Програма для студентів заочників напряму підготовки "Психологія" Укладач: кандидат психологічних наук Буркало Н. ІСторінка1/4
Дата конвертації15.04.2016
Розмір0.5 Mb.
#10165
ТипПрограма
  1   2   3   4


Інститут післядипломної освіти

Київського національного університету імені Тараса ШевченкаЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯРОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
для студентів заочників напряму підготовки “Психологія”

Укладач: кандидат психологічних наук Буркало Н. І.

КИЇВ – 2012


Робоча навчальна програма з дисципліни «Загальна психологія»

Укладач: кандидат психологічних наук Буркало Наталія Іванівна

ВСТУП

Дисципліна “Загальна психологія” є базовою нормативною дисципліною для студентів заочників за напрямом підготовки "Психологія", що читається в обсязі 90 годин, з них 54 лекцій, 36 семінарських та форма підсумкового контролю – іспит.Мета і завдання навчальної дисципліни:

– студенти мають засвоїти основні поняття, принципи та положення психологічної науки,

– оволодіти знаннями щодо закономірностей перебігу психічних процесів та станів;

– засвоїти головні теорії особистості;

– навчитись здійснювати психологічний аналіз поведінки індивіда.

– сформувати психологічне мислення,

– навчити застосовувати набуті знання у практичній професійній діяльності.

Вимоги до знань і вмінь:

Студент повинен знати:

– Головні категорії та поняття психологічної науки;

– історію розвитку психологічних знань;

– методи психологічної науки;

– закономірності перебігу пізнавальних та емоційно-вольових процесів;

– провідні теорії особистості;

– можливості застосування психологічних знань на практиці.

Студент повинен вміти:

– Здійснювати порівняльний аналіз психологічних концепцій, теорій, дослідницьких підходів;

– самостійно працювати з науковою літературою;

 – здійснювати психологічний аналіз поведінки індивіда;

– складати психологічну характеристику особи;

– аналізувати власну поведінку, особистість, причини емоційних проблем.Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Навчальна дисципліна “Психологія” є нормативною дисципліною для підготовки фахівців-психологів, її засвоєння є підґрунтям для вивчення гуманітарних дисциплін.

Система контролю знань та умови складання комплексного підсумкового модулю (іспиту). Навчальна дисципліна "Загальна психологія" оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Вона складається з 4 змістових модулів.

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100 - бальною шкалою.Форми поточного контролю:

Форма контролюМаксимальна кількість балів

Змістовий

модуль 1


(15 балів)

Змістовий

модуль 2


(15 балів)

Змістовий

модуль 3


(15 балів)

Змістовий

модуль 4


(15 балів)

Комплексний підсумковий модуль

(іспит – 40 балів)За одиницю

всього

За одиницю

всього

За одиницю

всього

За одиницю

всього

Робота на семінарах:7
7
7
7

- доповідь

4
4
4
4- виступ

2
2
2
2- доповнення

1
1
1
1Творчі та репродуктивні завдання з самостійної роботи

3

3

3

3

3

3

3

3
Модульна контрольна робота

5

5

5

5

5

5

5

5
Виконання завдань КПМ

40


Модульний контроль: чотири модульні контрольні роботи за матеріалом кожного модулю.

За результатами роботи протягом семестру студент отримує підсумкову оцінку за 100-бальною системою, яка розраховується як накопичене оцінок за кожен з чотирьох модулів та оцінки за іспит за наступною формулою.
Змістовий

модуль 1


(оцінка, бали)

Змістовий

модуль 2


(оцінка, бали)

Змістовий модуль 3

(оцінка, бали)Змістовий модуль 4

(оцінка, бали)Комплексний підсумковий модуль (іспит)

Разом (підсумкова оцінка)

15

15

15

15

40

100

Розрахунок підсумкової оцінки за другий семестр (накопиченої): ПО ЗМ1 + ЗМ2 + ЗМ3+ ЗМ4+ КПМ.


Шкала оцінюванняЗа шкалою університету (100 -бальною системою)

Оцінка за національною шкалою та шкалою університету

90-100

відмінно

5

85-89

добре

4

75-84

65-74

задовільно

3

60-64

35-59

незадовільно

2

1-34

незадовільно

2

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАННазва темиКількість навчальних годин

Лекції

Семінари

Самост.

робота


Підсумкова модульна робота

Змістовий модуль 1 «Вступ до загальної психології»

Предмет та завдання психологічної науки. Класифікація психічних явищ. Історія розвитку психологічних знань.

4

1Еволюція психіки. Механізми психіки.

Свідомість та самосвідомість.4

1Місце психології в системі наук. Основні напрями психології. Галузі психології.

4

2Методи психології. Принципи психології.

4

2Змістовий модуль 2 «Структура особистості та діяльність»

Склад і структура особистості. Теорії особистості.

4

2Типологічні особливості особистості. Темперамент.

2

2Характер. Соціально-психологічні характеристики особистості.

2

2Задатки та здібності в структурі особистості.

2

2Потребнісно-мотиваційна характеристика особистості.

2

2Психологічний аналіз діяльності.

2

2Психологія спілкування.

4

2Змістовий модуль 3 «Пізнавальні психічні процеси»

Місце відчуття в системі психічних процесів.

2

2Роль сприймання у пізнавальній діяльності особистості.

2

2Проблема уваги в психології.

2

2Пам’ять в системі психічних процесів.

2

2Особливості мислення та мовлення.

2

2Уява і творчість.

2

2Змістовий модуль 4 «Емоційні та вольові психічні процеси»

Психологія емоцій.

4

2Воля як психічний процес.

4

2Всього:

54

36
Змістовий модуль 1. «Вступ до загальної психології»

Лекція 1. (2 год.). Тема 1. Предмет та завдання психології (4 год.)

Психіка як предмет психології. Класифікація психічних явищ: психічні процеси, психічні властивості та психічні стани. Механізми психіки: відображення, проектування та опредметнення. Завдання сучасної психологічної науки.Семінарське заняття 1 (1 год.)

 1. Предмет та завдання психології.

 2. Класифікація психічних явищ.

 3. Механізми психіки.


Лекція 2. (2 год.). Тема 1. Предмет та завдання психології (4 год.)

Історія становлення психологічних знань. Міфологічний етап розвитку психологічних знань: виникнення уявлень про душу у первісному суспільстві. Анімізм. Філософський етап розвитку психологічних знань: уявлення про душу у стародавньому світі. Психологічні погляди періоду Античності. Розвиток уявлень про душу у середньовічному суспільстві. Західні та арабські погляди на душу. Психологія Нового часу. Науковий етап. Становлення психології як самостійної науки.Семінарське заняття 2 (1 год.)

 1. Міфологічний етап розвитку психологічних знань.

 2. Розвиток психологічних знань в Античності.

 3. Психологічні погляди Середньовіччя.

 4. Розвиток психології доби Відродження та Нового часу.

 5. Науковий етап розвитку психологічних знань.


Завдання для самостійної роботи:

 1. У чому полягає відмінність між побутовою та науковою психологією?

 2. Що є предметом психології?

 3. Поясніть взаємозв’язок психічних процесів, станів та властивостей.

 4. Основні завдання психології.

 5. Яким чином уявляли душу у первісному суспільстві?

 6. Назвіть головні відмінності міфологічної та філософської психології.

 7. Основні психологічні ідеї Нового часу.

 8. Назвіть причини виділення психології у самостійну науку.


Література:

 1. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. – СПб.: Питер, 2001.

 2. Годфруа Ж .Что такое психология?. Т. 1., М., 1992.

 3. Корольчук М.С., Крайнюк В.М., Марченко В.М. Основи психології: схеми, опорні конспекти, методичні матеріали. – К., 2002.

 4. Леонтьев А. Н. Проблемы развития психики. – М., 1965. – 573 с.

 5. Ломов Б. Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии. – М.: Наука, 1984. С. 131 – 189.

 6. Максименко С.Д. Загальна психологія: Навчальний посібник. – Вид. друге, перероб та доповн. – К.: Центр навчальної літератури, 2004.

 7. Основи психології. /за ред. П. Киричука, В. Роменця. К., 1995.

 8. Психологія /за ред. Ю.Л.Трофімова. – К.: Либідь, 1999.

 9. Роменець В. А. Історія психології: Стародавній світ. Середні віки. Відродження: Навч. посіб. – К. . : Либідь, 2005. – 992 с.

 10. Роменець В. А. Історія психології ХVII століття: епоха Просвітництва: навч. посіб.– К. : Либідь, 2006. – 998 с.

 11. Роменець В. А. Історія психології: XIX - початок XX століття: навч. посіб. – К. : Либідь, 2007. – 832 с.

 12. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. – М., 1999. – Т. I.


Лекція 1. (2 год.). Тема 2. Еволюція психіки (4 год.)

Сигнальність як об’єктивна ознака психічного. Основні стадії розвитку психіки у тварин: стадія сенсорної психіки, стадія перцептивної психіки та стадія практичного інтелекту. Відмінність психіки людини від психіки тварин.Семінарське заняття 1 (1 год.)

 1. Загальна характеристика основних стадій розвитку психіки тварин

 2. Стадія сенсорної психіки.

 3. Стадія перцептивної психіки.

 4. Стадія практичного інтелекту.

 5. Відмінність психіки людини від психіки тварин.


Лекція 2. (2 год.). Тема 2. Еволюція психіки (4 год.)

Суспільно-історичний характер свідомості. Свідомість як вища форма розвитку психіки. Психологічний зміст самосвідомість, її структура та механізми. Рівні самосвідомості.Семінарське заняття 2 (1 год.)

 1. Свідомість як вища форма розвитку психіки.

 2. Психологічний зміст самосвідомість.

 3. Психологічні особливості «Я-концепції особистості».


Завдання для самостійної роботи:

 1. Охарактеризуйте основні стадії розвитку психіки тварин.

 2. Загальна характеристика психіки тварин.

 3. Становлення та сутність свідомості людини.

 4. Свідомість первісної людини (архаїчне мислення).

 5. Значення праці, спілкування, мислення та мовлення у становленні свідомості.


Література:

 1. Загальна психологія: Підручник / О.В. Скрипченко, Л.В. Долинська, З.В.

Огороднійчук та ін. – К., 2005 – С. 464.

 1. Кликс Ф. Пробуждающееся мышление. – М., 1983.

 2. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. – М., 1983.

 3. Леонтьев А. Н. Проблемы развития психики. – М., 1965. – 573 с.

 4. Лурия А. Г. Эволюционное введение в психологию. – М., 1974.

 5. Мясоїд П.А. Загальна психологія: К.: Вища шк., 2001. – 487 с.

 6. Психологія /за ред. Ю.Л.Трофімова. – К.: Либідь, 1999.

 7. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. – М., 1999. – Т. I.

 8. Столин В. В. Самосознание личности. – М., 1983.

 9. Фабри К. Э. Основы зоопсихологии. – М., 2001. – 464 с.

 10. Чеснокова И. И. Проблема самосознания в психологии. – М., 1977.


Лекція 1. (2 год.). Тема 3. Місце психології в системі наук (4 год.)

Місце психології в системі наук. Основні напрями психології: біхевіоризм, гештальтпсихологія, психоаналіз, когнітивна психологія, генетична психологія, гуманістична психологія, діяльнісний підхід.Семінарське заняття 1 (1 год.)

 1. Біхевіоризм.

 2. Гештальтпсихологія.

 3. Психоаналіз.

 4. Когнітивна психологія.

 5. Гуманістична психологія.


Лекція 2. (2 год.). Тема 3. Місце психології в системі наук (4 год.)

Галузі психології: теоретичні (загальна психологія, історія психології, експериментальна, соціальна, диференціальна психологія, психологія особистості та ін.), науково-прикладні (психологія праці, авіаційна психологія, економічна психологія, екологічна психологія, вікова психологія, медична психологія та ін.), практичні (психологічна служба сім’ї та соціального захисту населення, психологічна служба системи освіти та ін.)Семінарське заняття 2 (1 год.)

 1. Теоретичні галузі психології

 2. Науково-прикладні галузі психології

 3. Практичні галузі психології


Завдання для самостійної роботи:

 1. Назвіть науки, з якими у першу чергу, пов’язана психологія.

 2. Доведіть, що психологія займає вирішальне місце серед інших наук.

 3. Охарактеризуйте основні напрями психології.

 4. Які причини зумовили появу різних галузей психології?

 5. Назвіть галузі психології та охарактеризуйте специфіку завдань кожної з них.


Каталог: books
books -> Методичні рекомендації щодо вивчення курсу. Завдання для практичної роботи
books -> Дипломної освіти Навчально-методичний комплекс з вивчення курсу "Конфліктологія "
books -> Програма з дисципліни «педагогічна психологія» для студентів за спеціальністю
books -> Пояснювальна записка до навчальної програми курсу „Педагогічна психологія
books -> Програма для студентів спеціальності 040101 "Психологія" київ 2012 Вступ
books -> Методичні рекомендації до вивчення курсу «Психологія управління»
books -> Пояснювальна записка до навчальної програми курсу "психодіагностика" Навчальний програма курсу «Психодіагностика»
books -> Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України
books -> Потойбiчне Українська ґотична проза XX ст. Уклав Юрiй Винничук у зачарованім люстрі


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка