Програма для студентів спеціальностей „Фінанси, «Облік І аудит» Затверджено


Тема 11. Стратегія поведінки фірми на ринку монополістичної конкуренції (12 год)Сторінка2/5
Дата конвертації16.04.2016
Розмір0.66 Mb.
#10918
ТипПрограма
1   2   3   4   5
Тема 11. Стратегія поведінки фірми на ринку монополістичної конкуренції (12 год)

Лекція 11. Стратегія поведінки фірми на ринку монополістичної конкуренції

 1. Ознаки та умови функціонування ринку монополістичної конкуренції. Умови вступу на ринок.

 2. Визначення оптимального плану фірми на ринку монополістичної конкуренції у короткостроковому періоді.

 3. Рівновага фірми на ринку монополістичної конкуренції у довгостроковому періоді.

 4. Монополістична конкуренція та економічна ефективність. Порівняльний аналіз з ринком досконалої конкуренції та монопольним ринком.


Практичне заняття.

 1. Ознаки ринку монополістичної конкуренції.

 2. Поведінка монополістичного конкурента. Ціна і обсяг виробництва в коротко – і довгостроковому періодах.

 3. Сутність та види нецінової конкуренції. Диференціація продукту.

 4. Рекламно-пропагандистська діяльність та оцінка її економічної доцільності.


Завдання для самостійної роботи (10 год.)

 1. Модель прийняття рішень з максимізації вигоди конкурентної фірми у короткостроковому та довгостроковому періоді.

 2. Зміни ринкової ціни під впливом зміни ринкової пропозиції довгостроковому періоді.

 3. Проблеми рекламного бізнесу в Україні.

 4. Нецінова конкуренція на ринках України.

Література [1, 2, 4, 8, 9, 10].
Тема 12. Олігополістична структура ринку. Антимонопольна політика (15 год)

Лекція 12. Олігополістична структура ринку. Антимонопольна політика

 1. Олігополія, її сутність та характерні ознаки. Основні причини існування олігополії.

 2. Стратегічна поведінка фірм на олігополістичному ринку. Загальна взаємозалежність і складність аналізу поведінки на ринку. Рівновага Неша.

 3. Олігопольний ринок гомогенного блага. Взаємна гра: моделі Курно, Бертрана, ламаної кривої попиту.

 4. Послідовна гра: модель Штакельберга, модель олігополістичного ціноутворення «лідерство у цінах».

 5. Конкуренція чи таємна змова: «дилема ув’язнених». Картель та легальні угоди. Передумови створення картелю.

 6. Оцінка економічної ефективності олігопольного ринку. Гіпотеза Шумпетера-Гелбрейта.

 7. Необхідність державного регулювання діяльності монополізованих ринків.

 8. Конкурентна політика та антимонопольне законодавство.


Практичне заняття.

 1. Поняття оліігополії. Концентрація ринку, способи її вимірювання.

 2. Олігополістична взаємозалежність. Роль «дилеми ув’язнених» в олігополістичному ціноутворенні та його моделі.

 3. Олігопольний ринок гомогенного блага. Взаємна гра: моделі Курно, Бертрана, ламаної кривої попиту.

 4. Послідовна гра: модель Штакельберга, модель олігополістичного ціноутворення „лідерство у цінах”.

 5. Конкуренція чи таємна змова: «дилема ув’язнених». Картель та легальні угоди. Передумови створення картелю.

 6. Роль нецінової конкуренції на олігополістичному ринку.

 7. Оцінки економічної ефективності олігополістичного ринку. Гіпотеза Шумпетера – Гелбрейта.


Завдання для самостійної роботи (12 год.)

 1. Причини концентрації ринку.

 2. Вплив незалежності фірм при олігополії на ціноутворення та обсяг випуску.

 3. Умови та основні чинники впливу на стратегічну поведінку фірм-олігополістів.

 4. Особливості проведення антимонопольної політики у світовій практиці.

 5. Сучасні підходи до антимонопольного законодавства.

 6. Конкурентна політика в Україні.

Література [1, 2, 4, 7, 8, 10].
Тема 13. Ринок ресурсів Попит підприємства на ресурси в різних типах ринкових структур

(17 год).

Лекція 13. Ринок ресурсів Попит підприємства на ресурси в різних типах ринкових структур.

 1. Загальна характеристика та особливості ринку виробничих ресурсів. Попит на фактори виробництва. Взаємозв'язок ринків продукту та факторів виробництва.

 2. Праця як фактор виробництва, її мобільність. Попит на працю за умови досконало конкурентного ринку ресурсів. Обґрунтування рішення про найм додаткової робочої сили. Ринкова пропозиція праці на ринку досконалої конкуренції. Рівновага на ринку праці.

 3. Ринок праці з недосконалою конкуренцією. Попит монополії на працю та монопольна рівновага. Особливості монопсонічного та олігопсонічного ринків праці.

 4. Попит та пропозиція капіталу. Побудова бюджетного обмеження для випадку вибору обсягів споживання між теперішніми та майбутніми періодами.

 5. Специфіка формування пропозиції землі та попиту на землю. Фактори впливу на попит на землю. Рівновага на ринку землі. Рента. Ціна землі як капіталізована рента. Види ренти. Орендна плата за землю.


Практичні заняття.

 1. Значення формування цін на економічні ресурси. Похідний попит на ресурси у відповідності з теорією граничної продуктивності. Правило використання ресурсів. Попит на ресурс в умовах досконалої та недосконалої конкуренції.

 2. Оптимальне співвідношення ресурсів: мінімізація витрат та максимізація прибутку.

 3. Заробітна плата як факторний доход. Фактори, що визначають загальний рівень зарплати. Попит, пропозиція і рівновага на конкурентному ринку праці.


Завдання для самостійної роботи (12 год.)

 1. Функціональний розподіл результатів виробництва.

 2. Особливості формування сукупного попиту на ринку факторів виробництва.

 3. Економічні ресурси України.

 4. Ринок економічних ресурсів та матеріально-технічне забезпечення підприємств України.

 5. Контроль профспілок над пропозицією робочої сили, рівнем заробітної плати та продуктивністю праці.

 6. Двостороння (двобічна) монополія на ринку праці та визначення реального рівня заробітної плати.

 7. Капітал як фактор виробництва. Попит і пропозиція капіталу та рівень доходу на капітал.

 8. Динаміка і структура інвестицій в Україні.

Література [1, 2, 4, 7, 8, 9, 10].
Тема 17. Загальна ринкова рівновага та ефективність (12 год)

Лекція 17. Загальна ринкова рівновага та ефективність

 1. Модель загальної економічної рівноваги ринку. Ефект зворотного зв’язку.

 2. Парето-ефективність в обміні. Умова оптимальності за Парето у виробництві. Коробка Еджуорта.

 3. Умова оптимальності за Парето у виробництві.

 4. Економічна теорія добробуту. Функції суспільного добробуту. Функція суспільної корисності Бентама. Парадокс Кондорсе. Теорема економіки добробуту Ерроу. Критерії оцінки добробуту.

 5. Перша та друга теореми теорії суспільного добробуту.

 6. Загальна рівновага: аналіз затрат та результатів. Конфлікт між економічною ефективністю та соціальною справедливістю. Перерозподіл добробуту через систему оподаткування.


Практичне заняття.

 1. Часткова і загальна рівновага ринку. Ефект зворотного зв’язку. Поняття ефективності за Парето.

 2. Ефективність та рівновага в обміні. Крива контрактів.

 3. Ефективність у виробництві. Скринька Еджуорта.

 4. Економічна теорія добробуту. Теореми економіки добробуту.

 5. Причини неспроможності (фіаско) ринків.


Завдання для самостійної роботи (10 год.)

 1. Економічне прогнозування та планування в Україні.

 2. Проблеми соціального захисту населення в трансформаційній економіці.

Література [1, 2, 3, 6, 9, 10].

Тема 18. Неспроможність ринку: асиметрична інформація, зовнішні ефекти та суспільні блага

(13 год)

Лекція 18. Неспроможність ринку: асиметрична інформація, зовнішні ефекти та суспільні блага

 1. Прояви неспроможності ринку: асиметрична інформація, зовнішні ефекти та суспільні блага.

 2. Економічний зміст позитивних та негативних екстерналій (зовнішніх ефектів). Суспільні та приватні витрати (вигоди).

 3. Шляхи корекції неспроможності ринку. Коригуючі податки та субсидії. Теорема Коуза-Стіглера.

 4. Неефективність ринку внаслідок асиметричної інформації.

 5. Поняття суспільних благ. Попит на суспільні блага та ефективний їх обсяг.

 6. Економічна роль держави у ринковій економіці. Необхідність та причини втручання держави в економічні процеси за ринкових умов.


Практичні заняття.

 1. Поняття фіаско ринку. Асиметрична інформація на ринку: сутність і значення.

 2. Страхування і ринок кредиту як приклади асиметричної інформації.

 3. Асиметрична інформація на ринках праці: теорія ефективної зарплати.

 4. Поняття та економічний зміст «зовнішніх ефектів» (екстерналії). Інтерналізація «зовнішніх ефектів». Теорема Коуза.

 5. Економічна роль держави в ринковій економіці і теорія суспільного вибору.


Завдання для самостійної роботи (10 год.)

 1. Тіньова економіка в Україні: причини, соціально-економічні наслідки та шляхи подолання.

 2. Світовий досвід державного регулювання підприємницької діяльності.


Література [1, 2, 4, 6, 7, 9, 10].
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ТА ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ

 1. Мікроекономіка як складова частина сучасної економічної теорії. Економічні відносини на мікро- і макрорівнях.

 2. Предмет та функції мікроекономіки Основні проблеми, які вивчає мікроекономіка.

 3. Етапи еволюційного розвитку мікроекономічного аналізу.

 4. Суб’єкти мікроекономіки: індивід, фірма, професійні спілки, держава. Об'єкти економічних відносин на мікрорівні. Види виробничих ресурсів, які використовуються в економіці. Суть простої моделі кругообігу ресурсів, товарів та доходів.

 5. Проблема обмеженості ресурсів та необхідність вибору. Модель і крива виробничих можливостей, їх основні функції в економічному аналізі.

 6. Методологія мікроекономічного аналізу. Загальноекономічні та специфічні методи мікроекономіки. Мікроекономічне моделювання.

 7. Попит та закон попиту. Фактори зміни: економічний, алгебраїчний, графічний аналіз.

 8. Пропозиція та функція пропозиції. Закон пропозиції. Зміна пропозиції та зміна обсягу пропозиції. Фактори зміни: економічний, алгебраїчний, графічний аналіз.

 9. Ринковий механізм збалансування попиту та пропозиції. Поняття рівноваги. Поняття надлишку, дефіциту. Поняття про надлишок споживача та виробника.

 10. Концепція еластичності. Види еластичності. Поняття еластичності попиту. Еластичність попиту за власною ціною блага та способи її обчислення. Вплив цінової еластичності попиту на загальний доход виробника.

 11. Еластичність попиту за ціною взаємодоповнюючих та взаємозамінних благ (перехресна еластичність).

 12. Еластичність за доходом споживача. Застосування еластичності попиту по доходу.

 13. Еластичність пропозиції. Фактори впливу на еластичність пропозиції.

 14. Корисність споживача в економічній теорії. Суверенітет споживача. Гіпотеза раціональної поведінки споживача.

 15. Кардиналістський (кількісний) підхід до аналізу поведінки споживача, корисності і попиту. Поняття сукупної (загальної) та граничної корисності. Сутність закону спадної граничної корисності економічного блага (І закон Госсена).

 16. Ординалістська (порядкова) теорія поведінки споживача. Криві байдужості (індиферентності), карта кривих байдужості та їх властивості. Гранична норма заміщення.

 17. Бюджетні обмеження і можливості споживача. Рівновага споживача: економічна, алгебраїчна та графічна інтерпретація. Вибір оптимального споживання.

 18. Зміна споживання при зміні доходу. Крива "дохід-споживання". Функція попиту від доходу: крива Енгеля.

 19. Реакція споживача на зміну цін товарів. Крива "ціна-споживання". Виведення кривої індивідуального попиту.

 20. Ефект заміни та ефект доходу. Взаємодія ефектів заміни та доходу. Блага Гіффена.

 21. Підприємство як ринково-виробнича та відкрита система. Виробнича функція як параметрична модель технологічного процесу.

 22. Виробнича функція з двома змінними факторами. Поняття ізокванти, карта ізоквант та їх властивості. Гранична норма технічного заміщення.

 23. Характер зміни виробничої функції з одним змінним фактором. Сукупний, середній та граничний продукт у короткостроковому періоді: означення, графічний аналіз взаємного розміщення кривих. Закон спадної продуктивності факторів виробництва.

 24. Розширення виробництва та ефект масштабу у довгостроковому періоді. Постійна, спадна та зростаюча віддача від масштабу.

 25. Особливості оцінки витрат виробництва в ринковій економіці. Концепція витрат упущених можливостей. Явні та неявні витрати витрати.

 26. "Нормальний прибуток" як елемент витрат. Вимірювання прибутку: економічна та бухгалтерська концепції.

 27. Витрати виробництва у короткостроковому періоді. Постійні та змінні витрати. Поняття сукупних, середніх та граничних витрат

 28. Оптимальна комбінація факторів виробництва. Поняття ізокости. Лінія експансії фірми.

 29. Рівновага виробника: графічна, алгебраїчна та економічна інтерпретації.

 30. Середні та граничні витрати фірми у довгостроковому періоді. Взаємозв’язок витрат у короткостроковому та довгостроковому періодах.

 31. Поняття ринкової структури. Визначення базових моделей ринкових структур: ідеальних і реальних. Критерії розмежування ринкових структур.

 32. Ознаки та умови ринку досконалої конкуренції. Особливості кривої попиту на продукцію конкурентної фірми. Крива ринкового попиту в умовах досконалої конкуренції.

 33. Конкурентна стратегія фірми у короткостроковому періоді. Умови максимізації прибутку: сукупний та граничний аналіз.

 34. Дослідження умов прибутковості та збитковості фірми в умовах динамічності ринкової кон’юнктури. Короткострокова рівновага фірми і галузі в умовах досконалої конкуренції.

 35. Конкурентна стратегія фірми у довгостроковому періоді. Умови довгострокової рівноваги. Парадокс прибутку.

 36. Модель чистої монополії та її характеристика. Причини виникнення та існування монополій в економічній системі. Різновиди монополій.

 37. Монополія і монопольна влада. Джерела монопольної влади. Показники виміру монопольної влади.

 38. Ціноутворення на монопольному ринку. Визначення монополістом ціни та обсягу виробництва: графічний та алгебраїчний аналіз.

 39. Поняття цінової дискримінації. Цінова дискримінація першого, другого та третього ступенів. Лімітуюче ціноутворення.

 40. Економічні наслідки діяльності монополій: переваги та недоліки. Соціальна ціна монополії.

 41. Ознаки та умови функціонування ринку монополістичної конкуренції. Умови вступу до галузі. Сутність, види та передумови розвитку нецінової конкуренції.

 42. Короткострокова та довгострокова рівновага фірми і галузі в умовах монополістичної конкуренції: графічна інтерпретація.

 43. Порівняльний аналіз з ринком досконалої конкуренції та монопольним ринком.

 44. Олігополія, її сутність та основні ознаки. Модель ціноутворення ламаної кривої попиту.

 45. Стратегічна поведінка фірм на олігополістичному ринку. Загальна взаємозалежність і складність аналізу поведінки на ринку. Рівновага Неша.

 46. Цінова війна та її наслідки в умовах олігополії. Теорія ігор та конкуруючі стратегії фірм, що діють на олігопольному ринку.

 47. Модель олігополістичного ціноутворення „лідерство у цінах”.

 48. Конкуренція чи таємна змова: „дилема ув’язнених”. Картель та легальні угоди.

 49. Попит, загальна характеристика та особливості ринку виробничих ресурсів. Похідний попит. Взаємозв'язок ринків продукту та факторів виробництва.

 50. Праця як фактор виробництва, її мобільність. Попит на працю за умови досконало конкурентного ринку ресурсів.

 51. Ринок праці з недосконалою конкуренцією. Контроль профспілок над пропозицією робочої сили, рівнем заробітної плати та продуктивністю праці.

 52. Капітал як фактор виробництва. Споживання та інвестиції. Реальна та номінальна процентні ставки. Показники теперішньої та майбутньої вартості у прийнятті інвестиційних рішень.

 53. Ринок природних ресурсів (землі). Особливості землі як фактору виробництва. Рента. Ціна землі як капіталізована рента.

 54. Ефективність розміщення ресурсів. Ефективність у виробництві, обміні та споживанні. Модель загальної економічної рівноваги Вальраса.

 55. Парето-ефективність в обміні. Коробка Еджуорта.

 56. Умова оптимальності за Парето у виробництві. Коробка Еджуорта.

 57. Загальна рівновага: аналіз затрат та результатів. Конфлікт між економічною ефективністю та соціальною справедливістю.

 58. Традиційні неспроможності ринку: асиметрична інформація, природна монополія, зовнішні ефекти та суспільні блага. Сутність поняття „асиметрична інформація”.

 59. Економічний зміст позитивних та негативних екстерналій (зовнішніх ефектів). Суспільні та приватні витрати (вигоди).

 60. Поняття суспільних благ. Визначальні особливості товарів індивідуального споживання (приватних благ) та суспільних благ. Попит на суспільні блага та ефективний їх обсяг.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ1
І варіант
Задача 1. Функція попиту населення на товар: . Функція пропозиції: , де QD - обсяг попиту, млн. шт. в рік; QS - обсяг пропозиції, млн. шт. в рік; Р - ціна товару, гр. од.

а) Визначте рівноважні ціну і обсяг продажу.

б) Якщо ціна даного товару знизилась на 10 гр. од., що буде спостерігатися на ринку: надлишок чи дефіцит? Розрахуйте його.

в) Припустимо, що на даний товар вводиться акцизний збір у розмірі 10% від ціни товару. Розрахуйте рівноважні ціну та обсяг продажу, загальну суму податкових надходжень до бюджету, а також зміну надлишків виробника і споживача.

г) Припустимо, що товар дотується із бюджету в розмірі 5 гр.од. від ціни товару. Розрахуйте надлишок споживача після введення дотації і величину витрат з бюджету на введення дотації.

Задача 2. Якщо крива попиту на арахіс визначається формулою Q=20000-5P, де Q – обсяг продукції в т, а Р – ціна в дол., яким буде коефіцієнт еластичності попиту при Р = 800 дол.
Задача 3. Заповніть пропуски в таблиці для підприємства, що купує необхідні йому ресурси і реалізує свою продукцію на конкурентному ринку. Ціна одиниці продукції підприємства - 3 гр.од.


Кількість

змінного

ресурсу

(в одиницях)

Сукупний продукт

Граничний продукт

Сукупний дохід гр.од.

Гранична доходність ресурсу, гр.од.

1

2

3

4

5

6

7

12

......


......

......


......

40

......


12

10

......


......

......


2

......


......

......


90

......


......

......


......

......

......


......

15

......


......

0


Задача 4. У набір споживача входять два товари: пиво і раки. Загальна корисність характеризується такими даними:


Кількість кухлів пива

1

2

3

4

5

6

Загальна корисність

10

18

24

28

31

33

Кількість раків

10

20

30

40

50

60

Загальна корисність

7

13

18

22

25

27

Ціна одного кухля пива дорівнює 10 дол., ціна одного рака - 50 центів. Загальний дохід споживача, що витрачається на пиво і раки становить 25 доларів. Яку кількість кухлів пива і раків купує раціональний споживач у стані рівноваги?
Задача 5. Функція загальних витрат акціонерного товариства має вигляд:.

Визначте витрати FC, VC, ATC, AFC, AVC, MC, як функції від Q. При якому обсязі виробництва АТС досягають мінімуму? Зобразіть ситуацію графічно та розрахуйте всі види витрат.


Задача 6. В галузі з досконалою конкуренцією функція кожної фірми має вигляд ТС=Q3–4Q2+8Q. Галузева функція попиту дорівнює QD=2000–100Р.

Визначити рівноважну комбінацію ціни і випуску в галузі, а також кількість фірм у галузі у довгостроковому періоді.


Задача 7. Фірма-монополіст виробляє товар в умовах, коли ринковий попит задається рівнянням: Qd = 10 – P, де Qd – обсяг попиту, P – ціна продукту. Її сукупні витрати виробництва складають: TC= 4Q, де TC – сукупні витрати, а Q – обсяг попиту. Визначте чисті втрати суспільства від монополії на даному ринку (Харбергеровський трикутник) та оцініть їх величину.
ІІ варіант
Задача 1. Уряд розглядає питання про надання допомоги виробникам зерна через встановлення цільової ціни на рівні 180 $ / т. Пропонується два варіанти: або закупки державою зерна на ринку, або компенсація недоотриманих виробниками доходів внаслідок різниці між ринковою ціною та цільової ціною. Визначте, який із варіантів буде найбільш економічним щодо використання державних коштів – прямі державні закупки чи дотації? Умови пропозиції виражені у рівнянні: QS = 2Р – 120, де QS – величина пропозиції, Р –ціна. Умови попиту виражені рівнянням: QD = 840 – 4Р, де QD – величина попиту, Р - ціна.
Каталог: books
books -> Методичні рекомендації щодо вивчення курсу. Завдання для практичної роботи
books -> Дипломної освіти Навчально-методичний комплекс з вивчення курсу "Конфліктологія "
books -> Програма з дисципліни «педагогічна психологія» для студентів за спеціальністю
books -> Пояснювальна записка до навчальної програми курсу „Педагогічна психологія
books -> Програма для студентів спеціальності 040101 "Психологія" київ 2012 Вступ
books -> Методичні рекомендації до вивчення курсу «Психологія управління»
books -> Пояснювальна записка до навчальної програми курсу "психодіагностика" Навчальний програма курсу «Психодіагностика»
books -> Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України
books -> Потойбiчне Українська ґотична проза XX ст. Уклав Юрiй Винничук у зачарованім люстрі


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка