Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів)Сторінка2/2
Дата конвертації16.04.2016
Розмір0.59 Mb.
1   2


9-й клас
Усього − 140 год. На тиждень − 4 год.

Текстуальне вивчення творів − 110 год.

Повторення й узагальнення – 2 год.

Література рідного краю – 4 год.

Позакласне читання – 8 год.

Розвиток мовлення – 8 год.

Резервний час − 8 год.


К-ть год.

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів


2

ВСТУП
Роль і місце літератури в житті нації. Складність і специфіка розвитку української літератури. Творча індивідуальність митця. Художній твір − нова естетична дійсність, що «вбирає» свій час і є носієм національних та загальнолюдських цінностей. Аналіз твору в історичному та естетичному контекстах.

ТЛ: аналіз художнього твору, контекст, естетика.

Уміти пояснювати відмінність усної словесності від «книжної» літератури (повторення вивченого).


Усвідомлення національного і вселюдського значення мистецтва.

6


УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ
Початки художньої творчості народу (народна обрядовість). Специфіка фольклору як усної народної творчості, його роль у житті народу, у збагаченні національної літератури.

Українське весілля

Весілля − один із провідних жанрів родинно-обрядової творчості. Основні етапи весілля та їхній пісенний супровід. Весільні пісні: «До бору, дружечки, до бору…», «А брат сестрицю та й розплітає…», «Розвий, сосно, сімсот квіток…», «Летять галочки у три рядочки…», «Ой матінко, та не лай мене…», «Горіла сосна, палала…» (на вибір). Естетична специфіка весільної пісні як обрядової. Використання елементів народної обрядовості у творах українських письменників (Г.Квітка-Основ’яненко, І.Котляревський, Т.Шевченко, Марко Вовчок, П.Куліш, М.Стельмах, У.Самчук та ін. ).Родинно-побутові пісні

«Місяць на небі, зiроньки сяють», «Цвіте терен, цвіте терен», «Сонце низенько», «В кінці греблі шумлять верби», «Ой не світи, місяченьку», «Чи я в лузі не калина була…» (на вибір).

Процес виникнення фольклору. Багатство і розмаїття українського фольклору (повторення і узагальнення вивченого). Види родинно-побутових пісень (про кохання, про сімейне життя). Культ романтизованих почуттів, сентиментальний пафос, традиційна символіка, образотворчі засоби.Українські народні балади
«Ой летіла стріла», «Ой на горі вогонь горить», «Ой чиє ж то жито…»
Тематичні та стильові особливості, сюжет, герої українських балад. Класифікація балад (легендарні, історичні, сімейні, любовні та ін.).
Художня майстерність. Прийом метаморфози (перетворення людини в рослину) у баладі «Ой чиє ж то жито…»

ТЛ: народна пісня (поглиблено), балада (поглиблено).


Знати й уміти розрізняти види і жанри усної народної творчості, розкрити роль фольклору в житті українського народу, його місце в розвитку літератури.


Мати уявлення про обряд українського весілля. Виразно читати весільні пісні, вміти їх аналізувати, звертаючи увагу на мотиви, настрій, художні засоби.

Визначати види родинно-побутових пісень. Уміти аналізувати тексти, визначати їхні мотиви, тематику, художньо-поетичні засоби, зокрема образи-символи.

Уміти розкрити зміст поняття «балада». Розрізняти види балад. Аналізувати тексти за змістом і стильовими особливостями.
Пояснювати драматизм колізії, специфічність закінчення, реалістичне і фантастичне в баладі.

Вивчити напам’ять: 2 пісні (на вибір).

Розуміння понять «трагічне – комічне − піднесене» та «оптимістичне-песимістичне», їхнє місце в житті людини.
Усвідомлення значення давньої культурної спадщини свого народу.

4


ДАВНЯ ЛІТЕРАТУРА
Українська середньовічна література ХІ—ХV ст.
Розвиток писемності після хрещення Руси-України (988 р.). Найдавніші рукописні книги Київської Русі (Остромирове Євангеліє, Ізборник Святослава).
Перекладна література

Біблія (фрагменти). Легенди: про Вавилонську вежу, про Мойсея. Притча про блудного сина. Притча про сіяча

Біблія як Святе Письмо. Українські переклади Біблії (П. Куліш, І. Пулюй, І. Нечуй-Левицький, І. Огiєнко, І.Хоменко). Використання біблійних тем, сюжетів, мотивів, образів у світовій та українській літературах.


ТЛ: притча (поглиблено).

Розуміти роль християнства (Біблії) в духовному житті українського народу. Мати уявлення про найдавніші книги Київської Русі. Мати уявлення про біблійні книги в давній Україні, знати перекладачів Біблії українською мовою. Переказувати і тлумачити біблійні легенди, притчі.


Пізнання і засвоєння християнської моралі: ідеалів правди, чесності, патріотизму, скромності, любові до ближнього.
Зацікавлення й повага до літератури інших народів, зокрема стародавнього Сходу як невід’ємного чинника у становленні української культури.

Усвідомлення універсальності євангельських істин людського буття.

6

Пам’ятки оригінальної літератури княжої Руси-України

Літописи як історико-художні твори. Літопис Руський («Повість временних літ», «Київський літопис», «Галицько-Волинський літопис»). Нестор Літописець. «Києво-Печерський Патерик» як пам’ятка житійної літератури. «Поученьє Володимира Мономаха». «Слово про закон і благодать» Іларіона – зразок ораторської прози.«Слово о полку Ігоревім» − давньоруська пам’ятка, перлина українського ліро-епосу. Історична основа твору. Переклади і переспіви його в ХІХ−ХХ ст. Питання авторства. Особливості композиції та стилістичних засобів. Образи руських князів у творі. Наскрізна ідея патріотизму. Символічно-міфологічні образи та їхнє значення. Фольклорні мотиви. Роль пейзажу в розгортанні сюжету. Поетичність образу Ярославни.

ТЛ: ліро-епіка (поглиблено), героїчна поема.

Називати основні пам’ятки оригінальної літератури. Уміти пояснити значення давніх літописів для збереження відомостей про життя, культуру, звичаї наших пращурів.


Знати історію відкриття пам’ятки «Слово о полку Ігоревім», основні гіпотези авторства, історичну основу, про її переклади та переспіви.


Виразно й усвідомлено читати поему, вміти переказувати і коментувати сюжет «Слова…». Вміти характеризувати образи руських князів, княгині Ярославни, образ Руської (української) землі, символічно-міфологічні образи, фольклорні мотиви, стилістичні засоби, особливості композиції твору. Розвивати навички визначення основної ідеї. Вміти висловлювати власні міркування про її актуальність у наш час.
Усвідомлення того, що любов до рідної землі, вірність у коханні — вічні загальнолюдські цінності. Розуміння «золотої середини» у вчинках людини.

Виховання поваги до історичного минулого нашого народу, до його культурних пам’яток.

6

Українська література доби Ренесансу і доби Бароко
Розвиток книгодрукування. Перші друковані книги в Україні. Іван Вишенський, Іван Величковський, Дмитро Туптало, Семен Климовський, Феофан Прокопович – видатні діячі української культури. Історично-мемуарна проза. Загальні відомості про козацькі літописи (Самовидця, Г. Грабянки, С. Величка) та «Історію русів». Давня українська драматургія (шкільна драма, інтермедія). Вертеп як вид лялькового театрального дійства.

Григорій Сковорода

«Бджола та Шершень», «Всякому місту − звичай і права», «De libertate», «Пісня 28» (із «Саду Божественних пісень»)

Життя і творчість філософа, просвітителя, поета. Його християнські морально-етичні ідеали. Збірки «Сад Божественних пісень», «Байки Харківські», філософські трактати. Біблійна основа творчості Г.Сковороди та його вчення про самопізнання і «сродну працю». Проповідь житейської невибагливості, пошуку гармонії з собою і світом.

Збірка «Сад Божественних пісень». Тематика віршів, поетичний образ Саду. «Пісня 28» зі збірки, її ідейний зміст. Критика тогочасного суспільного ладу, його несправедливості в поезії Г.Сковороди («Всякому місту – звичай і права»). Уславлення свободи як найвищої цінності людини ( «De libertate»).

Повчальний характер і художні особливості збірки «Байки харківські». Образне втілення ідеї «сродної праці» («Бджола та Шершень»). Майстерність діалогічної форми викладу.

Мудрість і лаконізм афористичних висловів Г.Сковороди, його місце в українській літературі та філософській світовій думці.
ТЛ: Ренесанс, Бароко.

Називати перші друковані книги в Україні. Мати уявлення про епохи Ренесансу й Бароко. Розуміти значення видатних діячів української культури цього часу. Мати уявлення про козацькі літописи, «Історію русів», про вертеп.


Знати і вміти розповісти про життя Г.Сковороди. Вміти проаналізувати зміст його поезій, байку «Бджола та Шершень». Уміти сформулювати власне розуміння й актуальність для сьогоднішнього життя положень філософії Г. Сковороди.


Вивчити напам’ять: «Всякому місту − звичай і права».
Виховання толерантності, почуття патрiотизму.
Осмислення важливості для становлення і реалізації себе як особистості ідей самопізнання та гармонії зі світом.

9


НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
Суспільно-історичні, культурні обставини становлення нової української літератури. Літературний процес кінця ХVIII – першої половини ХІХ ст. Духовне поневолення нації. Життя народу − предмет художнього зображення. Актуальність фольклорної традиції. Розвиток фольклористики, етнографії. Основні художні напрями (класицизм, романтизм, початкові форми реалізму; бурлескна стильова течія). Визначні українські письменники.

Іван Котляревський. «Енеїда», «Наталка Полтавка», «Москаль-чарівник»
Творчість І. Котляревського − новий етап у розвитку національного самоусвідомлення. Поет, драматург і театральний діяч.

Історія появи поеми «Енеїда». Національний колорит, зображення життя всіх верств суспільства, алюзії на українську історію. Бурлескний гумор, народна українська мова. Утвердження народної моралі (картини пекла). Втілення в образах поеми волелюбних прагнень українського народу, його високих моральних якостей. «Енеїда» як енциклопедія українських звичаїв, побуту, обрядів. Особливості жанру.

Соціально-побутова драма «Наталка Полтавка» − перший твір нової української драматургії. Її довготривале сценічне життя. Торжество народної етики. Наталка як уособлення кращих рис української жінки. Показ моральної вищості представників трудового народу (Петра, Миколи, Терпилихи) над представниками вищих верств суспільства (Виборним, Возним). Драматургічна майстерність автора. Роль пісні у творі.

Т.Шевченко про значення творчості І.Котляревського в українській літературі.ТЛ: літературний напрям, течія, травестія, пародія, бурлеск, алюзія. Силабо-тонічне віршування (поглиблено).

Знати про становлення нової української літератури. Назвати найвизначніших письменників цього часу.

Знати про життя і творчість І. Котляревського. Розуміти його роль у розвитку української літератури, в розвитку національного самоусвідомлення.


Аналізувати розділи «Енеїди» (на вибір). Визначати провідні проблеми і мотиви твору. Характеризувати героїв поеми, образ Енея. Висловлювати власні міркування про його вчинки і характер. Коментувати проблему війни: погляд автора і героїв.

Характеризувати головну героїню «Наталки Полтавки», інших персонажів п’єси, аналізувати художні засоби розкриття внутрішнього світу Наталки, гумористичні засоби у творі. Робити порівняльну характеристику дійових осіб, їхніх життєвих позицій. Пояснювати роль і функцію пісень у драмі.

Уміти розкрити значення творчості І. Котляревського в українській літературі.

Вивчити напам’ять: уривок з «Енеїди» (на вибір).
Формування активної життєвої позиції, розвиток уміння відстоювати людську гідність, власні принципи, усвідомлення можливості вибороти власне щастя.


6

Григорій Квітка-Основ’яненко

«Маруся», «Салдацький патрет»
Батько української прози, один із перших у Європі «творців людової повісті» (І. Франко). Гуманістичний пафос, християнські ідеали, етнографічне тло творів.

«Маруся» як демонстрація спромог українського прозового слова, перша україномовна повість нової української літератури, взірець сентименталізму. Художнє розкриття письменником традиційних народних моральних уявлень. Утілення морального й естетичного ідеалів в образі головної героїні твору. Інші персонажі повісті: розважливість, батьківське піклування (Наум Дрот), вірність у коханні (Василь). Композиція повісті. Трагічний злам усталеного ходу подій як нагадування про стихійний плин людського життя.

Оповідання «Салдацький патрет» як зразок бурлескно-реалістичних творів письменника. Природа сміху в оповіданні: гумористичне зображення оточення і самого маляра. Підтекст твору: полеміка з некомпетентними критиками, які виносили суворий присуд новому українському письменству.

П.Куліш про Г.Квітку.ТЛ: сентименталізм.

Знати основне з життя і творчості письменника. Розуміти причини написання перших творів російською мовою і необхідність його виступів на захист рідної мови. Мати уявлення про художні засоби сентименталізму, християнські ідеали повісті «Маруся». Уміти охарактеризувати образи персонажів твору, визначати його композиційні особливості та проблематику. Висловлювати міркування про поведінку та моральні пріоритети героїв твору. Дискутувати про сенс людського життя, справжнє кохання й вірність.

Уміти проаналізувати оповідання «Салдацький патрет» як зразок бурлескно-реалістичного твору.

Оцінити значення Г.Квітки-Основ’яненка для розвитку української культури і духовності.Усвідомлення необхідності соціально активної позиції в житті.

7

Література українського романтизму
Ідейно-художні особливості романтизму. Зв’язок із ідеями Просвітництва, з національним рухом. Осередки романтичного руху на Слобожанщині, Чернігівщині й Полтавщині, у Західній Україні («Руська трійця»).

Поети-романтики (Л.Боровиковський, П. Гулак-Артемовський, Є. Гребінка, М. Костомаров, А.Метлинський, В. Забіла, М. Петренко, О.Афанасьєв-Чужбинський, М. Шашкевич).

Байкарська творчість поетів-романтиків (П.Гулак-Артемовський, Л.Боровиковський, Є.Гребінка).

Петро Гулак-Артемовський − перший байкар-класик української літератури. Започаткування байки-казки («Пан та Собака»). Собака як алегоричний, узагальнюючий образ. Глибоке співчуття поета безправному селянству, осуд деспотизму та сваволі панів. Оспівування прагнення людини до волі (байка-мініатюра «Дві пташки в клітці»).

Балада «Рибалка» П.Гулака-Артемовського (мотив сильнішого за людину потягу, уособленого в образі русалки).

Засоби романтичного зображення («Соловейко» М. Костомарова). Приховане порівняння: соловейко і «співець»-поет. Відгук співу в романтично настроєній душі.

Євген Гребінка. Збірка байок «Малоросійські приказки». Педагогічна і видавнича діяльність письменника, його участь у викупі Т.Шевченка з кріпацтва. Байка «Ведмежий суд». Викриття несправедливості кріпосницького судочинства. Мотиви моральної вищості поведінки простого народу над бундючністю «панів», неможливість довірливих стосунків із ними («Пшениця», «Вовк і Огонь»). Висока оцінка І.Франком байкарської майстерності Є. Гребінки. Вірш «Човен». Образ небезпечної морської плавби як уособлення життєвого шляху людини. Пісенна (романсова) лірика поета українською та російською мовами («Ні, мамо, не можна нелюба любить», «Черные очи» та ін.).

Маркіян Шашкевич – основоположник нової української літератури на західноукраїнських землях. Фольклорні мотиви у його поезії («Веснівка»), змалювання краси природи, образотворчі засоби поезії.

Значення романтизму для нового етапу розвитку слов’янських літератур.ТЛ: романтизм, романс.

Знати про розвиток романтизму в Україні, називати його яскравих представників. Уміти виразно читати поезії, визначити головні мотиви, коментувати їх у зв’язку з художніми особливостями і народнопісенною лірикою.
Усвідомлення того, що романтик — духовно багата, творча людина. Виховання шанобливого ставлення до засад народної моралі й етики: працелюбності, щирості, любові й поваги до батьків. Краса вірності в коханні.

Пояснювати, яку роль зіграли П.Гулак-Артемовський та Є.Гребінка в становлення нової української байки.

Аналізувати байку «Пан та Собака» П.Гулака-Артемовського, розкривати її алегоричний зміст.
Знати найголовніше з біографії Є.Гребінки.

Уміти визначити алегорію в сюжеті байки «Ведмежий суд». Пояснити художні засоби змалювання поведінки дійових осіб.

Виразно читати вірш «Човен». Уміти знайти прийом розгорнутого паралелізму, пояснити образ човна у творі та його алегоричність.
Усвідомлення необхідності в нашому житті дотепного, гумористичного слова, доброзичливого ставлення до людини, осудження несправедливості в життя.


5

Микола Гоголь

«Тарас Бульба»

Творчість М.Гоголя, уродженця України, російського письменника, її місце на порубіжжі культур двох народів. Вираження глибини національного духу у творах прозаїка та драматурга, українська історія та фольклор як їх джерело.

Повість «Тарас Бульба». Сюжет твору як узагальнення й символізація драматичної історії України. Внутрішній епічний розмах твору; піднесено-героїчний образ головного героя. Колізія морального і національно-культурного вибору в образах синів Тараса Бульби.

Збагачення й вияскравлення української культурної традиції творчістю М.Гоголя, її вплив на розвиток українського письменства.Знати біографію митця, пов’язану з Україною. Мати уявлення про його основні твори, розуміти місце творчості письменника на порубіжжі культур двох народів. Розуміти культурно-історичні обставини, що впливали на мовний вибір митця. Знати думки Т. Шевченка про М. Гоголя.

Уміти переказувати зміст повісті «Тарас Бульба», розуміти пов’язаність сюжету з історією України. Характеризувати образ головного героя. Пояснювати колізію морального і національного вибору в образах синів Тараса Бульби.
Усвідомлення того, що Україна − країна визначних мистецьких талантів, які зробили великий внесок у культуру інших народів.


4

Тарас Шевченко

Геніальний поет, мислитель, пророк національного відродження в Україні. Його винятково велике значення.

Життєвий і творчий шлях письменника (узагальнювальне повторення), основні періоди творчості.

Рання творчість. Перші поетичні твори баладного та елегійного жанрів («Причинна», «Думи мої…»). Засоби художньої виразності, ліричні відступи, багатство звукової організації вірша, його мелодійність, народні образи-символи. Умовність у баладі «Причинна», тривога за жіночу долю, висока художня майстерність. Вісь неперервності історичного часу («До Основ’яненка»).

Історична тема («Іван Підкова», «Тарасова ніч», «Гайдамаки»).


ТЛ: послання.

Знати біографію й основні віхи творчості поета. Розуміти його життєвий подвиг в умовах підневільного становища нації в першій половині ХІХ ст.

Визначати тематику ранньої творчості поета. Уміти розрізняти лірику й ліро-епіку, визначати жанрову групу, до якої належить твір. Виразно читати поезії, коментувати їх ідейно-художній зміст.
Краса поетичного слова Т. Шевченка. Осмислення можливостей вирішення конфліктів між народами-сусідами, історичного примирення народів.


2

Поезія періоду «трьох літ»

Поема «Сон» («У всякого своя доля...»)

Особливості цього періоду творчості Т. Шевченка. Найвідоміші вірші («Три літа», «Заповіт», «Минають дні, минають ночі…»). Поема («комедія») «Сон» і тогочасна суспільно-політична дійсність. Композиційний прийом «сну», його роль для розширення можливостей поетичного зображення. Протистояння імперського режиму і вільнодумної, національно свідомої особистості. Сатиричний пафос поеми, його спрямування.


ТЛ: гротеск, контраст, умовність.

Коментувати зміст твору, визначити головні ідеї, контрастні картини в ньому. Схарактеризувати змалювання поетом морально звироднілих «землячків» і власного ставлення до таких людей. Визначити фрагменти поеми, що справили найбільше враження, уміти пояснити свій вибір.Вивчити напам’ять: фрагмент із поеми (на вибір).
Усвідомлення гнітючої долі народу, підкореного імперією. Розуміння конструктивних засад, на яких ґрунтується “комедія”: рух у напрямку до демократичного устрою, національного визволення, вільного розвитку особистості.

2

Національна проблематика періоду «трьох літ».

«Кавказ»
Національна проблематика в поемі. Пристрасний відгук на тогочасну загарбницьку імперську політику. Продовження теми національно-визвольної боротьби. Узагальнена ідея поеми − неприйняття насильства, поневолення людей, осуд загарбницьких воєн. Художня майстерність автора.

Уміти коментувати фрагменти поеми, визначати епізоди з ліричним, іронічним, інвективним забарвленнями. Вміти пояснювати узагальнену ідею твору.


Вивчити напам’ять: вступний уривок з поеми.
Виховання почуття солідарності з боротьбою інших народів за визволення від гніту. Формування світоглядних переконань неприйняття насильства, осуду загарбницьких воєн.

2

«Великий льох», «Стоїть в селі Суботові…»

Епізод культурної історії (проведення археологічних розкопок російськими вченими із залученням наглядачів-поліцейських), що став поштовхом до написання містерії «Великий льох». Його образне переосмислення. Моральний, політичний та прогностичний сенси «розкопаного» історичного минулого. Лірико-романтичний, алегорично-сатиричний, реалістичний плани твору. Символічний смисл образів. Оцінка поетом історичних постатей.

«Стоїть в селі Суботові...». Художня оцінка діяльності Богдана Хмельницького (зокрема, «возз’єднання» України з Росією 1654 р.). Зв’язок із «Великим льохом».
ТЛ: поема-містерія.


Уміти співвіднести містерійні образи поеми «Великий льох» з історичними реаліями. Пояснити суворість авторської позиції щодо найменших відступів од почуття національної єдності. Розкрити символічний образ «великого льоху».


Навчитися визначати в поетичному тексті образи і фрагменти додаткового символічного значення, самостійно розкривати їхній зміст.
Виховання почуття безкомпромісності у ставленні до гнобителів нації. Розвиток естетичного сприйняття явищ мистецтва.

2

Посланіє «І мертвим, і живим, і ненарожденним...»

Продовження теми «землячків» у посланні. Викриття конформізму значної частини української еліти. Засудження комплексу меншовартості. Критичний перегляд національної історії задля перспективи її кращого майбутнього. Настроєві інтонації твору (суперечка, пересторога, погроза, заклик тощо).Розуміти культурні й політичні чинники, що спонукали поета до написання цього твору. Виразно й усвідомлено читати твір. Визначити і схарактеризувати адресата послання, провідну думку твору. Орієнтуватись у складній композиції твору, виявляти його різні настроєві інтонації.

Дискутувати про актуальність мотивів твору для нашого часу.


Вивчити напам’ять: фрагмент з посланія (на вибір).

Формування переконання, що за будь-яких обставин необхідно залишатися з народом, його цінностями.

6

Тема жіночої долі у творчості Т. Шевченка («Катерина», «Наймичка», «Сон» («На панщині пшеницю жала...»), «Марія», «У нашім раї на землі…» та ін.)

«Вічна» тема матері й сина. Еволюція жіночого образу в поезії Шевченка. Різні типи втілення теми жіночої долі: романтичний («Катерина»), реалістично-побутовий («Наймичка», «Сон»), символічно-узагальнений («Марія»).

Поема «Катерина». Художнє відтворення конфлікту між щирим і природним почуттям, прагненням Катерини до щастя й жорстокими умовами тогочасного життя. Ліричні відступи в поемі, роль пейзажу. Поема «Наймичка». Трагедія жінки з соціальних низів; боротьба за своє материнство. Людина з народу. Гуманістичний пафос поеми, поетичний опис звершення циклу її життя. «На панщині пшеницю жала…». Пристрасна мрія матері про гідне життя своєї дитини; невибагливість народних уявлень про щастя.

Поезія «Сон» («На панщині пшеницю жала…»). Пристрасна мрія матері про гідне життя своєї дитини; невибагливість народних уявлень про щастя.

Пафос творів Шевченка про жіночу долю, їхній наскрізний ліризм.

Розуміти становище жінки в кріпацькій Україні часів Шевченка. Вміти порівнювати різні типи втілення теми жіночої долі у творчості поета (на прикладі творів).

Мати уявлення про пригноблене становище простої людини в часи кріпацтва, розуміти її прагнення до звільнення, мрії про щастя своїх дітей.

Уміти пояснити поведінку і вчинки героїнь «Катерини» й «Наймички». Дискутувати про правомірність їхніх учинків, а також про вічну проблему жіночого щастя.Вивчити напам’ять: прикінцевий уривок з поеми «Наймичка».
Формування шанобливого ставлення до жінки в усіх її іпостасях (жінка-мати, жінка-кохана та ін.). Усвідомлення того, що жінка − уособлення краси на землі, що Свята Мати − джерело добра, яке змінює світ.

4

Особистісна лірика Т. Шевченка періоду арешту, заслання і після повернення з нього.
«І виріс я на чужині…», «Доля», «Росли укупочці, зросли...», «Один у другого питаєм…», ««І досі сниться: під горою…», «Сонце заходить, гори чорніють…»

Риси автобіографізму в образі ліричного героя. Ностальгія за ідилією родинного життя, високе філософське призначення життя людини на землі. Самотність поета («І виріс я на чужині…», «Самому чудно. А де ж дітись?..», «Росли укупочці, зросли…», «N. N.» («Сонце заходить, гори чорніють…»), «І досі сниться: під горою…»). Підбиття підсумків чесно прожитого життя («Один у другого питаєм…», «Доля»). Медитаційний характер лірики. Образотворчі засоби. Майстерність змалювання поетом станів природи. Тонке нюансування настроїв людини.


ТЛ: ліричний герой (поглиблено), лірична медитація.

Уміти розповісти про обставини написання цих творів. Проникнути уявою в настрої, у внутрішній світ героїв Шевченка, вчитися бачити красу особистості. Назвати зразки поетичної образності, визначити їхню роль у структурі творів.
Вивчити напам’ять: «Доля».

Формування переконань, що контакт із друзями, однодумцями, зі світом є підтримкою особистості, що жити треба чесно, у добрі та взаємоповазі.

2

«Блаженний муж на лукаву…», «Ісаія. Глава 35»

Біблія в житті Т.Шевченка. Цикл «Давидові псалми». Осмислення поетом Бога, норм християнської моралі крізь біблійні тексти («Блаженний муж на лукаву…»). Художня інтерпретація творів із Книги псалмів, риси її національної своєрідності у Т.Шевченка. Глибока смута пророка занепадом моральності, неправедними діяннями «сильних світу», пригнічення люду новими, внутрішніми «ворогами». Біблійні реалії в текстах творів. Звернення до Бога з проханням змінити стан світу; Бог як оплот надії чесної людини. Ідеал життя згідно «закону Господнього».

Світле пророцтво поета («Ісая. Глава 35»). Вираження мрій поета про вільне й щасливе життя в Україні.

ТЛ: псалом.

Уміти обґрунтувати розуміння Шевченком ідеї Бога. Мати уявлення про її стильове й образне вираження у творчості поета. Уміти зіставити переспів Шевченка й оригінальні біблійні тексти псалмів, визначити домінанти поетового почуття.


Осмислення беззаконня життя «без Бога». Усвідомлення Бога як високого духовного оплоту особистості.

2


Світова велич українського поета
Огляд вивченої поетичної спадщини Т. Шевченка і його міркувань із «Щоденника», прози, драматургії, образів його малярства. Визначні діячі світової культури про Шевченка. Його вплив на літератури інших народів. Шевченко та історичний поступ України. Вшанування пам’яті поета в Україні й за кордоном.

Розуміти великий духовний імпульс, який подала діяльність Шевченка в боротьбі за політичну незалежність і культурне збагачення України. Вміти схарактеризувати внесок Т. Шевченка у скарбницю української поезії, у розвиток української літературної мови, у світовий мистецький поступ.
Усвідомлення краси українського художнього слова, представленого в поезії Шевченка; того, що Т. Шевченко − гордість України.

6

Пантелеймон Куліш

«Чорна рада»
П. Куліш − відомий письменник, перший український професійний літературний критик, перекладач («Біблія», твори В. Шекспіра, Дж. Байрона, Ф.Шиллера), автор підручників для школи, українського правопису («кулішівка»).

Вплив на П. Куліша ідей європейського просвітництва: «Українець у Європі, європеєць в Україні». Романтична основа світогляду. Ентузіазм і жертовність П. Куліша у громадській та культурницькій роботі на шляху духовного відродження і культурного збагачення нації.


«Чорна рада» − перший україномовний історичний роман. Походження його назви. Історична основа й авторська уява, романтичність стилю. Динамічний інтригуючий сюжет. Непросте життя та романтичні пригоди головних героїв. Загальнолюдські риси ініціативності, працьовитості, лицарства, благородства, вірності почуттю та обов’язку. Оцінка роману Т. Шевченком.

ТЛ: роман, роман-хроніка, історичний роман.

Знати основні віхи життєвого і творчого шляху письменника.


Уміти розрізняти жанри: роман, історичний роман, роман-хроніка, біографічний роман. Розрізняти історичну і художню правди у творі. Визначати основний конфлікт у ньому. Уміти розкрити образи й символи, пояснити особливості оповіді, засобів розкриття образів, історичний колорит.
Робити порівняльну характеристику героїв. Співвідносити образи твору з художніми образами інших історичних творів вітчизняних і зарубіжних письменників.

Усвідомлення значення ініціативності, наполегливості й працьовитості для досягнення поставленої мети.

Формування рис справедливості, колегiальності, лицарства, щирості, вірності почуттю й обов’язку.

4

Марко Вовчок

«Інститутка»

Життя і творча діяльність Марка Вовчка. Марко Вовчок як перекладач (Ж. Верна, Г. К. Андерсена, А. Е. Брема).

Збірка «Народні оповідання», продовження в ній шевченківських традицій (оповідання «Козачка», «Два сини», «Максим Гримач» та ін.).

Продовження теми народного життя в повісті «Інститутка». Антилюдяна суть кріпосництва та солдатчини. Образи персонажів – людей із народу та панночки. Авторська позиція у творі.ТЛ: реалізм.

Уміти прокоментувати зміст твору, визначити його жанр, пояснити особливості сюжету.

Мати уявлення про пригнічене становище простої людини в історичну добу кріпацтва, розуміти повсякчасне прагнення особи до вільного, щасливого життя.

Формування думки, що кожна людина, незалежно від свого суспільного стану, має право бути щасливою.


4

4


Українська поезія другої половини ХІХ ст.

Відомі поети (Степан Руданський, Леонід Глібов, Яків Щоголів, Іван Манжура, Юрій Федькович, Михайло Старицький, Володимир Самійленко, Борис Грінченко).

Страдницький життєвий шлях і творчість Павла Грабовського, революціонера-народника, борця за українську справу. Оптимістичні мотиви у творчості поета-засланця («Надія»). Зразок громадянської лірики («Справжні герої»). Дружні взаємини з Надією Сигидою, її образ у поезії «До Н. К. С.».

Михайло Старицький – драматург, поет, прозаїк, театральний діяч. «Не захвати солодкого зомління…» (із циклу «Монологи про кохання»). Духовне начало в коханні. Поетичні засоби (пейзаж, фантастичні мотиви) для вираження почуття.

Володимир Самійленко. «Не вмре поезія». Значення мистецтва, літератури в житті народу, ідея їх незнищенності.
Юрій-Осип Федькович

«Добуш», «Сокільська княгиня», «Стрілець»

Юрій Федькович – поет, прозаїк, перекладач, перший буковинський письменник-демократ. Вплив на його поезію творчості Т.Шевченка.

Балада «Добуш». Образ Добуша (Довбуша) у творчості письменника, у фольклорних легендах, його стосунок до історичної постаті народного месника XVIII ст. Казкові риси у зображенні героя, зосередження поетичного викладу на вирішальному моменті його долі.

«Сокільська княгиня». Розвиток культивованого в європейській поезії мотиву зачарованості вродою. Майстерність непрямого зображення (загибель героя), виразність пейзажного малюнка.

Федькович і німецькомовна поезія. «Стрілець» - твір за мотивами Ф.Шиллера. Символіка «долу» та «гір», фантастичного образу гірської цариці. Протиставлення природи та цивілізації, вільного життя і буденної корисливості.


Знати і вміти коротко розповісти про українську поезію другої половини ХІХ ст., називати її видатних представників. Уміти визначати жанрові та художні особливості поетичних творів, аналізувати їх ідейно-тематичний зміст.


Розуміння поезії як сповіді душі, вияву найсокровенніших думок і почуттів людини. Протиставлення поезії та бездуховності.

Коротко знати про життя і творчість письменника, про вплив на нього Т.Шевченка.

Аналізувати твори, звертаючи увагу на художні засоби. Уміти робити порівняльні зіставлення різних творів.

Усвідомлення своєї причетності до долі народу. «Привабливість народнопоетичних уявлень про красу, мужність, беззастережну сміливість особи, їх тривкість у романтичній складовій національної естетики».


7

Українська проза другої половини ХІХ ст. (огляд)

Загальний огляд розвитку української прози другої половини ХІХ ст. Удосконалення реалістичних традицій. Основні літературні постаті.Іван Нечуй-Левицький

«Кайдашева сім’я»

Життя митця і його творчість як новий імпульс української літератури («Колосальне всеобіймаюче око України» (І.Франко). Її загальна характеристика.

«Кайдашева сім’я» – соціально-побутова повість-хроніка. Гумористичний ракурс зображення та необхідність його врахування при інтерпретації повісті. Реалізм твору, сучасна (вічна) актуальність проблеми батьків і дітей. Колоритні характери в повісті. Українська ментальність, гуманістичні традиції народного побуту й моралі. Утвердження цінностей національної етики засобами комічного.

ТЛ: соціально-побутова повість, повість-хроніка.

Мати загальне уявлення про розвиток української прози в другій половині ХІХ ст.


Знати й уміти розповісти про письменника, назвати його основні твори. Прокоментувати оцінку І. Франком творчого спадку І. Нечуя-Левицького.

Вміти визначити жанр твору, прокоментувати основну проблему, схарактеризувати образи-персонажі, засоби їхнього зображення. Вміти порівнювати образи, пояснювати авторську позицію, виокремлювати засоби комічного у творі, пояснювати їхню роль. Уміти висловити власну думку про українську ментальність, національний характер, народну мораль і етику.


Усвідомлення основних рис української ментальності, його значення для самопізнання й успішної адаптації в сучасному суспільстві.

7

Іван Франко

«Каменярі», «Ой ти, дівчино, з горіха зерня», «Мойсей», «К. П.»


Письменник, учений, громадський діяч. Життя і творчість митця. Багатогранність діяльності в українській культурі, її вплив на культурний і політичний розвиток України. Основні книги і праці. Франко-перекладач. Значення творчості для розвитку української літератури, у пробудженні національної свідомості. Творчість І.Франка у музиці. Франко і світова література.

«Каменярі». Зв’язок твору з подвижницькою діяльністю І.Франка в розбудові української культури, піднесенні освітнього рівня народу. Алегоричний образ каменярів. Художні засоби поезії. Віршовий розмір.

«Ой ти, дівчино, з горіха зерня». Життєві імпульси появи творів (автобіографічність). Широка емоційна гама почуттів ліричного героя, утвердження невмирущості почуттів, ідеалу кохання.

Поема «Мойсей» – одна з вершин творчості І.Франка. Проблематика твору: історичний шлях нації, визначна особистість як її провідник, пробудження національної свідомості, збереження історичної пам’яті. Пролог до поеми − заповіт українському народові.

«К.П.». Збірка «З вершин і низин», цикл «Знайомим і незнайомим». Факти із життя поета, піднесені до художнього узагальнення. Франків ідеал поєднання краси і духовного багатства, вимога духовного зростання особистості.
ТЛ: філософська поема, любовна лірика.


Знати біографію митця, уміти окреслити основні сфери його багатогранної діяльності. Називати основні книги і праці. Сформувати власне ставлення до таких особистостей, як І.Франко.

Осмислено читати поезії. Уміти визначити головну думку в них, схарактеризувати художні засоби.

Уміти з’ясувати основну сюжетну лінію поеми «Мойсей», визначати найнапруженіші фрагменти. Пояснити біблійну основу сюжету, його актуальність для епохи національно-визвольних рухів. Розкрити алегоричність образу Мойсея, передати зміст його сумнівів, роздумів. Висловлювати власні міркування про майбутнє свого народу. Дискутувати про роль видатних осіб в житті народу.

Вивчити напам’ять: прикінцевий уривок з присвяти до поеми «Та прийде час…».

Осмислення поняття нації як повноправного суб’єкта історії, безмежності перспективи поступу.

На прикладі життєдіяльності І.Франка формування ціннісного переконання: можливість силою високого духа сягнути від селянської хати до світових вершин інтелекту.


4

ЛІТЕРАТУРА РІДНОГО КРАЮ


Ознайомлення з творами письменників-земляків.

Знати письменників, які народилися в рідному краї. Прочитати зразки їхніх творів. Висловлювати власні міркування про них.Виховання шанобливого ставлення до талановитих земляків.

1


УРОК-ПІДСУМОК
Проведення бесіди або диспуту про твори, що вивчалися упродовж року й найбільше запам’яталися.

Уміти робити загальні висновки про письменників, їхні твори, особливості поетики тощо.Формування вміння толерантно й переконливо обґрунтовувати свою думку.

ДОДАТОК № 1Додаткова література для читання (на вибір)
8 клас

Бердник О. «Лабіринти мінотавра»

Вишня Остап. «Мисливські усмішки»

Вільде І. «Повнолітні діти»

Вовчок Марко. «Ведмідь»

«Герої України в казках та легендах»Гончар О. «Берег любові», «Бригантина»

Дімаров А. «На коні й під конем», «Діти»

Дрозд В. «Білий кінь Шептало»

Думанська О. «Школярка з передмістя»

Думи народні: «Самарські брати», «Хмельницький та Барабаш», «Втеча трьох братів з города Азова», «Самійло Кішка», «Буря на Чорному морі»

«Життя видатних дітей» (Анна Багряна про Марію Заньковецьку, Марію Приймаченко та ін.)

Іваненко О. «Марія»

Королева Наталена. «Легенди старокиївські»

Логвин Ю. «Таємна перлина», «Танці Шайтана»

Лущевська О. «Найкращі друзі»

Малик В. «Черлені щити»

Нестайко В. «Чарівні окуляри»

Павлюк І. «Літаючий казан»

Пагутяк Г. «Королівство»

Процюк С. «Марійка і Костик», «Залюблені в сонце»

Руденко М. «Ковчег всесвіту»

Рутківський В. «Джури козака Швайки», «Ганнуся», «Сторожова застава»

Сайко О. «Новенька та інші історії»

Сенченко І. «Діамантовий берег», «Руді вовки», «Чорна брама»

Старицька-Черняхівська Л. «Діамантовий перстень»

Тельнюк С. «Грає синє море»

Франко І. «Лис Микита» (поема)

Харчук Б. «Шайтанка»

Чайковський А. «За сестрою»

Чуб Д. «Живий Шевченко»

«Шоколадні вірші про кохання»9 клас
Боплан Г. Л. де «Опис України»

Величковський І. «Зегар цілий і полузегарок»

Вишенський І. Твори (в перекладі В. Шевчука)

Вовчок Марко. «Народні оповідання».

Воробкевич С. «Турецькі бранці», «Вісім чи дев’ять? Смiховинки про Безглуздів»

Горак Р. «У сутінках», «Тричі мені являлася любов»

Гребінка Є. «Чайковський» (роман), байки

Дерево пам’яті. Книга українського історичного оповіданняЗайцев П. «Життя Тараса Шевченка»

Іваненко О. «Марія»

Іванченко Р. «Гнів Перуна»

Івченко М. «Напоєні дні» [повість про Г. Сковороду]

«Історія Русів» (у перекладі І. Драча)Квітка-Основ’яненко Г. «Конотопська відьма», «Підбрехач», «Пархімове снідання», «Купований розум»

Кониський О. «Тарас Шевченко-Грушівський. Хроніка його життя»

Королюк Н. «Маленькі історії про українських композиторів ХVІІІ—ХХ ст.»

Косач Ю. «Володарка Понтиди»

Костомаров М. «Сава Чалий», «Чернігівка»

Куліш П. «Жизнь Куліша», «Дівоче серце»

Меріме П. «Українські козаки. Богдан Хмельницький»

Мирний Панас «Товариші»

Нечуй-Левицький І. «Микола Джеря», «Старосвітські батюшки та матушки»

Огненний змій. Антологія української фантастики ХІХ ст.

Речмедін В. «Вогонь батькових ран»

Свидницький А. «Люборацькі»

Скляренко С. «Святослав», «Володимир»

Сковорода Г. Листи до Михайла Ковалинського, поезії, байки, філософські трактати

Старицький М. «Оборона Буші»

Степовик Д. «Скарби України»

Тулуб З. «Звіролови»

Турчиновський І. «Моє житіє і страданіє»

Федькович Ю. «Довбуш» (трагедія)

Франко І. «Зів᾽яле листя»

Чайковський А. «Сагайдачний»

Шевченко Т. «Кобзар», «Автобіографічний нарис», «Щоденник», «Художник»1   2


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка