Програма для студентів за напрямом підготовки/спеціальністю «Психологія» Київ 2013Скачати 339.1 Kb.
Дата конвертації15.04.2016
Розмір339.1 Kb.


Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Інститут післядипломної освіти
ПСИХОЛОГІЯ РЕКЛАМИ

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

для студентів за напрямом підготовки/спеціальністю

«Психологія»

Київ 2013
Робоча навчальна програма з дисципліни «Психологія реклами».


Укладач: кандидат психологічних наук, доцент Соснюк Олег Петрович
Лектор: кандидат психологічних наук, доцент Соснюк Олег Петрович


Соснюк О.П.,


Доцент кафедри соціальної психології,

факультету психології,

проспект Глушкова 4, к.201,

Тел.. 522-16-48,

sosnyuk@ukr.net

ВСТУП

Дисципліна «Психологія реклами» викладається для студентів-психологів Інституту післядипломної освіти в обсязі 2 кредити (72 години), з них лекцій – 4 години, семінарсько-практичних занять – 4 години, самостійна робота – 64 години. Формою підсумкового контролю є залік.Мета навчальної дисципліни «Психологія реклами» полягає в забезпеченні загальної теоретичної підготовки студентів у розумінні психологічної природи та сутності реклами, а також в оволодінні основними навичками психологічного забезпечення рекламної діяльності.

Завданнями дисципліни є

- формування у студентів розуміння природи, сутності, цілей та функцій реклами;

- ознайомлення слухачів курсу з поняттям сучасної реклами як економічного, соціального, культурного феномену

- ознайомлення з психологічними процесами, механізмами та явищами, що характеризують різні аспекти рекламної діяльності, в тому числі процеси сприйняття реклами та вибору, здійсненого на основі реклами;- оволодіння студентами основними психологічними інструментами, прийомами та техніками ефективної реклами.

Предметом навчальної дисципліни «Психологія реклами» є психологічні процеси та явища, що характеризують рекламну діяльність та впливають на її ефективність.

Вимоги до знать та умінь

Студент, що успішно освоїв дисципліну «Психологія реклами» повинен:

 • усвідомити зміст та сутність рекламної діяльності, знати цілі, задачі та функції реклами, опанувати арсенал засобів сучасної реклами, засвоїти основні поняття і категорії реклами;

 • орієнтуватися в різноманітті психологічних процесів, механізмів та явищ, що характеризують рекламну діяльність та впливають на її ефективність;

 • набути практичних умінь та навичок щодо використання різноманітних психологічних засобів, прийомів та технік у рекламній діяльності;

 • давати кваліфіковану оцінку різних видів реклами, порівнювати різні психологічні засоби підвищення ефективності реклами, усвідомлювати доцільність їх використання.

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі спеціальності. Курс «Психологія реклами» є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» і є логічним продовженням таких дисциплін як «Загальна психологія», «Соціальна психологія», «Психологія особистості», «Політична психологія».

Форми поточного та підсумкового контролю. Дисципліна «Психологія реклами» оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Вона складається з 2 модулів. Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100-бальною шкалою.

Види поточного контролю: опитування, доповнення, результати самостійних письмових робіт, модульні підсумкові контрольні роботи, підготовка конспектів лекцій, першоджерел.
Вид підсумкового контролю: залік.
Оцінювання за формами контролю:

усна відповідь, виконання практичного завдання

15 балів (максимум 30)

доповідь

20 балів

доповнення

5 балів (максимум 10)

модульна контрольна робота

20 балів

письмова семестрова робота

20 балів

Всього максимум 100*k1,2 балів на кожний блок

Іспит

40 балів

За результатами семестру студент отримує підсумкову оцінку за 100-бальною системою яка розраховується як середньозважене оцінок за кожен з двох модулів у семестрі та оцінки за залік за наступною формулою:Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

Залік

Разом (підсумкова оцінка)

Вагові коефіціенти

30%

k1=0,3530%

k2=0,3540%

Kс.р.=0,3100%

Максимальна оцінка в балах

100

100

100

100

Оцінка (бали)

30

30

40

100

Розрахунок підсумкової оцінки (зваженої):ПО=ЗМ1*k1+ЗМ2*k2+КПМ*kісп.
Форми поточного контролю

Форма контролю

Максимальна кількість балів

Змістовий

модуль 1


(30 балів)

Змістовий

модуль 2


(30 балів)

Комплексний підсумковий модуль

(залік – 40 балів)за одиницю

всього

за одиницю

всього

всього

Робота на семінарах:20
20

- доповідь

8

8
- усна відповідь, виконання творчого завдання

5

5
- доповнення

2

2
Модульна контрольна робота

10

10

10

10
Виконання завдань іспиту

40


Шкала відповідності

За 100-бальною шкалою

За національною шкалою

90-100

відмінно

5

75-89

добре

4

60-74

задовільно

3

1-59

незадовільно

2

Якщо за результатами модульно-рейтингового контролю студент отримав середнє арифметичне за два змістові модуля, яке менше ніж 60 балів, то студент не допускається до заліку і вважається таким, що не виконав усі види робіт, які передбачаються навчальним планом з дисципліни «Психологія реклами».


НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

теми

Назва теми

Кількість годинлекції

семінари

самостійна робота

Змістовий модуль 1.

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ РЕКЛАМИ.

1.

ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ, ВИЗНАЧЕННЯ ТА ФУНКЦІЇ РЕКЛАМИ.

2

2


6

2.

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ РЕКЛАМНОЇ КОМУНІКАЦІЇ.

6

3.

ПСИХІЧНІ ПРОЦЕСИ В РЕКЛАМІ.


6

4.

ПСИХОЛГІЯ РЕКЛАМНОГО ВПЛИВУ.


6

5.

ПСИХОЛГІЧНІ ПРОБЛЕМИ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТРІ.

6

Модульна контрольна робота 1.-

-

2

Змістовий модуль 2.

ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ПСИХОЛОГІЇ РЕКЛАМИ.

6.

ПСИХОЛОГІЧНА СТРАТЕГІЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПЛАНУВАННЯ РЕКЛАМНОЇ КАМПАНІЇ.

2

2


6

7.

ПСИХОЛОГІЯ РЕКЛАМИ В МАРКЕТИНГУ.


6

8.

ПСИХОЛОГІЯ ПОЛІТИЧНОЇ РЕКЛАМИ.


6

9.

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ РЕКЛАМИ.

6

10.

ПСИХОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА ТА МЕТОДИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕКЛАМИ.

6

Модульна контрольна робота 2.-

-

2

 

ВСЬОГО


4

4

64

Загальний обсяг 72 години, в тому числі:

Лекції – 4 год.

Семінарсько-практичні заняття – 4 год.Самостійна робота – 64 год.

ПРОГРАМА КУРСУ «ПСИХОЛОГІЯ РЕКЛАМИ»
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ РЕКЛАМИ.
Тема 1: ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ, ВИЗНАЧЕННЯ ТА ФУНКЦІЇ РЕКЛАМИ.
Історичні передумови виникнення реклами. Реклама як соціальний, економічний та культурний феномен. Визначення реклами. Функції сучасної реклами. Типи і види реклами. Реклама як явище соціальної психології. Взаємозв`язок реклами та моди. Соціальна орієнтованість людини як психологічний фактор рекламної діяльності. Психологічна структура рекламної діяльності. Основні психологічні принципи рекламної діяльності.
Питання та завдання для самостійної роботи за темою 1:


 1. Протореклама та її роль в історії розвитку людства.

 2. Динаміка становлення поглядів на функції реклами.

 3. Реклама крізь призму соціалізації та розвитку індивідуальності.

 4. Роль реклами в сучасному суспільстві.


Література:
Основна [29; 56; 68; 71; 91; 92; 112; 114]
Додаткова [10; 14; 25; 34; 41; 42; 49; 50; 53; 54; 72; 74; 89; 113; 119; 122]
Тема 2: ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ РЕКЛАМНОЇ КОМУНІКАЦІЇ.
Місце реклами в системі комунікацій. Зміст, предмет та суб’єкти рекламних комунікацій. Психологічні основи рекламної комунікацій. Соціальні оцінки, порівняння і мода в рекламі. Моделі комунікації (аргументаційні, іміджеві, ігрові, математичні, кібернетичні, семіотичні, семантичні, соціально-психологічні, психотерапевтичні). Інтеграція інформаційних каналів в рекламі.

Питання та завдання для самостійної роботи за темою 2:


 1. Засоби масової інформації (ЗМІ) та соціальна комунікація.

 2. Порівняльний аналіз аргументаційих, іміджевих та іігрових моделей комунікації.

 3. Порівняльний аналіз математичних та кібернетичних моделей комунікації.

 4. Порівняльний аналіз семіотичних та семантичних моделей комунікації.

 5. Порівняльний аналіз соціально-психологічних та психотерапевтичних моделей комунікації.

 6. Сучасні інформаційні канали в системі рекламної комунікації.


Література:
Основна [6; 41; 42; 56; 68; 71; 73; 86; 87; 91; 92; 95; 115; 116]
Додаткова [7; 8; 10; 14; 19; 25; 29; 34; 44; 50; 55; 72; 74; 89; 124]

Тема 3: ПСИХІЧНІ ПРОЦЕСИ В РЕКЛАМІ.
Психічні процеси в структурі рекламної діяльності. Відчуття. Сприймання. Увага. Пам’ять. Емоції. Мислення. Уява. Споживацька поведінка як предмет рекламної діяльності. Формування та корекція споживацької поведінки засобами реклами.
Питання та завдання для самостійної роботи за темою 3:


 1. Взаємозв`язок між відчуттями та мотивацією поведінки споживачів.

 2. Особливості сприймання кольору в рекламних зображеннях.

 3. Психологічні особливості сприймання текстових рекламних повідомлень.

 4. Психологічні засоби привертання уваги до реклами.

 5. Психологічні прийоми підвищення ефективності запам`ятовування реклами.

 6. Вплив емоцій на сприймання рекламних образів.

 7. Асоціативний простір як індикатор ефективності реклами.

 8. Взаємозв`язок між інтелектуальними здібностями та сприйняттям реклами.

 9. Уява рекламіста та споживача як джерело виникнення інсайтів.

 10. Особливості формування та корегування споживацької поведінки рекламними засобами.

Література:
Основна [42; 55; 56; 60; 91; 92]
Додаткова [10; 14; 22; 29; 34; 35; 44; 53; 54; 58; 59; 68; 70; 74; 89; 124]
Тема 4: ПСИХОЛГІЯ РЕКЛАМНОГО ВПЛИВУ.

Структура соціально-психологічного впливу: когнітивний, емоційний та поведінковий компоненти рекламного впливу. Класична (AIDA) та неокласична (AIDAS) модель рекламного впливу. Психологічні механізми рекламного впливу: зараження, наслідування, переконання, навіювання. Гіпнотичний вплив в рекламі. Ідентифікація та протиставлення в рекламі. Установки та стереотипи в системі рекламного впливу. Етичні проблеми психологічного впливу в рекламі.


Питання та завдання для самостійної роботи за темою 4:


 1. Співвідношення свідомого та підсвідомого в системі рекламного впливу.

 2. Прийоми підсилення та нейтралізації стереотипів.

 3. Символи в рекламі: функції, значення, можливості символізації.

 4. Метафори та алегорії як інструменти впливу.

 5. Фетишизація в рекламі.

 6. Імітація і фантазування в рекламі.

 7. Ефективність гумору у рекламі.

 8. Міфологізація як засіб рекламного впливу.

 9. Архетипічні моделі в рекламі.

 10. Нейролінгвістичне програмування в рекламі.


Література:
Основна [35; 41; 44; 49; 55; 56; 58; 59; 68; 70; 73; 91; 92; 111]
Додаткова [6; 7; 10; 14; 29; 34; 42; 50; 53; 54; 60; 74; 89; 99; 117]

Тема 5: ПСИХОЛГІЧНІ ПРОБЛЕМИ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТРІ.

Реклама в системі соціокультурних стосунків. Реклама і соціальна стратифікація суспільства. Відображення різноманітних типів людської діяльності в рекламі. Гендерні аспекти рекламної діяльності. Ігрові моделі в рекламі (SOFT GAMIFICATION, HARD GAMIFICATION, CONTEXT GAMIFICATION, SANDBOX GAMIFICATION). Культурні цінності та їх вплив на рекламу.Питання та завдання для самостійної роботи за темою 5:


 1. Соціокультурні цінності і їх відображення в рекламі.

 2. Молодіжна реклама та її особливості.

 3. Особливості використання ігрових моделей в рекламній діяльності.

 4. Гендерні відмінності у сприйманні реклами.


Література:
Основна [6; 17; 19; 55; 56; 68; 90; 91; 92; 125; 126]
Додаткова [7; 10; 14; 21; 29; 34; 35; 42; 53; 54; 74; 89]
Семінарське заняття № 1 (ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1).


 1. Реклама як соціальний, економічний та культурний феномен.

 2. Визначення та функції сучасної реклами. Типи та види реклами.

 3. Психологічні основи рекламної комунікації.

 4. Моделі комунікації та їх використання в рекламі.

 5. Психологія конструювання і сприймання рекламних зображень.

 6. Психологічні аспекти розробки та сприймання рекламного тексту.

 7. Психологія конструювання синтетичного рекламного повідомлення.

 8. Роль психічних процесів в структурі рекламної діяльності.

 9. Product placement як особливий вид сучасної реклами.

 10. Формування та корекція споживацької поведінки засобами реклами.

 11. Психологічні механізми рекламного впливу.

 12. Роль реклами в соцокультурному просторі.


Література:
Основна [6; 42; 44; 51; 56; 68; 73; 87; 88; 91; 92; 95; 116]
Додаткова [2;7; 8; 10; 14; 17; 29; 32; 83; 89; 124]

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.

ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ПСИХОЛОГІЇ РЕКЛАМИ.
Тема 6: ПСИХОЛОГІЧНА СТРАТЕГІЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПЛАНУВАННЯ РЕКЛАМНОЇ КАМПАНІЇ.
Поняття психологічної рекламної стратегії. Співідношення рекламної та комунікаційної стратегії. Основні етапи планування та організації рекламної кампанії. Цільові групи, спрямування рекламної кампанії, основна рекламна ідея, споживацькі потреби і мотиви. Розподіл ролей в процесі організації рекламної кампанії.

Питання та завдання для самостійної роботи за темою 6:


 1. Поняття рекламоносія, класифікації рекламоносіїв, їх типи та види.

 2. Зовнішня реклама, реклама на транспорті, синтетичні види реклами (радіо, ТБ, Інтернет), вітринна реклама, нетрадиційні види реклами.

 3. Соціально-психологічні особливості використання та вибору різних носіїв реклами.

 4. Психологічні особливості виробництва та розміщення реклами.

 5. Характеристика реклами як творчого процесу.

 6. Методи генерації рекламних ідей.


Література:
Основна [44; 46; 47; 48; 52; 61; 68; 88; 91; 114]
Додаткова [10; 14; 18; 20; 22; 23; 28; 35; 56; 58; 59; 73; 83; 92]
Тема 7: ПСИХОЛОГІЯ РЕКЛАМИ В МАРКЕТИНГУ.
Значення реклами в системі товаровиробництва і споживання. Поняття інтегрованих маркетингових комунікацій (маркетинг мікси - 4Р, 5Р, 7Р). Модель типів комунікації рекламіста та споживача в системі маркетингу. Мотиви та потреби в системі маркетингових рекламних комунікацій. Опредмечення потреб в рекламі. Реклама і розвиток споживацьких потреб.
Питання та завдання для самостійної роботи за темою 7:


 1. Сугестивний та маркетинговий підходи в психології рекламної діяльності.

 2. Формування ефективного рекламного образу.

 3. Імідж і бренд в системі маркетингових рекламних комунікацій.

 4. Міфічні потреби як особливий прийом реклами.

 5. Трендсеттери та селебритіс як агенти рекламного впливу.


Література:
Основна [1;4; 30; 36; 47; 52; 56; 58; 59; 77; 82; 88; 90; 92; 93; 98; 101; 103]

Додаткова [2; 10; 14; 18; 20; 22; 23; 26; 27; 31; 35; 46; 48; 68; 78; 94; 96; 102]

Тема 8: ПСИХОЛОГІЯ ПОЛІТИЧНОЇ РЕКЛАМИ.
Пропаганда як вид рекламної діяльності. Цілі і завдання пропаганди. Механізми впливу пропаганди. Вплив стереотипів на сприйняття пропаганди. Особливості політичної реклами та іміджмейкінгу. Технологічна схема розробки програми формування іміджу політичного лідера (визначення ролі у суспільному/політичному житті, визначення конкурентів, визначення базових електоральних груп та їх візуалізація, очікування електорату, культурний, соціальний, економічний та політичний контекст, визначення ядра іміджу, вербальної формули та її візуалізація, іміджевий портрет, візуалізація іміджу, раціональні та емоційні переваги для електорату, позиціонування, платформа іміджу та її візуалізація). Політичний плакат, політична листівка, політичний теле- та радіо- ролик як основні види політичної реклами.
Питання та завдання для самостійної роботи за темою 8:


 1. Портретні риси «ідеального лідера» як основа формування політичного іміджу.

 2. Міф в політичній рекламі.

 3. Особливості психологічної та комунікаційної стратегії в політичній рекламі.

 4. Вибір рекламних засобів політичної реклами.


Література:
Основна [4; 30; 38; 40; 45; 56; 62; 67; 69; 76; 80; 100; 105; 106; 118; 120]
Додаткова [5; 8; 9; 13; 17; 18; 21; 24; 31; 32; 33; 39; 63; 75; 79; 81; 85; 108]


Тема 9: ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ РЕКЛАМИ.

Зміст та характеристики соціальної реклами. Основні напрямки соціальної реклами. Способи організації та принципи планування соціальної реклами. Врахування інтересів різних суспільних інститутів в практиці соціальної реклами. Вплив різних видів соціальної реклами (раціональної, шокуючої, гумористичної та творчої) на цільові групи.


Питання та завдання для самостійної роботи за темою 9:


 1. Особливості розробки соціальної реклами.

 2. Етика психологічного впливу в соціальній рекламі.Література:

Основна [4; 17; 56; 68; 112]
Додаткова [10; 14; 18; 20; 45; 56; 99; 113]
Тема 10: ПСИХОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА ТА МЕТОДИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕКЛАМИ.
Основні напрями психологічного дослідження реклами (визначення ефективності рекламного впливу, мотиваційні дослідження, вивчення образу/іміджу торгівельної марки). Критерії ефективності реклами. Загальна характеристика методів дослідження реклами. Лабораторні дослідження рекламних повідомлень. Контент-аналіз реклами. Методи дослідження та тестування реклами (опитування, спостереження, інтерв’ю, психосемантичні методи, біометричні методи, EyeTracking, фокус-групи). Медіаметрія. Кількісні та якісні методи дослідження поведінки споживачів (опитування, спостереження, експеримент, інтерв’ю, фокус-групи).

Питання та завдання для самостійної роботи за темою 10:


 1. Ролі психолога у процесі рекламного виробництва (дослідник, експерт, консультант).

 2. Семіотичний аналіз рекламних образів.

 3. Проблеми психологічної експертизи реклами та оцінки її ефективності.

 4. Вибір методів дослідження реклами.


Література:
Основна [1; 4; 11; 15; 30; 37; 57; 64; 65; 84; 107; 117; 121]
Додаткова [3; 12; 16; 26; 27; 28; 31; 32; 41; 43; 46; 55; 58; 59; 66; 79; 97; 109; 123]

Семінарське заняття № 2 (ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2).


 1. Особливості розробки психологічної рекламної стратегії.

 2. Основні етапи планування та організації рекламної кампанії.

 3. Поняття інтегрованих маркетингових комунікацій (маркетинг мікси - 4Р, 5Р, 7Р).

 4. Модель типів комунікації рекламіста та споживача в системі маркетингу.

 5. Особливості політичної реклами та іміджмейкінгу.

 6. Основні напрямки та види соціальної реклами.

 7. Проблема вибору методів дослідження реклами.Література:

Основна [1; 4; 46; 56; 64; 68; 84; 110]
Додаткова [5; 20; 26; 30; 31; 98; 117]
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

 1. Аакер Д. Маркетинговые исследования: Пер. 7-го англ. изд. / Д. Аакер, В. Кумар, Дж. Дэй. - СПб.: Питер, 2004.- 840 с.

 2. Аверченко Л.К. Психология рекламы// ЭКО, Экономика и организация промышленного производства, 1995. №2

 3. Агапова И.Ю. Восприятие рекламы: методика использования репертуарных решеток для формирования биполярных шкал семантического дифференциала// Социология: 4М . N 11. С. 73-100 (Ноябрь 1999).

 4. Анатомия рекламного образа. – СПб.: Питер, 2004.

 5. Аронсон Э., Пратканис Э. Р. Эпоха пропаганды: Механизмы убеждения. Повседневное использование и злоупотребление. – СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2002. – 384 с.

 6. Барт P. Риторика образа // Избранные работы : семиотика : поэтика / Р. Барт. - М., 1994. - 297-318.

 7. Барт Р. Система моды. Статьи по семиотике культуры / Р. Барт. — М. : Изд-во им. Сабашниковых, 2003. - 511 с.

 8. Бакулев Г.П. Массовая коммуникация: Западные теории и концепции, М.: Издательство: Аспект Пресс, 2005.

 9. Блакар Р. Язык как инструмент социальной власти //Язык и моделирование социального взаимодействия, М., 1987, с. 88-125.

 10. Бебчук Е. М., Беспамятнова Г. Н., Бобровников С. С., Бобряшов А. А., Гордеев Ю. А. Теория и практика рекламы / В.В. Тулупов (ред.). — СПб.: Издательство Михайлова В.А., 2006. — 526 с.

 11. Белановский С.А. Метод фокус-групп, М., 1996.

 12. Белановский С.А. Методика и техника фокусированного интервью, М.,1993.

 13. Блумер Г. Коллективное поведение // Американская социологическая мысль, М, 1995, с. 168-214.

 14. Бове Кортлэнд Л., Аренс Уилльям Ф. Современная реклама / О.А. Феофанов (ред.), Д.В. Вакин (пер.), М.А. Назарушкин (авт. предисл.). — Тольятти: Изд. Дом Довгань, 1995. — 704с.

 15. Богомолова Н.Н., Мельникова О.Т., Фоломеева Т.В. Фокус-группы как качественный метод социально-психологических исследований // Введение в практическую социальную психологию, М., 1996.

 16. Богословская К. Все о фокус-группах // Рекламист №2(10),1996.

 17. Бойцов М.А., Горохов В.М., Гринберг Т.Э., Кумылганова И.А., Насонова Е. А. Реклама: культурный контекст. — М.: РИП-холдинг, 2004. — 186с. — (Академия рекламы). — Библиогр.: с. 176-182.

 18. Болдырев К.М. Технология разработки рекламы для постсоветского россиянина// YES!, 1998. N 3.

 19. Бородина В.Ю. Реклама в системе социальной регуляции межличностных отношений // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10. Журналистика, 1999. N 1.

 20. Борисов Б.Л. Технология рекламы и PR: Учеб. пособие. – М., 2001.

 21. Васютинський В. О. Інтеракційна психологія влади К., 2005.

 22. Ганжин В. Т. Основы рекламного мышления: Учеб. пособие для студ. вузов по спец. 052900 - "Реклама" / Международный общественный фонд "Фонд национальной и международной безопасности". — М.: Фонд НИМБ, 2001. — 289с.

 23. Годин, A.M. Брендинг: Учеб. пособие/ A.M. Годин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2006.

 24. Гозман Л.Я., Шестопал Е.Б. Политическая психология, М., 1996.

 25. Головлева Е. Л. Основы рекламы: Учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по спец. 350700 Реклама. — М. : ЗАО "Издательский Дом "Главбух", 2003. — 269 с.

 26. Головко Б. Моделирование брэнда. Авторский подход к проблеме// Эксклюзивный маркетинг, 2001, №5.

 27. Гринфельд М. Нейрологические уровни и брэндинг// 1998. N 4.

 28. Громова Е., Герасимова М. Возможности использования расширенных креативных фокус-групп как метода социологического исследования на этапе создания рекламных конструктов// YES!, 1998. N 3.

 29. Гуревич П.С.Психология рекламы: Учебник для студентов вузов / П.С. Гуревич. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 287 с.

 30. Гусева О. Концепция брэндинга// 1998. N 3.

 31. Гусева О. Как оценить брэнд// 1999, №1.

 32. Данилова А. Г., Матвеева Л. В. Особенности восприятия телевизионной рекламы, выполненной в различных культурных традициях//«Психологический журнал» — том 21, № 4, 2000.

 33. Дилигенский Г.Г. Социально-политическая психология. — М., 1994.

 34. Дейян А. Реклама, М., 1993.

 35. Дрю Жан-Мари. Ломая стереотипы: Реклама, разрушающая общепринятое / Д. Раевская (переводс англ.). — СПб.: Питер, 2003. — 271с.

 36. Дэвис С.М. Управление активами торговой марки. СПб, 2001.

 37. Дэвис Джоэл Дж. Исследования в рекламной деятельности: теория и практика М., 2003.

 38. Егорова-Гантман Е. Игры в солдатики. Политическая психология президентов, М., 2003.

 39. Егорова-Гантман Е., Мантусов И. Политическое консультирование: Психологичесое пособие для политиков, М., 2002.

 40. Егорова-Гантман Е., Плешаков К. Политическая реклама, М, 1999.

 41. Елина Е.А. Семиотика рекламы, М., 2009. – 136 с.

 42. Зазыкин В. Г. Психология в рекламе. – М.: Дата стром, 1992.

 43. Зимин Роман. «Этнографический» подход в маркетинговом исследовании // Business Communication, №11-12, Апрель-май 2003. – www.bcom.kiev.ua

 44. Иванова К.А. Копирайтинг: секреты составления рекламных и PR-текстов. – СПб: Питер, 2005. – 144 с.

 45. Кара-Мурза С. Г. Манипуляция сознанием, М. – 2000 (поздние версии 2005 или 2008).

 46. Картер Гарри. Эффективная реклама: Путеводитель для малого бизнеса. — К. : Сирин, 1998. — 208с.

 47. Келлер Кевин Лейн. Стратегический брэнд-менеджмент: создание, оценка и управление марочным капиталом, М., 2005.

 48. Келлер К., Лейн Р. К. Значение индивидуальных особенностей корпоративного бренда для успешного бизнеса в XXI веке // Бренд-менеджмент, № 6, 2008.

 49. Коваленко А.Б., Корнєв М.Н. Соціальна психологія, К., 2006. – 400 с.

 50. Костина А.В., Макарович Э.Ф., Карпухин О.И. Основы рекламы. Учебное пособие. – М.: КНОРУС, 2006. – 352 с.

 51. Кохтев Н.Н. Реклама: искусство слова: Рекомендации для составителей рекламных текстов. — М.: Издательство Моск. ун-та, 1997.

 52. Кумбер Стивен. Брэндинг. – М, 2004, 174 с.

 53. Лебедев А.Н. Две методологические традиции в психологии рекламы// Психологический журнал. 2000. № 4.

 54. Лебедев А.Н. Социология и психология рекламы: две составляющих одного исследовательского процесса// Рекламный мир, 1996. N 11-12.

 55. Лебедев А.Н., Боковиков А.К. Экспериментальная психология в российской рекламе. М.: Академия, 1995.

 56. Лебедев-Любимов А.Н. Психология рекламы: Учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по направлению и спец. психологии. — СПб. : Питер, 2003. — 368 с.

 57. Лебедева О.А., Лыгина Н.И. Маркетинговые исследования рынка - М.: Инфра - М, 2003.

 58. Линдстром М. Buyology: Увлекательное путешествие в мозг современного потребителя – М.: Эксмо, 2011. – 240 с.

 59. Линдстром М. Вынос мозга. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2012. – 178 с.

 60. Линдстром М. Чувство бренда. Роль пяти органов чувств в создании выдающихся брендов/ вступ. ст. Филипп Котлер. – М.: Эксмо, 2006. – 272 с.

 61. Лук’янець Т.І. Рекламний менеджмент: Навчальний посібник. – К., 1998.

 62. Ляпина Т.В. Политическая реклама, Киев, 2000.

 63. Мантусов И., Егорова Е., Гнатюк А. Политический консультант в российских избирательных компаниях, М., 1995.

 64. Малхотра К.Н. Маркетинговые исследования, М., 2006.

 65. Мельникова О.Т. Качественные методы в решении практических социально-психологических задач // Введение в социальную психологию, М., 1996.

 66. Мельникова, О.Т. Бренд как предмет качественного социально-психологического исследования и объект социального восприятия/ О.Т. Мельникова, Т.В. Фоломеева, Д.А. Чмыхалова// Мир психологии. - 2009. - №3.

 67. Миронов А. Раздувай и властвуй. Практическое руководство по технологиям `мягкой` пропаганды, М., Добросвет, 2001.

 68. Мокшанцев Р.И., Психология рекламы, Психология рекламы: Учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. "Менеджмент" / Новосибирская гос. академия экономики и управления. — М. : Инфра-М, 2002. — 229с.

 69. Морозова Е.Г. Политический рынок и политический маркетинг: концепции, модели, технологии, М., 1998.

 70. Морозова И.Г. Рекламный креатив: В поисках ненавязчивой идеи: Учеб. пособие для студ., обучающихся по спец. 350700 - "Реклама". — М. : Гелла-Принт, 2003. — 212с.

 71. Музыкант В.Л. Теория и практика современной рекламы: Учебное пособие по базовому курсу "Паблик рилейшнз" и "Реклама". — М. : Компания "Евразийский регион", 1998. — 328c.

 72. Мякота Виктория, Рудяк Юлия. Реклама и рекламная деятельность. — 2.изд., перераб. и доп. — Х. : Издательский дом "Фактор", 2004. — 256с.

 73. Назайкин Александр Николаевич. Эффективная реклама в прессе: Практ. пособие — М. : ООО "Гелла-Принт", 2000. — 306с.

 74. Обритько Борис Абрамович. Реклама і рекламна діяльність: Курс лекцій / Міжрегіональна академія управління персоналом. — К. : МАУП, 2002. — 240с.

 75. Ольшанский Д.В. Массовые настроения в политике. — М., 1995.

 76. Ольшанский Д. В. Политическая психология, 2002. – 576 с.

 77. Парфенов П. Если вы решили создать торговую марку // Бренд-менеджмент, № 1, 2002.

 78. Перция В. Кухня брэндинга// YES!, 2001, №4.

 79. Петренко В.Ф. Основы психосемантики, М., 1998, 2005 с.346-443.

 80. Петренко В.Ф., Митина О.В. Психосемантический анализ динамики общественного сознания. М., 1997.

 81. Петренко В.Ф., Митина О.В. Семантическое пространство политических партий России // Психологический журнал, 1991, № 6.

 82. Петренко Р. Брэнд как основа маркетинга // Практический маркетинг. 2000. N 6(40).

 83. Полукаров В. Л., Грановский Л. Г., Козин В. П., Лозовская В. Ю. Телевизионная и радиовещательная реклама. — М. : Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2004. — 388с.

 84. Пронина Е.Е. Психологическая экспертиза рекламы. – М.: РИП-холдинг, 2000.

 85. Психологія масової політичної свідомості та поведінки / Відп. ред. В. О. Васютинський. – К.: ДОК-К, 1997. – 164 с.

 86. Психология и психоанализ рекламы. Личностно-ориентированный подход. Хрестоматия под ред. Д.Я. Райгородского. – Самара, 2001.

 87. Резепов И.Ш. Психология рекламы и PR: Учебное пособие. – М, 2007. – 224 с.

 88. Реклама как инструмент позиционирования. Круглый стол журнала YES! // YES!, 2001,№2.

 89. Реклама: Словник термінів / Всеукраїнський фонд сприяння розвитку книговидання та преси / Р.Г. Іванченко (підгот.). — К., 1998. — 207с.

 90. Романов А. А. Реклама: между социумом и маркетингом. — М. : Маркет ДС, 2002. — 298с.

 91. Ромат Е.В. Реклама: Учебник для ВУЗов. 7-е изд. – СПб.: Питер, 2008. – 512 с.

 92. Ромат Е.В. Реклама в системе маркетинга: Учеб. пособие для студ. экон. спец. вузов / Харьковская академия технологии и организации питания. — Х. : НВФ "Студцентр", 1995. — 229с.

 93. Росситер Джон Р., Перси Ларри Реклама и продвижение товаров. — 2.изд. — СПб.: Питер, 2002.

 94. Осентон Том. Новые технологии в маркетинге: золотой ключик к лояльности потребителей, М., 2003. – 304 с.

 95. Почепцов Г.Г. Имеджеология, М., 2000.

 96. Санников А.Г. Состояние и перспективы оценки брэндов в России// Маркетинг и маркетинговые исследования в России, 1996. N 3.

 97. Семенова В.В. Качественные методы: введение в гуманистическую социологию. М.,1998.

 98. Сергеев А.М., Бойченко Е.А. Поведение потребителей (Полный курс МВА), М,, 2006.

 99. Семечкин Н. И. Психология социального влияния, Речь, 2004.

 100. Слюсаревский Н. Н., Карамушка Л. Н., Федоришин А. Б. Слово, рисунок, цвет: Психологический анализ наглядных средств политической агитации. — К. : АТ "Реклама", 1995. — 178с.

 101. Скоробогатых И. И. Концептуальные основы маркетинга товаров класса «люкс» // Вестник Российской экономической академии им. Г. В. Плеханова. – 2008. – № 2.

 102. Скоробогатых И. И., Волкова М. Ю. Семантический анализ понятия «роскошь»: результаты международного исследования // Инициативы ХХI века. – 2009. – № 3.

 103. Соловьева И. Динамика потребительского поведения. Формирование лояльности к бренду// Бренд-менеджмент, № 1, 2001.

 104. Соснюк О.П. Где живут бренды? (Психологические инструменты для маркетинговых стратегий)// Маркетинговые исследования в Украине, № 6 (49). – 2011. С.30-37.

 105. Соснюк О.П. Психологічні особливості профілактики використання маніпулятивних технік в мас-медіа//Вісник Харківського університету, Серія: Психологія. №771, частина 1, Харків, 2007. – С. 254-258.

 106. Соснюк О.П. Психологічні технології протидії використанню маніпуляційних технік// Актуальні проблеми психології, Збірник наукових праць Інституту психології ім.Г.С.Костюка АПН України., Том 10, Випуск 6, Частина 2, Київ. – 2008. С. 241-244.

 107. Cоснюк О.П. Семиотический анализ визуальных образов в качественных исследованиях //Маркетинговые исследования. — 2011. — №1 (44). — С.29—35.

 108. Соснюк О.П. Тренінгові технології формування навичок юридичної безпеки журналістів// Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави, Збірних наукових праць, Випуск 7, Київ. – 2008. С. 418-423.

 109. Сташенко М. Дизайн-исследования: ультрасовременные технологии управления дизайном // Бренд-менеджмент, № 1, 2008.

 110. Токарев Б.Е. Методы сбора и использования маркетинговой информации. М.: Экономист, 2004.

 111. Ульяновский А. Мифодизайн рекламы. СПб.: издательство Института личности, 1995. – 300 с.

 112. Ученова В. В., Старых Н.В. История рекламы: Учебник для студ. вузов и учреждений доп. образования по спец. 350700 "Реклама". — 2.изд. — СПб. : Питер, 2002. — 303с.

 113. Ученова В. В.. Философия рекламы: Учеб. пособие для студ., обучающихся по спец. 350700 - "Реклама". — М. : Гелла-принт, 2003. — 200с.

 114. Уэллс Уильям, Бернет Джон, Мориарти Сандра. Реклама: принципы и практика. — 5.издание, междунар. — СПб. и др.: из-во Питер, 2003. — 797с.

 115. Федотова Л.Н. Реклама в коммуникационном процессе: Учебник. – М.: Издательский дом «Камерон», 2005. – 464 с.

 116. Феофанов Олег Александрович. Реклама: новые технологии в России: Учеб. пособие для подготовки профессионалов в сфере рекламы. — СПб.: Питер, 2003. — 377с.

 117. Ценев Вит. Психология рекламы (реклама, НЛП и 25-й кадр). — М.: Бератор, 2003. — 198с.

 118. Цуладзе А. Формирование имиджа политика в России, М., 1999.

 119. Шерковин Ю. Реклама и психология// Проблемы теории и практики управления, 1993. N 3.

 120. Шестопал Е.Б. Оценка гражданами личности лидера// Полис, 1997, № 6.

 121. Ширков Ю.Э. Практические направления социально-психологических работ в области рекламы// Социальная психология. Хрестоматия. Сост. Белицкая Е.П., Тихомандрицкая О.А., М. – 1999.

 122. Шуванов В.И. Психология рекламы. – Изд.3-е. – Ростов н. Дону: Феникс, 2006. – 315с.

 123. Штомпка, П. Визуальная социология. Фотография как метод исследования. — М.: Логос, 2007.

 124. Ядин Даниэль. Маркетинговые коммуникации. Современная креативная реклама. — М. : Фаир-Пресс, 2003. — 481с.

 125. McGonigal Jane. ONIGAL. Reality Is Broken. THE PENGUIN PRESS, New York. 2011. – 388 p.

 126. Zichermann Gabe, Joselin Linder. Game-Based Marketing. – John Wiley & Sons, Inc., 2010 – 221 p.


КОРИСНІ ДЖЕРЕЛА В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ:


 1. www.adbrands.net

 2. http://admarket.ru

 3. http://www.advertising.ru

 4. http://www.advertology.ru

 5. http://www.brandrepublic.com/

 6. www.cmo.com

 7. www.esomar.org

 8. http://www.marketingtomorrow.com

 9. www.MR.web

 10. http://www.reklamaru.com

 11. http://www.reklamaster.com

 12. www.researchtalk.co.uk

 13. http://www.sostav.ua/

 14. http://trendwatching.com/

 15. http://uam.in.ua/

ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ (ЗАЛІКУ).


 1. Історичні передумови виникнення реклами.

 2. Реклама як соціальний, економічний та культурний феномен.

 3. Визначення та функції сучасної реклами.

 4. Типи і види реклами.

 5. Реклама як явище соціальної психології.

 6. Взаємозв`язок реклами та моди.

 7. Психологічна структура рекламної діяльності.

 8. Основні психологічні принципи рекламної діяльності.

 9. Місце реклами в системі комунікацій.

 10. Зміст, предмет та суб’єкти рекламних комунікацій.

 11. Соціальні оцінки, порівняння і мода в рекламі.

 12. Порівняльний аналіз аргументаційих, іміджевих та іігрових моделей комунікації.

 13. Порівняльний аналіз математичних та кібернетичних моделей комунікації.

 14. Порівняльний аналіз семіотичних та семантичних моделей комунікації.

 15. Порівняльний аналіз соціально-психологічних та психотерапевтичних моделей комунікації.

 16. Інтеграція інформаційних каналів в рекламі.

 17. Психічні процеси в структурі рекламної діяльності.

 18. Взаємозв`язок між відчуттями та мотивацією поведінки споживачів.

 19. Особливості сприймання кольору в рекламних зображеннях.

 20. Психологічні особливості сприймання текстових рекламних повідомлень.

 21. Психологічні засоби привертання уваги до реклами.

 22. Психологічні прийоми підвищення ефективності запам`ятовування реклами.

 23. Вплив емоцій на сприймання рекламних образів.

 24. Асоціативний простір як індикатор ефективності реклами.

 25. Взаємозв`язок між інтелектуальними здібностями та сприйняттям реклами.

 26. Уява рекламіста та споживача як джерело виникнення інсайтів.

 27. Формування та корекція споживацької поведінки засобами реклами.

 28. Структура соціально-психологічного впливу (когнітивний, емоційний та поведінковий компоненти).

 29. Класична (. AIDA) та неокласична (AIDAS) модель рекламного впливу.

 30. Психологічні механізми рекламного впливу: зараження, наслідування, переконання, навіювання.

 31. Гіпнотичний вплив в рекламі.

 32. Ідентифікація та протиставлення в рекламі.

 33. Установки та стереотипи в системі рекламного впливу.

 34. Етичні проблеми психологічного впливу в рекламі.

 35. Співвідношення свідомого та підсвідомого в системі рекламного впливу.

 36. Символи в рекламі: функції, значення, можливості символізації.

 37. Метафори та алегорії як інструменти впливу.

 38. Ефективність гумору у рекламі.

 39. Міфологізація як засіб рекламного впливу.

 40. Реклама в системі соціокультурних стосунків.

 41. Реклама і соціальна стратифікація суспільства.

 42. Гендерні аспекти рекламної діяльності.

 43. Ігрові моделі в рекламі.

 44. Культурні цінності та їх вплив на рекламу.

 45. Поняття психологічної рекламної стратегії.

 46. Співідношення рекламної та комунікаційної стратегії.

 47. Основні етапи планування та організації рекламної кампанії.

 48. Цільові групи, спрямування рекламної кампанії, основна рекламна ідея, споживацькі потреби і мотиви.

 49. Поняття рекламоносія, класифікації рекламоносіїв, їх типи та види.

 50. Соціально-психологічні особливості використання та вибору різних носіїв реклами.

 51. Поняття інтегрованих маркетингових комунікацій.

 52. Модель типів комунікації рекламіста та споживача в системі маркетингу.

 53. Мотиви та потреби в системі маркетингових рекламних комунікацій.

 54. Реклама і розвиток споживацьких потреб.

 55. Сугестивний та маркетинговий підходи в психології рекламної діяльності.

 56. Формування ефективного рекламного образу.

 57. Імідж і бренд в системі маркетингових рекламних комунікацій.

 58. Пропаганда як вид рекламної діяльності.

 59. Цілі і завдання пропаганди.

 60. Механізми впливу пропаганди. Вплив стереотипів на сприйняття пропаганди.

 61. Особливості політичної реклами та іміджмейкінгу.

 62. Технологічна схема розробки програми формування іміджу політичного лідера.

 63. Основні види політичної реклами.

 64. Зміст та характеристики соціальної реклами.

 65. Основні напрямки, способи організації та принципи планування соціальної реклами.

 66. Вплив різних видів соціальної реклами (раціональної, шокуючої, гумористичної та творчої) на цільові групи.

 67. Етика психологічного впливу в соціальній рекламі.

 68. Основні напрями психологічного дослідження реклами.

 69. Критерії ефективності реклами.

 70. Методи дослідження реклами (загальна характеристика).

 71. Лабораторні дослідження рекламних повідомлень.

 72. Контент-аналіз реклами.

 73. Методи дослідження та тестування реклами (опитування, спостереження, інтерв’ю, психосемантичні методи, біометричні методи, EyeTracking, фокус-групи).

 74. Медіаметрія (базові показники).

 75. Семіотичний аналіз рекламних образів.

 76. Проблеми психологічної експертизи реклами та оцінки її ефективності.

 77. Вибір методів дослідження реклами.

 78. Ролі психолога у процесі рекламного виробництва (дослідник, експерт, консультант).
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка