Програма для вивчення географії у 10 класі (профільний рівень) із пояснювальною запискою додаєтьсяСторінка4/4
Дата конвертації11.04.2016
Розмір0.59 Mb.
1   2   3   4
Тема 3. Географічний нарис про Північну Америку

Північна Америка. Особливості регіону: найбіль­ші за площею країни, федерації, расова й етнічна строкатість, мобільність і урбанізованість насе­лення, високі доходи і високі рівні споживання, найбільш індустріалізований регіон, залежність країн одна від одної у постачанні сировинних ма­теріалів.США – найбільша країна світу, формування тери­торії, державні символи. США – країна емігран­тів. Особливості американської нації, перерозпо­діл населення між "сніговими" і "сонячними" шта­тами. Урбанізація – види, форми, наслідки. Мегалополіси.

Головні компоненти просторової економіки США. Видобувний сектор економіки (гірничодобувна та сільське господарство). Промисловий сектор, сектор послуг (роздрібна торгівля, фі­нансові, освітні, транспортні послуги). Зовнішньоекономічна діяльність.Канада – приклад країни "переселенського капі­та­лізму". Територія, державний устрій, державні символи, національні проблеми: франко-канад­ський націоналізм, проблема корінних народів, проблема зарубіжної еміграції. Сучасна демогра­фічна ситуація, проблеми урбанізації. Найбільша українська діаспора.

Канада – країна парадоксу: експортна направле­ність гірничодобувної промисловості і сільсько­господарського виробництва. Постіндустріаліза­ція. Розвиток промислового сектору: національна гордість – лісова промисловість. Північноамериканська угода про вільну торгівлю.Практикум:

творча робота «Підготовка повідомлення на тему: Особливості формування етнічної структури і національні проблеми Північної Америки»;

практична робота «Порівняльна економіко-

географічна характеристика США і Канади».Учень:

називає склад терито­рії регіону;

визначає темпи роз­витку, особливості га­лузевої структури та територіальної органі­зації господарства кра­їн Північної Аме­рики;

обґрунтовує уні­каль­ність територій;

складає "Каталог кра­їн";

розробляє проект;

знає показники від­кри­тості еконо­міки;

уміє складати ха­рак­теристику краї­ни;

називає найбільші технопарки і техно­поліси світу;

характеризує еко­но­мі­ку країни за пла­ном;

порівнює рівень роз­витку країн;

показує на карті ре­гіо­ни і країни Північ­ної Америки, конфлік­тні території;

називає і аналізує парадокси економіки Канади;

має уявлення про історич­ний розвиток кра­їн та особливості куль­тури;

складає комплексну характеристику країн.

6

Тема 4. Географічний нарис про Латинську Америку

Особливості регіону: регіон двох домінуючих ознак: Анди і річка Амазонка. Ос­нов­ні площі материка – територія Бразилії. Пери­ферійне розселення народів, найменша засе­ле­ність внутрішніх районів, швидке зростання міст, стародавня імперія інків. Регіон тропічних план­тацій, єврокомерційний регіон, регіон Інді­ансько­го натурального господарства.Бразилія – тропічний гігант. Структура населен­ня, особливості демографічної ситуації. Столиця Бразилії та її роль у господарстві. Чинники, що сприяють успіхам Бразилії: нова економічна по­лі­тика, величезний природно-ресурсний потенціал. Зміни у географії промисловості. Бразилія – лідер з виробництва чавуну, сталі, алюмінію, цементу, морських суден, тракторів, автомобілів, верста­тів.

Нові проекти освоєння Амазонії: "каучуковий бум", "операція Амазонка", проект "Гранди Кара­хас", проект "Полонороесте". Проблема збере­жен­ня тропічних лісів.Країни «податкового раю». Особливості офшор­ної зони Карибського басейну: заборона виробни­чої діяльності, пільговий характер податків, звільнення від високих митних тарифів, валютно­го контролю, експортно-імпортних квот. Склад фірм і компаній: торгово-посередницькі компанії холдингового типу, компанії фінансового про­філю. Етнічна строкатість, вплив європейської та африканської культур, регіон номер два за захво­рюваністю на СНІД, високий рівень урбанізації. Особливості розвитку економіки – експортно- орієнтована модель з вузькою товарною спеціалі­зацією. Роль асоціації Карибських країн (АСS) у регіональному співробітництві.

Країни Центральної Америки: Куба, Мексика, Багамські острови. Країни Карибського басейну.

Країни Південної Америки: Бразилія, Аргентина, Чилі, Венесуела, Перу.Практикум

семінар «Рекреаційний потенціал країн Карибського басейну»;

практична робота «Складання програми освоєння нових територій в Латинській Америці»


Учень:

називає особливості населення регіону;

характеризує зміни в географії промисло­вості;

пояснює причини ус­піхів країн Латин­ської Америки;

аналізує відмінності у країнах регіону;

знає галузі спеціалі­зації;

вказує на специфіку складу населення та системи розселення регіону;

виділяє актуальні проблеми регіону;

визначає пріоритет­ні напрямки розвитку країн;

пропонує шляхи роз­в‘язання конфліктів;

розуміє значення ре­гіону в міжнародному географічному поділі праці;

має уявлення про історич­ний розвиток кра­їн та особливості куль­тури;

складає комплексну характеристику країн;

6

Тема 5. Географічний нарис про Африку

Загальна характеристика регіону: конти­нент плоскогір’їв, мало­родючих ґрунтів, нестачі води, поширення хво­роб, незбалансованість хар­чування, "трайбалізм", явище сепаратизму, релі­гійні етнічні конфлікти, значна міграція населен­ня, велика кількість бі­женців, неефективне управ­ління органів влади. Багатство сировини – життєво необ­хідна умова індустріалізації країни. Розміщення «брудних» виробництв. Регіони Африки: Центральна Африка, Східна Африка, Південна Африка.ПАР, Єгипет, Алжир, Ефіопія.

Практикум:

практична робота «Аналіз товарної і географічної структури експорту та імпорту африканських країн»;

семінар: ПАР - «європейське серце Африки».


Учень:

називає регіони Афри­ки та найбільші краї­ни;

дає пояснення но­вим поняттям;

називає причини від­сталості країн;

аналізує проблеми розвитку африканських країн;

складає характерис­тику країни;

підбирає джерела ін­формації і готує пові­домлення;

вказує на історико-ге­ографічні особливості розвитку країн Афри­ки;

визначає роль країн Африки у світі;

аналізує причини еко­номічної відсталості та бідності країн Аф­рики.


5

Тема 6. Географічний нарис про Австралію та Океанію

Особливості регіону: від­даленість від джерел домінуючої культурної спадщини, наближеність до нових економічних можливостей Тихоокеан­ського регіону, фізіогра­фічні контрасти території, своєрідність біогеогра­фії.Австралія – країна-континент з великими необ­жи­тими районами. Імміграційна і міграційна по­лі­тика. Урбаністична культура. Проблема абори­ге­нів. Розширення ресурсних можливостей: ре­кон­струкції старого району і розвиток районів но­во­го освоєння, використання континенталь­ного шельфу.

Вівчарство і виробництво вовни – головна галузь країни. Деградація довкілля. Міжнародна роль Австралії.

Нова Зеландія, Маршалові острови, Федеративні Штати Мікронезії.

Пактикум:

практична робота «Складання картосхеми міжнародних економічних зв‘язків Австралії»;

практична робота «Складання економіко-географічної характеристики Океанії».


Учень:

вказує особливості ре­гіону;

називає фізико-геог­рафічні контрасти те­риторій;

аналізує проблеми аборигенів;

характеризує основ­ні напрямки розвитку районів нового осво­єння;

визначає міжнарод­ну роль регіону.11

Резерв часу1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка