Програма для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" Затверджено на засіданні кафедри трудового права та права соціального забезпеченняСкачати 417.37 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації14.04.2016
Розмір417.37 Kb.
  1   2


Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Юридичний факультет

Кафедра трудового права та права соціального забезпечення
Укладачі: к.ю.н., доц. Тищенко О.В.,

к.ю.н., доц.Мельничук Н.О.,

к.ю.н., доц. Сіроха Д.І.


ЮРИДИЧНА ДЕОНТОЛОГІЯ

Робоча навчальна програма
для студентів спеціальності 6.060100 "Правознавство"

Затверджено на засіданні кафедри трудового права та права соціального забезпечення

юридичного факультету

Завідувач кафедрою

д.ю.н., проф. Іншин М.І.

_____________________Протокол №6 від 10 грудня 2012 року

Декан юридичного факультету

д.ю.н. Гриценко І. С.

_____________________

Київ – 2012

Робоча навчальна програма з дисципліни «Юридична деонтологія»


Лектори: к.ю.н., доц. Тищенко О.В.,

к.ю.н., доц.Мельничук Н.О.,

к.ю.н., доц. Сіроха Д.І.,


Викладачі: к.ю.н., доц. Тищенко О.В.,

к.ю.н., доц.Мельничук Н.О.,

к.ю.н., доц. Сіроха Д.І.,

к.ю.н., доц. Волинець В.В.,

к.ю.н., ас. Кучма О.Л.,

ас. Сахарук І.С.,

юрист Сіньова Л.М.

Рецензенти: д.ю.н., проф. Іншин М.І.,

д.ю.н., проф. Андріїв В.М.

Погоджено

з науково–методичною комісією
«____» ______________ 2012 р.

___________________________Проф. Безклубий І.А.

ЗМІСТ

І. Вступ…………………………………………………………………..4

ІІ. Контроль знань……………………………………………………...5

 1. Поточний контроль………………………………………………6

 2. Модульний контроль…………………………………………….7

 3. Підсумковий семестровий контроль…………………………..8

ІІІ. Навчально–тематичний план лекцій і практичних занять….10

IV. Зміст дисципліни за темами………………………………………11

Змістовний модуль 1.

 1. Тематика та короткий зміст лекцій, практичних занять та

самостійної роботи студента

 1. Контрольні запитання до змістовного модуля 1……………..16

 2. Типове завдання до змістовного модуля 1……………………17

Змістовний модуль 2.

 1. Тематика та короткий зміст лекцій, практичних занять та

самостійної роботи студента

 1. Контрольні запитання до змістовного модуля 2…………….24

 2. Типове завдання до змістовного модуля 2…………………...25

V. Список літератури………………………………………………….26

VI. Перелік питань до іспиту…………………………………………29


І. ВСТУП

Навчальна дисципліна «Юридична деонтологія» викладається студентам І курсу денної форми навчання юридичного факультету у І семестрі. Загальний обсяг викладання – 72 години на рік: з них лекцій – 17 год., практичних – 17 год., самостійної роботи – 38 год. Форма підсумкового контролю – іспит.Мета викладання навчальної дисципліни: cформувати систему теоретичних знань і практичних навичок про особливості юридичної професії, законодавчо визначені критерії допуску до занять юридичною діяльністю, морально-етичні вимоги до особи юриста.

Предметом навчальної дисципліни є система загальних наукових знань про юридичну науку та юридичну практику, про вимоги до працівників юридичної сфери та систему формування професійних і особистих якостей юристів.

Вимоги до знань та вмінь:

Студент повинен знати: У результаті вивчення дисципліни «Юридична деонтологія» студент повинен знати:

 • історико-правові аспекти виникнення юридичної професії;

 • морально-етичні вимоги до юристів;

 • закони України та підзаконні акти, які регулюють вимоги допуску до занять юридичною діяльністю;

 • вимоги до учасників навчально-виховного процесу у сфері юридичної навчальної діяльності;

 • загальні засади юридичної практичної діяльності.

Повинен вміти:

 • орієнтуватися в системі джерел вітчизняного законодавства, яке регулює критерії допуску до занять юридичною діяльністю;

 • давати аргументовані морально-правові оцінки аналізуючи ситуаційні завдання на практичних заняттях.

Місце навчальної дисципліни в структурно–логічній схемі освітньо-професійної програми підготовки. Навчальна дисципліна «Юридична деонтологія» є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо–кваліфікаційного рівня «бакалавр» за спеціальністю «Правознавство» напряму підготовки «Право» на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Дисципліна належить до переліку нормативних дисциплін, яка викладається у 1 семестрі І курсу денної форми навчання.

Вивчення «Юридичної деонтології» ґрунтується на системі загальних морально-етичних поглядів студентів, здобутих знань з історії держави та права, теорії права.
ІІ. КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ

Контроль знань студентів з навчальної дисципліни «Юридична деонтологія» включає поточний, модульний та підсумковий семестровий контроль знань. Контроль знань здійснюється за модульно-рейтинговою системою. Максимальна кількість балів, яку має можливість отримати студент за змістовний модуль, складає: ЗМ 1; ЗМ 2; — 20 балів, та визначається як сума балів, отриманих за результатом поточного контролю за відповідний період та модульної контрольної роботи (тестування).

Підсумкова оцінка за дисципліну визначається як сума балів, набраних студентом за змістовні модулі (максимальна кількість балів – 40) та на іспиті (максимальна кількість балів – 60).

Порядок розрахунку підсумкової оцінкиЗмістовий

модуль 1

Змістовий

модуль 2

Іспит


Підсумкова оцінка

Максимальна кількість балів20 балів

20 балів

60 балів

100 (20+20+

60)

 1. ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ

Поточний контроль включає вирішення ситуаційних задач, експрес-опитування, обговорення питань навчального курсу, результати виконання студентами індивідуальних завдань тощо.

При поточному контролі оцінці підлягають: рівень засвоєння студентами тем та питань навчального курсу, рівень знань, продемонстрований у відповідях та при обговоренні питань даного курсу, активність та систематичність роботи, результати виконання домашніх та індивідуальних завдань, експрес-опитувань та письмових контрольних робіт.

Види поточного контролю обираються викладачем, який веде практичні заняття, за погодженням з лектором та у відповідності з даною програмою.
Оцінювання при проведенні поточного контролю здійснюється за наступною системою:
Оцінювання при проведенні поточного контролю у кожному змістовному модулі здійснюється за наступною системою:


Форми контролю знань студентів при поточному контролі

Оцінка (у балах)

Оцінка ( у балах) за семестр

мінімальна

максимальна

Усна відповідь студента (в усній відповіді студента на питання практичних занять за своїм змістом повинна розкривати сутність поставленої проблеми з використанням наукових досліджень щодо даної тематики. Необхідно, щоб у заключній частині відповіді містилися аргументовані висновки щодо викладеного матеріалу)

3

3х1=3

3х4=12

Доповнення по суті питання, яке розглядається на практичному занятті

1

1х1=1

1х3=3

Самостійна робота (реферат за узгодженою з викладачем тематикою (реферат повинен обов’язково містити літературу, яка використовується студентом для розкриття теми; Анотація до наукової статті (анотація – короткий виклад головних наукових положень, висвітлених в статті; анотація не повинна перевищувати 0,5 сторінки формату А4)


4

4х1=4

4х2=8

Письмове вирішення ситуаційної задачі (вирішення задачі має базуватися на загальних тенденціях розвитку суспільства з мотивованими вказівками на правове вирішення проблеми; вирішення задачі повинно містити аргументовані висновки щодо поставленого питання)

3

3х1=3

3х3=9

Модульна контрольна робота

4

4х2=8

4х2=8

Разом
20

402. Модульний контроль знань

Модульний контроль знань студентів за кожен змістовний модуль проводиться на відповідному практичному занятті після вивчення тем відповідного модулю. Підсумкова кількість балів за кожен модуль визначається як сума балів за усіма формами поточного контролю, отриманих студентом за відповідний період та кількість балів за модульну контрольну роботу.

Протягом семестру виконується 2 модульні контрольні роботи.3. Підсумковий семестровий контроль.

Підсумковий семестровий контроль у формі іспиту передбачає, що підсумкова оцінка з дисципліни «Юридична деонтологія» визначається як сума оцінок за змістовні модулі та оцінки, отриманої на іспиті.

Максимальна кількість балів, яку студент може набрати при складанні іспиту – 60 балів. Студенти, які набрали під час семестру за результатами поточного та модульного контролю максимальну суму – 40 балів, не звільняються від складання іспиту.

Підсумкова оцінка з даної дисципліни визначається як сума оцінок за заліковими модулями та суми балів, одержаної на іспиті. Оцінка за результатами семестру зараховується, якщо студент набрав суму балів, яка є рівною чи більшою за встановлений мінімум залікових балів, а саме:
За 100 – бальною шкалою

Оцінка за національною шкалою

90–100

5

Відмінно

85–89

4

Добре


75–84

65–74

3

задовільно


60–64

35–59

2

незадовільно

1–34


Приклад розрахунку підсумкової оцінки студента за семестр

ЗМ1

ЗМ2

Оцінка, отримана на іспиті

Підсумкова оцінка

Поточна оцінка у балах


14

16

52

18(ЗМ1)+

20(ЗМ2)+

52(іспит)=

90 балів (за національною

шкалою – 5

відмінно)


Оцінка за модульну контрольну роботу


4

4

Всього у балах


18

20

Порядок перескладання змістових модулів та ліквідації академічної заборгованості визначаються законодавством про освіту, а також наказами та розпорядженнями керівництва університету та факультету.ІІІ. НАВЧАЛЬНО–ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬТема

Кількість годин, у тому числі

Лекції

Практичні заняття


Самостійна робота

Змістовний модуль 1. ЮРИДИЧНА ДЕОНТОЛОГІЯ ЯК НАУКА ТА НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА

Тема 1. Юридична деонтологія як наука та навчальна дисципліна

2

2

5

Тема 2. Виникнення юридичної професії. Професіограми юристів.

2

2

5

Тема 3. Юридична діяльність. Юридична навчальна діяльність.

4

4

10

Модульна контрольна робота
1
Змістовний модуль 2. ВНУТРІШНІЙ СЛУЖБОВИЙ ІМПЕРАТИВ ЮРИСТА

Тема 4. Юридична практика

2

3

4

Тема 5. Правова культура юриста.

2

2

4

Тема 6. Психологічна культура юриста

2

2

5

Тема 7. Етика юриста

3

2

5

Усього

17

17

38

Модульна контрольна робота
1


IV. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

Змістовний модуль 1. ЮРИДИЧНА ДЕОНТОЛОГІЯ ЯК НАУКА ТА НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА

1. Тематика та короткий зміст лекцій, практичних занять, самостійної роботи студента.

Тема 1. Юридична деонтологія як наука та навчальна дисципліна (2 год.).

Лекція 1. Юридична деонтологія як наука та навчальна дисципліна (2 год.).

 1. Виникнення «деонтології» як науки.

 2. Сутність юридичної деонтології.

 3. Предмет та завдання юридичної деонтології

 4. Юридична деонтологія як навчальна дисципліна.

 5. Місце юридичної деонтології в системі юридичних наук.

Практичне заняття 1. Юридична деонтологія як наука та навчальна дисципліна Тема: Юридична деонтологія як наука та навчальна дисципліна (2 год.).

 1. Історико-правові аспекти виникнення «деонтології» як науки.

 2. Юридична деонтологія: поняття та ознаки.

 3. Предмет та завдання юридичної деонтології

 4. Юридична деонтологія як навчальна дисципліна.

 5. Юридична деонтологія – складова юридичної науки.

Ситуаційні задачі.

Завдання для самостійної роботи ( 5 год.). 1.Громадянин Натанов під час поїздки у громадському транспорті забув портмоне з особистими документами. Портмоне знайшов студент 1-го курсу юридичного факультету Морзін. Оглянувши вміст портмоне і знайшовши в ньому візитку власника, Морзін вирішив зателефонувати власнику портмоне і за значну винагороду віддати документи. Власник портмоне, обурений вимогою великої винагороди за знахідку, вирішив провчити М. Під час зустрічі він у рахунок винагороди за повернуті документи приніс психологічний трактат «Як знаходити друзів» і хотів вручити М., проте М. навідріз відмовився брати книгу, вимагаючи грошову винагороду. Проаналізуйте ситуацію, що склалася з правової точки зору, і спробуйте знайти юридично оптимальний для сторін вихід з ситуації.

2. Житель передмістя і власник невеличкої ділянки землі, громадянин Туманов, виростив фруктовий садок, який рясно плодоносив. Ділянка Туманова межувала з загальноосвітньою школою. Учні даної школи досить часто рвали в саду Туманова фрукти без дозволу. Обурений таким станом речей, Туманов, вирішив налякати школярів і обніс свою огорожу колючим дротом. Черговий раз обриваючи фрукти, один з школярів поранився об дріт. Батьки школяра звернулися зі скаргою до прокуратури. Проаналізуйте поведінку сторін конфлікту з правової точки зору. Спробуйте знайти юридично оптимальний для сторін вихід з ситуації.


1.Підготувати бібліографічну довідку про відомого юриста античного світу (обсяг до двох сторінок формату А4).

2. Вибрати десять відомих висловів на правничу тематику знаних юристів. Проаналізувати їх зміст.3. Знайти наукову статтю присвячену проблематиці підготовки юристів в Україні або інших країнах світу. Підготувати анотацію (стислий виклад окресленої у статті проблеми ).
Рекомендована література:

 1. Алексеев С.С. Введение в юридическую специальность.-М.: Юрид.лит., 1976.

 2. Шмоткін О.В. Юридична деонтологія.- К.: МНТУ,1995.

 3. Скакун О.Ф. Юридическая деонтологія: Учебник.Издание 2-е с изменениями и дополнениями.- Харьков: Єспада, 2006.-384с.

 4. Гусарев С.Д.,Тихомиров О.Д. Юридична деонтологія (Основи юридичної діяльності): Навч.посіб. -3-тє вид. перероб. і доп.-К.:Знання,2008.-498с.

 5. Сливка С.С. Юридична деонтологія: Підручник.-Вид. 3-тє, перероб. І доп.-К.: Атіка,2008.-296с.

 6. Осауленко О.І. Юридична деонтологія: Навчальний посібник.- К.: Істина, 2008.-224с.

Тема 2. Виникнення юридичної професії. Професіограми юристів (2 год.).

Лекція 1. Виникнення юридичної професії. Професіограми юристів (2 год.).

 1. Історичні аспекти виникнення юридичної професії.

 2. Професія, спеціальність та кваліфікація юриста в сучасних умовах.

 3. Професіограми юристів.

 4. Основні види професії «юрист»: загальна характеристика (судді, працівники прокуратури, адвокати, нотаріуси, юрисконсульти, слідчі, працівники органів реєстрації актів цивільного стану тощо).

Практичне заняття 2. Тема: Виникнення юридичної професії. Професіограми юристів (2 год.).

 1. Виникнення юридичної професії: історико-правові підстави.

 2. Загальні кваліфікаційні вимоги до юристів.

 3. Законодавчо визначені критерії допуску до занять юридичною діяльністю.

 4. Професіограми:

 • суддів;

 • працівників прокуратури;

 • адвокатів;

 • нотаріусів;

 • юрисконсультів;

 • слідчих;

 • працівників органів реєстрації актів цивільного стану тощо.


Ситуаційні задачі.

 1. В будинку №5, що знаходиться на вулиці Ушакова, проживає декілька професійних юристів, які займаються адвокатською діяльністю. Жителі даного будинку, невдоволені присутністю на сходах, особливо в зимову пору року осіб без постійного місця проживання, які раніше мали квартири в цьому ж будинку, вирішили звернутися за консультацією до адвокатів, щоб вони порадили, як можна позбавитися небажаного «сусідства». Думки адвокатів розділилися. Адвокат Ляскірський порадив поміняти двері, не впускати осіб без постійного місця проживання і викликати міліцію у випадку їх непідкорення. Але адвокат Рашніков не погодився з такою думкою і порадив дозволяти їм грітися в найсильніші морози, навіть допомагати їжею, хоча наголосив, що постійно бути в будинку їм дозволяти не треба, лише у виняткових випадках. Проаналізуйте, з правової точки зору, ситуацію, що склалася.

 2. Громадянин Мардолін, будучи за фахом юристом, спеціалізувався на фінансових пірамідах. Зібравши з ошуканих інвесторів досить значну суму коштів, Мардолін зникав, і люди залишалися ні з чим. Проте, за протиправну діяльність Мардолін був притягнутий до кримінальної відповідальності. Провівши 7 років в ув’язненні, Мардолін вирішив знову займатися фінансовими пірамідами. Але, щоб до нього не було претензій, він розташував в метро, на шпальтах міської газети рекламу, з надписом «Увага! Фінансові піраміди шкодять вашому здоров’ю». Та вказане застереження не подіяло, люди продовжували долучатися до фінансових ігр Мардоліна. На його діяльність звернула увагу прокуратура. У Мардоліна головним аргументом на користь правомірності своїх дій були вказівки на наявність реклами. Проаналізуйте, з правової точки зору, ситуацію, що склалася.


Завдання для самостійної роботи (5 год.).

 1. Знайти витяги з чинного законодавства України, де регламентуються вимоги для того, щоб зайнятися адвокатською діяльністю, зайняти посади судді, прокурора, слідчого, юрисконсульта.

 2. Підготувати реферат на тему: «Особливості правового регулювання вимог до «юристів» в інших країнах світу» (країну студент обирає на власний розсуд).


Рекомендована література:

 1. Азаркин, Н. М. Всеобщая история юриспруденции: Курс лекций.-М.: Юридическая литература, 2003. - 608 с.

 2. Уортман Ричард С. Властители и судьи.-М.: Издательство «НЛО», 2004.- 520 с.

 3. Твоя профессия – юрист / Под ред. Казанцева С.Я/.-М.: Издательство «Академия», 2007.

 4. Гончаренко С. У. Український педагогічний словник / Гончаренко С. У. - К.: Либідь, 1997. -  376 с.

 5. Заблоцька О. С. Компетентність, кваліфікація, компетенція як ключові категорії компетентнісної парадигми  вищої освіти / О. С. Заблоцька //    Вісник Житомирського державного університету. - 2008. - Вип. 39. - С. 52-56.

 6. Зязюн І. А. Концептуальні засади теорії освіти в Україні / І. А. Зязюн // Педагогіка і психологія професійної освіти. - 2000. - № 1. - С. 12-13.


Тема 3. Юридична діяльність. Юридична навчальна діяльність. (4 год.).

Лекція 1. Тема: Юридична діяльність. Юридична навчальна діяльність. (4 год.).

 1. Юридична діяльність як особливий вид соціальної діяльності.

 2. Характерні ознаки юридичної діяльності.

 3. Види юридичної діяльності. Система юридичної діяльності.

 4. Поняття вищої освіти. Структура юридичної освіти в Україні.

 5. Організація навчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі.

 6. Права та обов’язки учасників навчально-виховного процесу.

Практичне заняття 3. Тема: Юридична діяльність. Юридична навчальна діяльність (4год.).

 1. Поняття та характерні ознаки юридичної діяльності.

 2. Види юридичної діяльності. Система юридичної діяльності.

 3. Структура юридичної освіти за законодавством України.

 4. Особливості організації навчально-виховного процесу в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

 5. Права та обов’язки студентів як учасників навчально-виховного процесу.

Ситуаційні задачі.

1.Студентові 1-го курсу юридичного факультету Фурману батьки періодично передавали поїздом передачу (продукти харчування). Для того, щоб отримати передачу, йому неодноразово доводилось відпрошуватися з пар, щоб встигнути забрати в провідника речі. Одного разу, відпросившись з занять, Фурман настільки поспішав, що перебігав дорогу біля університету на червоне світло і потрапив в дорожньо-транспортну пригоду, внаслідок чого дуже пошкодив ногу. Батьки, дізнавшись про ситуацію, звернулися до прокуратури з вимогою розібратися в ситуації і притягнути до відповідальності викладачів, які відпускали їх сина з пар. Прокоментуйте з правової точки зору ситуацію, що склалася. Вкажіть, які права та обов’язки учасників навчально-виховного процесу визначені чинним законодавством про освіту.

2.В магазині стильного одягу, студентка 1-го курсу юридичної академії Лаврешко придбала ексклюзивний костюм, який складався з шортів та напівпрозорої мереживної блузи. Вважаючи, що придбала святкову річ, Лаврешко одягнула цей костюм на день юриста в академію. Куратор групи, побачивши Лаврешко, зробила їй зауваження, мовляв, що такий вигляд недопустимий для студентки вищого навчального закладу, який готує правників. Лаврешко обурилася на таке зауваження, вказавши, що вимог щодо одягу студентів непередбачено чинним законодавством і вона має право одягатися як їй до вподоби, тим паче, що в її одязі витримана класична чорно-біла гама кольорів. Прокоментуйте з правової точки зору ситуацію, що склалася. Як ви розумієте поняття «дрес-код студента (ки) вищого юридичного навчального закладу»?

3. Студенти 1-го курсу юридичного факультету Профілєв та Демко, які проживали в гуртожитку, придбали собі в кімнату ксерокс. Інші студенти, які дізналися про покупку, почали звертатися до власників ксероксу, щоб надали змогу копіювати навчальні матеріали. Спочатку хлопці надавали змогу користуватися ксероксом всім бажаючим, але потім подумали, що їм це невигідно і стали надавати послугу користування ксероксом за гроші: вартість одного листка – 50 коп. Інші студенти спочатку не хотіли платити, але потім погодилися і стали оплачувати користування ксероксом. В кого не було грошей, користувалися ксероксом в борг, який потім повинні були віддавати з відсотками. Про таку діяльність Профілєва та Демко дізнався заступник декана юридичного факультету з виховної роботи і поставив питання про виключення їх з університету за негідну поведінку. Батьки Профілєва та Демка, вважаючи, що їх дітей безпідставно притягають до відповідальності, адже ксерокс їхнє майно, то чому їм мають всі користуватися безкоштовно (?!), звернулися зі скаргою до керівництва університету. Прокоментуйте з правової точки зору ситуацію, що склалася.Завдання для самостійної роботи (10 год.)

 1. Підготувати письмову довідку на тему: «Історичні аспекти розвитку вищої юридичної освіти в Україні».

 2. Підготувати реферат на тему: «Болонський процес як основа модернізації вищої юридичної освіти».


Рекомендована література:

 1. Закон України «Про освіту» від 23 травня 1991 року //ВВР України.-1991.-№34.- Ст.451.

 2. Закон України «Про вищу освіту» від 17 січня 2002 року // ВВР України.-2002.-№20.- Ст.134.

 3. Типове положення про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців: Затверджено наказом МОН України від 23.01.2004 р. №48.

 4. Фромм Э. Душа человека / Пер. с англ. — М., 1992.

 5. Фромм Э. Иметь или быть? / Пер. с англ. — М., 1986.

 6. Юм Д. Трактат о человеческой природе. — Минск, 1998.

 7. Сенека, Луцій Аннет. Моральні листи до Луцілія. — К., 1999.
  1   2


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка