Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 9 клас ( проект 2016 року) 9 клас Усього 70 годСкачати 281.4 Kb.
Дата конвертації10.09.2017
Розмір281.4 Kb.
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА


Програма для загальноосвітніх навчальних закладів

9 клас
( проект 2016 року)

9 клас

Усього — 70 год. На тиждень — 2 год Текстуальне вивчення творів — 59 год Повторення й узагальнення — 1 год Література рідного краю — 2 год Позакласне читання — 4 год Розвиток мовлення — 4 год (у межах годин на текстуальне вивчення) Резервний час — 4 годК-ть годин

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

1

ВСТУП Роль і місце літератури в житті

нації. Розвиток літератури. Творча ндивідуальність митця. Художній твір — нова естетична дійсність, що «вбирає» свій час і є носієм загальнолюдських цінностей.ТЛ: контекст, естетика

Учень / учениця: уміє пояснювати відмінність усної словесності від «книжної» літератури (повторення вивченого).

Усвідомлення національного і вселюдського значення мистецтва.

4

Родинно-побутові пісні «Місяць на небі, зiроньки сяють», «Цвіте терен, цвіте терен», «Сонце низенько» Процес виникнення фольклору. Багатство і розмаїття українського фольклору (по-вторення і узагальнення вивченого). Види родинно-побутових пісень (про кохання, про сімейне життя). Культ романтизованих почуттів, сенти-ментальний пафос, традиційна символіка.


Учень / учениця: знає й уміє розрізняти види й жанри усної народної творчості, розкрити роль фольклору в житті українського народу, його місце в розвитку літератури. має уявлення про обряд українського весілля; виразно читає весільні пісні, уміє їх аналізувати, звертаючи увагу на мотиви, настрій, художні засоби.

Учень / учениця: визначає види родинно-побутових пісень; уміє аналізувати тексти, визначати їхні

К-ть годин

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Українські народні балади «Ой летіла стріла», «Ой на горі вогонь горить»

Тематичні та стильові особливості, сюжет, герої українських балад. Класифікація балад. (легендарні, історичні, сімейні, любовні та ін.).ТЛ: народна пісня (поглиблено), балада.

Учень / учениця: визначає види родинно-побутових пісень; уміє аналізувати тексти, визначати їхні

мотиви, тематику, художньо-поетичні засоби, зокрема образи-символи. Учень / учениця: уміє розкрити зміст поняття «балада»; розрізняє види балад; аналізує тексти за змістом і стильовими особливостями; пояснює драматизм колізії, специфічність закінчення, реалістичне і фантастичне в баладі. Вивчає напам’ять: 1 баладу (на вибір). Розуміння понять «трагічне — комічне — піднесене» та «оптимістичне — песимістичне», їхнє місце у світогляді й житті людини. Усвідомлення значення давньої культурної спадщини свого народу.3

ДАВНЯ ЛІТЕРАТУРА Українська середньовічна література ХІ—ХV ст. Розвиток писемності після хрещення Руси-України (988 р.). Найдавніші рукописні книги Київської Русі (Остромирове Євангеліє, Ізборник Святослава). Перекладна література Біблія (фрагменти). Легенди: про Вавилонську вежу, про Мойсея. Притча про блудного сина. Біблія як Святе Письмо й художній текст. Українські переклади Біблії (П. Куліш, І. Пулюй, І. Нечуй-Левицький, І. Огiєнко, І. Хоменко). Використання біблійних тем, сюжетів, мотивів, образів у світовій та українській літературах.

ТЛ: притча

Учень / учениця: розуміє роль християнства (Біблії) в духовному житті українського народу; має уявлення про найдавніші книги Київської Русі,про біблійні книги в давній Україні; знає перекладачів Біблії українською мовою; переказує і тлумачить біблійні легенди, притчі. Пізнання і засвоєння християнської моралі: ідеалів правди, чесності, патріотизму, скромності, любові до ближнього. Зацікавлення й повага до літератури інших народів, зокрема стародавнього Сходу як невід’ємного чинника у становленні української національної культури. Усвідомлення універсальності євангельсь ких істин людського буття.

4

Пам’ятки оригінальної літератури княжої Руси-України

Літописи як історико-художні твори. «Повість временних літ». «Поученьє Володимира Мономаха», «Києво-Печерський Патерик».«Слово о полку Ігоревім» — давньоруська пам’ятка, перлина українського ліро-епосу. Історична основа твору. Переклади і переспіви його в ХІХ—ХХ ст. Питання авторства. Особливості композиції та стилістичних засобів. Образи руських князів у творі.

Учень / учениця: називає основні пам’ятки оригінальної літератури;

уміє пояснити значення давніх

літописів для збереження відомостей про життя, культуру, звичаї наших пращурів; знає історію відкриття пам’ятки «Слово о полку Ігоревім», основні гіпотези авторства, історичну основу, про її переклади та переспів;виразно й усвідомлено читає поему, уміє переказувати і коментувати сюжет «Слова…»; уміє характеризувати образи руських

К-ть годин

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Наскрізна ідея патріотизму. Символічно-міфологічні образи та їхнє значення. Фольклорні мотиви. Роль пейзажу в розгортанні сюжету. Поетичність образу Ярославни.

ТЛ: літописи, ліро-епіка

князів, княгині Ярославни, образ Руської (української) землі, символічно-міфологічні образи, фольклорні мотиви, стилістичні засоби, особливості композиції твору; розвиває навички визначення основної ідеї; уміє висловлювати власні міркування про її актуальність у наш час. Усвідомлення того, що любов до рідної землі, вірність у коханні — вічні загальнолюдські цінності. Розуміння «золотої середини» у вчинках людини. Виховання поваги до історичного минулого нашого народу, до його культурних пам’яток.

3

Українська література доби Ренесансу і доби Бароко Розвиток книгодрукування. Перші друковані книги в Україні. Іван Вишенський, Іван Величковський, Дмитро Туптало, Семен Климовський — видатні діячі української культури. Історично-мемуарна проза. Загальні відомості про козацькі літописи (Самовидця, Г. Грабянки, С. Величка) та «Історію русів». Вертеп як вид лялькового театрального дійства.

Григорій СКОВОРОДА. «Бджола та Шершень», «Всякому місту — звичай і права», «De libertate» (із «Саду Божественних пісень») Життя і творчість філософа, просвітителя, поета. Його християнські морально-етичні ідеали. «Сад Божественних пісень», «Байки Харківські», філософські трактати. Біблійна основа творчості Г. Сковороди та його вчення про самопізнання і «сродний труд». Проповідь житейської невибагливості, пошуку гармонії з собою і світом. Повчальний характер і художні особливості збірки «Байки Харківські».

ТЛ: Ренесанс, Бароко.

Учень / учениця: називає перші друковані книги в Україні; має уявлення про епохи Ренесансу і Бароко; розуміє значення видатних діячів української культури цього часу; має уявлення про козацькі літописи, «Історію русів», про вертеп як вид давнього театрального мистецтва. Учень / учениця: знає і вміє розповісти про життя Г. Сковороди; уміє про аналізувати зміст його поезій; уміє сформулювати власне розуміння й актуальність для сьогоднішнього життя положень філософії Г. Сковороди.

Вивчає напам’ять: «Всякому місту — звичай і права». Виховання толерантності, почуття патрiотизму. Осмислення важливості для становлення і реалізації себе як особистості ідей самопізнання та гармонії зі світом.


6

НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА Українська література як нова, новочасна. Суспільно-історичні, культурні обставини. Літературний процес кінця ХVIII — першої половини ХІХ ст. Духовне поневолення нації. Життя народу —

Учень / учениця: знає про становлення нової української літератури; називає найвизначні ших письменників цього часу. Учень / учениця:

знає про життя і творчість І.Котляревського; розуміє його роль у

К-ть годин

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
предмет художнього зображення. Актуальність фольклорної традиції. Розвиток фольклористики, етнографії. Основні художні напрями (класицизм, романтизм, початкові форми реалізму; бурлескна стильова течія). Визначні українські письменники. Іван КОТЛЯРЕВСЬКИЙ. «Енеїда», «Наталка Полтавка» Творчість І. Котляревського — новий етап у розвитку національного самоусвідомлення. Драматург і театральний діяч. Історія появи «Енеїди». Національний колорит, зображення життя всіх верств суспільства, алюзії на українську історію в ній. Бурлескний гумор, народна українська мова. Утвердження народної моралі (картини пекла).

Соціально-побутова драма «Наталка Полтавка» — перший твір нової української драматургії. Її довготривале сценічне життя. Торжество народної етики. Наталка як уособлення кращих рис української жінки.ТЛ: травестія, пародія, бурлеск, алюзія

розвитку української літератури, в розвитку національного самоусвідомлення; аналізує розділи «Енеїди» (на вибір учителя); визначає провідні проблеми і мотиви твору; характеризує героїв поеми, образ Енея; висловлює власні міркування про його вчинки і характер; коментує проблему війни: погляд автора і героїв; характеризує головну героїню «Наталки Полтавки», інших персо-нажів п’єси, аналізує художні засоби розкриття внутрішнього світу Наталки, гумористичні засоби у творі; робить порівняльну характеристику дійових осіб п’єси, їхніх життєвих позицій; пояснює роль і функцію пісень у драмі; уміє розкрити значення творчості І. Котляревського в українському культурному відродженні. Вивчає напам’ять: уривок з «Енеїди» (на вибір). Формування активної життєвої позиції, розвиток уміння відстоювати людську гідність, власні принципи, усвідомлення можливості вибороти власне щастя.

2

Григорій КВІТКА-ОСНОВ’ЯНЕНКО. «Маруся»

Батько української прози, один із перших у Європі «творців людової повісті» (І. Франко). Гуманістичний пафос, християнські ідеали, етнографічне тло творів. «Маруся» як демонстрація спромог українського прозового слова. Художнє розкриття письменником традиційних народних моральних уявлень. Утілення морального й естетичного ідеалів в образі головної героїні твору. Інші персонажі повісті: розважливість, батьківське піклування (Наум Дрот), вірність у коханні (Василь). Композиція повісті. Трагічний злам усталеного ходу подій як нагадування про стихійний плин людського життя. П. Куліш про Г. Квітку.ТЛ: сентименталізм.

Учень / учениця: знає основне з життя і творчості письменника; розуміє причини написання перших творів російською мовою і необхідність його виступів на захист рідної мови; має уявлення про художні засоби сентименталізму, християнські ідеали повісті «Маруся»; уміє характеризувати образи персонажів твору, визначати його композиційні особливості та проблематику; висловлює міркування про поведінку та моральні пріоритети героїв твору;

дискутує про сенс людського життя, справжнє кохання й вір ність; оцінює значення Г. Квітки-Основ’яненка для розвитку української культури і духов ності.

Усвідомлення необхідності соціально активної позиції в житті.

К-ть годин

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

2

Література українського романтизму

Ідейно-художні особливості

романтизму. Зв’язок із ідеями Просвітництва, з національним рухом. Осередки романтичного руху на Слобожанщині, Чернігівщині й Полтавщині, у Західній Україні («Руська трійця»). Поети-романтики (Л.Боровиковський, П. Гулак-Артемовський, Є. Гребінка, М.Костомаров, А. Метлинський, В. Забіла, М. Петренко, О. Афанасьєв-Чужбинський, М. Шашкевич (оглядово)).


Учень / учениця: знає про розвиток романтизму в Україні, уміє виразно читати поезії, визначити головні мотиви, коментувати їх у зв’язку з художніми особливостями і народнопісенною лірикою.

Усвідомлення того, що романтик — духовно багата, творча людина. Виховання шанобливого ставлення до засад народної моралі й етики: працелюбності, щирості, любові й поваги до батьків. Краса вірності в коханні.

3

Байкарська творчість поетів-романтиків (П. Гулак-Артемовський, Л. Боровиковський, Є. Гребінка та ін.).

Петро ГУЛАК-АРТЕМОВСЬКИЙ — перший байкар-класик української літератури. Започаткування байки-казки («Пан та Собака»). Собака як алегоричний, узагальнюючий образ. Глибоке співчуття поета безправному селянству, осуд деспотизму та сваволі панів. Оспівування прагнення людини до волі (байка-мініатюра «Дві пташки в клітці»). Балада «Рибалка» П. Гулака-Артемовського (мотив сильнішого за людину потягу, уособленого в образі русалки). Засоби романтичного зображення Євген ГРЕБІНКА. Збірка байок «Малоросійські приказки». Педагогічна і видавнича діяльність письменника, його участь у викупі Т. Шевченка з кріпацтва. Байка «Ведмежий суд». Викриття несправедливості кріпосницького судочинства. Мотиви моральної вищості поведінки простого народу над бундючністю «панів», неможливість довірливих стосунків із ними («Пшениця», «Вовк і Огонь»). Висока оцінка І. Франком байкарської майстерності Гребінки. Вірш «Човен». Образ небезпечної морської плавби як уособлення життєвого шляху людини. Пісенна (романсова) лірика поета українською та російською мовами («Ні, мамо, не можна нелюба любить», «Чёрные

Учень / учениця:

знає найголовніше з біографії митця; уміє визначити алегорію в сюжеті байки «Ведмежий суд»; пояснює художні засоби змалю-вання поведінки дійових осіб.

Учень / учениця:

виразно читає вірш «Човен»; уміє знайти прийом розгорнутого паралелізму, пояснити образ чов-на у творі та його алегоричність.Вивчає напамять: 1 вірш (на вибір).

К-ть годин

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
очи» та ін.). Значення романтизму для нового етапу розвитку слов’янських літератур.

ТЛ: романтизм, романс.
4

Микола ГОГОЛЬ. «Тарас Бульба» (переклад М. Садовського і М. Рильського, за ред. І.Малковича). Творчість М. Гоголя, уродженця України, російського письменника, її місце на порубіжжі культур двох народів. Вираження глибини національного духу у творах прозаїка та драматурга, українська історія та фольклор як їх джерело. Повість «Тарас Бульба». Сюжет твору як узагальнення й символізація драматичної історії України. Внутрішній епічний розмах твору; піднесено-героїчний образ головного героя. Колізія морального і національно-культурного вибору в образах синів Тараса Бульби. Збагачення й вияскравлення української культурної традиції творчістю М. Гоголя, її вплив на розвиток українського письменства.

Учень / учениця: знає біографію митця, пов’язану з Україною; має уявлення про його основні твори, розуміє місце творчості письменника на порубіжжі культур двох народів; розуміє культурно-історичні обставини, що впливали на мовний вибір митця; знає думки Т. Шевченка про М. Гоголя; уміє переказувати зміст повісті «Тарас Бульба»; розуміє пов’язаність сюжету з історією України; характеризує образ головного героя; пояснює колізію морального і національного вибору в образах синів Тараса Бульби. Усвідомлення того, що Україна — країна визначних мистецьких талантів, які зробили великий внесок у культуру інших народів.

2

Тарас ШЕВЧЕНКО. Геніальний поет, мислитель, пророк національного відродження в Україні. Його винятково велике значення. Рання творчість. Перші поетичні твори баладного та елегійного жанрів («Причинна», «Думи мої…»). Історична тема («Іван Підкова», «Тарасова ніч», «Гайдамаки»). Вісь неперервності історичного часу («До Основ’яненка»).

ТЛ: послання.

Учень / учениця: знає біографію й основні віхи творчості поета; розуміє його життєвий подвиг в умовах підневільного становища нації в першій половині ХІХ ст.; уміє розрізняти лірику й ліро-епіку, визначати жанрову групу, до якої належить твір; виразно читає поезію, коментує її ідейно-художній зміст;

2

«Сон» («У всякого своя доля…») Поема («комедія») «Сон» і тогочасна суспільно-політична дійсність. Композиційний при йом «сну», його роль для розширення можливостей поетичного зображення. Протистояння імперського режиму і вільнодумної, національно свідомої особистості. Сатиричний пафос поеми, його спрямування.

ТЛ: гротеск, контраст, умовність.

коментує зміст твору, визначає головні ідеї, контрастні картини в ньому; характеризує змалювання поетом морально звироднілих «землячків» і висловлює власне ставлення до таких людей; визначає фрагменти поеми, що справили найбільше враження, уміє пояснити свій вибір. Вивчає напам’ять: фрагмент (на вибір). Усвідомлення гнітючої долі народу, підкореного імперією. Розуміння конструктивних засад, на яких ґрунтується «комедія»: рух у напрямку до демократичногоК-ть годин

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнівустрою, національного визволення, вільного розвитку особистості.

2

Національна проблематика періоду «Трьох літ». «Кавказ» Пристрасний відгук на тогочасну загарбницьку імперську політику. Продовження теми національно- визвольної боротьби. Узагальнена ідея поеми — неприйняття насильства, поневолення людей, осуд загарбницьких воєн.

Учень / учениця: уміє коментувати фрагменти поеми, визначати епізоди з ліричним, іроніч ним, інвективним забарвленнями; уміє пояснювати узагальнену ідею твору. Виховання почуття солідарності з боротьбою інших народів за визволення від гніту. Формування світоглядних переконань неприйняття насильства, осуду загарбницьких воєн.

2

«І мертвим, і живим, і ненарожденним…» Продовження теми «земляків» у посланні. Викриття конформізму значної частини української еліти. Засудження комплексу меншовартості. Критичний перегляд національної історії задля перспективи її кращого майбутнього. Настроєві інтонації твору (суперечка, пересторога, погроза, заклик тощо).

Учень / учениця: розуміє культурні й політичні чинники, що спонукали по-ета до написання цього твору; виразно й усвідомлено читає твір; ви значає і характеризує ад ресата послання, головну думку твору; орієнтується у складній композиції твору, виявляє його різні настроєві інтонації; дискутує про актуальність мотивів твору для нашого часу. Вивчає напам’ять: фрагмент (на вибір). Формування переконання, що за будь-яких обставин необхідно залишатися з народом, його цінностями.

3

Тема жіночої долі у творчості Т. Шевченка («Катерина», «Наймичка», «На панщині пшеницю жала…», «Марія», «У нашім раї на землі…» та ін.) «Вічна» тема матері й сина. Еволюція жіночого образу в поезії Шевченка. Різні типи втілення теми жіночої долі: романтичний («Катерина»), реалістично-побутовий («Наймичка», «На панщині пшеницю жала…»), символічно-узагальнений («Марія»). «На панщині пшеницю жала…». Пристрасна мрія матері про гідне життя своєї дитини; невибагливість на-родних уявлень про щастя. «Наймичка». Трагедія жінки з соціальних низів; боротьба за своє материнство. Людина з народу, поетичний опис завершення циклу її життя. Пафос творів Шевченка про жіночу долю, їхній наскрізний ліризм.

Учень / учениця: розуміє становище жінки в кріпацькій Україні часів Шевченка; уміє порівнювати різні типи втілення теми жіночої долі у творчості поета (на прикладі творів); має уявлення про пригноблене становище простої людини в часи кріпацтва, розуміє її прагнення до звільнення, мрії про щастя своїх дітей; уміє пояснити поведінку і вчинки героїні поеми «Наймичка»; дискутує про правомірність учинків героїнь, а також про вічну проблему жіночого щастя. Формування шанобливого став-лення до жінки в усіх її іпостасях (жінка-мати, жінка-кохана та ін.). Усвідомлення того, що жінка — уособлення краси на землі, що Свята Мати — джерело добра, яке змінює світ.

К-ть годин

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

1

Особистісна лірика Т. Шевченка періоду арешту й заслання і після повернення з нього. «Доля», «Росли укупочці, зросли…» Риси автобіографізму в образі ліричного героя. Ностальгія за ідилією родинного життя, висока філософія життя людини на землі. Самотність поета («І виріс я на чужині…», «Самому чудно. А де ж дітись?..», «Доля», «Росли укупочці, зросли…»). Підбиття підсумків чесно прожитого життя.

ТЛ: ліричний герой (поглиблено), лірична медитація.

Учень / учениця: уміє розповісти про обставини написання цих творів; проникає уявою в настрої, у внутрішній світ героїв Шевченка, вчиться бачити красу особистості; називає зразки поетичної образності, визначає їхню роль у структурі творів. Вивчає напам’ять: вірш «Доля». Формування переконань, що контакт із друзями, однодумцями, зі світом є підтримкою особистості, що жити треба чесно, у добрі та взаємоповазі.

1

Біблія в житті Т. Шевченка. Світле пророцтво поета («Ісаїя. Глава 35»). Художня інтерпретація творів із Книги псалмів, риси її національної своєрідності у Т. Шевченка. Глибока смута пророка за-непадом моральності, неправедними діяннями «сильних світу», пригнічення люду новими, внутрішніми «ворогами». Біблійні реалії в текстах творів. Звернення до Бога з проханням змінити стан світу; Бог як оплот надії чесної людини. Ідеал життя згідно «закону Господнього» («Блажений муж на лукаву…»).

ТЛ: псалом.

Учень / учениця: уміє обґрунтувати розуміння Шевченком ідеї Бога; має уявлення про її стильове й образне вираження у творчості поета; уміє зiставити переспів Шевченка й оригінальні біблійні тексти псалмів, визначити домінанти по-етового почуття. Осмислення беззаконня життя «без Бога». Усвідомлення Бога як високого духовного оплоту особистості.

1

Підсумковий урок: Світова велич українського поета Огляд вивченої поетичної спадщини Т. Шевченка і його міркувань із «Щоденника», прози, драматургії, малярського доробку. Визначні діячі світової культури про Шевченка. Його вплив на літератури інших народів. Шевченко та історичний поступ України. Вшанування пам’яті поета в Україні й за кордоном.

Учень / учениця: розуміє великий духовний ім-пульс, який подала діяльність Шевченка в боротьбі за політичну незалежність і культурне збагачення України; уміє схарактеризувати внесок Т. Шевченка у скарбницю української поезії, у розвиток української літературної мови, у світовий мис-тецький поступ. Усвідомлення краси українського художнього слова, представленого в поезії Шевченка; того, що Т. Шевченко — гордість України.

4

Пантелеймон КУЛІШ. «Чорна рада» П. Куліш — відомий письменник, перший український професійний літературний критик, перекладач («Біблія», твори В. Шекспіра, Дж. Байрона, Ф. Шиллера), автор підручників для школи,

Учень / учениця: знає основні віхи життєвого і творчого шляху письменника; уміє розрізняти жанри: роман, історичний роман, роман-хроніка, біографічний роман; уміє розрізняти історичну і художню

К-ть годин

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
українського правопису («кулішівка»). Вплив на П. Куліша ідей європейського просвітництва: «Українець у Європі, європеєць в Україні». Романтична основа світогляду. Ентузіазм і жертовність П. Куліша у громадській та культурницькій роботі на шляху духовного відродження і культурного збагачення нації. «Чорна рада» — перший україномовний історичний роман. Походження його назви. Історична основа й авторська уява, романтичність стилю. Динамічний інтригуючий сюжет. Непросте життя та романтичні пригоди головних героїв. Загальнолюдські риси ініціативності, працьовитості, лицарства, благородства, вірності почуттю та обов’язку. Оцінка роману Т. Шевченком.

ТЛ: роман, роман-хроніка, історичний роман.

правду у творі; визначає основний конфлікт у ньому; уміє розкрити образи й символи, пояснити особливості оповіді, засобів розкриття образів, історичний колорит; робить порівняльну характеристику героїв; співвідносить образи твору з худож німи образами інших історичних творів вітчизняних і зарубіжних письменників. Усвідомлення значення ініціативності, наполегливості й працьо витості для досягнення поставленої мети. Формування рис справедливості, колегiальності, лицарства, щирості, вірності почуттю й обов’язку.

2

Марко ВОВЧОК. «Інститутка» Життя і творча діяльність Марка Вовчка. Марко Вовчок як перекладач (Ж. Верна, Г. К. Андерсена, А. Е. Брема). «Народні оповідання»; продовження теми народного життя в повісті «Інститутка». Антилюдяна суть кріпосництва та солдатчини. Образи персонажів — людей із народу та панночки. Авторська позиція у творі.

ТЛ: реалізм.

Учень / учениця: уміє прокоментувати зміст твору, визначити його жанр, пояснити особливості сюжету; має уявлення про пригнічене становище простої людини в історичну добу кріпацтва, розуміє повсякчасне прагнення особи до вільного, щасливого життя. Формування думки, що кожна людина, незалежно від свого суспільного стану, має право бути щасливою.

2

Українська поезія другої половини ХІХ ст. Відомі поети (Степан Руданський, Леонід Глібов, Яків Щоголів, Іван Манжура, Борис Грінченко, Юрій Федькович, Михайло Старицький, Володимир Самійленко, Павло Грабовський (оглядово)). Страдницький життєвий шлях і творчість Павла ГРАБОВСЬКОГО, революціонера-народника, борця за українську справу. Оптимістичні мотиви у творчості поета-засланця («Надія»). Громадянська лірика («Справжні герої»). Дружні взаємини з Надією Сигидою, її образ у поезії «До Н. К. С.».

Михайло СТАРИЦЬКИЙ — драматург,

Учень / учениця: знає і вміє коротко розповісти про українську поезію другої половини ХІХ ст., називає її видатних представників; уміє визначати жанрові та художні особливості поетичних творів, аналізувати їх ідейно-тематичний зміст. Розуміння поезії як сповіді душі, вияву найсокровенніших думок і почуттів людини. Протиставлення поезії та бездуховності.

К-ть годин

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
поет, прозаїк, театральний діяч. «Не зaхвати солодкого зомління…» (із циклу «Монологи про кохання»). Духовне начало в коханні. Поетичні засоби (пейзаж, фантастичні мотиви) для вираження почуття.
4

Іван НЕЧУЙ-ЛЕВИЦЬКИЙ.

«Кайдашева сім’я»

Життя митця і його творчість як новий імпульс української літератури («Колосальне всеобіймаюче око України» (І. Франко). Її загальна характеристика. «Кайдашева сім’я» — соціально-побутова повість-хроніка. Гумористичний ра курс зображення та необхідність його врахування при інтерпретації повісті. Реалізм твору, сучасна вічна актуальність проблеми батьків і дітей. Колоритні характери в повісті. Українська ментальність, гуманістичні традиції народного побуту й моралі. Утвердження цінностей національної етики засобами комічного.ТЛ: соціально-побутова повість

Учень / учениця: знає й уміє розповісти про письменника, назвати його основні твори; коментує оцінку І. Франком твор-чого спадку І. Нечуя-Левицького; уміє визначити жанр твору, про-коментувати основну проблему, схарактеризувати образи-персонажі, засоби їхнього зображення; уміє порівнювати образи, пояснювати авторську позицію, виокремлювати засоби комічного у творі, пояснювати їхню роль; уміє висловити власну думку про українську ментальність, національний характер, народну мораль і етику. Усвідомлення основних рис української ментальності, його значення для самопізнання й успішної адаптації в сучасному суспільстві.

2

ЛІТЕРАТУРА РІДНОГО КРАЮ Ознайомлення з творами письменників-земляків.

Учень / учениця: знає письменників, які народилися в рідному краї; читає зразки їхніх творів; висловлює власні міркування про них. Виховання шанобливого ставлення до талановитих земляків.

1

УРОК-ПІДСУМОК Проведення бесіди або диспуту про твори, що вивчалися упродовж року й найбільше запам’яталися

Учень / учениця: уміє робити загальні виснов-ки про письменників, їхні твори, особливості поетики тощо. Формування вміння толерантно й переконливо обґрунтовувати свою думку


ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ЧИТАННЯ (на вибір) клас

ВЕЛИЧКОВСЬКИЙ І. «Зегар цілий і полузегарок»

«Поученьє Володимира Мономаха», «Києво-Печерський Патерик»

ВИШЕНСЬКИЙ І. Твори (в перекладі В. Шевчука)

ВОВЧОК МАРКО. «Народні оповідання», «Маруся»

ВОРОБКЕВИЧ С. «Турецькі бранці», «Вісім чи дев’ять? Смiховинки про Безглуздів»

ГОРАК Р. «У сутінках», «Тричі мені являлася любов»

ГРЕБІНКА Є. «Чайковський» (роман)

ДЕРЕВО ПАМ’ЯТІ. Книга українського історичного оповідання

ЗАЙЦЕВ П. «Життя Тараса Шевченка»

ІВАНЕНКО О. «Марія»

ІВАНЧЕНКО Р. «Гнів Перуна»

ІВЧЕНКО М. Напоєні дні [повість про Г. Сковороду]

«ІСТОРІЯ РУСІВ» (у перекладі І. Драча)

КВІТКА-ОСНОВ’ЯНЕНКО Г. «Салдацький патрет», «Конотопська відьма»

КОНИСЬКИЙ О. «Тарас Шевченко-Грушівський. Хроніка його життя»

КОРОЛЮК Н. «Маленькі історії про українських композиторів ХVІІІ—ХХ ст.»

КОСАЧ Ю. «Володарка Понтиди»

КОСТОМАРОВ М. «Сава Чалий», «Чернігівка»

КУЛІШ П. «Жизнь Куліша», «Дівоче серце»

МИРНИЙ Панас. «Товариші»

НЕЧУЙ-ЛЕВИЦЬКИЙ І. «Микола Джеря», «Старосвітські батюшки та матушки»

ОГНЕННИЙ ЗМІЙ. Антологія української фантастики ХІХ ст.

СВИДНИЦЬКИЙ А. «Люборацькі»

СКЛЯРЕНКО С. «Святослав», «Володимир»

СКОВОРОДА Г. Листи до Михайла Ковалинського, поезії, байки, філософські трактати

СТАРИЦЬКИЙ М. «Оборона Буші»

ТУЛУБ З. «Звіролови»

ТУРЧИНОВСЬКИЙ І. «Моє житіє і страданіє»

ФЕДЬКОВИЧ Ю. «Довбуш» (трагедія)ШЕВЧЕНКО Т. «Кобзар», «Автобіографічний нарис», «Щоденник», «Художник»


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка