Програма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитаціїСкачати 486.74 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації16.04.2016
Розмір486.74 Kb.
#10967
ТипПрограма
  1   2   3


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ УКРАЇНИ
Державна установа “Центральний методичний кабінет

підготовки молодших спеціалістів” МОЗ України
Основи філософських знань

ПРОГРАМА

для вищих медичних (фармацевтичних)

навчальних закладів І—ІІІ рівнів акредитації

Київ


2011

ОСНОВИ ФІЛОСОФСЬКИХ ЗНАНЬ
Укладачі:
О.Ф. Гаврилюк — викладач-методист, викладач вищої категорії, канд. мед. наук, директор Погребищенського медичного коледжу;

Л.Є. Братанюк — викладач-методист, викладач вищої категорії, канд. юр. наук, викладач філософії Погребищенського медичного коледжу.
Програму розглянуто і схвалено на засіданні циклової комісії соціально-економічних дисциплін Погребищенського медичного коледжу від 21.11.2011 р., протокол № 4.

Програму розглянуто і схвалено на засіданні опорної циклової комісії з дисциплін хірургічного профілю ВМ(Ф)НЗ І—ІІІ рівнів акредитації МОЗ України.


Рецензенти:
Ф.М. Кирилюк — доктор філос. наук, професор Київського національного державного університету ім. Т. Шевченка;

М.О. Корж — канд. філос. наук, доцент Київського національного державного університету ім. Т. Шевченка;

І.Ю. Андрієвський — канд. мед. наук, директор Вінницького медичного коледжу.

© МОЗ України, 2011

© ВСВ “Медицина”, 2011

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Програму з основ філософських знань для студентів вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів України І—IІІ рівнів акредитації складено відповідно до складових галузевих стандартів вищої освіти — освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ) і освітньо-професійної програми (ОПП) підготовки молодших спеціалістів, затверджених МОН України і МОЗ України в 2011 р. та навчальних планів 2011 р.

Метою викладання філософії є формування у студентів цілісного уявлення про світ, людину як цілісність, про роль медицини у ствердженні сенсу людського буття, розуміння сучасного стану медицини та передбачення перспектив її розвитку.

Вивчення філософії студентами ВМ(Ф)НЗ має велике значення у вихованні майбутніх медиків, формуванні їх переконань, діалектичного мислення, підвищенні їх культурного рівня.

Вивчення філософії дає можливість зрозуміти загальні закономірності розвитку традиційної та нетрадиційної медицини в системі загальнолюдської практики. Аналіз хибних думок і помилок в окремих концепціях, у тлумаченні фактів дійсності сприяє виробленню навичок критичного підходу до сучасного стану медичної науки та клінічної практики. Одночасно формується повага до досвіду минулих поколінь, розуміння необхідності брати з нього все найкраще, збагачувати його власним сумлінням.Тому завдання філософії полягає в тому, щоб ознайомити студентів з історичним та логічним методами дослідження, методом сходження від абстрактного до конкретного, що є необхідною умовою пізнання та клінічної практики у медицині. Розкрити закономірності розвитку людини як головного об’єкта дослідження та медичного впливу, навчити знаходити головні ланки причинно-наслідкових зв’язків і відрізняти їх від побічних як у матеріальних, так і в духовних процесах; простежити закономірності об’єктивації й матеріалізації ідей на прикладах діяльності зарубіжних та вітчизняних діячів науки та практики, виробити навички аргументації власних переконань.
Після вивчення дисципліни студенти повинні знати:

 • основні закономірності розвитку природи та суспільства, медицини як галузі людської діяльності;

 • етапи становлення та розвитку філософії і медицини в зарубіжних країнах та в Україні;

 • головні проблеми диференціації та інтеграції наук про людину як цілісність;

 • суть діалектичного мислення, творчого аналізу, явищ дійсності;

 • основи процесу наукового пошуку, форми і методи наукового пізнання;

 • структуру та суть людської практики, місце медичної діяльності в оздоровленні та розвитку суспільства.


Студенти повинні вміти:

 • об’єктивно, на наукових засадах аналізувати будь-які, у тому числі, нестандартні, явища й процеси, причинно-наслідкові зв’язки дійсності;

 • визначати місце та роль певного факту у формуванні статусу людини, сенсу діяльності медика, медицини майбутнього;

 • розумітися на суті нозологізму, гіпократизму та неогіпократизму як крайнощів, які здатні спричинити неадекватні практичні дії медика;

 • орієнтуватися у системі зв’язків медицини і філософії, розуміти їх значення для формування особистості;

 • розумітися на релігійно-філософських основах східних систем самооздоровлення;

 • вміти визначати роль соціальних детермінацій у формуванні психічного здоров’я та виникненні психічних розладів;

 • визначати сенс соціальних цінностей у системі медичної діяльності;

 • застосовувати знання законів і категорій діалектики для аналізу валеологічних і патологічних, санологічних проблем хвороби.


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

5.12010101 “ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА”


з/п

Тема

Кількість годин

Загальний обсяг

Лекції

Семінарські заняття

Самостійна робота

1

Філософія, її призначення, зміст і функції в суспільстві

4

2
2

2

Філософія і медицина Стародавнього світу

5

2

2

1

3

Філософія і медицина Середньовіччя та епохи Відродження

22

4

Філософія і медицина в епоху Нового часу та Просвітництва

5

2

2

1

5

Німецька класична філософія та марксизм

22

6

Філософія ХІХ—ХХ ст.

5

2

2

1

7

Філософська думка в Україні

22

8

Філософський зміст проблеми буття

4

2
2

9

Проблема свідомості у філософії та медицині

3
2

1

10

Діалектика — філософська основа медицини

4

2
2

11

Основні категорії діалектики і проблеми детермінізму, цілісності та структурності в медицині

5

2

2

1

12

Філософське пізнання. Специфіка медичного пізнання

4

1

2

1

13

Філософський підхід до розуміння людини

3

1
2

14

Філософські проблеми медицини

5

2

2

1

15

Духовне життя суспільства

11
Усього

54

18

14

22


Примітка. Години для самостійної роботи студентів розподіляють за темами предметні (циклові) методичні комісії навчальних закладів.
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

5.12010102 “СЕСТРИНСЬКА СПРАВА”

5.12010104 “СТОМАТОЛОГІЯ”

5.12010106 “СТОМАТОЛОГІЯ ОРТОДЕНТИЧНА”

5.12010201 “ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА”


з/п

Тема

Кількість годин

Загальний обсяг

Лекції

Семінарські заняття

Самостійна робота

1

Філософія, її призначення, зміст і функції в суспільстві

4

2
2

2

Філософія і медицина Стародавнього світу

5

2

2

1

3

Філософія і медицина Середньовіччя та епохи Відродження

2


2

4

Філософія і медицина в епоху Нового часу та Просвітництва

5

2

2

1

5

Німецька класична філософія та марксизм

22

6

Філософія ХІХ—ХХ ст.

5

2

2

1

7

Філософська думка в Україні

2


2

8

Філософський зміст проблеми буття

4

2
2

9

Проблема свідомості у філософії та медицині

3
2

1

10

Діалектика — філософська основа медицини

4

2
2

11

Основні категорії діалектики і проблеми детермінізму, цілісності та структурності в медицині

5

2

2

1

12

Філософське пізнання. Специфіка медичного пізнання

4

1

2

1

13

Філософський підхід до розуміння людини

3

1
2

14

Філософські проблеми медицини

5

2

2

1

15

Духовне життя суспільства

11
Усього

54

18

14

22


Примітка. Години для самостійної роботи студентів розподіляють за темами предметні (циклові) методичні комісії навчальних закладів.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

5.12010103 “МЕДИКО-ПРОФІЛАКТИЧНА СПРАВА”


з/п

Тема

Кількість годин

Загальний обсяг

Лекції

Семінарські заняття

Самостійна робота

1

Філософія, її призначення, зміст і функції в суспільстві

4

2
2

2

Філософія і медицина Стародавнього світу

3

2

1
3

Філософія і медицина Середньовіччя та епохи Відродження

3

1
2

4

Філософія і медицина в епоху Нового часу та Просвітництва

3

2

1
5

Німецька класична філософія та марксизм

3

1
2

6

Філософія ХІХ—ХХ ст.

3

2

1
7

Філософська думка в Україні

5

2

1

2

8

Філософський зміст проблеми буття

2

29

Проблема свідомості у філософії та медицині

4

2
2

10

Діалектика — філософська основа медицини

6

2

2

2

11

Основні категорії діалектики і проблеми детермінізму, цілісності та структурності в медицині

2

212

Філософське пізнання. Специфіка медичного пізнання

5

1

2

2

13

Філософський підхід до розуміння людини

3

1
2

14

Філософські проблеми медицини

6

2

2

2

15

Духовне життя суспільства

22
Усього

54

24

10

20


Примітка. Години для самостійної роботи студентів розподіляють за темами предметні (циклові) методичні комісії навчальних закладів.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

5.12010105 “АКУШЕРСЬКА СПРАВА”


з/п

Тема

Кількість годин

Загальний обсяг

Лекції

Семінарські заняття

Самостійна робота

1

Філософія, її призначення, зміст і функції в суспільстві

4

2

2
2

Філософія і медицина Стародавнього світу

4

2

2
3

Філософія і медицина Середньовіччя та епохи Відродження

22

4

Філософія і медицина в епоху Нового часу та Просвітництва

4

2

2
5

Німецька класична філософія та марксизм

22

6

Філософія ХІХ—ХХ ст.

4

2

2

-

7

Філософська думка в Україні

22

8

Філософський зміст проблеми буття

4

2
2

9

Проблема свідомості у філософії та медицині

4
2

2

10

Діалектика — філософська основа медицини

4

2
2

11

Основні категорії діалектики і проблеми детермінізму, цілісності та структурності в медицині

4

2

2
12

Філософське пізнання. Специфіка медичного пізнання

5

1

2

2

13

Філософський підхід до розуміння людини

3

1
2

14

Філософські проблеми медицини

4

2

2
15

Духовне життя суспільства

4
2

2
Усього

54

18

18

18


Примітка. Години для самостійної роботи студентів розподіляють за темами предметні (циклові) методичні комісії навчальних закладів.


Каталог: wp-content -> uploads -> 2012
2012 -> Программа дисциплины ! Психология развития и возрастная психология направление подготовки 030300 Психология
2012 -> Програма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів
2012 -> Самостійна робота із «загального мовознавства» для спеціалістів
2012 -> Составители
2012 -> Національний технічний університет україни «київський політехнічний інсттут» кафедра охорони праці, промислової та цивільної безпепки зацарний В. В
2012 -> Програма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів
2012 -> Василя стефаника
2012 -> Никольская А. А. Становление возрастной и педагогической психологии в России
2012 -> Філософія культури програма курсу

Скачати 486.74 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка