Програма для вивчення географії у 10 класі (профільний рівень) із пояснювальною запискою додаєтьсяСторінка1/4
Дата конвертації11.04.2016
Розмір0.59 Mb.
#441
ТипПрограма
  1   2   3   4
Методичні рекомендації до викладання географії

в 2010/2011 навчальному році

(станом на 25.08. 2010 року)
Географія з 6 по 9 клас у 2010/2011 навчальному році буде вивчатися за програмою загальноосвітніх навчальних закладів для 6-11 класів, затвердженою МОН України (видавництво «Перун», 2005, 2006 рр.) та підручниками, які рекомендовані МОН України у 2009/2010 навчальному році.

На вивчення географії у 10 класі (рівень стандарту та академічний рівень) відводиться 1,5 год. на тиждень. Користуватися програмою для загальноосвітніх навчальних закладів для 6-11 класів, затвердженою МОН України (видавництво «Перун», 2005, 2006 рр.). У листі Міністерства освіти і науки 1/9-55 від 13.08.2010 року вказані електронні адреси сайтів, на яких можна ознайомитися з першими параграфами підручників для учнів 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Серед них подано два підручника з географії:

1) В.Ю. Пестушко, Г.Ш. Уварова. Географія. Рівень стандарту. Академічний рівень. 10 клас. – Київ: Генеза, 2010;

2) С.Г. Кобернік, Р.Р. Коваленко. Географія 10 клас. Соціально-економічна географія світу. Підручник для загальоосвітніх навчальних закладів. – Харків: Оберіг. – 2010.

На профільне викладання георафії (географічний і економічний профілі) відводиться у 10 класі 5 год. і в 11 класі також 5 год. Програма для вивчення географії у 10 класі (профільний рівень) із пояснювальною запискою додається.

Стосовно допрофільної підготовки і викладання курсів за вибором з географії: використовувати методичні рекомендації за попередні навчальні роки.

Істотну допомогу для підвищення фахового рівня та у підготовці до уроків з географії вчителям надають журнал “Географія та основи економіки в школі” і газета “Краєзнавство. Географія. Туризм”.
Методист Шкоденко Л.А

Навчальна програма

для 1011 класів загальноосвітніх навчальних закладів

Профільний рівень

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Вступ. Головна мета сучасної школи – допомогти молодим людям зорієнтуватися в сучасному суспільстві, свідомо зайняти відповідну соціальну і громадянську позиції, підвищити рівень їхньої духовної культури, культури спілкування і практичної діяльності, формувати соціально зрілу, працелюбну, творчу особистість. Зважаючи на це, у старшій загальноосвітній школі запроваджується профільне навчання, яке створить системно-спеціалізовану підготовку в старших класах загальноосвітньої школи, спрямовану на індивідуалізацію навчання і соціалізацію учнів з урахуванням потреб ринку.

Курс «Географія», який пропонується для профільного навчання в 10–11 класах, завершує географічну освіту в загальноосвітній школі і відповідає логіці пізнання світу. Таким чином система географічної освіти узгоджується з регіоналізацією, теоретизацією, країнознавством, краєзнавством, загальною географією і має українознавчу спрямованість.Загальна мета курсу – вдосконалити уяву учнів про географічну картину світу, утверджувати поняття про географію як конструктивну науку і формувати географічне мислення на основі історичного, територіального, комплексного, типологічного, проблемного і конструктивного підходів.

Провідні ідеї програм – гуманізація, соціологізація, екологізація, економізація, залучення учнів до соціально корисної практичної діяльності засобами сучасної географічної науки.

Основні завдання курсу «Географія» (10–11 класи) для профільної школи:

• поглибити географічну і економіко-соціальну освіту випускників середньої загальноосвітньої школи через вивчення глобальних територіально-диференційованих господарських, соціокультурних і соціоекологічних проблем, розкрити роль окремих держав і народів у світовій економіці й політиці, процесів економічної і політичної інтеграції країн і народів;

• узагальнити й систематизувати попередні знання учнів з географії на значно вищому теоретичному рівні;

• розкрити роль географічних знань і географічної експертизи у вирішенні сучасних господарських і соціальних проблем;

• формувати географічні й соціокультурні знання, розвивати економічне мислення учнів, яке передбачає розуміння процесів, що відбуваються в сучасному світі;

• сформувати уявлення про територіальну організацію господарства і населення окремих регіонів і держав світу;

• показати системний характер світового господарства, сформувати уявлення про природу, сутність і функцію міжнародного географічного поділу праці;

• висвітлити походження і суть сучасних економічних й екологічних проблем людства;

• ознайомити з принципами і світовим досвідом раціонального природокористування, охорони навколишнього середовища і перетворення природи;

• розвивати вміння користуватися порівняльними методами статистико-економічного аналізу, використовувати статистичні дані, що характеризують рівень та інтенсивність розвитку господарства країн світу, України, своєї області, адміністративного району, окремого господарства; вільно орієнтуватися на політичній карті світу та використовувати тематичні географічні карти для розв’язання навчальних і практичних завдань;

• ознайомити з важливими географічними дослідженнями в Україні і світі, видатними вітчизняними економіко-географами;

• розвивати географічну, екологічну й економічну культуру, розуміння завдань, що стоять перед державою і світовою цивілізацією;

• сприяти полікультурному, толерантному, неупередженому сприйманню і доброзичливому ставленню до інших етносів, народів, груп та особистостей; розвивати в учнів інтерес та повагу до культури свого й інших народів, прагнення зберегти і примножити культурну спадщину своєї країни і всього людства, вчитися жити і працювати в полікультурному середовищі;

• виховувати в учнів особистісні риси громадянина України, загальнолюдську духовну ціннісну орієнтацію, сприймати ідеї гуманізму та демократизму, патріотизму і взаєморозуміння між народами, утверджувати ідеї демократії, добра та справедливості;

• готувати старшокласників до свідомої активної участі в суспільному житті Української держави, усвідомлювати її роль і місце в Європі і світі, формувати в учнів співвідповідальність за долю України, Європи, світу;

• зіставляти географічні й економічні події і процеси, працювати з різними джерелами знань, самостійно добувати географічну інформацію;

• обстоювати власні погляди на ту чи іншу географічну проблему, толерантно ставитись до протилежних думок; розвивати творче мислення, формувати власний погляд та критичне ставлення до інформації.

Особливістю даного курсу є те, що він розкриває важливі й актуальні проблеми сучасної географії та ряду суміжних наук.Структура і зміст навчальної програми. Навчальна програма базується на принци­пах безперервності і наступності шкільної географічної освіти, її інтеграції на основі внутрішньопредметних і міжпредметних зв’язків, гуманізації та диференціації навчального матеріалу залежно від практичної спрямованості.

У програмі знайшли відображення наскрізні для шкільної географії змістові лінії, зазначені в Державному стандарті. Програма побудована з урахуванням існуючих причинно-наслідкових зв’язків і залежностей між географічними законами і закономірностями, процесами і явищами.

Даний курс розрахований на 350 годин (по 5 годин на тиждень у 10–11 класах). Кожен розділ включає теми, в яких висвітлено основний зміст навчального матеріалу. У програмі акцентуються основні тенденції і закономірності розвитку географічної оболонки, особливості соціально-економічного, політичного та соціокультурного розвитку провідних країн і регіонів світу. Належне місце відведено відомим географам і сучасним досягненням географічної науки.

Практичну частину програми становить практикум, що є важливою й обов’язковою складовою уроку географії. Після теоретичних питань розглядаються прикладні відомості, структуровані навколо глобальних проблем світу та ідеї збалансованого розвитку суспільства. Практичні роботи передбачають розв’язання географічних, екологічних й соціально-економічних задач, здійснення порівняльного аналізу, проведення міні-дослідження, соціологічного опитування, дискусій, семінарів, презентацій, експертиз, круглих столів, ділових ігор, моніторингових досліджень, написання рефератів, творчих робіт, індивідуальних і колективних проектів. Мета проведення цих робіт може бути різною – мотиваційною, контролюючою тощо.Рекомендації щодо роботи з програмою. Програма дає право вчителю творчо підходити до реалізації її змісту, добирати об’єкти для вивчення та включати у зміст освіти приклади зі свого регіону (області, міста). Враховуючи рівень підготовки школярів, їхні інтереси і нахили, учитель може запропонувати свій варіант вивчення матеріалу з методичним обґрунтуванням доцільності внесених змін.

Кількість годин на вивчення тем є орієнтовною і може бути змінена в межах визначеного навчального часу. Резервний час рекомендується використовувати на проведення уроків систематизації знань в кінці вивчення великих тем і розділів.Оцінювання навчальних досягнень учнів. Оцінюючи навчальні досягнення учнів з географії, потрібно враховувати:

  1. правильність і науковість викладення матеріалу, повноту розкриття понять і закономірностей, точність вживання географічної та картографічної термінології;

  2. ступінь самостійності відповіді;

  3. логічність, доказовість у викладенні матеріалу;

  4. ступінь сформованості інтелектуальних, загальноосвітніх, специфічних умінь (робота з картографічними, статистичними та іншими додатковими матеріалами).

Початковий рівень навчальних досягнень характеризується фрагментарним володінням учнем навчальним матеріалом. Учень може розпізнавати окремі географічні об’єкти, намагається давати їм визначення, за допомогою вчителя знаходить їх на карті.

Середній рівень навчальних досягнень передбачає, що учень може відтворити (повторити) інформацію, тобто володіє знаннями-копіями. Він розуміє основний матерiал, за допомогою вчителя визначає поняття і закономірності, частково пояснює взаємозв’язки у природі та суспільстві, використовує картографічний матеріал. Під час виконання практичних робіт правильно використовує джерела знань. Спостерігаючи за природними і суспільними явищами, виділяє лише окремі їх особливості.

Достатній рівень навчальних досягнень передбачає, що учень достатньо володіє програмовим навчальним матеріалом, самостійно виправляє допущені помилки, підтверджує свої знання відповідними аргументами, здатен застосовувати здобуті знання на практиці, правильно відбирає джерела необхідних знань для вирішення проблем у типових ситуаціях, здатний вести спостереження за природними і суспільними явищами.

Високий рівень навчальних досягнень передбачає вичерпну, правильну відповідь, повне розкриття змісту понять, закономірностей і географічних взаємозв’язків, підтвердження їх прикладами. Учень грамотно і творчо використовує картографічні матеріали й інші джерела знань, вміє робити висновки й узагальнення на основі практичної діяльності; здійснює спостереження за природними і суспільними явищами і правильно оформлює й аналізує їхні результати, виступає на семінарах, захищає власні проекти.

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з географії

Рівні навчальних досягнень


Бали


Критерії навчальних досягнень учнів

I. Початковий

1

Учень (учениця) розрізняє окремі географічні явища чи об’єкти (гори і рівнини, суша і океан, село і місто, галузь тощо) і з допомогою вчителя знаходить їх на карті.

2

Учень (учениця) з допомогою вчителя відтворює окремі факти на елементарному рівні, розрізняє один або кілька запропонованих географічних об’єктів і намагається знайти їх на карті.

3

Учень (учениця) дає нечіткі характеристики географічних об’єктів; з допомогою вчителя знаходить їх на карті, може самостійно розрізнити окремі географічні поняття.

II. Середній


4

Учень (учениця) частково відтворює текст підручника, дає нечітке визначення основних понять і термінів з допомогою вчителя; називає відповідно до теми конкретного уроку компоненти географічної оболонки та складові господарства; виконує за зразком практичну роботу; під час відповіді намагається користуватися географічною картою.

5

Учень (учениця) відтворює частину навчального матеріалу без розкриття причинно-наслідкових зв’язків, описує географічні об’єкти чи явища за типовим планом; намагається робити висновки без підтвердження їх прикладами; частково володіє обов’язковою географічною номенклатурою.

6

Учень (учениця) самостійно дає більшість визначень, передбачених темою уроку, відтворює значну частину вивченого матеріалу відповідно до його викладу в підручнику; на середньому рівні володіє географічною номенклатурою і картою.

III. Достатній

7

Учень (учениця) має достатні географічні знання і застосовує їх для вирішення стандартних ситуацій; має цілісне уявлення про природні та суспільні явища, вміє вести спостереження за навколишнім середовищем; достатньо володіє картографічним матеріалом.

8

Учень (учениця) засвоїв основні уявлення, поняття і категорії географічної науки про Землю та господарську діяльність людини; застосовує здобуті знання на практиці, використовуючи прийоми аналізу статистичних даних про господарство й населення, показує їхню зміну в часі; уміє наводити приклади взаємодії людини і природи; знає обов’язкову географічну номенклатуру.

9

Учень (учениця) на достатньому рівні володіє навчальним матеріалом, може застосовувати його для виконання практичних робіт; має чіткі уявлення про компоненти природи і просторову організацію господарства; пояснює причинно-наслідкові зв’язки в природі і господарстві; майже безпомилково працює з картографічним матеріалом.

IV. Високий

10

Учень (учениця) усвідомлює сучасну географічну картину світу, здійснює оцінку певних процесів і явищ, передбачених навчальною програмою; пояснює прикладне значення географічних знань, дає розгорнуту відповідь, відбирає необхідні знання; вільно застосовує більшість географічних понять і може їх класифікувати; добре володіє картографічним матеріалом.

11

Учень (учениця) має глибокі знання про об’єкт вивчення, застосовує наукову термінологію, аргументує свої твердження і висновки, вміє працювати з рекомендованими вчителем джерелами географічної інформації; на високому рівні аналізує і використовує картографічну інформацію.

12

Учень (учениця) володіє ґрунтовними географічними знаннями в межах вимог навчальної програми, висловлює й аргументує власне ставлення до різних поглядів на об’єкт вивчення; самостійно аналізує природні й суспільні явища, робить відповідні висновки й узагальнення; здатний розв’язувати проблемні завдання; вільно володіє картографічною інформацією і творчо її використовує.

Каталог: registration -> content -> ua3454 -> pages
pages -> Методичні рекомендації щодо організації виховної роботи в загальноосвітніх закладах у новому 2010-2011навчальному році
pages -> Методичні рекомендації щодо вивчення предметів художньо-естетичного циклу в 2010/ 2011 навчальному році
content -> Прийменник як службова частина мови і засіб зв’язку у словосполученні. Непохідні й похідні прийменники
content -> Конкурсу "Учитель року 2003"
content -> Тема. Осінні місяці. Осінні народні прикмети. Осінні дитячі забави
content -> Тема. Рослинний і тваринний світ


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка