Програма для студентів спеціальності 040101 "Психологія" київ 2012 ВступСкачати 99.44 Kb.
Дата конвертації31.03.2016
Розмір99.44 Kb.
#136
ТипПрограма
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Інститут післядипломної освіти

Укладач: канд. психол. н., Білоус О.В.
ЗООПСИХОЛОГІЯ
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
для студентів спеціальності 7.040101 "Психологія"
КИЇВ - 2012
Вступ

Навчальна дисципліна "Зоопсихологія" є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем "спеціаліст" спеціальності "Психологія". Обсяг курсу складає 2 кредити - 72 години, з яких 8 годин лекцій, на самостійну роботу відводиться 42 години, форма підсумкового контролю – іспит.

Мета курсу - ознайомити студентів із зоопсихологією та порівняльною психологією як галуззю психологічної науки та сферою науково-дослідної роботи психолога, показати можливості використання зоопсихологічних знань у психологічній практиці, формувати початкові уміння та навички інформаційно-аналітичної діяльності в галузі психології, розвивати професійне мислення та сприяти професійному самовизначенню.

Вимоги до знань та вмінь. Вивчивши курс "Зоопсихологія та порівняльна психологія " студент повинен.

Знати: структуру, предмет, основні завдання та методи дисципліни "Зоопсихологія", філогенетичні та онтогенетичні особливості та механізмі психічної діяльності і поведінки тварин, особливості перебігу психічних процесів у тварин, особливості групової поведінки та функціонування тваринних спільнот, соціобіологічні передумови антропогенезу.

Уміти: проводити порівняльний аналіз особливостей психічної діяльності людини та тварини, налагоджувати елементарні взаємовідносини між людиною і тваринами, використовувати зоопсихологічні знання для консультативної та психотерапевтичної практики.

Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Навчальна дисципліна "Зоопсихологія" є дисципліною, що розширює та поглиблює знання із загальної психології зокрема, розділу "Розвиток психіки людини і тварин" і тісно пов'язана з загальною, експериментальною, соціальною, віковою, педагогічною психологією тощо.
ТЕМА 1. Предмет, завдання і методи зоопсихології та порівняльної психології.

Зоопсихологія та порівняльна психологія як окремі галузі психологічної науки. Методологія та методи зоопсихології та порівняльної психології. Теоретичні і практичні завдання зоопсихології та порівняльної психології. Звязок зоопсихології та порівняльної психології з іншими науками. Історія розвитку зоопсихології та порівняльної психології. Актуальні проблеми та напрями досліджень сучасної зоопсихології та порівняльної психології. Методологічні засади зоопсихології та порівняльної психології. Зоопсихологія як окрема галузь психологічної науки. Предмет і завдання порівняльної психології. Категоріальний апарат, методологія та методи зоопсихології та порівняльної психології. Основні історичні етапи розвитку зоопсихології та порівняльної психології. Актуальні проблеми та напрями досліджень сучасної зоопсихології та порівняльної психології.

Самостійна робота студентів.

1. Випишіть ключові поняття теми: зоопсихологія, порівняльна психологія, антропологія, етологія, екологія тварин, екстирпація, біхевіоризм, онтогенез, філогенез.

2. Визначте актуальність зоопсихологічних та порівняльнопсихологічних досліджень.

3. Визначте об'єкт та предмет зоопсихології та порівняльної психології.

4. Зробіть порівняльний аналіз сучасних дослідницьких проблем зоопсихології та порівняльної психології.
Література:

Выготский Л. С., Лурия А. Р. Этюды по истории поведения. - М.: Педагогика-Пресс, 1993. - 224 с.

Губко О. Т. Основи зоопсихології. Навчальний посібник За ред. С. І. Болтівця. - К. :Світогляд, 2006. - 190 с.

Зорина З. А., Полетаева И. И. Зоопсихология. Элементарное мышление животных. - М.: Аспект Пресс, 2007. - 320 с.

Никольская А. В. Зоопсихология и межвидовая психология. Учебник. - М. :Эксмо, 2011. - 352 с.

Сравнительная психология и зоопсихология: Хрестоматия Сост. и общ. ред. Г. В. Калягиной. - СПб.: Питер, 2003. - 416 с.

Фабри К. Э. Основы зоопсихологии. Учебное пособие. - М.: Изд-во МГУ, 1976. - 287 с.

Чайченко К. Е. Зоопсихологія та порівняльна психологія. - К., 1992. - 147 с.


ТЕМА 2. Еволюція психіки тварин.

Відмінність психіки від інших явищ, які існують у світі. Матеріалістичне та ідеалістичне розуміння сутності і походженні психіки. Психіка як результат еволюції матерії. Нервова система, її виникнення, вдосконалення та роль у розвитку психіки. Тенденції та етапи еволюції психічного на Землі. Ідеалістичне розуміння розвитку психічного у світі гіпотеза П. Тейяра де Шардена. Стадії та рівні розвитку психічного відображення. Стадія елементарної сенсорної чутливості. Стадія перцептивної психіки. Стадія інтелекту. Розвиток вищих психічних функції у людини. Критерії наявності психіки у живій природі. Матеріалістичний та ідеалістичний підходи до вирішення питання про основні механізми розвитку психіки. Ускладнення побудови нервової системи як передумови розвитку психіки. Етапи та тенденції еволюції психічного на Землі. Становлення нижчих форм поведінки і психіки. Стадії та рівні розвитку психічного відображення у тварин за О. Н. Лєонтьєвим та К. Е. Фабрі. Стадія елементарної сенсорної чутливості. Стадія перцептивної психіки. Стадія інтелекту. Роль практичної діяльності, органів маніпулювання та рухової активності у розвитку психіки тварин.


Самостійна робота студентів.
1. Випишіть ключові поняття теми: відображення, таксиси, тропізми, подразливість, чутливість, сенсорна психіка, перцептивна психіка, орієнтувальний рефлекс, орієнтувально-досліднцька діяльність, інсайт.

2. Зробіть порівняльний критичний аналіз матеріалістичного та ідеалістичного підходів до сутності і походження психіки.

3. Як відбувалося ускладнення будови нервової системи

4. В чому полягає сутність тропізмів Види тропізмів.


Література:

Губко О. Т. Основи зоопсихології. Навчальний посібник За ред. С. І. Болтівця. - К. :Світогляд, 2006. - 190 с.

Леонтьев А. Н. Проблемы развития психики. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1972. - 401 с.

М'ясоїд П. А. Загальна психологія: Навч. посіб. - К.: Вища шк., 2004. - 487 с. С. 114-133.

Немов Р. С. Психология. В 3 кн. - М.: Владос, 2001. - Кн. 1: Общие основы психологии. - 688 с. С. 109-142.

Психологія: Підручник Ю. Л. Трофімов, В. В. Рибалка, П. А. Гончарук та ін.; за ред. Ю. Л. Трофімова. - К.: Либідь, 2001. - С. 30-43.

Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии: В 2 т. - М.: Педагогика, 1989. - Т. 1. - С. 106-190.

Сравнительная психология и зоопсихология: Хрестоматия Сост. и общ. ред. Г. В. Калягиной. - СПб.: Питер, 2003. - 416 с.

Фабри К. Э. Основы зоопсихологии.

Учебное пособие. - М.: Изд-во МГУ, 1976. - 287 с.

Чайченко К. Е. Зоопсихологія та порівняльна психологія. - К., 1992. - 147 с.
ТЕМА 3. Основні форми поведінки тварин.

Класифікація та структура поведінки і психічних процесів у тварин. Психологічні механізми інстинктивної поведінки тварин. Научіння у структурі поведінки тварин. Інтелектуальна поведінка та елементарні форми розумової діяльності у тваринному світі. Організація та перебіг психічних процесів у тварин. Видова специфіка тваринної поведінки. Індивідуальна поведінка та психічні процеси у тварин. Типи і форми поведінки організмів. Сутність та різновиди інстинктивної поведінки. Психологічні закономірності научіння у тварин. Особливості елементарних форм інтелекту. Перебіг психічних процесів у тваринному світі відчуття та сприймання, память, емоції.


Самостійна робота студентів.

1. Випишіть ключові поняття теми: поведінка, біологічно доцільні реакції, інстинкт, научіння, імпринтинг, орієнтувальний рефлекс, умовний рефлекс, когнітивна карта, наслідування, екстраполяційний рефлекс, домінування, територіальність.

2. Закони взаємодії виду та індивіду як закони взаємодії онтогенетичного та філогенетичного розвитку.

3. Дресирування як форма научіння.

4. Основні особливості навичок і звичок, як форм научіння у поведінці тварин.

5. Розвиток чутливості в онтогенезі приматів.

6. Еволюційні рівні мнемічної функції.
Література:

Губко О. Т. Основи зоопсихології. Навчальний посібник За ред. С. І. Болтівця. - К. :Світогляд, 2006. - 190 с.

Зорина З. А., Полетаева И. И. Зоопсихология. Элементарное мышление животных. - М.: Аспект Пресс, 2007. - 320 с.

Никольская А. В. Зоопсихология и межвидовая психология. Учебник. - М. :Эксмо, 2011. - 352 с.

Крушинский Л. В. Биологические основы рассудочной деятельности: Эволюционный и физиолого-генетический аспекты поведения. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1986. - 270 с.

Леонтьев А. Н. Проблемы развития психики. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1972. - 401 с.

М'ясоїд П. А. Загальна психологія: Навч. посіб. - К.: Вища шк., 2004. - 487 с. С. 114-133.

Мак-Фарленд Д. Поведение животных: Психобиология, этология и эволюция: Пер. с англ. - М.: Мир, 1988. - 520 с.

Немов Р. С. Психология. В 3 кн. - М.: Владос, 2001. - Кн. 1: Общие основы психологии. - 688 с. С. 109-142.

Сравнительная психология и зоопсихология: Хрестоматия Сост. и общ. ред. Г. В. Калягиной. - СПб.: Питер, 2003. - 416 с.

Фабри К. Э. Основы зоопсихологии. Учебное пособие. - М.: Изд-во МГУ, 1976. - 287 с.

Чайченко К. Е. Зоопсихологія та порівняльна психологія. - К., 1992. - 147 с.


ТЕМА 4. Соціобіологія. Психологія групової поведінки тварин та функціонування тваринних спільнот.

Різновиди групової поведінки тварин та їх видова специфіка. Особливості комунікації у тваринному світі. Організація життя тваринних спільнот. Лідерство та управління у тваринному світі. Психологічні аспекти міжвидових відносин. Особливості взаємовідносин тварин з людиною. Особливості групової поведінки тварин. Форми угруповань у тваринному світі сім'ї, зграї, стада. Домінування та територіальність як головні принципи поведінки тваринних спільнот. Організація життя тваринних спільнот. Лідерство та управління в тваринному світі. Психологічні аспекти міжвидових відносин. Особливості взаємин тварин з людиною. Особливості комунікації в тваринному світі. Засоби комунікації у тваринному світі запах, поза, дотик, крик, колір, танці та інші. Здатність тварин до символізації. Мова тварин та мова людини: спільне та відмінне. Рівні узагальнення та абстрагування, доступні тваринам. Особливості прояву агресії у тварин та людини. Спілкування у тварин. Засвоєння вищими мавпами елементів мови.


Самостійна робота студентів.

1. Випишіть ключові поняття теми: соціобіологія, групова поведінка, тваринна спільнота, лідерство, комунікація, біологічні потреби, пристосування.

2. Особливості невербальної комунікації у тварин та людини.

3. Стадне життя мавп. Стадні відносини та способи спілкування мавп.

4. Процес вироблення бажаних форм поведінки та відучення від небажаних за допомогою підкріплення.
Література:

Губко О. Т. Основи зоопсихології. Навчальний посібник За ред. С. І. Болтівця. - К. :Світогляд, 2006. - 190 с.

Зорина З. А., Полетаева И. И. Зоопсихология. Элементарное мышление животных. - М.: Аспект Пресс, 2007. - 320 с.

Никольская А. В. Зоопсихология и межвидовая психология. Учебник. - М. :Эксмо, 2011. - 352 с.

Леонтьев А. Н. Проблемы развития психики. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1972. - 401 с.

Линден Ю. Обезьяны, человек и язык. - М., 1981.

Мак-Фарленд Д. Поведение животных: Психобиология, этология и эволюция: Пер. с англ. - М.: Мир, 1988. - 520 с.

Сравнительная психология и зоопсихология: Хрестоматия Сост. и общ. ред. Г. В. Калягиной. - СПб.: Питер, 2003. - 416 с.

Фабри К. Э. Игры животных и игры человека Вопросы психологии. - 1982. - № 3. - С. 26-34.

Фабри К. Э. Основы зоопсихологии. Учебное пособие. - М.: Изд-во МГУ, 1976. - 287 с.

Чайченко К. Е. Зоопсихологія та порівняльна психологія. - К., 1992. - 147 с.
ТЕМА 5. Біологічні передумови антропогенезу.

Порівняльний аналіз поведінки і психічних процесів у людини і тварин. Розвиток вищих психічних функцій у людини. Основні джерела і умови розвитку вищих психічних функцій. Роль знакових систем, предметів матеріальної та духовної культури у розвитку вищих психічних функцій. Мова та її вплив на формування пізнавальних процесів. Спілкування та діяльність як фактори розвитку вищих психічних функцій. Мотивація та емоції у людини і тварин. Біосоціальна природа психіки та поведінки людини.. Психологія тварин та людини: схожість та відмінність. Основні джерела і умови розвитку вищих психічних функцій. Пізнавальні процеси відчуття, сприймання і пам'ять у тварин та людини. Інтелект людини і тварин. Мотивація та емоції у людини і тварин. Специфічно людські форми психіки.


Самостійна робота студентів.

1. Випишіть ключові поняття теми: антропогенез, соціогенез, знакові системи, матеріальна та духовна культура, мова, мовлення, спілкування, діяльність, мотивація.

2. Виникнення первісної свідомості та її характеристика.

3. Первісна свідомість українців.

4. Від первісної людини до Homo sapiens.

5. Проблема виникнення свідомості.

6. Перспективи еволюційного розвитку психічного на Землі.
Література:

Бутовская М. Л., Файнберг Л. А. У истоков человеческого общества. - М., 1993. - 256 с.

Выготский Л. С., Лурия А. Р. Этюды по истории поведения. - М.: Педагогика-Пресс, 1993. - 224 с.

Губко О. Т. Основи зоопсихології. Навчальний посібник За ред. С. І. Болтівця. - К. :Світогляд, 2006. - 190 с.

Никольская А. В. Зоопсихология и межвидовая психология. Учебник. - М. :Эксмо, 2011. - 352 с.

Немов Р. С. Психология. В 3 кн. - М.: Владос, 2001. - Кн. 1: Общие основы психологии. - 688 с. С. 109-142.

Нойман Э. Происхождение и развитие сознания. - М.: Ваклер, 1998. - 464 с.

Плюснин Ю. М. Проблемы биосоциальной эволюции: теоретико-методологический анализ. - Новосибирск, 1990. - 238 с.

Поведение человека и животных: сходство и различия. Сб. науч. трудов Отв. ред. Е. И. Попов, Л. Ю. Зыкова. - Пущино, 1989. - 224 с.

Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии: В 2 т. - М.: Педагогика, 1989. - Т. 1. - С. 106-190.

Сравнительная психология и зоопсихология: Хрестоматия Сост. и общ. ред. Г. В. Калягиной. - СПб.: Питер, 2003. - 416 с.

Фабри К. Э. Основы зоопсихологии. Учебное пособие. - М.: Изд-во МГУ, 1976. - 287 с.Чайченко К. Е. Зоопсихологія та порівняльна психологія. - К., 1992. - 147 с.

Югай Г. А. Антропосоциогенез. - М.: Знание, 1982. - 61 с.
Каталог: books
books -> Методичні рекомендації щодо вивчення курсу. Завдання для практичної роботи
books -> Дипломної освіти Навчально-методичний комплекс з вивчення курсу "Конфліктологія "
books -> Програма з дисципліни «педагогічна психологія» для студентів за спеціальністю
books -> Пояснювальна записка до навчальної програми курсу „Педагогічна психологія
books -> Методичні рекомендації до вивчення курсу «Психологія управління»
books -> Пояснювальна записка до навчальної програми курсу "психодіагностика" Навчальний програма курсу «Психодіагностика»
books -> Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України
books -> Потойбiчне Українська ґотична проза XX ст. Уклав Юрiй Винничук у зачарованім люстрі
books -> Єжи Брошкевич Брати Кошмарик, Магістр і я Розділ І

Скачати 99.44 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка