Програма для студентів спеціальності 6030301 журналістика ЗатвердженоСкачати 434.98 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації13.04.2016
Розмір434.98 Kb.
  1   2   3


Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Інститут журналістики


Кафедра історії журналістики
Укладач: к. філол. н., доц. Боярська Л.В.

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА І ФОЛЬКЛОР:
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
для студентів спеціальності 6030301 – журналістика

Затверджено

на засіданні кафедриПротокол № __

від „____” _______ 2008 р.

Зав. кафедри

______ проф. Сидоренко Н.М.
Директор інституту

___________проф. Різун В.В.

КИЇВ – 2008
Робоча навчальна програма з дисципліни “Українська література”.
Укладач: к. філол. н., Боярська Любов Василівна

Лектор: к.філол.н., Боярська Л.В.

Викладач: викл. Коваль В.М.

Погоджено

з науково-методичною комісією

«____» ______________ 2008 р.
___________________________

Підпис голови НМК факультету/ інституту

Вступ


Дисципліна “Українська література” є нормативною навчальною дисципліною циклу гуманітарних та соціально-економічних дисциплін. Викладається на І курсі в 1 та 2 семестрах в обсязі 6 кредитів, з них у першому семестрі аудиторних занять 118 годин, в тому числі лекцій 36 год., практичних 18 год., самостійна робота 64 год. Форма підсумкового контролю: в 1-му семестрі – підсумкова контрольна робота, в 2-му семестрі – іспит.
Мета і завдання навчальної дисципліни:

 • Вивчити історію української літератури (від давньої до сучасної), розширивши принципи історико-літературного дослідження, здійснюючи аналіз літературного процесу з урахуванням єдності біографії письменника і його світогляду, художнього методу та суспільного смислу і значення його творів;

 • Визначити вплив української літератури на духовний розвиток суспільства впродовж століть;

 • Визначити основну проблематику української літератури на різних етапах її розвитку;

 • Вивчити основні художні напрями та течії української літератури та зв’язок її з європейським літературним процесом.

Предмет навчальної дисципліни:

Літературний процес (від давньої літератури до літератури ХХ ст.). Найвизначніші програмні твори української літератури вказаного періоду.Вимоги до знань та вмінь:

Студенти повинні знати:


 • основні етапи розвитку української літератури за всю історію її розвитку;

 • творчий шлях письменників, їх внесок у розвиток української літератури;

 • основні художні методи, напрями, школи української літератури;

 • основні принципи аналізу художнього тексту.

Студенти повинні вміти:

 • розрізняти художні методи і стилі;

 • визначати основні художні ознаки творчого методу;

 • аналізувати художній текст;

 • розглядати художній твір в контексті світової літератури та філософії.

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі спеціальності. Нормативна навчальна дисципліна «Українська література» є складовою циклі професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» і пов’язана з дисциплінами «Фольклор», «Історія мистецтва», «Країнознавство».

Система поточного, модульного та підсумкового контролю з навчальної дисципліни. Навчальна дисципліна “Українська література” оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100-бальною шкалою (в кожному семестрі окремо). У першому семестрі дисципліна складається з двох змістових модулів.

Форми поточного контролю: оцінювання домашніх самостійних завдань; тестів та контрольних робіт, виконаних студентами під час практичних занять.

Модульний контроль: контрольний тест (за перший модуль), підсумкова контрольна робота (за другий модуль).

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100-бальною

системою. За перший змістовий модуль студент може набрати максимально 40 балів, за другий ЗМ – 30 балів.

Підсумковою формою контролю у першому семестрі є підсумкова семестрова контрольна робота, яка оцінюється максимально в 30 балів.
Форми поточного контролю

- усна відповідь, домашня письмова робота – 5 балів;

 • контрольний тест (за перший модуль) – 20 балів;

 • підготовка реферату – 5 балів;

 • підсумкова контрольна робота – 30 балів.КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ.
Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою. Оцінювання за формами контролю:
Поточний контроль

Тип виконаного завдання

Максимальна к-сть балів за кожне виконане завдання

Максимальна к-сть балів, яку може набрати студент за ЗМ1

Максимальна к-сть балів, яку може набрати студент за ЗМ2

Максимальна к-сть балів, яку може набрати студент за

1-й семестр

усна відповідь

5


20

(5*4 практ.)

15

(5*3 практ.)

35

контрольний тест

20

20
20

реферат

5
15

(5*3 реферат.)

15

підсумкова контрольна робота

3030

Разом
40

30

100Тип виконаного завдання

Максимальна к-сть балів за кожне виконане завдання

Мінімальна к-сть балів, яку може набрати студент за ЗМ1

Мінімальна к-сть балів, яку може набрати студент за ЗМ2

Мінімальна к-сть балів, яку необхідно набрати за 1-й семестр

усна відповідь

5


10

(2, 5*4 практ.)

10

(3*2 практ.+4*1 практ.)

20

контрольний тест

20

10
10

реферат

5
10

(5*2реферат.)

10

підсумкова контрольна робота

3020

Разом
20

20

60

Мінімальний пропусковий бал – 60.

Студенти, які за перший семестр набрали менше 60 балів, будуть не допущені до іспиту в другому семестрі. Студенти, які за перший семестр набрали від 75 до 100 балів, на іспиті відповідають лише на питання з 2 семестру.

Система отримання балів накопичувальна.


При цьому, кількість балів відповідає оцінці:

1-34 – «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни;

35-59 – «незадовільно» з можливістю повторного складання;

60-64 – «задовільно» («достатньо») ;

65-74 – «задовільно»;

75 - 84 – «добре»;

85 - 89 – «добре» («дуже добре»);

90 - 100 – «відмінно».

Шкала відповідності

За 100-бальною шкалою

Оцінка за національною шкалою

90 – 100

5

Відмінно

зараховано

85 – 89

4

Добре

75 – 84

65 – 74

3

Задовільно

60 – 64

35 – 59

2

Незадовільно

не зараховано

1 – 34

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ


лекції

Назва лекції

Кількість годин

лекції

Семінари/ лаборат., практичні

Самост. Робота

Інші форми контр.

Змістовий модуль 1

1

Тема 1. Давня українська література.

Періодизація української літератури. Перекладна література.2

22

Оригінальна література Київської Русі. Літописи. Ораторська проза.

2
4

Рефер.

3

Оригінальна література. “Велесова книга” – художня історія народу.

2
4

Рефер.

4

“Києво-Печерський патерик” – видатна пам’ятка національної агіографії.

2
4

Рефер.

5

Нова ренесансна хвиля в українському письменстві.

2

26

Література 16-17 ст.

2
4
7

Література 18 ст. Бароко. Г.Сковорода.

2

2

4
8

Тема 2. Нова українська література.

Бурлеск і травестія в українській літературі ХІХ ст.2
4
9

Романтизм в українській літературі ХІХ ст.

2
4
10

Шевченків міф України.

2

2

4
Модульний контроль ( контрольний тест)
2Змістовий модуль 2

11

Етнографічна та натуральна школа в українській літературі ХІХ ст. Народницький канон в літературі ХІХ ст.

2
4

Консп.

12-13

Літературно-художні пошуки І.Франка. Літературно-критична діяльність І.Франка.

4

2

8

Консп.

14

Феміністичний дискурс в літературі ХІХ ст. О.Кобилянська, Н.Кобринська, О.Пчілка.

2
4
15

Модернізм в літературі ХІХ ст. Нове трактування класичних сюжетів (драматургія Лесі Українки).

2

2

4
16

Модернізм в літературі ХІХ ст. Конфлікт між народниками і представниками нового напряму. М.Вороний. Літературна дискусія. Літературно-критична діяльність С.Єфремова. Поети “Молодої Музи”.

2
4

Рефер.

17

Пошуки нового літературного героя. Психоаналіз. А.Кримський.

2

2

4
18

Новий тип літературного героя. Концепція надлюдини Ф.Ніцше в творчості В.Винниченка.

2
4
Модульна контрольна робота
2


ВСЬОГО

36

18

64Загальний обсяг 118 год., в тому числі:

Лекцій – 36 год.

практичні – 18 год.

Самостійна робота64 год.
Змістовий модуль 1
Тема 1. Давня українська література.

Лекція 1. Перекладна література. – 2 год.

Історичні умови розвитку давньої української літератури. Характер і обсяг літератури Київської Русі. Умови появи перекладної літератури. Загальна характеристика перекладного письменства візантійського та південнослов’янського походження. Жанри перекладної літератури (біблійна, церковно-історична, псевдонаукова, агіографічна тощо).Семінар 1. Перекладна література.2 год.

План.


1. Умови появи перекладної літератури.

2. Біблійна література (“Закон”, “Пророки”, “Писання”, “Апостол”).

3. Агіографічна (житійна) література.

4. Церковно-історична література (“хроніки”).

5. Природничо-наукова (псевдонаукова) література (“Фізіолог”, “Шестоднев”).

6. Апокрифи.

7. Афористична література.

8. Перекладна повість (“Александрія”, “Повість про Варлаама і Йосаафа”).Література:

Грицай М.С. Давня українська література. – К., 1978.

Прийняття християнства та короткий нарис виникнення і розвитку апокрифічної літератури //Міфи України /За книгою Георгія Булашева “Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях”./ Пер. Ю.Буряка. – К., 2006. – С. 20-27.

Хрестоматія з давньої української літератури. За ред. М.Сулими. – К., 1986.Лекція 2. Оригінальна література Київської Русі. Літописи. Ораторська проза. - 2 год.

Жанр літописання та етапи його розвитку. Відбиття загальнонародних і класових інтересів у літописах. Ідея патріотизму. Літопис руський: “Повість временних літ”. Публіцистичність і художні елементи. Київський літопис. Літописне оповідання про похід князя Ігоря проти половців і “Слово о полку Ігоревім”. Галицько-Волинський літопис. Ораторське письменство та його типи. Ідея духовної незалежності в “Слові о законі і благодаті”. “Повчання дітям “ В.Мономаха. Звернення до літописних сюжетів відомих публіцистів і письменників.Самостійна робота: Оригінальна література Київської Русі. Літописи. Ораторська проза. - 4 год.

Літопис руський: “Повість временних літ”.Київський літопис. Літописне оповіданя про похід князя Ігоря проти половців і “Слово о полку Ігоревім”. Галицько-Волинський літопис. Ораторське письменство та його типи. Ідея духовної незалежності в “Слові о законі і благодаті”. “Повчання дітям “ В.Мономаха. Звернення до літописних сюжетів відомих публіцистів і письменників.


Завдання (письмово):

 1. Зробити самостійний аналіз 2 записів-оповідань з кожної частини “Літопису руського” (“Повість временних літ”, “Київський літопис”, “Галицько-Волинський літопис”) – реферат.

 2. Проаналізувати художні засоби і прийоми, використані автором у процесі відстоювання тези про необхідність канонізації князя Володимира (“Слово о законі і благодаті).

Література:

Повість врем’яних літ: Літопис (за Іпатським списком) / Переклад В.Яременка. – К., Рад. письм., 1990.

Повість швидкоплинних літ. – К.: Варта, 1996.

Повість минулих літ: Літопис / Переказ В.Близнеця. – К.: Веселка, 1982.

Білецький О.І. Від давнини до сучасності: Зб. Праць з питань укр. літ-ри. – К., 1960.

Возняк М. Історія української літератури: У 2 книгах. Кн. 1. – Львів: Світ, 1992. – С.98 – 206.

Чижевський Д. Історія української літератури (від початків до доби реалізму). – Тернопіль: Феміна, 1994. – С.114 – 123.
Лекція 3. Оригінальна література. «Велесова книга» - художня історія українського народу. – 2 год.
Історія відкриття пам’ятки. Питання автентичності: оригіналу (ІХ ст.) та пізнішої копії (ХУІ ст.). Своєрідність хронології та змісту літопису.
Самостійна робота. “Велесова книга” – художня історія українського народу.4 год.

Питання.


 1. Відображення поетичного космосу давніх українців.

 2. Міфи і боги – синкретичність світовідчуття наших пращурів.

 3. Авторська концепція патріотизму в контексті експансії Візантійської імперії.

 4. Публіцистичний пафос літературних сюжетів збірки.


Завдання: Підготувати реферат за текстом “Велесової книги” за таким планом:

 1. Поясніть походження назви “слов’яни”, підтвердивши це цитатами із твору.

 2. Охарактеризуйте двох-трьох давніх богів, які згадуються у “Велесовій книзі”.

 3. Охарактеризуйте кількох персонажів із “Велесової книги”. Які події з ними пов’язані?

Література:

Велесова книга: Легенди. Міти. Думи /Переклад Б.Яценка/. – К.: Індоєвропа, 1994.

Горошко С. Знову про “Влесова книгу” //Слово і час. – 1992, №8.

Карпенко М. Велесова книга (Переспіви). – К., 1998.

Шевчук Вал. Загадкова “Велесова книга” //Хроніка-2000. – 1994. - №3-4

Лекція 4. Києво-Печерський патерик” – видатна пам”ятка національної агіографії. – 2 год.
Особливості житійної літератури. Різновиди її. Типи святих. Засади аскетизму. Умови і причини створення вітчизняного патерика. Джерела твору, його ідейна спрямованість. Риси реалістичності та елементи фантастики, символіки, історико-побутова та літературна цінність. О.Пушкін, І.Франко, М.Грушевський про пам’ятку. Жанр чуда як поєднання християнської духовності та тілесної досконалості. Літературні сюжети про чудотворців і великомучеників Лаври.


Самостійна робота: “Києво-Печерський патерик” – 4 год.

Завдання:

Зробити аналіз 2 –3-х оповідань (за вибором студента). – Реферат.Література:

Абрамович Д. Києво-Печерський патерик. – К.: Час, 1991.

Возняк М. Історія української літератури. У 2 кн. Кн. 1. – Львів: Світ, 1992. – С.138-143, 174 – 181.

Чижевський Д. Історія української літератури. _ Тернопіль: Феміна, 1994. – С.156 – 161.

Ісіченко Ю. ”Києво-Печерський патерик” у літературному процесі кін. ХУІ – поч. ХУІІІ ст. на Україні. – К.: Наукова думка, 1990.


Лекція 5. Нова ренесансна хвиля в українському письменстві. – 2 год.
Впливи Ренесансу в українській літературі. Ренесансні мотиви передмови до трактату “Прогностична оцінка 1483 року” Юрія Дрогобича. Ф.Кльонович – співець України. Поема “Роксоланія”. Містично-етнографічний підхід до зображення життя українського народу періоду козаччини. Павло Русин із Кросна та його пісні. Тематика і стиль. “Похвала поезії”, “Прихід зими”. Публіцистика Станіслава Оріховського. Проблеми політичної культури. Рекомендації щодо облаштування держави. “Духовноє завіщаніє” Василя Загоровського. Турбота про освіту, культуру. Ідея доброчинності.

Семінар 2. Нова ренесансна хвиля в українському письменстві. – 2 год.

План:


 1. Впливи Ренесансу в українській літературі.

 2. Ренесансні мотиви передмови до трактату “Прогностична оцінка 1483 року” Юрія Дрогобича.

 3. Ф.Кльонович – співець України. Поема “Роксоланія”. Містично-етнографічний підхід до зображення життя українського народу періоду козаччини.

 4. Павло Русин із Кросна та його пісні. Тематика і стиль. “Похвала поезії”, “Прихід зими”.

 5. Публіцистика Станіслава Оріховського. Проблеми політичної культури. Рекомендації щодо облаштування держави.

 6. “Духовноє завіщаніє” Василя Загоровського. Турбота про освіту, культуру. Ідея доброчинності.

Література:

Українська література ХІУ – ХУІ ст. – К.: Наук. думка, 1988.

Українські гуманісти епохи Відродження: Антологія. У 2 ч. – К.: Наук. думка, 1995.

Європейське Відродження та українська література ХІУ – ХУІІІ ст. – К.: Наук. думка, 1993.

Шевчук Вал. Муза роксоланська: Українська література ХУІ – ХУІІІ століть. У 2 кн. Кн. 1. Ренесанс. Раннє барокко. – К.: Либідь, 2004.

Лекція 6. Література 16 - 17 ст. – 2 год.
Суспільно-історичні та культурні умови: боротьба українського народу проти духовного поневолення, визвольна війна під проводом Б.Хмельницького. Початок друкарства в Україні. Політична і культурно-освітня роль міських братств в Україні і Білорусії. Розвиток культури. Навчання українців в університетах Європи. Діяльність і значення Києво-Могилянської академії. Розвиток полемічної літератури. Головні етапи боротьби між православним та католицьким табором. Основні представники полемічної літератури (Г.Смотрицький, Х.Філалет, М.Смотрицький, З.Копистенський, І.Вишенський).

Початки віршованої і драматичної літератури. Перші збірники віршів. Г.Смотрицький, М.Смотрицький, К.Сакович, Л.Зизаній. Антології давньої української поезії, які з’явилися в останні роки. Відкриття дослідниками нових імен і творів тогочасних письменників.


Самостійна робота. Література 16 – 17 ст. – 4 год.

Завдання:

Ознайомитися з творами письменників-полемістів: Г.Смотрицький “Ключ царства небесного”, Х.Філалет “Апокрисис” (оглядово). С.Зизаній “Казання о папе антихристе и знаках его”. Виписати 11 знаків Антихриста. Вміти порівнювати з європейськими легендами цієї тематики.


Література:

Антологія української поезії. – К., 1984.

Антологія української поезії. Твори поетів ХІ – ХУІІІ ст. – К., 1984.

Аполлонова лютня. – К., 1984.

Вишенський І.Твори / Переклад В.Шевчука. – К.: Дніпро, 1986.

Марсове поле: Героїчна поезія на Україні Х – першої половини ХУІІ ст. – К., 1988.

Пісні Купідона. Любовна поезія на Україні ХУІ- поч. ХІХ ст.

Українська література ХІУ – ХУІ ст. – К.: Наук. думка, 1988.

Українська література ХУІІ ст. – К.: Наук. думка, 1987.

Українська поезія ХУІ ст. – К., 1987.

Українська поезія ХУІІ ст. – К., 1988.

Шевчук Вал. Мисленне древо. – К., 1989.

Шевчук М. У лабіринті історичних подій: Коли Київська колегія дістала статус академія //Україна: Наука і культура. – К., 1989. – Вип.23. – С.384 – 389.
Лекція 7. Література 18 ст. Бароко. Г.Сковорода.– 2 год.

Соціально-економічний і культурний розвиток України. Зростання національно-реалістичних тенденцій. Історична проза 18 ст. Відображення подій визвольної війни у козацьких літописах (Самовидця, Григорія Грабянки, Самійла Величка). “Історія русів”, її публіцистична загостреність та значення в утвердженні української самосвідомості. Барокова публіцистика (казання Іоаникія Галятовського, Антонія Радивиловського). Барокова шкільна драма – основи української драматургії.

Розвиток поезії. Духовна поезія. І.Величковський. К.Зиновіїв. Лірична поезія. Ліричні збірники, пісенники. Вірші-елегії, любовна лірика. Фігурні вірші. Еволюція жанру інтермедії. Характеристика вертепної драми. Демократичний зміст вертепної драми, її вплив на драматургію та прозу ХІХ ст. Літературна творчість “мандрівних дяків”. Оригінальні орації та травестії. Пародіювання різдвяних та великодніх сюжетів. Низове бароко.
Семінар 3. Література Бароко. – 2 год.


 1. Козацька епоха і перше національне відродження. Історична проза 18 ст. Відображення подій визвольної війни у козацьких літописах (Самовидця, Григорія Грабянки, Самійла Величка).

 2. “Історія русів”, її публіцистична загостреність та значення в утвердженні української самосвідомості.

 3. Барокова публіцистика (казання Іоаникія Галятовського, Антонія Радивиловського).

 4. Розвиток поезії. Духовна поезія. І.Величковський. К.Зиновіїв. Лірична поезія. Ліричні збірники, пісенники. Вірші-елегії, любовна лірика. Фігурні вірші.


Самостійна робота: “Література Бароко” – 4 год.

Завдання: 1. Знайти по 1-2 зразки поезії різних жанрів: духовної, сатиричної, гумористичної, травестійної тощо.

 2. Виписати по 1 зразку: емблематичної поезії, віршів-“раків”, чотиригранних, резонансних.

 3. Повторити творчість Г.С.Сковорода, зосередившись на питаннях: Ідея “природної людини” і “сродної праці” у творчості Г.Сковороди. Педагогічні ідеї у філософських трактатах. “Горній Єрусалим” як символ соціальної утопії.


Література:

Українська література ХУІІ ст. – К.: Наук. думка, 1987.

Українська література ХУІІІ ст. – К.: Наук. думка, 1983.

Українська поезія ХУІІ століття (перша половина). – К.: Рад. письменник, 1988.

Українська поезія . Середина ХУІІ ст. – К.: Наук. думка, 1992.

Величковський І.Твори. – К.: Наук. думка, 1972.

Літопис Самовидця. – К.: Наук. думка, 1971.

Літопис гадяцького полковника Григорія Грабянки. – К., 1992.

Літопис Самійла Величка. – К., 1991.

Історія Русів /Пер. І.Драча; вступ. Ст. В.Шевчука. – К.: Рад. письменник, 1991.

Галятовський І. Ключ розуміння. – К.: Наук. думка, 1985.

Крекотень В. Оповідання Антонія Радивиловського. – К.: Наук. думка, 1983.

Українське літературне бароко: Зб. Наук. праць. – К.: Наук. думка, 1987.

Українське барокко: Матеріали І Конгресу Міжнародної асоціації україністів. – К., 1993.

Ушкалов Л. Світ українського бароко: філологічні етюди. – Харків: Око, 1994.

Макаров А. Світло українського бароко. – К., 1994.

Сковорода Г. Повне зібр. тв.: У 2 т. – К.: Наук. думка, 1973.

Іваньо І. Філософія і стиль мислення Г.Сковороди. – К.: Наук. думка, 1983.

Ушкалов Л., Марченко О. Нариси з філософії Григорія Сковороди. – Харків: Основа, 1993.

Шевчук Вал. Муза роксоланська. Українська література ХУІ – ХУІІІ століть: У 2 кн. – К.: Либідь, 2004.


  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка