-портали творів зарубіжної літератури. Міжнародні літературні премії.

(УС) Українські перекладачі творів зарубіжної класики і сучасної літератури.

(ЕК) Переосмислення сюжетів, образів, мотивів світової літератури і культури у творах сучасних зарубіжних авторів.

(НД) Літературна критика і сучасні дослідження щодо розвитку новітньої літератури (за матеріалами періодичної фахової преси).Учень (учениця):

знає основні відомості про життя і творчість митців;

виявляє актуальні проблеми, теми в прочитаних творах, їх зв'язок із проблемами суспільства, історії, культури, існування людини, її морального вибору;

виявляє ознаки різних літературних напрямів у прочитаних творах;

знає характерні ознаки різних жанрів, виявляє їх у творах письменників;

розкриває особливості стилю прочитаних творів в оригіналах (за умови володіння іноземною мовою) і українських перекладах;

характеризує образи провідних героїв, простежує особливості їх внутрішньої зміни, відзначає відповідні художні засоби;

демонструє на прикладах переглянутих кіноповістей і кінороманів (за вибором) взаємодію різних видів мистецтва в сучасний період;

створює рецензію (усну або письмову) на сучасний твір літератури, кіномистецтва (кіноповісті, кінороману) або театрального мистецтва;

обстоює власну точку зору, веде полеміку щодо актуальних проблем і тенденцій розвитку сучасної літератури, в тому числі в аспекті її взаємодії з іншими видами мистецтва;

презентує свої улюблені твори сучасної літератури на уроці, виявляє в них риси художності;

володіє навичками роботи з бібліотечними фондами, Інтернет-ресурсами з метою пошуку необхідної книги, творчого читання;

знає популярні книжкові серії для молоді, сучасні літературно-художні видання, Інтернет-портали творів зарубіжної літератури;

аналізує твори сучасних зарубіжних авторів у єдності змісту і форми;

знає визначні міжнародні літературні премії сучасності;

називає зарубіжних письменників-лауреатів міжнародних премій у галузі художньої літератури, твори митців, відзначені преміями.

вміє знайти потрібні джерела до теми, працювати з бібліографічними покажчиками в бібліотеках та Інтернеті;

володіє методикою опрацювання літературознавчого джерела, складання плану (плану-конспекту) прочитаної статті, підготовки доповіді за темою опрацьованої статті, написання реферату на задану тему;

розкриває провідні ідеї сучасних літературно-критичних і літературознавчих праць (1-2 за вибором), дискутує, висловлює власну точку зору щодо порушених проблем і т.д. (за матеріалами фахової преси останніх років).


6

4
ПІДСУМКИ

Узагальнення і систематизація навчального матеріалу.Завершення ІІ семестру (+ 5 год. резерв)


Учень (учениця):

визначає основні етапи літературного процесу XIX-XX ст., їх особливості, зв'язок із розвитком культури і мистецтва;

розрізняє літературні напрями, течії, роди, жанрі XIX-XX ст.;

встановлює жанрово-родову приналежність творів, їх жанрову і стильову своєрідність;

називає представників різних літературних напрямів, течій, мистецьких тенденцій, виявляє їхній внесок у національну і світову скарбницю художніх цінностей;

застосовує літературознавчі поняття в процесі аналізу та інтерпретації літературних творів;

аналізує, оцінює, порівнює літературні твори і явища;

виявляє вміння і навички дослідницької діяльності (створення доповіді, реферату, презентації, проекту, систематизація і коментар джерел, участь у дискусії, використання ресурсів бібліотек, Інтернету для збагачення кола читання і розвитку філологічних здібностей).
Для вивчення напам’ять

Г. Гейне. «Не знаю, що стало зо мною…»

О. Пушкін. Лист Тетяни до Онєгіна, або лист Онєгіна до Тетяни, або вірш (1 за вибором учня)

М.Ю. Лермонтов. «На дорогу йду я в самотині…»

А. Міцкевич. «Аю-Даг»

П. Верлен. «Осіння пісня»

1 твір сучасного зарубіжного поета (за вибором учня)
Каталог: img -> zstored -> files
files -> Українська мова, 5-12 кл
files -> 35. "Особистість та міжособистісні відносини" спецкурс для 11 класів Укладач
files -> Програма розвитку глухих дітей дошкільного віку
files -> Програма розвитку дітей дошкільного віку з порушеннями опорно-рухового апарату
files -> 25. „Психологія особистісного вдосконалення”факультативний курс для учнів 10-11 класів
files -> Міністерство освіти І науки україни наталія квітка методичний посібник з музикотерапії для дітей дошкільного віку зі складними порушеннями психофізичного розвитку київ 2013 удк
files -> 26. Життєва компетентність особистості факультативний курс для учнів 10-11 класів
files -> Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національна академія педагогічних наук україни інститут спеціальної педагогіки
files -> Запрошуємо до громадського обговорення проекту Концепції профільного навчання Міністерство освіти і науки повідомляє про оприлюднення на офіційному веб-сайті рубрика «Громадське обговорення»
files -> 10. «Формування духовно-моральних цінностей» факультативний курс для учнів 5 – 6 класів спеціальної школи-інтернату


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка