Програма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитаціїСкачати 486.74 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації16.04.2016
Розмір486.74 Kb.
1   2   3

САМОСТІЙНА РОБОТА
Філософія історичних моделей медичної етики: гіппократова модель (принцип “Не нашкодь”); “Клятва Гіппократа” — основа всіх найновіших кодексів лікарської етики; модель Т. Парацельса (принцип “Роби добро”); деонтологічна модель (принцип “Дотримання обов’язку”); біоетична модель медичної етики (принцип “Поваги прав і гідності пацієнта”).
СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ
Філософія медицини і медицина як наука. Філософські категорії і поняття медицини. Співвідношення соціального і біологічного в людині. Гносеологічні питання теорії хвороби в сучасній медицині. Філософія принципів взаємовідносин медичного працівника і пацієнта. Філософія історичних моделей медичної етики: гіппократова модель (принцип “Не нашкодь”); “Клятва Гіппократа” — основа всіх найновіших кодексів лікарської етики; модель Т. Парацельса (принцип “Роби добро”); деонтологічна модель (принцип “Дотримання обов’язку”); біоетична модель медичної етики (принцип “Поваги прав і гідності пацієнта”).
Студенти повинні знати:

Предмет медицини як науки. Філософські категорії і поняття медицини. Співвідношення соціального і біологічного в людині. Проблеми норми, здоров’я і хвороби. Філософію принципів взаємовідносин медичного працівника і пацієнта. Філософію історичних моделей медичної етики.


Тема 15. Духовне життя суспільства
САМОСТІЙНА РОБОТА
Сутність духовного життя суспільства. Індивідуальна і суспільна свідомість. Система суспільної свідомості. Суспільна психологія та ідеологія. Суспільна свідомість у житті суспільства. Мораль. Релігія. Мистецтво. Культура.
Студенти повиненні знати:

Індивідуальну і суспільну свідомість. Систему суспільної свідомості. Суспільну психологію та ідеологію. Мораль. Релігію. Мистецтво. Культуру.ТЕМИ РЕФЕРАТІВ


 1. Світогляд і філософія як форми людського самовизначення в світі.

 2. Світогляд і філософія: порівняльний аналіз.

 3. Структура і типологія світогляду. Роль світогляду в житті людини.

 4. Філософія, релігія та мистецтво як форми людського освоєння світу.

 5. Філософські ідеї Стародавньої Індії та їх сучасне значення.

 6. Сучасна оцінка філософських ідей буддизму, конфуціанства, даосизму.

 7. Життя та філософська діяльність Сократа.

 8. Вихідні ідеї філософії Арістотеля.

 9. Філософське вчення Платона.

 10. Тлумачення пізнання у філософії Нового часу.

 11. Філософські ідеї європейського Просвітництва та їх сучасне значення.

 12. Вчення І. Канта про рівні та форми пізнання.

 13. Вчення Г. Гегеля про абсолютну ідею.

 14. Філософія Л. Фейєрбаха та її вплив на європейську філософію.

 15. Концепція переоцінювання цінностей у філософії Ф. Ніцше.

 16. Філософія марксизму про предмет та завдання “наукової філософії”.

 17. Філософська думка Київської Русі.

 18. Філософська думка Києво-Могилянської академії.

 19. Суть філософії і медицини.

 20. Сучасні теорії медицини.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ЗАЛІКУ ТА СЕМЕСТРОВОГО ЕКЗАМЕНУ


 1. Поняття про світогляд, типологія світогляду.

 2. Світогляд і філософія.

 3. Особливості історичного виникнення філософії.

 4. Філософія і міфологія.

 5. Співвідношення філософії, науки, релігії та мистецтва.

 6. Структура та функції філософського знання.

 7. Взаємозв’язок філософії та медицини.

 8. Джерела, провідні ідеї та напрями філософської думки Стародавньої Індії.

 9. Провідні ідеї та напрями філософії Стародавнього Китаю.

 10. Медицина Стародавнього Китаю.

 11. Поняття античної філософії.

 12. Етапи розвитку античної філософії, її загальні особливості.

 13. Розвиток ідей у натурфілософських школах Стародавньої Греції.

 14. Ідеї та представники високої класики в розвитку античної філософії.

 15. Становлення античної (класичної) медицини. Гіппократ про людину, природу та причину її хвороб.

 16. Вихідні ідеї середньовічної патристики.

 17. Місце філософії в духовному житті Середньовіччя.

 18. Схоластика і містика як провідні напрями середньовічної філософії.

 19. Розвиток медицини в епоху Середньовіччя. Вчення К. Гелена.

 20. Поняття “Відродження” та характерні риси духовного життя цієї доби.

 21. Провідні напрями ренесансного філософування: гуманістичний антропологізм, неоплатонізм, натурфілософія.

 22. Філософські ідеї Пізнього Відродження.

 23. Панорама соціокультурних та духовних процесів в Європі Нового часу та особливості розвитку філософії.

 24. Методологічні пошуки Ф. Бекона, Р. Декарта та Т. Гоббса.

 25. Ф. Бекон: філософські погляди в медицині.

 26. Скептицизм П. Бейля та Д. Юма, сенсуалістські максими Дж. Берклі. Б. Спіноза та Г. Лейбніц — тотожність і відмінність їх вчень про субстанцію.

 27. Б. Паскаль та філософія просвітництва про місце і роль людини у світі та суспільні стосунки.

 28. Німецька класична філософія як особливий етап розвитку новоєвропейської філософії.

 29. Іммануїл Кант — творець німецької класичної філософії.

 30. Основні ідеї І. Канта.

 31. “Етика обов’язку” І. Канта в контексті медицини.

 32. Філософські ідеї Й.-Г. Фіхте та Ф.-В. Шелінга.

 33. Філософія Г.-В.—Ф. Гегеля як найвище досягнення німецької класичної філософії.

 34. Антропологічний принцип філософії Л. Фейєрбаха.

 35. Ідеї розроблення “наукової філософії” у європейській філософії ХІХ ст.

 36. Лікарі-філософи Росії ХІХ — першої половини ХХ ст.

 37. Культурологічні та історіософські напрями у філософії ХХ ст.

 38. Релігійна філософія ХХ ст.

 39. Провідні тенденції розвитку світової філософії на межі тисячоліть.

 40. Провідні філософські джерела та філософські ідеї часів Київської Русі.

 41. Україна — Європа: духовні зв’язки Відродження.

 42. Поява професійної філософії в Україні.

 43. Особливості філософських курсів Києво-Могилянської академії.

 44. Життя та філософська діяльність Г. Сковороди.

 45. Філософські ідеї в українській літературі та громадсько-політичних рухах.

 46. Особливості розвитку української філософії ХХ ст.

 47. Філософія і медицина як ціле явище людської культури і їх роль у суспільстві.

 48. Роль філософії у формуванні стилю наукової думки сучасного медика.

 49. Історія взаємовідносин філософії та медицини.

 50. Філософська картина світу та медицина.

 51. Структура та особливості медичного знання.

 52. Проблема матерії і свідомості у філософії та медицині.

 53. Вклад медицини в розвиток філософської уяви про форми руху матерії, простору і часу.

 54. Діалектика як наука про загальний зв’язок і розвиток у медицині.

 55. Поняття законів і їх методологічне значення для медицини.

 56. Категорії діалектики і проблеми детермінізму, цілісності та структурності, їх методологічні функції в медицині.

 57. Теорія пізнання і її значення для діагностики, лікування та профілактики захворювань.

 58. Стилі наукової думки і медицина.

 59. Етичні, філософські та психологічні основи діагностики.

 60. Методи і прийоми пізнання в медицині.

 61. Філософська концепція людини.

 62. Специфіка людини як об’єкта філософського і медичного пізнання.

 63. Свідомість і самосвідомість: деякі нові філософські і медико-психологічні аспекти проблеми.

 64. Цінність людського життя.

 65. Феномен смерті.

 66. Етичні та філософські проблеми евтазії.

 67. Смерть та проблема безсмертя людини.

 68. Гуманістичні аспекти лікарської діяльності.

 69. Філософія людини в майбутньому.

 70. Філософія медицини і медицина як наука.

 71. Філософські категорії і поняття медицини.

 72. Співвідношення соціального і біологічного в людині.

 73. Проблеми норми здоров’я і хвороби.

 74. Філософія здоров’я і хвороби.

 75. Формування моральної позиції медичного працівника.

 76. Філософія принципів взаємовідносин медичного прицівника і пацієнта.

ЛІТЕРАТУРА
Основна
Аблеев С.Р. Философия в схемах и таблицах. — М.: Высшая шк., 2004.

Андрущенко В. Історія соціальної філософії. — К.: Тандем, 2000.

Арутюнов В.Ф. Філософія: навч. посіб. — КНЗУ, 2001.

Бичко І.В. Філософія: Курс лекцій. — К., 2003.

Бичко А. Історія філософії: підручник. — К.: Либідь, 2001.

Бойченко І.В. Філософія історії. — К., 2000.

Герасимчук А. А., Тимошенко З.І. Курс лекцій з філософії. — К., 1999.

Горлач М.Л. Філософія: підручник. — Х., 2000.

Надольний І.Ф. Філософія: посібник. — К., 2004.

Огородник И.В. Библиографический философский словарь. — Абсолют-В, 2004.

Причепій Є.М. Філософія: навч. посіб. — К., 2003.

Петрушенко В.П. Основи філософських знань: навч. посіб. — Новий світ, 2003.

Петрушенко В.Л. Практикум з філософії: навч. посіб. — Львів: “Новий Світ-2000”, “Магнолія плюс”, 2003.

Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій: навч. посіб. — Львів, 2006.

Спиркин А.Г. Философия: учебник. — М., 1999.

Федів Ю., Мозкова Н. Історія української філософії. — Україна, 2000.

Ярошовець В.І. Історія філософії: підручник. — ПАРАПАН, 2002.
Додаткова
Горський В.С. Історія української філософії: навч. посіб. — К., 2001.

Єрмоленко Є.М. Комунікативна практична філософія: підручник. — К., 1999.

Петрушенко В.П. Практикум з філософії: навч. посіб. — Новий світ, 2003.

Тарасенко Н.Ф., Русин М.Ю. Історія філософії України: підручник. — К., 1994.

Попов М.В. Філософія: підручник. — К.: Медицина, 2011. — 344 с.

1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка