Програма для студентів спеціальності „видавнича справа та редагування 4 курс (менеджери) ЗатвердженоСкачати 256.69 Kb.
Дата конвертації30.03.2016
Розмір256.69 Kb.
#5
ТипПрограма

Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Інститут журналістики

Кафедра реклами та звя’зків із громадскістю

Укладач: Давидченко Т.С.
Редакторський фах”
(„Психологія управління”)
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
для студентів спеціальності „видавнича справа та редагування"

4 курс (менеджери)

Затверджено

на засіданні кафедриПротокол № 12

від „28” травня 2008 р.

Зав. кафедри:

проф. Іванов В.Ф.

Директор інститупроф. Різун В.В.


КИЇВ – 2008
Робоча навчальна програма з дисципліни «Психологія управління».
Укладач: асис. Давидченко Т.С.


Лектор: асис. Давидченко Т.С.
Викладачі: асис. Давидченко Т.С., Бабак М.П.

Погоджено

з науково-методичною комісією

«25» червня 2008 р.
___________________________

Дисципліна „Редакторський фах” („Психологія управління персоналом”) викладається на 4 курсі 1 семестру обсягом 90 годин, з них лекцій 30 годин, семінарських 30 годин (практичних, лабораторних). Форма підсумкового контролю – залік.


Мета навчальної дисципліни: формування знань, навичок і вмінь, розвиток здібностей, що дають змогу здійснювати управлінську, організаційну, методичну, інноваційну діяльність, керуючи організаціями з урахуванням розвитку та ефективного використання їх кадрового потенціалу.

Завдання навчальної дисципліни:

1. Сприяти розумінню:

* сутності та соціальної значущості психології управління персоналом у сучасних умовах;

* психології особистості працівника та керівника у процесі здійснення управління;

2. Розвивати здібності:

* до саморозвитку власних фахових якостей, їх відповідності службовому становищу в ієрархії управління;

* до формування ефективної управлінської команди, яка професійно використовує людський потенціал у досягненні цілей організації.

3. Засвоїти:

* методологічні основи психології управління персоналом, а також оволодіти навичками використання соціальних і психологічних технологій управління.
Вимоги до знань та вмінь.

В результаті вивчення дисципліни „Редакторський фах” („Психологія управління”) студент має знати:* предмет, завдання і зміст дисципліни;

* теоретико-методологічні основи психології управління;

* основні терміни і поняття дисципліни;

* історію і сучасний стан розвитку психології управління;

* психологію особистості в управлінні;

* психологію управління рекламною діяльністю організації;

* особистість працівника, її структуру і прояви;

* психологічні аспекти керівництва і лідерства;

* психологію управління людськими ресурсами;

* основи теорії організації і управління, планування і прогнозування кадрової роботи в організації, фахової орієнтації якісного аналізу складу кадрів, організації і соціальної адаптації працівників, науково-обгрунтованого добору і розстановки кадрів;

* головні форми і джерела комплектування штатів, оплати праці, матеріального і морального заохочування, шляху їх удосконалювання;

* принципи кадрової політики, форми і методи планування й організації роботи з кадрами;

* психологію конфліктів в управлінні;

* соціально-психологічну специфіку ділового спілкування в управлінській діяльності;

* психологія ведення ділових переговорів;

* форми організації та планування робочого часу в управлінні;

* правові аспекти управління персоналом.

Крім того студент повинен вміти:* аналізувати вияви психичних особливостей особистості в управлінні;

* визначати психологічні особливості планування діяльності в організації;

* формувати та аналізувати кадрову політику;

* управляти соціальним розвитком трудового колективу;

* застосовувати сучасні методи планування потреб у персоналі;

* організовувати набір та відбір персоналу в конкретних умовах;

* використовувати сучасні методи добору, відбору кадрів;

*володіти інструментарієм стимулювання працівників, що передбачає необхідність урахування внутрішнього потенціалу працівника;

*здійснювати контроль виконання та професійно використовувати методи стимулюючої оцінки цього виконання у процесі управління;

* інформаційно та документально забезпечувати управління персоналом;

* забезпечувати методи оцінки персоналу;

* планувати й організовувати власну діяльність, сполучати в ній головні принципи управлінця, застосовуючи залежно від ситуації, найбільш доцільні й ефективні стилі і методи роботи.
Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі. Нормативна навчальна дисципліна „Редакторський фах” („Психологія управління”) є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр”, є базовою для вивчення таких спеціальних дисциплін як „маркетинг”, „менеджмент видавничої справи”.

Форми поточного контролю: оцінювання усних відповідей, доповідей, тестів та контрольних робіт виконаних студентами під час практичних занять.

ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ
Лекція 1. Загальні засади психології управління

Психологія управління як галузь психологічної науки. Міждисциплінарні зв’язки психології управління. Предмет, об’єкт і завдання психології управління. Методи психології управління: психологічні методи вивчення особистості в системі управління; соціально-психологічні методи вивчення організації; методи, спрямовані на розв’язання управлінських завдань і прийняття управлінських рішень.


Лекція 2. Історія і сучасний стан розвитку психології управління

Зародження і розвиток ідей психології управління в лоні філософії та соціології. Формування психологічних знань про управління в теорії управління та у сфері психології. Становлення і розвиток вітчизняної психології управління.


Лекція 3. Психологія особистості в управлінні

Індивід, індивідуальність, особистість в управлінні. Теорії особистості та їх використання в управлінській практиці. Психоаналіз, поведінкова школа, гуманістична психологія. Я-концепція особистості. Індивідуально-психологічні властивості особистості та їх урахування в системі управління. Типи темпераменту. Типологія характерів. Психологічні типи неідеальних працівників. Здібності. Емоції. Вольові якості. Соціальні установки. Особливості поведінки особистості у групі. Статус. Позиція. Роль. Групові норми. Групова згуртованість. Міжособистісна сумісність. Активність особистості. Самоактуалізація. Творчість як чинник активності особистості.


Лекція 4. Психологія організації в управлінні

Сутність, роль і місце організації в управлінні. Соціально-психологічна характеристика організації. Психологічна характеристика групи як структурного елементу організації. Співвідношення "індивідуального" і "групового" в управлінні організаціями. Психологічні особливості спільної діяльності в організації. Психологія відповідальності в організації. Психологія впливу керівника на підлеглих. Психологія управління нововведеннями в організації.


Лекція 5. Задачі управління і психологічні особливості їхнього вирішення

Основні види задач управління та їх особливості. Стратегія і тактика задач управління. Поняття „управлінське рішення”. Теорія прийняття раціональних рішень. Психологічна теорія рішень. Процес прийняття управлінських рішень. Мотивація прийняття управлінських рішень та їх види. Залежність ступеню ризику рішень від якості інформації. Моделі та наукові методи підготовки управлінських рішень.Лекція 6. Особистість працівника, її структура і прояви.

Структура ієрархії працівника, психологічна ієрархія її складових. Вік і діяльність. Психологічні особливості жінки-робітниці. Особливості поведінки працівника у групі. Керування мотивацією працівника.


Лекція 7. Особистість керівника. Психологічні аспекти керівництва і лідерства.

Керівник (лідер) як об’єкт психологічного дослідження. Управлінські ролі керівника. Мотиваційна сфера особистості керівника. Психологічні особливості стилів керівництва. Психологічні типи керівників. Труднощі та обмеження у роботі керівників. Якості і риси керівника. Проблема статі в управлінні. Регресивний розвиток керівника та управлінська деформація.


Лекція 8. Колектив як об’єкт управління.

Соціально психологічне поняття спільності й групи. Види та класифікація груп. Групова диференціація. Статус, соціальні ролі, групові норми і цінності. Лідерство у групах і колективах. Типологія лідерства. Проблема розвитку і динаміка групи. Критерій стабільності трудового колективу. Методи вивчення груп і колективів. Основні аспекти ефективного керівництва командою, колективом. Принципи побудови колективного управлінського мозку.


Лекція 9. Психологія управління людськими ресурсами (кадрова політика в психології управління).

Актуальність психологічних аспектів управління кадрами. Цілі і завдання психології управління людськими ресурсами. Психологія планування людських ресурсів. Психологічні особливості добору кадрів. Оцінювання діяльності персоналу. Психологічні особливості освіти, навчання та формування управлінських кадрів. Психологічне консультування персоналу організації.


Лекція 10. Психологія конфліктів в управлінні

Сутність і види конфліктів в організації. Основні джерела і причини виникнення конфліктів в управлінні. Форми й типи поведінки людини в конфліктній ситуації. Принципи і методи подолання конфліктів в управлінні. Формування соціально-психологічного клімату в організації.


Лекція 11. Психологія ділового спілкування в управлінні

Соціально-психологічна специфіка ділового спілкування в управлінській діяльності. Сутність і особливості ділового спілкування. Ділове спілкування як засіб управлінського впливу. Етнокультурні та етнопсихологічні особливості ділового спілкування.


Лекція 12. Психологія ділових переговорів

Призначення, функції і види переговорів. Стадії ведення переговорів. Методи підготовки і ведення переговорів. Тактичні прийоми ведення переговорів.


Лекція 13. Тайм-менеджмент у психології управління

Розвиток торії і методологія керування часом. Філософські і психологічні аспекти керування часом. Цикл тайм-менеджмента. Прикладний тайм-менеджмент.


Лекція 14. Правові аспекти психології управління персоналом

Правові основи укладання трудових відносин. Правові основи розгортання трудових відносин. Поняття робочого часу та його оплати.


Лекція 15. Психологія управління рекламною діяльністю організації. Психологічні складові іміджу організації та персоналу.

Рекламна діяльність організації як психологічна проблема. Сутність реклами в психології. Мотиви звернення до реклами та моделювання процесів рекламної діяльності. Психологія рекламної діяльності організації. Планування рекламної кампанії в організації. Контроль за ефективністю реклами. Психологічні складові іміджу організації та персоналу. Сутність та елементи іміджу. Ефективне управління іміджем. Паблік рілейшнз як засіб управління іміджем.ТЕМИ ТА ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
Тема 1. Загальні засади психології управління
План семінарського заняття

1.Психологія управління як галузь психологічної науки.

2.Предмет, об’єкт і завдання психології управління.

3.Структура, функції та основні категорії психології управління.

4.Методологія і методи психологійї управління.
Проведення тестів: „Наскільки ви універсальні”, „До якого виду діяльності ви схильні?”

Рекомендована література [ 8, 9 ].

Тема 2. Історія і сучасний стан розвитку психології управління
План семінарського заняття

1.Основні джерела та передумови винекнення ПУ як самостійної галузі знання.

2.Становлення і розвиток зарубіжної ПУ.

3.Становлення і розвиток вітчизняної психології управління.

4.Перспективи розвитку психології управління.
Проведення діагностики мотивації уникнення невдач.

Рекомендована література [ 8, 9 ].

Тема 3. Психологія особистості в управлінні
План семінарського заняття

1.Поняття про особистість. Співвідношення понять „індивід”, „особистість”, „індивідуальність”.

2.Теорії особистості та їх використання в управлінській практиці.

3.Особливості поведінки особистості у групі.

4.Активність особистості як форма вияву її індивідуальності, творчості та професіоналізму.

Практична задача: Складіть психологічний портрет одного з ваших колег. Обовязково вкажіть його типологічні і характерологічні особливості, акцентуації характеру, виділіть професійно важливі якості особистості.

Проведення тесту „Метод вивчення особистості”, тесту „Інтелектуальні можливості особистості”, експрес-діагностики визначення темпераменту.

Рекомендована література [ 7, 9 ].

Тема 4. Психологія організації в управлінні
План семінарського заняття

1.Сутність, роль і місце організації в управлінні. Соціально-психологічна характеристика організації.

2.Психологічна характеристика групи як структурного елементу організації.

3.Співвідношення „індивідуального” і „групового” в управлінні організаціями.

4.Психологічні особливості спільної діяльності в організації.

5.Психологія відповідальності в організації.Тест: „Чи ви відповідальні?”

Рекомендована література [ 8, 9 ].

Тема 5. Задачі управління і психологічні особливості їхнього вирішення
План семінарського заняття

1.Особливості задач управління.

2.Стратегії і тактики вирішення задач управління.

3.Мотивація прийняття управлінських рішень.

4. Види управлінських рішень.

Проведення стресодіагностики.

Рекомендована література [ 11, 9 ].
Тема 6. Особистість працівника, її структура і прояви
План семінарського заняття

1.Структура особистості працівника. Психологічна ієрархія її складових.

2.Вік і управлінська діяльність.

3.Психологічні особливості жінки-робітниці.Навчально-психологічний тренінг: „Мистецтво критики в управлінні персоналом”.

Рекомендована література [ 7, 9 ].

Тема 7. Особистість керівника. Психологічні аспекти керівництва і лідерства
План семінарського заняття

1.Керівник (лідер) як об’єкт психологічного дослідження. Управлінські ролі керівника.

2.Мотиваційна сфера особистості керівника.

3.Психологічні особливості стилів керівництва та психологічні типи керівників.

4.Якості іриси керівника. Проблема статі в управлінні.

5.Регресивний розвиток керівника та управлінська деформація.


Навчально-ділова гра: Соціально-психологічний портрет керівника.

Тест: „Чи здатні ви стати керівником?”

Рекомендована література [ 8, 9 ].

Тема 8. Колектив як об’єкт управління
План семінарського заняття

1.Поняття і значення трудового колективу в управлінні персоналом.

2.Структура та стадії розвитку колективу.

3.Соціально-психологічний клімат та фактори його регулювання.

4.Принципи побудови колективного управлінського мозку.

Завдання для самостійної роботи:

(студентам для виконання запропонованих завдань заздалегідь видаються письмові інструкції)

1. Оцініть психологічний клімат у вашій групі

2. Визначте рівень мікроклімату у вашій групі.

3. Визначте ціннісно-орієнтаційну єдність робочої групи.Тест-контроль до теми:

1.Сутність якої функції колективу полягає у задоволенні потреб працюючих: у спілкуванні, визнанні з боку оточуючих, приналежності до колективу, розвитку здібностей:

а. цільової;

b. соціально-інтегративної;

c. задоволення соціальних потреб.

2. Сукупність людей, яка обєднана досягненням спільної суспільно-значимої мети – це:

а. соціальне утворення;

b. трудовий колектив;

c. група.

3.Структура, яка відображає сукупність організаційно визначених груп та службових взаємовідносин їх членів у відповідності зі штатним розкладом, називається:

а. формальною;

b. неформальною;

c. штатною.

4. Сукупність неформальних груп, організаційно не оформлених, які утворюються переважно спонтанно, уже в процесі заповнення штатного розкладу та грунтуються на міжособистісних емоційно-психологічних відносинах між членами колективу, відображає структуру:

а. формальну;

b. неформальну;

c. штатну.

5. Функція, яка полягає у здійсненні впливу колективу на поведінку його членів, згуртуванні, формуванні цінностей, соціальних норм поведвнки та організаційної культури, називається:

а. цільовою;

b. соціально-інтегративною;

c. задоволення соціальних потреб.

6. Скільки стадій у становленні колективу можна виділити:

а. дві;

b. три;

c. п’ять.

7. Здатність людини впливати на діяльність групи, взаємодіяти з усіма її членами та вести її до досягнення мети – це:

а. лідерство;

b. героїзм;

c. повноваження влади.

8. Емоційний настрій, який відзеркалює систему взаємовідносин та стосунків між членами колективу, являє собою:

а. суспільно-психологічний клімат;

b. соціально-психологічний клімат;

c. організаційну культуру.

9. Людина, якій притаманна здібність пропонувати пропозиції, ідеї, проявляти починання, залучати людей до справи власним прикладом, є лідером:

а. організатором;

b. ініціатором;

c. емоційним.

10. Єдність поведінки членів колективу, що грунтується на спільності інтересів, цінностей та норм поведінки, характеризує його:

а. злагодженість;

b. законність;

c. завершення розвитку.

Рекомендована література [ 4, 12 ].

Тема 9. Психологія управління людськими ресурсами (кадрова політика в психології управління)
План семінарського заняття
1. Цілі і завдання психології управління людськими ресурсами, психологія їх планування.

2. Психологічні особливості добору кадрів.

3. Оцінювання діяльності персоналу.

4. Психологічні особливості освіти, навчання та формування управлінських кадрів.

5. Психологічне консультування персоналу організації та психологічна служба в організації.

Навчально-психологічний тренінг: „Підбір на посаду”.

Тест-контроль

1. Психологія управління людськими ресурсами - це __________________

2. Персонал управління – це:

а. сукупність працівників, які зайняті виконанням управлінських функцій з метою координації діяльності колективу для досягнення мети організації.

b. сукупність працівників, які зайняті виконанням управлінських функцій.

c. сукупність працівників, які зайняті координацією діяльності колективу для досягнення мети організації.

3. Профпридатність – це____________________________________________

4. Назвіть методи профвідбору______________________________________

5. Хто формулює перелік вимог до претендентів на заняття управлінських посад:

а. безпосередній керівник майбутнього претендента;

b. на практиці самі організації вивчають перелік вимог до претендентів;

c. самостійно керівник організації визначає критерії оцінки претендентів.

6. Які основні вимоги до кадрів сформовані за кордоном (Інститут діагностики менеджменту в Гамбурзі):

а. розумові здібності, спонукання та ставлення до роботи;

b. розумові здібності, уміння делегувати повноваження, контактність;

c. відношення до роботи;

d. розумові здібності, соціальні відносини; спонукання до роботи, відношення до роботи.

7. Оцінювання діяльності персоналу - це_____________________________

8. Що таке психологічне консультування персоналу організації_________

9. Який із методів доцільно застосовувати на початковому етапі відбору претендентів на посади менеджерів:

а. інтерв’ю;

b. психологічне тестування;

c. вивчення та аналіз анкетних даних (біографії, резюме).

10. Процес підвищення кваліфікації – це:

а. освітні заходи по переподготовці персоналу;

b. заходи по освоєнню інших сфер діяльності ізавдань;

c. інвестиції в людський капітал.

Рекомендована література [ 9, 10 ].
Тема 10. Психологія конфліктів в управлінні
План семінарського заняття

1.Сутність і види конфліктів в організації.

2.Основні джерела і причини винекнення конфліктів в управлінні.

3.Форми і типи поведінки людини в конфліктній ситуації.

4.Принципи і методи подолання конфліктів в управлінні.

5.Формування прийнятного соціально-психологічного клімату в організації.Навчально-психологічний тренінг: „Вирішення конфліктних ситуацій в управлінні персоналом”.

Рекомендована література [ 8, 9 ].
Тема 11. Психологія ділового спілкування в управлінні
План семінарського заняття

1.Соціально-психологічна специфіка ділового спілкування в управлінській діяльності.

2.Сутність і особливості ділового (управлінського) спілкування.

3.Ділове спілкування як засіб управлінського впливу.Проведення тесту: „Ділове спілкування: ваша самооцінка”.

Рекомендована література [ 8, 9 ].
Тема 12. Психологія ділових переговорів
План семінарського заняття

1.Призначення, функції і види переговорів.

2.Стадії ведення переговорів.

3.Методи, психологічні механізми і тактичні прийоми підготовки і ведення переговорів.


Проведення тесту мотивації до досягнення успіху.

Рекомендована література [ 8, 9 ].
Тема 13. Тайм-менеджмент у психології управління
План семінарського заняття

1.Розвиток теорії і методологія керування часом.

2.Філософські і психологічні аспекти керування часом.

3.Цикл тайм-менеджменту.

4.Прикладний тайм-менеджмент.

Виконання вправи: „Конструювання свого майбутнього „Я””.

Рекомендована література [2, 3, 5]

Тема 14. Правові аспекти психології управління персоналом
План семінарського заняття

1. Правові основи укладання трудових відносин.

2. Правові основи розгортання трудових відносин.

3. Поняття робочого часу та його оплати.


Проведеня тесту „Чи здатні ви впливати на інших?”

Рекомендована література [ 8, 9 ].

Тест-контроль

 1. Трудові відносини виникають:

а. на основі поданої працівником заяви про прийняття на роботу;

b. на основі угоди між працівником та власником підприємства, організації чи уповноваженим ним органом;

c. на основі усної домовленості між працівником та власником підприємства, організації чи уповноваженим ним органом.

2. Трудовий договір:

а. укладається між окремим працівником та власником чи уповноваженим органом, відповідно до якого працівник зобов’язується виконувати роботу та підпорядковуватися внутрішньому трудовому розпорядку, а власник підприємства чи фізична особа зобов’язується виплачувати заробітну плату та забезпечувати відповідні умови праці;

b. укладається на основі чинного законодавства, прийнятих сторонами зобов’язень з метою регулювання виробничих, трудових та соціально-економічних відносин та узгодження інтересів працюючих, власників чи уповноважених ними органів.

3. Документ, що визначає термін дії, права та обов’язки сторін, організацію праці та матеріальне стимулювання, а також умови розторгнення трудових відносин, називається:

а. колективним договором;

b. контрактом;

4. Який із документів укладається на основі чинного законодавства, прийнятих сторонами зобов’язань з метою регулювання виробничих, трудових та соціально-економічних відносин та узгодження інтересів працюючих, власників чи уповноважених ними органів:

а. колективний договір;

b. контракт;

c. трудовий договір.

5. Випробовувальний термін:

а. є обов’язковим при укладанні правових відносин;

b. застосовується з метою перевірки відповідності працівника займаній посаді;

c. є необов’язковим в роботі з персоналом організації.

6. Призупинення дії трудового договору здійснюється:

а. тільки з ініціативи працівника;

b. тільки з ініціативи власника організації чи уповноваженого ним органу;

c. тільки з ініціативи третьої особи;

d. на підставі п.1 та 2;

е. на підставі пп. 1,2 та 3;

7. З ким необхідно узгоджувати розторгнення трудових відносин за умови ліквідації підприємства:

а. профспілковою організацією;

b. центром зайнятості населення;

c. непотрібне узгодження.

8. Неповний робочий час застосовується:

а. для працівників зі шкідливими умовами праці;

b. для вагітних жінок;

c. для всіх бажаючих.

9. Заробітна плата – це:

а. винагорода, що визначається у грошовому виразі та виплачується власником чи уповноваженим органом працівнику за виконану роботу;

b. винагорода, що встановлюється у відповідності зі встановленими нормами праці.

10. Винагорода, що визначається у грошовому виразі та виплачується власником чи уповноваженим органом працівнику у відповідності зі встановленими нормами праці, це:

а. основна заробітна плата;

b. додаткова заробітна плата.
Тема 15. Психологія управління рекламною діяльністю організації. Психологічні складові іміджу організації та персоналу.
План семінарського заняття

1.Мотиви звернення до реклами та моделювання процесів рекламної діяльності.

2.Психологія рекламної діяльності організації.

3.Сутність і елементи іміджу. Ефективне управління іміджем.Рекомендована література [ 8, 9 ].
ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА ДОПОВІДЕЙ:

1.Конфлікти в колективі: за і проти.

2.Лідерство та його значення в системі управління персоналом.

3.Темперамент і професія.

4.Мистецтво критики в психології управління.

5.Управління плинністю кадрів та трудовою дисципліною.

6.Документація та діловодство в системі психології управління.

7.Психологічний зміст функцій управління.

8.Досвід вирішення конфліктів за кордоном.

9. Стилі керівництва.ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ЯКІ ВИНОСЯТЬСЯ НА ЗАЛІК (ІСПИТ):

1.Психологія управління як галузь психологічної науки.

2.Предмет, об’єкт і завдання психології управління.

3.Структура, функції та основні категорії психології управління.

4.Методологія і методи психологійї управління.

5.Основні джерела та передумови винекнення ПУ як самостійної галузі знання.

6.Становлення і розвиток зарубіжної ПУ.

7.Становлення і розвиток вітчизняної психології управління.

8.Перспективи розвитку психології управління.

9.Поняття про особистість. Співвідношення понять „індивід”, „особистість”, „індивідуальність”.

10.Теорії особистості та їх використання в управлінській практиці.

11.Особливості поведінки особистості у групі.

12.Активність особистості як форма вияву її індивідуальності, творчості та професіоналізму.

13.Сутність, роль і місце організації в управлінні. Соціально-психологічна характеристика організації.

14.Психологічна характеристика групи як структурного елементу організації.

15.Співвідношення „індивідуального” і „групового” в управлінні організаціями.

16.Психологічні особливості спільної діяльності в організації.

17.Психологія відповідальності в організації.

18.Особливості задач управління.

19.Стратегії і тактики вирішення задач управління.

20.Мотивація прийняття управлінських рішень.

21. Види управлінських рішень.

22.Структура особистості працівника. Психологічна ієрархія її складових.

23.Вік і управлінська діяльність.

24.Психологічні особливості жінки-робітниці.

25.Керівник (лідер) як об’єкт психологічного дослідження. Управлінські ролі керівника.

26.Мотиваційна сфера особистості керівника.

27.Психологічні особливості стилів керівництва та психологічні типи керівників.

28.Якості іриси керівника. Проблема статі в управлінні.

29.Регресивний розвиток керівника та управлінська деформація.

30.Поняття і значення трудового колективу в управлінні персоналом.

31.Структура та стадії розвитку колективу.

32.Соціально-психологічний клімат та фактори його регулювання.

33.Принципи побудови колективного управлінського мозку.

34. Цілі і завдання психології управління людськими ресурсами, психологія їх планування.

35.Психологічні особливості добору кадрів.

36.Оцінювання діяльності персоналу.

37. Психологічні особливості освіти, навчання та формування управлінських кадрів.

38.Психологічне консультування персоналу організації та психологічна служба в організації.

39.Сутність і види конфліктів в організації.

40.Основні джерела і причини винекнення конфліктів в управлінні.

41.Форми і типи поведінки людини в конфліктній ситуації.

42.Принципи і методи подолання конфліктів в управлінні.

43.Формування прийнятного соціально-психологічного клімату в організації.

44.Соціально-психологічна специфіка ділового спілкування в управлінській діяльності.

45.Сутність і особливості ділового (управлінського) спілкування.

46.Ділове спілкування як засіб управлінського впливу.

47.Призначення, функції і види переговорів.

48.Стадії ведення переговорів.

49.Методи, психологічні механізми і тактичні прийоми підготовки і ведення переговорів.

50.Розвиток теорії і методологія керування часом.

51.Філософські і психологічні аспекти керування часом.

52.Цикл тайм-менеджменту.

53.Прикладний тайм-менеджмент.

54. Правові основи укладання трудових відносин.

55. Правові основи розгортання трудових відносин.

56. Поняття робочого часу та його оплати.

57.Мотиви звернення до реклами та моделювання процесів рекламної діяльності.

58.Психологія рекламної діяльності організації.

59.Сутність і елементи іміджу. Ефективне управління іміджем.КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

Оцінка знань студентів під час підсумкового контролю здійснюється за п’ятибальною системою.

Залік (іспит) має відбуватися в присутності не менше двох викладачів.

Кожному студенту видається три питання. Відповідь здійснюється в усній формі.

На „відмінно” оцінюються відповіді студентів, які відповіли на всі питання і дали відповіді на додаткові питання.

На „добре” оцінюються відповіді студентів, які повністю відповіли на поставлені питання, а відповіді на додаткові питання були неповними.

На „задовільно” оцінюються відповіді студентів, які при проведенні контролю знань у цілому дали відповіді на поставлені питання, але не повністю, не зовсім правильно розуміли терміни і поняття, поставлені в питаннях.

Студенти, які мають незараховані тести-контролі тем та пропуски занять до заліку (іспиту) не допускаються.СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Основна:

 1. Беззубко Л.В. та ін. Управління трудовими конфліктами: Навч. посіб. / Л.В. Беззубко, А.Г.Зюнькін, А.В.Калина. – К.: МАУП, 2004. – 256 с.

 2. Берд Полли. Тайм-менеджмент. – М., 2003

 3. Васильченко Ю.Л. Механизмы времени. Тайм-менеджмент: теория, практикум. – К., 2001.

 4. Жариков Е.С. Психология управления. Книга для руководителя и менеджера по персоналу. – М., 512 с.

 5. Кук М. Эффективный тайм-менеджмент. – М., 2003

 6. Курс практической психологии, или как научиться работать и добиваться успеха: Учеб. Пос. Для высшего управленческого персонала/ Автор-сост. Р.Р.Кашанов. – Ижевск: Изд-во Удм. Ун-та, 1996. – 448 с.

 7. Мельник Л.П. Психологія управління: Курс лекцій. – К.: МАУП, 1999. – 176 с.

 8. Обран-Лембрик Л.Е. Основи психології управління: Монографія. –Івано-Франківськ.: „Плай”, 2002. – 426 с.

 9. Орбан-Лембрик Л.Е. Психологія управління: Посібник. – К.: Академвидав, 2003. – 568 с.

 10. Психология управления персоналом. Пособие для специалистов, работающих с персоналом / Под.ред. А.В. Батаршева, А.С. Лукьянова, , М.: Из-во Института Психотерапии, 2005. – 616 с.

 11. Розанова В.А. Психология управленческой деятельности. – М.: Издательство „Экзамен”, 2003. – 192 с.

 12. Руссу В.М., Пеструхов М.О., Жила К.Д., Ангелов Г.Д., Тенюх К.М. В пошуках ефективного керування /Під заг.ред.проф. Г.В. Ангелова. – Одеса.: Аспект, 2002.-292 с.

 13. Слиньков В.Н. Управление персоналом (практические рекомендации). – 2-е изд. – К.: Алерта; КНТ, 2006.-240 с.

 14. Хейз Ники. Успех – один на всех: Основные аспекты эффективного руководства командой/ пер. с англ. – Днепропетровск: Баменс Бизнес Букс, 2005 – 240 с.

 15. Хміль Ф.І. Управління персоналом: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Академвидав, 2006. – 488 с.

 16. Ходаківський Є.І., Богоявленська Ю.В., Грабар Т.П. Психологія управління. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 608с.

Додаткова:

 1. Воронкова А.Э., Осыка А.П., Титова Т.И. Менеджмент. Практикум/ Учеб. пособ. – Луганск: Из-во ВУГУ, 1999. – 164 с.

 2. Кашапов Р.Р. Курс практической психологии. Для высшего управленческого персонала: Учеб.пособ. – Ижевск: Из-во Удм. ун-та, 1995. – 704 с.

 3. Поляков В.А. Лидер в коллективной стратегии. Формула успеха: идея-команда-реализация. Практикум. – Минск, 2004. – 120 с.

 4. Руссу В.М., Боделан Р.Б., Тенюх К.М., Калашник В.І., Ангелов Г.В. Соціологія виховання управлінського персоналу / Під заг.ред. проф. Г.В.Ангелова. – Одеса: СМИЛ, 2003.-308 с.

 5. Танаев В.М., Карнаух И.И. Практическая психология управления. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2003. – 304 с.

 6. Удальцова М.В., Аверченко Л.К. Социология и психология управления: практикум. – М.: ИИФРА, 1999.-180 с.

Скачати 256.69 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал