Програма для студентів спеціальності „Видавнича справа і редагування ЗатвердженоСкачати 376.59 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір376.59 Kb.
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
ІНСТИТУТ ЖУРНАЛІСТИКИ

Кафедра теорії масової комунікації
Укладач кандидат історичних наук, доцент Вовк Т.А.
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Робоча навчальна програма
для студентів спеціальності „Видавнича справа і редагування”

Затверджено

На засіданні кафедри

Протокол №----------------

від „------ „---------------------2008 р.

Зав. кафедри

...............................................Різун В.В.
Директор інституту
.................................................Різун В.В.
КИЇВ-2008

Робоча навчальна програма з дисципліни „Історія України”


Укладач: кандидат історичних наук, доцент Вовк Т.А.
Лектор: кандидат історичних наук, доцент Вовк Т.А.
Викладач: кандидат історичних наук, доцент Вовк Т.А.

Погоджено
з науково-методичною комісією

„............”...............................2008 р


.........................................................

Вступ

Дисципліна „Історія України” є нормативним курсом, викладається на першому курсі в першому семестрі в обсязі 90 годин, з них лекцій – 36 год., семінарських 18 год., самостійної роботи 36 год.; форма підсумкового контролю – залік (2 кредити).Мета навчальної дисципліни:

1. Засвоєння уроків минулого та його критичне осмислення, об”єктивне оцінювання суспільно-історичних явищ та історичних особистостей.

2. Виховання державницької позиції та патріотизму.

3. Формування історичної свідомості, навичок наукового прогнозування майбутнього.

4. Використання набутих знань і навичок на практиці, в професійній діяльності.

Завдання навчальної дисципліни:

1. Дати студентам цілісне розуміння українського історичного процесу в контексті світової історії.

2. Забезпечити засвоєння студентами періодизації та закономірностей історичного розвитку, термінології та явищ, знання базових віх та концепцій історії України.

Предмет навчальної дисципліни: вивчення історичних процесів, що протікали на теренах України в сукупності відомих фактів

Вимоги до знань та умінь

За підсумками навчання студенти повинні:

- Знати і розуміти динаміку історичного процесу, орієнтуватися в контексті та подіях минулого у взаємозв”язку із сучасністю

- Бути обізнаними з новітніми науковими поглядами на ключові проблеми вітчизняної історії і вміти використовувати ці знання при оцінці подій, явищ та особистостей історичного процесу

- Вміти шукати, добирати, зіставляти й аналізувати факти, явища, події та постаті, критично їх оцінювати, використовуючи всі наявні ресурси інформації (бібліотечні та архівні фонди, музейні експозиції, поточну газетно-журнальну продукцію, мережу Інтернету тощо)

- Володіти науковою історичною термінологією, вміти характеризувати та оцінювати історичні постаті, явища, процеси

- Вміти застосовувати набуті знання на практиці, у професійній діяльності, готувати достовірні та об”єктивні матеріали на історичну тематику

- Виробити уміння навчатись і продовжувати навчання самостійноМісце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі спеціальності. Нормативна навчальна дисципліна „Історія України” є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр”, є базовою для вивчення всього циклу гуманітарних та соціально-економічних дисциплін

Система контролю знань та умови складання заліку.

Навчальна дисципліна „Історія України” оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Вона складається з 2 змістових модулів. Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100-бальною шкалоюФорми поточного контролю: оцінювання домашніх самостійних завдань, тестів та контрольних робіт виконаних студентами під час практичних занять.

Студент може отримати від 0 до 5 балів за усну відповідь і від 0 до3 балів за доповнення на практичних заняттях, від 0 до10 балів за виконання самостійних завдань, від 0 до 10 балів за модульно-рейтинговий контроль у формі тестів в кожному зі змістових модулів. Студенти протягом семестру повинні отримати за кожний змістовий модуль не менше 20 балів, що в сумі 40 балів надає право допуску до заліку.

Підсумковий контроль – 40 балів.

За результатами семестру студент отримує оцінку за 100-бальною системоюЗмістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

Залік

Разом

(підсумкова оцінка)Оцінка (бали)

30

30

40

100

Співвідношення складових у змістовому модуліЗмістовий модуль 1

30%

Усна відповідь та експрес-контроль 10%

Самостійна робота 10%

Модульно-рейтингова контрольна 10%
Змістовий модуль 2

30%

Усна відповідь та експрес-контроль 10%

Самостійна робота 10%

Модульно-рейтингова контрольна 10%
Підсумковий модуль ( Залік )

40%

Орієнтовні можливості студента щодо успішного складання заліку з дисципліниВиди робіт

Мінімальна сума балів за 1 і 2 змістові модулі

Максимальна сума балів за 1 і 2 змістові модулі

Мінімальна сума балів на заліку

Максимальна

сума балів на залікуРазом (підсумкова

мінімальна оцінка)Разом

(підсум


максим. оцінка)

Тестування на лекціях;

Усне опитування на семінарах;

Доповнення на семінарах;

Самостійна робота;

Контрольна робота


8
3

4
13


12

12
5

10
20


18

Разом

40

60

20

40

60

100

Схема оцінювання роботи студента на одному семінарському занятті:п/п


Критерії роботи

Максимальна кількість балів

1

Конспект джерел до семінарських занять

0 -1

2

Виступи на семінарських заняттях з основною доповіддю

0 -5

3

Доповнення

0 -3

4

Участь у дискусії

0 -3

5

Підведення підсумку, висновки

0 -2

6

Письмова самостійна робота

0 -5

7

Експрес-контроль:
Повна відповідь

0 -2

Неповна відповідь

0 -1

Незадовільна відповідь

0Самостійна робота студентів

Самостійна робота студентів є основним видом засвоєння навчального матеріалу у вільний від аудиторних занять час. Метою цієї форми навчання є вироблення у майбутніх спеціалістів навичок і вмінь працювати з літературою, вести пошукову роботу, знаходити стрижневі аспекти проблем, що потребують ґрунтовного засвоєння та осмислення, здатності формувати власну позицію щодо дискусійних ідей чи концепцій, аргументовано її доводити.

Предметом самостійної роботи студентів є опрацювання ними як окремих тем програми курсу, так і деяких розділів, підготовка доповідей і повідомлень, моніторинг висвітлення в українських ЗМІ історичної проблематики.

При контролі виконання завдань для самостійної роботи оцінюванню можуть підлягати опрацьовані теми загалом чи окремі питання; першоджерела, конспекти відповідей на питання, винесені на семінарські заняття тощо.

Перевірка рівня засвоєння студентами самостійно опрацьованого матеріалу здійснюється у вигляді тестів, модульно-рейтингової контрольної роботи та оцінюється в діапазоні від 0 до 10 балів.

Схема оцінювання самостійної роботи студента:
п/п


Критерії оцінювання самостійної роботи

Максимальна кількість балів

1

Глибоке розкриття проблеми, обґрунтування власної позиції

5

2

Ґрунтовне розкриття проблеми

4

3

Тема розкрита неповно

3

4

Компілятивна робота

2

5

Розкрито лише окремий аспект

1

6

Робота не зарахована

0

Критеріями оцінювання при виконанні письмових завдань можуть бути: • Повнота розкриття питання, цілісність, системність, логічна послідовність;

 • Вміння аналізувати, узагальнювати, робити висновки;

 • Використання комп”ютерних технологій, теле-фото матеріалів, схем, карт тощо;

 • Охайно і грамотно оформлена робота

Підсумковий контроль знань у формі заліку

До заліку допускаються студенти, які за сумою двох змістових модулів набрали не менше 40 балів.

Залікові завдання з курсу „Історія України” складаються з трьох частин. Перша і друга – підвищеної складності, що оцінюються у діапазоні від 0 до 15 балів; третє – середньої складності, оцінюється в діапазоні від 0 до 10 балів.

Критерії оцінювання окремих залікових завдань:

Студент, який дав повну відповідь на всі (або окремі) питання, додає у свій актив певну суму балів, яка додається до балів, які студент набрав за результатами поточного контролю.

До залікової відомості вноситься підсумковий рейтинговий бал, який переводиться в традиційну 4-бальну і літерну шкалу відповідно до шкали ECTS та виставляється у заліковій відомості та заліковій книжці (індивідуальному навчальному плані студента)


Навчально-тематичний план лекцій і семінарських занять


Змістовий модуль 1

Історія України до проголошення незалежності
Лекц.

Практ.

Самост. робота

Модульн. к/р

1

Вступ

2


2

Становлення і розвиток людського суспільства. Витоки українського народу

22
3

Київська Русь. Галицько-Волинська держава

2

2

2
4

Литовсько-польська доба української історії. Початки козаччини

22
5

Українська національна революція сер. ХУІІ ст. Українсько-гетьманська держава (1648 - кінець ХУІІІ ст.)

2

2

3
6

Українські землі під владою Російської та Австро-Угорської імперій (кінець ХУІІІ – поч. ХХ ст.)

2

2

3

1

7

Українська національна революція 1917-1921 рр.

2

2

3
8

Міжвоєнний період в історії українського народу

23
9

Україна в роки Другої світової війни

2

2

2
10

Соціально-економічне і політичне становище України в другій пол. ХХ ст. (1945-1985 рр.)

24Змістовий модуль 2. Історія незалежної України


11

Україна на переломі (1985-1991 рр.)

2
2
12

Особливості становлення та розбудови незалежної України

42
13

Державотворчі процеси в умовах незалежності

2

2

2
14

Соціально-економічний розвиток України

2

2

2
15

Зовнішня політика України

2

2

2
16

Національно-культурний розвиток України

2

2

2

1
Разом: 90

34

18

36

2

Тематично-змістовна частина курсу
Змістовий модуль 1.

Тема 1. Вступ

Лекція 1. Вступ. Предмет і завдання курсу. Періодизація історії України. Джерела вивчення української історії
Лекція 2. Становлення і розвиток людського суспільства. Витоки українського народу. Становлення і розвиток людського суспільства. Утворення землеробської і скотарської господарських зон. Формування державотворчих традицій. Витоки українського народу.

Завдання для самостійної роботи (2 год.)

1. Підготувати конспект питання: Походження праукраїнських племен, їх розселення, заняття, побут, вірування, суспільні відносини.

2. Проаналізувати як питання цієї теми висвітлюються в українських ЗМІ

Контрольні питання та завдання

1. Визначте особливості формування людського суспільства на українських теренах.

2. Коли завершився процес формування людини сучасного типу, якими були її здобутки

3. Розкрийте суть, значення і наслідки „неолітичної революції”

4. Визначте особливості землеробської і скотарської господарчих зон

5. Які фактори стимулювали формування державотворчих традицій у східних слов”ян

6. Коли почався процес формування праукраїнського етносу. Аргументуйте свою думку.

Терміни і поняття (знати й уміти правильно застосовувати): етногенез, асиміляція етнічна, топонім, гідронім, велике переселення народів, археологічна культура.

Проблемні теми для обговорення

Чи існувала трипільська цивілізація. Наведіть аргументи.Література [ 1, 2, 7, 11 ]
Тема 3. Київська Русь

Лекція 3. Київська Русь – держава українського народу. Концепції походження і передумови утворення Київської держави. Формування централізованої держави, основні етапи її розвитку. Головні напрямки внутрішньої та зовнішньої політики київських князів. Соціально-економічний і політичний розвиток Київської Русі.

Семінар 1. Галицько-Волинська держава.

 1. Початок роздробленості, утворення і розвиток князівств в українських землях.

 2. Утворення Галицько-Волинського князівства. Внутрішня і зовнішня політика Данила Галицького.

 3. Монгольська навала в українські землі та її наслідки.

 4. Занепад Галицько-Волинської держави, причини.

 5. Значення і роль Галицько-Волинської держави в історії України.

Завдання для самостійної роботи (2 год.)

1. Проаналізуйте походження і значення етнонімів „Русь” та ”Україна”.

2. Визначте умови розвитку та культурні здобутки українського народу в цей період

Контрольні питання та завдання

1. Яку роль відіграв Київ у державотворчих процесах східних слов”ян

2. Які племена стали історичним ядром Руської держави

3. Охарактеризуйте військову та реформаторську діяльність київських князів

4. Що зумовило розквіт держави за Володимира Великого та Ярослава Мудрого

5. Коли завершилося територіальне оформлення Київської держави, окресліть її кордони

6. Яке значення і наслідки мало запровадження християнства

7. Особливості правління Ярославичів і Володимира Мономаха

8. Причини занепаду держави

9. Визначте основні соціальні групи населення, їх становище в державі, права та обов”язки

10. Охарактеризуйте етнічний склад населення Київської Русі

11. В чому полягає історичне значення Київської держави. Які погляди існують на цю проблему в історичній літературі. Яку позицію ви вважаєте найбільш обґрунтованою і чому, наведіть аргументи

12. Коли і чому Київська Русь припинила своє існування як єдина держава. Які наслідки для східних слов”ян мала ця обставина

13. Розкрийте суть головних реформ Данила Галицького

14. В чому полягає історичне значення коронації Данила Галицького легатом Папи Римського

15. Чи була зруйнована Київська Русь і „давньоруська народність” монгольською навалою

16. Визначте відмінності розвитку українських та російських земель в умовах залежності від Орди

Проблемні теми для обговорення

Чи існувала „давньоруська народність”. Які точки зору на це питання мають українські історики. Обґрунтуйте свою позицію

Який народ і чому може вважати себе спадкоємцем історичної спадщини Київської Русі

Як наслідки монгольської навали трактуються російською історіографієюТерміни і поняття: варяги, візантійство, митрополія, дружина, боярин, воєвода, дуумвірат, монархія, опозиція, ярмо

Література [ 2, 3, 6, 7 ,9, 11, 26, 32]

Тема 4. Литовсько-польська доба української історії. Початки козаччини

Лекція 4. Розвиток українських земель у складі іноземних держав. Утворення Литовсько-Руської держави, становище українських земель у її складі. Польська експансія в українські землі в другій половині ХІУ-середині ХУІІ ст. Кревська унія 1385 р. Люблінська 1569 р. та Берестейська 1596 р. унії, їх значення для подальшої доля українського народу. Соціально-економічний і суспільно-політичний розвиток українських земель у ХІУ- перш. пол. ХУІІ ст.

Завдання для самостійної роботи ( 2 год.)

1. Виникнення козацтва

2. Утворення та розвиток Запорозької Січі, її політико-соціальний та військовий устрій

3. Боротьба українських козаків проти зовнішньої агресії, соціального і національного гніту наприкінці ХУІ- перш. пол. ХУІІ ст.

4. Визначте умови розвитку культури України ХІУ- середини ХУІІ ст. та її головні здобутки

Контрольні питання та завдання

1. Яку роль відіграло Кримське ханство в історії українського народу

2. Коли і чому в українських землях з”явились фільварки

3. Визначте причини та етапи закріпачення українських селян в Речі Посполитій

4. Чим було зумовлене поширення магдебурзького права в українських землях

5. Коли і як виникло реєстрове козацтво, яку роль воно відіграло в історії України

6. Назвіть напрямки діяльності гетьмана П.Конашевича-Сагайдачного та його здобутки

7. Яку роль відігравала українська еліта в суспільно-політичному житті кінця ХУІ- першої пол. ХУІІ ст.

8. Кого можна вважати першодрукарем України

Терміни і поняття: інкорпорація, експансія, волока, копа, латифундія, магістрат, привілей, васалітет, сюзеренітет, унія, фільварок, козак, кіш, ясир, бароко, гуманізм, ренесанс, реформація, ставропігія, єпархія, єзуїти

Проблемні теми для обговорення

Коли і як виникло українське козацтво, чим воно відрізнялось від російськогоЛітература [ 2,3, 7,10, 11,26,31, 32, 36.]
Тема 5. Українська національна революція сер. ХУІІ ст. Українсько-гетьманська держава (1648- кінець ХУІІІ ст.)

Лекція 5. Українська національна революція сер. ХУІІ ст. Україна напередодні визвольної війни: причини, характер, рушійні сили, періодизація. Початок національно-визвольної війни, воєнні дії у 1648-1653 рр. Переяславська рада. Укладення українсько-московського договору та його реалізація у 1654-1657 рр. Доба „Руїни”. Україна в системі міжнародних відносин у другій пол. ХУІІ ст.

Семінар 2. Українсько-гетьманська держава (1648- кінець ХУІІІ ст.)

 1. Утворення Української гетьманської держави: кордони, політичний та адміністративно-територіальний устрій, головні напрямки внутрішньої і зовнішньої політики в другій пол. ХУІІ ст.

 2. Українська держава за гетьманування І. Мазепи.

 3. Посилення наступу російського царизму на автономний устрій України Гетьман К.Розумовський, його діяльність. Остаточна ліквідація гетьманства та решток автономного устрою

 4. Скасування козацького устрою на Слобожанщині

5. Знищення Запорозької Січі, доля українського козацтва

Завдання для самостійної роботи (3 год.)

1. Визначте причини кризи української державності у другій пол. ХУІІ ст. і розчленування України на Лівобережну і Правобережну

2. Охарактеризуйте головні напрямки діяльності українських гетьманів др. пол. ХУІІ ст., результати боротьби, причини поразки

3. Дайте оцінку діяльності Пилипа Орлика та першої української Конституції

4. Визначте умови розвитку української культури та її головні здобутки у другій половині ХУІІ-ХУІІІ ст.

Контрольні питання та завдання

1. Назвіть союзників українців у визвольній війні, поясніть їхні цілі та мотиви

2. Які з міжнародних угод, укладених європейськими державами у другій пол. ХУІІ ст., мали вирішальне значення для козацької держави.

3. З”ясуйте причини успіхів та невдач антипольської коаліції, створеної Б.Хмельницьким у 1656 р.

4. Чому союз з московським царем був фатальною помилкою і позбавляв Україну політичної перспективи

5. Порівняйте рівень розвитку України та Московської держави у ХУІІ ст.

6. Коли, як і чому було підпорядковано українську церкву московському патріархові

7. Як вплинули події Північної війни на Україну

8. Чому гетьман Мазепа зазнав поразки. Проаналізуйте роль гетьмана І.Мазепи в історії України

9. Чим було зумовлено розробку Конституції П.Орликом, як склалась її доля

10. Коли і як було завойовано Кримське ханство Росією, яку роль відіграли в цьому українські козаки, якими були наслідки для України

11. Визначте особливості заселення і розвитку Південної України

12. Як вплинули розподіли Польщі на українські землі

13. Чи актуальна тема зрадництва в сучасній українській політиці, якщо так, то у зв”язку з якими подіями. Наведіть приклади

14. Прокоментуйте як питання теми висвітлюються в українських і російських ЗМІ

Терміни і поняття: Військо Запорозьке, Хмельниччина, „Руїна”, мазепинці, конституція

Проблемні теми для обговорення

Чи можливою була перемога українського народу у національно-визвольній війні. Аргументуйте свою позицію

Проаналізуйте та обґрунтуйте правомірність зміни політичного курсу гетьманом І. Мазепою.

Кого називали мазепинцями у ХУІІІ ст. і зараз. Який смисл вкладався у це слово тоді і зараз.

Наближається 300-ліття подій під Полтавою. Чи потрібно відзначати цю подію українцям, як.

Чому Росія виступає проти відзначення Україною ювілею битви під КонотопомЛітература [ 2,3,4,6,8,9, 10,11, 13, 26, 31, 36 ]
Тема 6. Українські землі під владою Російської та Австро-Угорської імперій

Лекція 6. Українські землі під владою двох імперій. Суспільно-політичне та економічне становище України. Національне відродження. Реформи та їх вплив на українські землі

Семінар 3. Українські землі під владою Російської та Австро-Угорської імперій

1. Національне суспільно-політичне життя в Україні у другій пол. ХІХ ст.

2. Національний рух в другій пол. ХІХ ст.

3. Політизація національного життя в Україні на поч. ХХ ст.

4. Україна в роки Першої світової війни

Завдання для самостійної роботи (3 год.)

Дослідіть і порівняйте успіхи і втрати українського національного руху на теренах Російської та Австро-Угорської імперій.

Визначте умови розвитку і порівняйте культурні здобутки українців в обох імперіях.

Який вплив мав Тарас Шевченко на українське життя в др. пол. ХІХ ст. і сьогодні.Контрольні питання та завдання

Коли в Україні з”явилися перші монополії. Назвіть їх.

Хто і чому назвав Західну України українським П”ємонтом

Коли були утворені перші українські політичні партії в Австро-Угорщині та Росії, чим вони відрізнялися

Яку роль відігравала церква в національному житті українців у складі Австро-Угорщини та Російської імперій

Визначте особливості столипінської аграрної реформи в Україні.

Охарактеризуйте столипінський політичний режим в Україні

Якими були національні здобутки українців у першій російській революції. Поясніть причини їх обмеженого характеру

Складіть політичний портрет А.Шептицького, визначте його роль у піднесенні національної свідомості українців Західної України

Чи добилися українці вирішення своїх вимог в Державній думі Росії, чому

Яке місце посідали українські землі у планах воюючих сторін

Якими були результати і наслідки Першої світової війни для України

Які заходи вживали російські та австро-угорські власті для знищення українства під час війни

Проблемні теми для обговорення

Питання української мови в українських землях, спроби його вирішення та вплив на розвиток національного руху в обох імперіях

Чому питання незалежності України не мало широкої підтримки серед українців у Російській імперії

Терміни і поняття: промисловий переворот, сепаратизм, „весна народів”, партія, політична програма, національна ідея, представницькі органи, радикалізм, політична реакція, анархізм, інтернування

Література [ 2,3,4,5,6,8,9, 10, 11,14, 15,17,18,27, 34, 36]
Тема 7. Українська національна революція 1917-1921 рр.

Лекція 7. Українська національна революція 1917-1921 рр. Центральна Рада: становлення національної державності. Українська Держава гетьмана Павла Скоропадського

Семінар 4. Українська національна революція 1917-1921 рр.

1. Утвердження Директорії УНР. Політичний курс та соціально-економічні заходи УНР

2. Більшовицька агресія проти Директорії УНР. Політика „воєнного комунізму” в Україні

3. Національно-визвольна боротьба на західноукраїнських землях. Акт злуки УНР і ЗУНР. Проблеми відносин УНР і ЗУНР

4. Денікінський режим в Україні.

5. Утвердження радянської влади в УкраїніЗавдання для самостійної роботи (3 год.)

Складіть політичні портрети лідерів українських революційних подій: В.Винниченка, С.Петлюри, М.Грушевського, П.Скоропадського (на вибір).

Що означає вираз „петлюрівщина”, які політичні сили і з якої нагоди вживають його в українських та російських ЗМІ

Контрольні питання та завдання

1. Визначить головні причини поразки української революції, їх наслідки

2. Як встановлювалась радянська влада в Україні

3. Політика „воєнного комунізму” в Україні, її головні напрямки, результати

4. Проаналізуйте причини, умови та наслідки Брестського миру для України

5. Якою була соціально-економічна політика усіх українських урядів протягом революції, порівняйте

6. Якою була соціальна база Директорії, в чому полягають її помилки

7. Аграрне питання і селянський повстанський рух в УкраїніПроблемні теми для обговорення

Чи можливою була перемога українців у національно-визвольній боротьбі

Чи потрібен в Україні пам”ятник С.Петлюрі

Терміни і поняття: автономія, демократія, суверенітет, петлюрівщина, „диво над Віслою”, отаманщина, контрибуція, парцеляція, реквізиція, універсал, націоналізм, терор

Література [ 2,4,5,6,8,914,16,17,18,34,35,36]
Тема 8. Міжвоєнний період в історії українського народу

Лекція 8. Міжвоєнна Україна під владою тоталітарної системи. Українські землі в умовах встановлення комуністичного режиму та утворення СРСР. Національна політика більшовиків в Україні. Трагедія соціалістичної модернізації

Завдання для самостійної роботи (3 год.)

1. Український визвольний рух на західноукраїнських землях у 20-30-ті роки. Діяльність УВО та ОУН. Складіть політичний портрет С.Бандери

2. Які питання цього періоду української історії найбільш активно досліджуються українськими ЗМІ

Контрольні питання та завдання

Нова економічна політика в Україні: причини, суть, особливості впровадження

Формальний і реальний статус УРСР у складі СРСР. Наслідки входження України до складу СРСР

Причини, форма і зміст українізації

Здобутки і втрати української культури у 20-30-ті рр.

Причини, мета та наслідки (економічні, соціальні та демографічні) голодоморів 1921, 1932-33 рр.

Доля української церкви та її майна

Проблемні теми для обговорення

Чому геноцид голодом був скерований головним чином проти українцівТерміни і поняття: воєнний комунізм, диктатура, неп, суверенітет, українізація, унітарна держава, федерація, автономізація, національний район, геноцид, етноцид, автокефалія, авторитаризм, централізм, державна мова, дискримінація, пацифікація, конфесія, тоталітарна держава, розкуркулення, сталінізм, шовінізм, націоналізм, русифікація

Література [ 2,4,5,8,9,10,14,17,19,20,28,29,34,36 ]
Тема 9. Україна в роки Другої світової війни

Лекція 9.Україна в роки Другої світової війни. Українські землі на першому етапі війни у вересні 1939- червні 1941 рр. Плани ОУН щодо відродження Української Держави та спроба їх реалізації. Акт 30 червня 1941 р. Битва за Україну. Внесок українського народу у перемогу над Німеччиною. Втрати українців у Другій світовій війні.

Семінар 5 . Встановлення нацистського окупаційного режиму та народний опір йому

1. Радянський партизанський рух і комуністичне підпілля

2. Боротьба ОУН і УПА проти гітлерівського і сталінського режимів за відродження Української незалежної держави.

Завдання для самостійної роботи (2 год.)

1. Відвідайте київський музей Великої Вітчизняної війни і визначте, чи відповідає концепція його експозицій сучасним науковим знанням про ці події

2. Проаналізуйте стан висвітлення проблем Другої світової війни в українських ЗМІ

3. Складіть політичні портрети А.Мельника, С.Бандери, Р.Шухевича ( на вибір)


Контрольні питання та завдання

Пакт Молотова-Рібентропа та його значення для українців

Україна в планах воюючих сторін

Причини поразок радянських військ у початковий період війни на теренах України

Як відбувалось відновлення радянської влади в Україні

Яку ціну заплатив український народ за перемогу над Німеччиною. Чим пояснити надзвичайно високі втрати

Як було вирішено українське питання в ході і після розгрому Німеччини

Якими були геополітичні наслідки Другої світової війни для України

Визначте політичні, економічні, соціальні і демографічні наслідки війни для українського народу

Визначте причини, характер і наслідки радянізації Західної України

Чому Верховна рада України і досі не визнала права учасників ОУН.-УПА

Чому сучасні російські політики вважають приєднання західноукраїнських земель до УРСР помилкоюПроблемні теми для обговорення

Чи можливим було відновлення незалежної України під час Другої світової війни, за яких умов

Що означає термін „Велика Вітчизняна війна” для України, чи дорівнює він терміну „Друга світова війна”

Терміни і поняття: геополітика, „Велика Вітчизняна війна”, „Друга світова війна”, радянізація, фашизм, нацизм

Література [ 2,4,5,8,9, 10,17,30, 34,36 ]

Тема 10. Соціально-економічне і політичне становище України в др. пол. ХХ ст.

Лекція 10. Від десталінізації до неосталінізму (середина 1950-х – перша половина 1980-х рр.). Десятиліття контрольованого лібералізму. Поглиблення системної кризи тоталітарного режиму у другій половині 1960-х – середині 1980-х рр. Дисидентський рух.

Завдання для самостійної роботи (4 год.)

1. Визначте особливості розвитку України в роки повоєнної відбудови, причини, масштаби і наслідки голодомору 1946 р.

2. Охарактеризуйте особливості культурного розвитку у повоєнний період

3. Складіть політичні портрети П.Шелеста та В.Щербицького

4. Проаналізуйте спроби українських ЗМІ дати оцінку радянському періоду нашої історії

Контрольні питання та завдання

Особливості соціальної політики у період відбудови

Характерні риси та особливості розвитку України в умовах десталінізації

Визначте причини передачі Кримської області до складу України

В чому проявилось поглиблення системної кризи тоталітарного режиму у 60-80-ті рр.

Повоєнна русифікація: причини, етапи, наслідки

Визначте основні напрямки дисидентського руху та їх представників

Чим пояснити непримиренну боротьбу влади з українською інтелігенцією

Як вплинула діяльність тоталітарного режиму на екологію України

В чому полягають причини початку депопуляції в Україні у повоєнний часПроблемні теми для обговорення

Чи потрібен суд над компартією СРСР

Якою мірою вдалося перетворити українців на „радянський народ”

Терміни і поняття: десталінізація, неосталіназм, реставрація політична, „холодна війна”, „відлига”, волюнтаризм, децентралізація, дискримінація, депортація, шістдесятники, дисидент, утопія, фетиш, конформізм, консерватизм, стагнація, „застій”.

Література [ 2,4,5,8,10,17,21,31,34,36 ]

Змістовий модуль 2.

Історія незалежної України
Тема 11. Україна на переломі (1985-1991 рр.)

Лекція 11. Україна на переломі (1985-1991 рр.). Горбачовська „перебудова” в українському контексті. Зростання національної свідомості. Від Декларації про державний суверенітет України до референдуму щодо її незалежності.

Завдання для самостійної роботи (2 год.)

Особливості розвитку національно-визвольного руху в Україні.

Утворення опозиційних громадських організацій, партій, їх діяльність та лідери (конспект)

Контрольні питання та завдання

Чорнобильська трагедія: причини та наслідки

Які суспільні сили очолили перебудову в країні

В чому проявився суперечливий характер культурного життя республікиПроблемні теми для обговорення

Чому перебудова закінчилась розвалом СРСР

Чому багатопартійна система республіки виявилась неефективною

Терміни і поняття: „перебудова”, прискорення, гласність, демократизація, трансформація

Література [ 2,4,5,8,10,12 ]
Тема 12. Особливості становлення та розбудови незалежної України

Лекція 12. Особливості становлення та розбудови незалежної України. Стартові умови. Завдання й труднощі перехідного періоду. Перші кроки незалежної України за президента Л. Кравчука: здобутки та втрати.

Лекція 13. Державотворчі процеси в 1994-2004 рр. за президентства Л.Кучми. Президентські вибори 2004 р. „Помаранчева революція”. Президентство В.Ющенка

Завдання для самостійної роботи ( 2 год.)

Складіть політичні портрети Л.Кравчука, Л.Кучми, В.Ющенка, А.Яценюка (на вибір)

Дайте характеристику сучасної моделі державотворення в Україні і визначте її особливості

Контрольні питання та завдання

Особливості демократичних процесів в Україні наприкінці ХХ - на початку ХХІ ст.

Здобутки і втрати „помаранчевої” команди

Причини протистояння гілок влади на сучасному етапіПроблемні теми для обговорення

Національна еліта: походження, склад і потенціал

Перспективи розвитку української держави

Терміни і поняття: криза політична, легітимність, приватизація, політична система, кучмізм

Література [ 2,4,5,8,10,12 ]

Тема 13. Державотворчі процеси в умовах незалежності

Лекція 14. Державотворчі процеси в умовах незалежності. Формування трьох основних гілок влади та їхня взаємодія на сучасному етапі. Становлення державних владних структур. Формування багатопартійної системи

Семінар 6. Державотворчі процеси в умовах незалежності

1. Реформування партійно-радянської системи управління та утвердження політичної демократії

2. Конституційний процес, особливості на сучасному етапі

3. Особливості громадсько-політичного життя українського суспільства

4. Формування багатопартійної системи: розстановка сил та характерні риси

Завдання для самостійної роботи ( 2 год.)

Охарактеризуйте сучасну модель державотворення

Визначте ідейно-теоретичні засади партій лівого та правого спрямування

Контрольні питання та завдання

Що передбачає ”нульовий варіант” набуття громадянства

В чому полягають головна спрямованість і зміст трансформаційного процесу в Україні

Які політичні партії на останніх виборах до Верховної Ради подолали прохідний рубіж

Що таке громадянське суспільство

Яке значення для демократизації суспільства має діяльність громадських організаційПроблемні теми для обговорення

Політичні перспективи сучасних українських партійТерміни і поняття: громадянське суспільство, парламентаризм, політична боротьба, холдінг, корупція

Література [ 2,4,5,8,10,12 ]

Тема 14. Соціально-економічний розвиток України

Лекція 15. Соціально-економічний розвиток України. Передумови та вибір стратегії економічного реформування. Сучасний стан, проблеми і перспективи української промисловості. Аграрна політика та реформування аграрно-промислового комплексу

Семінар 7. Соціально-економічний розвиток України

1. Передумови та вибір стратегії економічного реформування

2. Сучасний стан, проблеми і перспективи української промисловості

3. Аграрна політика та реформування аграрно-промислового комплексуЗавдання для самостійної роботи ( 2 год.)

Визначте головні зміни в системі економічних відносин, що відбулися за час незалежності, особливості приватизації в Україні

Як оцінюють українські ЗМІ стан соціально-економічного розвитку країни

Контрольні питання та завдання

В чому полягає специфіка економічного реформування в Україні

Дайте характеристику етапів економічного реформування

Визначте головні зміни в системі економічних відносин, що відбулися за часи незалежності

Назвіть основні проблеми в соціально-економічному житті України на сучасному етапі

Визначте особливості реалізації ринкових реформ

Чим пояснити диспропорції у розвитку промисловості на сучасному етапі

Приватизація та роздержавлення: здобутки і прорахунки

Стан і перспективи розвитку малого та середнього підприємництва

Які системні зміни відбулися в аграрному секторіПроблемні теми для обговорення

Причини появи тіньового сектору в економіці України. Як він впливає на загальний стан економічного розвиткуТерміни і поняття: інфляція, інфраструктура, кон”юнктура, маргіналізація, міграція, модернізація, приватизація, роздержавлення, реприватизація, рейдерство

Література [ 2,4,5,8,10,12 ]
Тема 15. Зовнішня політика України

Лекція 16. Зовнішня політика України. Засади зовнішньої політики в умовах нового світового порядку. Європейський вектор зовнішньополітичного курсу

Україна та СНДСемінар 8. Зовнішня політика України

1. Засади зовнішньої політики в умовах нового світового порядку.

2. Європейський вектор зовнішньополітичного курсу

3. Україна та СНД: політичні та економічні взаємовпливиЗавдання для самостійної роботи ( 2 год.)

Вимоги та критерії для вступу в ЄС і НАТО щодо України, стан їх вирішення

Проблема кордонів України та стан її розв”язання на сучасному етапі

Як були розв”язані спірні питання статусу Криму, Севастополя та поділу Чорноморського флоту

Зовнішня політика України в дзеркалі ЗМІ

Контрольні питання та завдання

Головні засади зовнішньої політики України

Які наукові концепції є щодо моделі сучасного світового устрою

Які головні ідеї закладено в „Угоду про створення СНД”

З якою метою створено ГУАМ і які держави входять до складу організації

Принципи діяльності Ради Європи

Як змінилась діяльність України в ООН після здобуття незалежності

Чому концепція нейтралітету в умовах глобалізації виявилась нереальною для України

Визначте та обґрунтуйте головні вектори зовнішньої політики

Проаналізуйте альтернативні варіанти геополітичної орієнтації України Обґрунтувати доцільність західного або східного напрямку зовнішньої політики

Чому стратегічні питання зовнішньої політики не вирішені й на-сьогодні

Як геополітичне становище України впливає на розвиток міжнародних стосунків у світі

Чому Росія виступає проти ПДЧ та вступу України до НАТО

Проблемні теми для обговорення

Перспективи розвитку україно-російських відносинТерміни і поняття: імідж, космополітизм, багатовекторність, інтеграція, НАТО, Організація Об”єднаних Націй (ООН), Рада Європи, Співдружність Незалежних Держав (СНД), ГУАМ

Література [ 2,4,5,8,10,12 ]
Тема 16. Національно-культурний розвиток України

Лекція 17. Національно-культурне відродження на сучасному етапі. Засади державної етнополітики. Проблема легітимності Автономної Республіки Крим. Політико-правова та соціально-культурна адаптація депортованих народів

Семінар 9. Національно-культурний розвиток України

1. Формування моделі української нації в умовах незалежності

2. Основні засади державної етнополітики. Політико-правовий статус національних меншин

3. Проблема розвитку української мови та книгодрукування на сучасному етапі

4. Релігійне життя України за умов незалежності

Завдання для самостійної роботи (2 год.)

Культурні процеси в Україні: тенденції розвитку та здобутки

Як проблеми теми висвітлюють українські та російські ЗМІ

Контрольні питання та завдання

Визначте головні проблеми в релігійному житті країни

Роль української діаспори у розбудові України

Проблемні теми для обговорення

Чи сформовано в Україні громадянське суспільство

Чи стали українці політичною нацією

Терміни і поняття: нація, плюралізм, популізм, правова держава, толерантність, глобалізація

Література [ 2,4,5,8,10,12 ]


Підсумковий модульний контроль

Орієнтовні питання 1. Особливості становлення і розвитку людського суспільства на українських землях

 2. Трипільська культура. Скотарі степу.

 3. Скіфи

 4. Політичне, господарське і духовне життя античних міст в Північному Причорномор”ї

 5. Витоки українського народу

 6. Концепції утворення Київської Русі. Основні етапи її розвитку

 7. Військова та реформаторська діяльність київських князів. Володимир Великий та Ярослав Мудрий

 8. Запровадження християнства як державної релігії

 9. Київська Русь за наступників Ярослава Мудрого. Правління Ярославичів. Володимир Мономах.

 10. Роздробленість Київської Русі. Галицько-Волинська держава за Данила Галицького

 11. Монгольська навала в українські землі та її наслідки

 12. Культура Київської Русі та Галицько-Волинської держави

 13. Українські землі у складі Великого князівства Литовського і Речі Посполитої

 14. Культурне й церковне життя у другій половині ХІУ- першій половині ХУІІ ст.

 15. Українське козацтво. Запорозька Січ

 16. Національно-визвольна боротьба українського козацтва кінця ХУІ- першої пол. ХУІІ ст.

 17. Гетьман П.Конашевич-Сагайдачний, його політична, військова і просвітницька діяльність

 18. Національно-визвольна війна українського народу під проводом Богдана Хмельницького

 19. Руїна

 20. Гетьманщина у ХУІІІ ст. Іван Мазепа, Пилип Орлик

 21. Наступ царизму на автономію України, скасування гетьманського устрою, знищення Січі

 22. Поділи Польщі і доля українських земель

 23. Розвиток культури України у др. пол. ХУІІ-ХУІІІ ст.

 24. Суспільно-політичний рух в українських землях у ХІХ ст., його особливості. Кирило-Мефодіївське братство. Т.Шевченко

 25. Українське національне відродження в західноукраїнських землях. „Руська трійця”.

 26. Національно-визвольний рух на західноукраїнських землях під час революції 1848-1849 рр., його наслідки та значення

 27. Соціально-економічний розвиток Наддніпрянської України в другій пол. ХІХ ст. Реформи, їх значення та наслідки

 28. Суспільно-політичний рух Наддніпрянської України у другій половині ХІХ ст., його досягнення та втрати. Громади, М. Драгоманов. Братство тарасівців

 29. Західноукраїнські землі у складі Австро-Угорської імперії. Соціально-економічний та суспільно-політичний розвиток у др. пол. ХІХ ст. Створення і діяльність політичних партій

 30. Розвиток культури українського народу у ХІХ ст.

 31. Суспільно-політичний і національний рух в Україні на початку ХХ ст.

 32. Утворення Центральної Ради, її склад, політична програма, діяльність, причини падіння

 33. Українська держава гетьмана Павла Скоропадського, внутрішня і зовнішня політика

 34. Утворення Директорії, політичний курс. С Петлюра

 35. Проголошення ЗУНР. Злука УНР і ЗУНР

 36. Утвердження радянської влади в Україні, політика у 1919 р.

 37. Україна в умовах НЕПу. Причини і масштаби голоду 1921-1922 рр.

 38. Утворення СРСР. Статус УРСР у його складі

 39. Культура і духовне життя в роки непу

 40. Сталінська індустріалізація в УРСР, її результати і наслідки

 41. Колективізація сільського господарства. Голодомор 1932-33 рр., сучасні оцінки цих подій

 42. Стан культури України у 30-ті рр.

 43. Український визвольний рух в у Західній Україні в міжвоєнний період. УВО, ОУН.

 44. Друга світова війна і Україна

 45. Проблеми післявоєнної відбудови, радянізація Західної України

 46. Відлига і десталінізація в Україні, спроба реформ, русифікація, шістдесятники

 47. Застій, посилення реакції, поглиблення системної кризи. В.Щербицький

 48. Особливості перебудови України, початок національного відродження, становлення багатопартійності

 49. Проголошення незалежності України. Референдум 1 грудня 1991 р. вибори Президента України

 50. Початок державотворення. Л.Кравчук

 51. Державотворчі процеси в Україні в 1991-2008 рр.

 52. Помаранчева революція

 53. Сучасний стан і проблеми української економіки

 54. Етносоціальні процеси та рівень життя населення України

 55. Зовнішня політика та міжнародні зв”язки України

 56. Релігійне життя

 57. Розвиток української культури


Рекомендована література

Основна

1. Баран В.Д., Баран Я.В. Історичні витоки українського народу – К., 2005

2. Бойко О. Історія України - К., 2007

3. Борисенко В. Курс української історії. З найдавніших часів до ХХ ст. - К. , 1998

4. Вілсон Е. Українці: несподівана нація – К., 2004

5. Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної української нації ХІХ-ХХ ст. - К., 2000

6. Грушевський М. Ілюстрована історія України – К., 1993

7. Залізняк Л. Походження українського народу – К., 1996

8. Лановик Б.Д, Лазарович М.В. Історія України. Навчальний посібник - К, 2007

9. Полонська-Василенко Н. Історія України. В 2-х томах - К., 2002

10. Попович М. Нарис історії культури України – К. 2001

11. Яковенко Н. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України – К. 2008Додаткова

12. Абетка української політики. Довідник. – К., 2008

13. Апанович О. Гетьмани України і кошові отамани Запорізької Січі. – К., 1991

14. Великий Українець: матеріали з життя і діяльності М.Грушевського. – К., 1992

15. Верстюк, В, Дзюба О., Репринцев В. Україна від найдавніших часів до сьогодення. Хронологічний довідник – К., 2005

16. Винниченко В. Відродження нації. У 3 ч. – К., 1990.

17. Гунчак Т. Україна: перша половина ХХ ст.. – К., 1993.

18. Донцов Д. Історія розвитку української державної ідеї. – К., 1991

19. Голод 1921-1923 років в Україні. Зб. документів і матеріалів. – К., 1993.

20. Голод 1932-1933 років на Україні: очима істориків, мовою документів. – К., 1993.

21. Голод в Україні 1946-1947: документи і матеріали. – К., Нью-Йорк, 1996.

22. Енциклопедія сучасної України. – К., 2001.

23. Енциклопедія українознавства. У 8-ми т. - К., 1995

24. Етнічний довідник. Національні меншини в Україні – К., 1996

25. Котляр М., Кульчицький С. Довідник з історії України – К., 1996

26. Історія української культури. У п”яти томах – К., 2001-2005

27. Кирило-Мефодіївське товариство. У 3-х т. – К, 1990

28. Колективізація і голод на Україні (1929-1933). Зб. Док. і матеріалів. – К, 1993

29.Конквест Р. Жнива скорботи. Радянська колективізація і голодомор. – К., 1993

30. Кучер В. ОУН-УПА в боротьбі за незалежну Україну – К., 2000

31.Національні процеси в Україні: історія і сучасність. Документи і матеріали. У 2 ч. – К., 1997

32. Півторак Г. Походження українців, росіян, білорусів та їхніх мов: міфи і правда про трьох братів слов”янських зі спільної колиски – К., 2001

33. Підкова І., Шуст Р. Довідник з історії України – Львів, 2003

34.Україна у ХХ ст. (1900-2000). Зб. док. і матеріалів – К., 200035. Українська Центральна Рада. Документи і матеріали. У 2 т. – К., 1996-1997

36. Українське державотворення. Словник-довідник. К., 1997


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка