Програма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладівСторінка1/7
Дата конвертації16.04.2016
Розмір0.5 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ УКРАЇНИ
Державна установа “Центральний методичний кабінет

п
ідготовки молодших спеціалістів” МОЗ УкраїниФІЗІОЛОГІЯ

ПРОГРАМА

для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів

І—ІІІ рівнів акредитації за спеціальністю

5.12010102 “Сестринська справа”


Київ


2011

ФІЗІОЛОГІЯ
Укладачі:
М.Б. Шегедин — доктор медичних наук, профессор, заслужений лікар України, директор Львівського державного медичного коледжу ім. Андрея Крупинського;

І.С. Смачило — заслужений працівник освіти України, заступник директора з науково-методичної роботи Львівського державного медичного коледжу ім. Андрея Крупинського;

І.Я. Кузик — викладач вищої категорії Львівського державного медичного коледжу ім. Андрея Крупинського.
Програму розглянуто та схвалено на засіданні предметної (циклової) методичної комісії з природничо-наукових дисциплін Львівського державного медичного коледжу ім. Андрея Крупинського 03 червня 2011 р., протокол № 15.
Програму розглянуто та схвалено на засіданні опорної циклової комісії з циклу дисциплін природничо-наукової підготовки.

Рецензенти:
Є.Р. Косийкандидат медичних наук, доцент, завідувач кафедри анатомії, фізіології та патології Львівського медичного інституту;

Ю.В. Сай — викладач ВНКЗ Львівський медичний коледж післядипломної освіти”.

© МОЗ України, 2011

© ВСВ Медицина”, 2011

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Програму з дисципліни “Фізіологія” для вищих медичних навчальних закладів України І—ІІІ рівнів акредитації складено для спеціальності 5.12010102 “Сестринська справа” напряму підготовки 1201 “Медицина” відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ) та освітньо-професійної програми (ОПП) підготовки фахівців, затверджених МОН та МОЗ України в 2011 р., і навчальних планів (2011 р.).

За навчальним планом “Фізіологію” вивчають на першому році навчання.

“Фізіологія” як навчальна дисципліна:

— ґрунтується на вивченні студентами таких дисциплін, як медична біологія, анатомія людини, медична хімія, основи біологічної фізики та медичної апаратури, біологічна та біоорганічна хімія та інтегрується з цими дисциплінами;

— закладає основи вивчення студентами патологічної фізіології та пропедевтики всіх клінічних дисциплін, що передбачає інтеграцію викладання з цими дисциплінами та формування умінь застосувати знання фізіології в процесі подальшого навчання і професійної діяльності;

— закладає основи збереження здоров’я, ведення здорового способу життя та профілактики порушення функцій в процесі життєдіяльності.

Фізіологія — наука, яка вивчає життєдіяльність цілісного організму на різних рівнях його організації та у взаємодії з довкіллям. Основним методом пізнання фізіології є експериментальне дослідження, яке дає змогу вивчати будь-яке явище шляхом активного впливу на живі об’єкти при створенні спеціальних умов, що відповідають меті дослідження.

Фізіологія — одна з фундаментальних дисциплін медицини, яка лежить в основі формування у студентів клінічного мислення, а також закладає основи збереження здоров’я, ведення здорового способу життя та профілактики порушення функцій в процесі життєдіяльності. Тому фізіологія є необхідною складовою навчального процесу медичних сестер.

Мета викладання курсу фізіології — навчити студентів розуміти механізм функціонування окремих структур людського організму та організму як єдиного цілого, а також механізм взаємодії організму з довкіллям, розвинути вміння використовувати знання при догляді за хворими, маніпуляційному втручанні, застосуванні методів функціональної діагностики, інтерпретації результатів досліджень тощо.

Завдання педагога — висвітлити основні та другорядні механізми функціонування органів і систем, вікові особливості, регуляцію та методи оцінювання їхньої діяльності, вплив на них факторів довкілля.

На практичних заняттях студенти досліджують функції органів і систем організму, а також їхні зміни за умов різноманітних зовнішніх впливів, вирішують ситуаційні задачі, що мають клініко-фізіологічне спрямування.

При вивченні фізіології особливу увагу треба приділяти розумінню механізмів нейрогуморальної регуляції функціонування органів і систем та вмінню аналізувати стан здоров’я людини за різних умов на підставі фізіологічних критеріїв.Згідно з навчальним планом, на вивчення дисципліни відведено 135 год, з них лекцій — 24, практичних занять — 60, самостійної підготовки — 51.
Після вивчення дисципліни студенти повинні знати:

 • предмет, мету його вивчення, завдання та значення для майбутньої практичної діяльності;

 • загальні питання фізіології збудливих тканин;

 • загальні питання фізіології опорно-рухового апарату;

 • механізм функціонування різних органів і систем, їхню нейрогуморальну регуляцію;

 • вікові особливості функцій організму, їх регуляцію;

 • методи та параметри дослідження функцій органів і систем;

 • зміни діяльності органів і систем за умов впливу різних факторів довкілля;

 • механізм інтегративної діяльності організму.


Студенти повинні вміти:

 • робити висновок про стан та регуляцію функцій органів і систем;

 • аналізувати вікові особливості функцій організму та їхню регуляцію;

 • робити висновки про механізми нервової та гуморальної регуляції фізіологічних функцій організму та його систем;

 • аналізувати стан рухових процесів у забезпеченні життєдіяльності людини;

 • аналізувати стан сенсорних процесів у забезпеченні життєдіяльності людини;

 • оцінювати стан захисно-компенсаторно-пристосувальних механізмів організму;

 • аналізувати стан здоров’я людини за різних умов на підставі фізіологічних критеріїв;

 • пояснювати фізіологічні основи методів дослідження функцій організму;

 • пояснювати механізм інтегративної діяльності організму;

 • інтерпретувати механізм і закономірності функціонування збудливих структур;

 • використовувати знання про механізми фізіологічних функцій організму з метою підвищення якості власної життєдіяльності та життєдіяльності пацієнтів, пошуку шляхів збереження здоров’я, підвищення працездатності;

 • інтерпретувати результати експериментальних досліджень;

 • дотримуватись правил техніки безпеки та охорони праці при проведенні експериментальних досліджень.


Студенти мають бути поінформовані про:

 • сучасні функціональні методи обстеження людини;

 • вікові та статеві особливості функцій організму;

 • вплив довкілля на функції організму;

 • екологічний і санітарно-епідемічний стан регіону, України.


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН


з/п

Тема

Кількість годин

Загальний обсяг

Лекцій

Практичних занять

СПРС
Розділ 1. Фізіологія як наука. Фізіологія збудливих тканин

1

Фізіологія як наука. Основні принципи регуляції фізіологічних функцій організму

6

2

4
2

Фізіологія і властивості збудливих тканин. Фізіологія м’язів і нейронів

8

2

6Розділ 2. Фізіологія нервово-гуморальної регуляції організму

3

Фізіологія спинного і головного мозку. Нервова регуляція вегетативних функцій

8

2

6
4

Фізіологія сенсорних систем

6

2

4
5

Фізіологія вищої нервової діяльності

6

2

4
6

Фізіологія центральних і периферичних ендокринних органів

6

2

4Розділ 3. Фізіологія систем кровообігу, крові та дихання

7

Фізіологія крові

10

2

8
8

Фізіологія серцево-судинної системи

12

2

10
9

Фізіологія дихання

4

2

2Розділ 4. Фізіологія органів травлення, виділення та обміну речовин

10

Фізіологія органів травлення

6

2

4
11

Обмін речовин і енергії. Терморегуляція

6

2

4
12

Фізіологія виділення

6

2

4Самостійна робота

5151
Усього

135

24

60

51


Примітка. Години для самостійної роботи студентів розподіляють за темами предметні (циклові) методичні комісії навчальних закладів.


ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


з/п

Тема

Кількість годин

1

Історія розвитку фізіології

2

2

Саморегуляція функцій в організмі

2

3

Фізіологія іонних каналів і помп

2

4

Фізіологія нервових волокон, їх трофічна функція

2

5

Визначення функціональних показників фізичного розвитку. Антропометрія

2

6

Шляхи досягнення інтеграції ЦНС в організмі

2

7

Кровопостачання мозку. Поняття про ліквор, гематоенцефалічний бар’єр

2

8

Сучасні методи дослідження ЦНС

2

9

Вікові зміни функцій ЦНС

2

10

Вікові зміни вегетативної нервової системи

2

11

Динамічний стереотип, механізми вироблення, значення

2

12

Методи дослідження вестибулярного апарату

2

13

Фізіологія сну

2

14

Вікова фізіологія статевих залоз як ендокринних органів

2

15

Кровозамінники

2

16

Кровотворення, його регуляція

2

17

Регуляція згортання крові, визначення його показників

2

18

Механічні та звукові прояви серцевої діяльності

1

19

Сучасні методи дослідження серцевої діяльності

2

20

Рух крові по венах

2

21

Регуляція об’єму циркулюючої крові. Кров’яне депо

1

22

Роль сурфактанту та плеври у забезпеченні дихальної функції

1

23

Фізіологія дихання при м’язовій роботі. Штучне дихання

2

24

Моторна функція органів ротової порожнини та шлунка

2

25

Значення мікрофлори товстої кишки

1

26

Антитоксична функції печінки

2

27

Вітаміни, їх роль в обміні речовин

2

28

Невидільні функції нирки

1
Усього

51


ЗМІСТ
Розділ 1. Фізіологія як наука. Фізіологія збудливих тканин
Тема 1. Фізіологія як наука. Основні принципи регуляції фізіологічних функцій організму

  1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка