Програма для студентів спеціальностей „Фінанси, «Облік І аудит» ЗатвердженоСторінка1/5
Дата конвертації16.04.2016
Розмір0.66 Mb.
#10918
ТипПрограма
  1   2   3   4   5
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ


Укладач: д.е.н. Филюк Г.М.


МІКРОЕКОНОМІКА

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

для студентів спеціальностей „Фінанси”, «Облік і аудит»
Затверджено

Директор ІПО
____________ Пересєкін В.М.

Підпис


КИЇВ – 2011
Робоча навчальна програма з дисципліни «Мікроекономіка».
Укладачі: д.е.н., Филюк Г.М.


Лектор: д.е.н., Филюк Г.М.Науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали
Викладач: д.е.н., Филюк Г.М.

Науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали викладача(ів),

який(і) веде(уть) семінарські, практичні, лабораторні заняттяПротокол №3 від 8 листопада 2011р.

Погоджено

з науково-методичною комісією

«____» _____________ 2011 р.


_____________ зам. директора Семенчук В.І.

Підпис голови НМК факультету

ВСТУП

Дисципліна «Мікроекономіка» є нормативною дисципліною для спеціальності «Фінанси» і «Облік і аудит», що читається в обсязі 5 кредитів, в тому числі 34 години аудиторних занять, з них 26 години лекцій та 8 годин практичних занять, і 116 годин самостійної роботи. Закінчується іспитом.Метою і завданням навчальної дисципліни «Мікроекономіка» є формування ринково-орієнтованого економічного світогляду учасника суспільного виробництва, здатного до самостійної підприємницької діяльності в умовах динамічної ринкової кон’юнктури; допомога в оволодінні універсальним інструментарієм прийняття раціональних господарських рішень в умовах обмеженості ресурсів та наявності альтернативних варіантів їх використання.

Предмет навчальної дисципліни: «Мікроекономіка» вивчає проблеми індивідуального вибору та поведінки груп людей на окремих ринках; досліджує закономірності функціонування економічних мікросистем у різних ринкових ситуаціях та формує вміння їх ефективно використовувати.

Вимоги до знань та вмінь.

Студент повинен знати:

 • особливості предмету дослідження мікроекономіки як складової частини економічної теорії та її основні функції;

 • причини виникнення та механізм вирішення основних суперечностей між безмежними потребами економічних суб’єктів та обмеженими ресурсами;

 • особливості механізму формування ринкової рівноваги;

 • специфіку поведінки індивідуального споживача;

 • ступінь впливу цінових змін та змін у доходах споживача на криву індивідуального попиту;

 • особливості поведінки підприємства як виробничо-ринкової системи на ринку, характер зміни параметрів виробничої функції у короткостроковому та довгостроковому періодах;

 • сутність та основні види витрат підприємства та прибутку; характер зміни витрат підприємства у короткостроковому та довгостроковому періодах; оптимальний шлях (траєкторію) розвитку підприємства у довгостроковому періоді;

 • умови максимізації прибутку фірми у короткостроковому та довгостроковому періодах в умовах динамічності ринкової кон’юнктури на різних типах ринків;

 • роль виробничих факторів у формуванні пропозиції готової продукції та у встановленні цін на неї;

 • особливості ціноутворення на риках факторів виробництва в умовах досконалої та недосконалої конкуренції;

 • особливості формування загальної економічної рівноваги;

 • необхідність і причини втручання держави в економіку.

Студент повинен вміти:

 • здійснювати розрахунки альтернативної вартості кожного управлінського рішення, яке приймають окремі економічні одиниці на мікрорівні;

 • володіти методикою визначення механізму прийняття рішень окремими економічними мікросистемами, які прагнуть досягти поставлених цілей;

 • характеризувати особливості поведінки споживача в умовах невизначеності;

 • застосовувати аналітичні методи оцінки аналізу діяльності підприємства у миттєвому, короткостроковому та довгостроковому періодах;

 • розробляти рекомендації для підприємства щодо вибору оптимальної стадії виробництва, щодо оптимізації витрат виробництва та максимізації прибутку у поточному періоді та на перспективу

 • застосовувати аналітичні методи оцінки ринкової структури;

 • характеризувати особливості поведінки підприємства на різних типах ринків в умовах динамічних змін;

 • здійснювати аналіз моделі загальної економічної рівноваги, досліджувати механізм формування системи рівноважних цін, що забезпечують рівність попиту і пропозиції одночасно на всіх ринках оцінити;

 • межі державного втручання у функціонування економіки, виходячи із реальної економічної, політичної, соціальної ситуації в країні.

Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Нормативна навчальна дисципліна «Мікроекономіка» є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». Вивченню даної дисципліни передує опанування знань з курсів «Економічна теорія», «Історія економічних вчень». Ця дисципліна є базовою для вивчення таких спеціальних дисциплін як «Макроекономіка», «Основи підприємництва», «Державне регулювання економіки», «Економіка підприємства», «Економіка праці», «Проектний аналіз».

Порядок оцінювання знань, умінь та навичок студентів при кредитно-модульній системі організації навального процесу з дисципліни «Мікроекономіка».

1. Система контролю знань та умови складання іспиту

Навчальна дисципліна оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Вона складається з оцінок 3 модулів та складання іспиту .

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за національною та 100-бальною шкалою.

Підсумкова оцінка з дисципліни визначається як сума оцінок у балах за роботу протягом семестру (1-3 модулі) та оцінки, отриманої на іспиті.

Співвідношення балів, отриманих за роботу впродовж семестру та на іспиті, складає 60:40.

Підсумкова оцінка за 100-бальною шкалою переводиться за шкалою відповідності, наведеною у екзаменаційній відомості, у оцінку за національною 4-х бальною шкалою та оцінку за шкалою ECTS.

Іспит проходить у письмовій формі.

Студент не допускається до іспиту, якщо кількість балів, одержаних за модулі 1-3 впродовж семестру разом з максимально можливою кількістю балів на іспиті в сумі не перевищуватиме 59 балів.Шкала відповідності 100-бальної та національної шкали оцінювання


За 100-бальною шкалою

Оцінка за національною шкалою

90 – 100

5

відмінно

85 – 89

4

добре

75 – 84

65 – 74

3

задовільно

60 – 64

1 – 59

2

незадовільно


Оцінка за активність на семінарах виставляється як середньоарифметична з оцінок на всіх заняттях модуля за: виступи та доповнення за питаннями семінару, фіксовані виступи, презентації, участь у дискусіях, написання мініконтрольних робіт за поточною темою.

Оцінка за виконання аналітичних вправ та творчих завдань виставляється як середньоарифметична з оцінок на всіх заняттях модуля за: виконання аналітичних завдань та творчих вправ.

Оцінка за модульну контрольну роботу визначається шляхом підсумовування балів, отриманих за окремі види завдань контрольної роботи, відповідно до її структури. Ціна окремого питання або завдання та максимальна кількість балів за роботу в цілому вказується безпосередньо у роздаткових матеріалах контрольної роботи за варіантами.

Оцінка за письмову комплексну самостійну роботу виставляється з урахуванням якості та повноти виконання з урахуванням вимог, наведених у спеціальному завданні.

Оцінка за іспит виставляється шляхом підсумовування балів, отриманих за окремі види завдань екзаменаційного білету, відповідно до його структури.

Екзаменаційна робота, за структурою білету складається з таких завдань, кожне з яких має відповідну оцінку в балах:

 • 2 теоретичні питання – по 10 балів – разом 20 балів;

 • тести – 10 балів;

 • розрахункове завдання – 10 балів;

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

теми

Назва теми

Лекції

Практичні

Самостійна робота

1

Предмет, методи та методологія мікроекономіки

2

2

6

2

Ринковий механізм збалансування попиту та пропозиції. Еластичність попиту та пропозиції.

4

12

3

Теорія граничної корисності та поведінки споживача

2

10

4

Теорія виробництва та витрат.

2

2

12

5

Стратегія поведінки фірми на ринку досконалої конкуренції

2

2

10

6

Особливості поведінки фірми на ринку чистої монополії

2

12

7

Стратегія поведінки фірми на ринку монополістичної конкуренції

2

10

8

Олігополістична структура ринку. Антимонопольна політика

2

12

9

Ринок ресурсів Попит підприємства на ресурси в різних типах ринкових структур.

4

2

12

10

Загальна ринкова рівновага та ефективність

2

10

11

Неспроможність ринку: асиметрична інформація, зовнішні ефекти та суспільні блага

2

10
Разом

26

8

116

Загальний обсяг 150 год., в тому числі:

Лекції26 год.

Практичні8 год.

Самостійна робота116 год.


Тема 1. Предмет, методи та методологія мікроекономіки (8 год)

Лекція 1. Предмет, методи та методологія мікроекономіки

Предмет, об’єкти та суб’єкти дослідження мікроекономічної теорії.

Етапи еволюційного розвитку мікроекономічного аналізу.

Методологія мікроекономічного аналізу.

Моделювання: сутність, види.

Основні поняття та інструментарій мікроекономічного аналізу.

Проблема обмеженості ресурсів та необхідність вибору. Альтернативна вартість економічного блага.

Модель кругообігу ресурсів, продуктів і доходів.


Практичне заняття 1.

 1. Об’єкти та суб’єкти економічних відносин на мікрорівні. Предмет мікроекономіки.

 2. Основні поняття та інструментарій мікроекономічного аналізу.

 3. Методи мікроекономічних досліджень. Моделювання.

 4. Економічні ресурси і проблема вибору. Крива виробничих можливостей: ідеї, які вона демонструє.

 5. Модель кругообігу товарів і доходів.


Завдання для самостійної роботи (4 год.)

 1. Еволюція мікроекономічного аналізу у контексті розвитку економічної науки.

 2. Концепція постіндустріалізму та тенденції економічного розвитку сучасного світу.

Література [1, 2, 3, 4, 6, 7].
ТЕМА 2. Ринковий механізм збалансування попиту та пропозиції. Еластичність попиту та пропозиції. (17 год)

Лекція 2. Ринковий механізм збалансування попиту та пропозиції. Еластичність попиту та пропозиції.

 1. Попит, закон попиту, його графічна інтерпретація. Парадокси закону попиту. Нецінові фактори ринкового попиту.

 2. Пропозиція, закон пропозицій, його аргументація. Зімни у пропозиції та її величині.

 3. Рівновага попиту і пропозиції на ринку. Відхилення від рівноважної ціни та дисбаланс ринку. Поняття про надлишок споживача та виробника. Вплив на рівновагу змін у попиті та пропозиції.

 4. Вплив держави на ринкову рівновагу.

 5. Концепція еластичності. Види еластичності. Еластичність попиту за власною ціною блага та способи її обчислення. Еластичність попиту за ціною взаємодоповнюючих та взаємозамінних благ (перехресна еластичність). Еластичність за доходом споживача.

 6. Еластичність пропозиції.Практичне заняття 1.

 1. Попит: зміст та фактори, що на нього впливають. Зміна попиту та зміна обсягу попиту.

 2. Пропозиція. Функція і закон пропозиції. Зміна у пропозиції та її величині.

 3. Рівновага попиту і пропозиції на ринку.

 4. Прямий та опосередкований вплив держави на рівновагу на ринку. Практичне застосування аналізу рівноваги.

 5. Наслідки державного регулювання ринкового ціноутворення. Директивні ціни. Нецінове нормування дефіциту.

 6. Види цінової еластичності попиту і пропозиції та їх практичне застосування цінової еластичності попиту на загальний доход виробника.


Завдання для самостійної роботи (12 год.)

 1. Причини і наслідки державного контролю над цінами.

 2. Інтернет – торгівля в системі сучасної ринкової інфраструктури.

 3. Причини і наслідки державного контролю над цінами.

 4. Практичне застосування концепції перехресної еластичності попиту в обґрунтуванні цінової політики щодо взаємопов’язаних показників.

 5. Практичне застосування концепції еластичності попиту по доходу в обґрунтуванні цінової політики підприємства.

 6. Еластичність і розвиток аграрного сектору економіки.

 7. Еластичність попиту та пропозиції і розподіл податкового тягаря.


Література [1, 2, 3, 4, 7, 9, 10].
Тема 5. Теорія граничної корисності та поведінки споживача (13 год)

Лекція 5. Теорія граничної корисності та поведінки споживача

 1. Кардиналістська (кількісна) концепція аналізу поведінки споживача, корисності і попиту. Процес споживання та динаміка зміни сукупної та граничної корисності

 2. Ординалістська (порядкова) концепція поведінки споживача. Криві індиферентності. Гранична норма заміщення.

 3. Бюджетні обмеження і можливості споживача. Рівновага споживача: економічна, алгебраїчна та графічна інтерпретація. Вибір оптимального споживання. Методи знаходження точки рівноваги.

 4. Зміна споживання при зміні доходу. Крива «дохід-споживання». Функція попиту від доходу: крива Енгеля.

 5. Реакція споживача на зміну цін товарів. Крива «ціна-споживання». Виведення кривої індивідуального попиту. Окремі випадки побудови цих кривих для взаємозамінних та взаємодоповнюючих благ.


Практичне заняття.

 1. Кардиналістська концепція корисності. Закон спадної граничної корисності. Правило максимізації корисності і рівновага споживача.

 2. Ординалістська теорія повединкі споживача. Криві байдужості (ізокванти) та їх властивості. Гранична норма заміщення.

 3. Бюджетне обмеження споживача. Бюджетна лінія. Графічна інтерпретація рівноваги споживача (суміщення бюджетних ліній та кривих байдужості.).

 4. Зміни в доходах і криві Енгеля. Ринковий попит та його емпірична оцінка.

 5. Вплив цінових змін на криву індивідуального попиту. Ефект заміщення і доходу, їх вплив на криву попиту.


Завдання для самостійної роботи (12 год.)

 1. Структура і динаміка споживчого ринку в Україні.

 2. Застосування теорії споживчого вибору.

 3. Ефект заміни та ефект доходу по Хіксу.

 4. Ефект заміни та ефект доходу по Слуцькому.

 5. Взаємодія ефектів заміни та доходу. Напрямок дії ефекту заміни, напрямок дії ефекту доходу для нормальних, неякісних благ та благ Гіффена.

Література [1, 2, 5, 6, 9, 10].

Тема 7. Теорія виробництва і витрат (16 год.)

Лекція 7. Теорія виробництва

 1. Основи теорії виробництва. Підприємство як ринково-виробнича система. Мотивація поведінки підприємства (фірми).

 2. Виробництво у короткостроковому періоді. Сукупний, середній та граничний продукт у короткостроковому періоді: означення, графічний аналіз взаємного розміщення кривих.

 3. Виробнича функція з двома змінними факторами. Віддача від масштабу у довгостроковому періоді.

 4. Особливості оцінки витрат виробництва в ринковій економіці. Концепція витрат втрачених можливостей. Вимірювання прибутку: економічна та бухгалтерська концепції. «Нормальний прибуток» як елемент витрат.

 5. Витрати виробництва у короткостроковому періоді. Точки мінімуму витрат та їх взаємне розташування.

 6. Динаміка довгострокових витрат. Взаємозв’язок витрат у короткостроковому та довгостроковому періодах.

 7. Рівновага виробника: графічна, алгебраїчна та економічна інтерпретації. Поняття ізокости: означення, побудова, властивості.

 8. Умови максимізації прибутку. Оптимальний план виробництва згідно з правилом випуску і правилом витрат. Ізопрофіта. Концепція мінімально ефективного розміру підприємства.


Практичні заняття.

 1. Підприємство (фірма) як суб’єкт мікроекономіки.

 2. Технологія виробництва. Виробнича функція.

 3. Виробництво з одним вхідним ресурсом. Середня та гранична продуктивність. Закон спадної віддачі. Технологічне вдосконалення: продуктивність праці.

 4. Виробництво з двома змінними вхідними ресурсами. Ізокванта, карта ізоквант. Віддача від масштабу виробництва. Ізокліналь.

 5. Природа і структура витрат виробництва. Економічний та бухгалтерський підходи до визначення витрат і прибутку.

 6. Витрати виробництва в короткостроковому періоді. Взаємозв’язок між різними категоріями витрат. Функція витрат і рівновага виробника. Принцип найменших витрат, його графічна інтерпретація.

 7. Витрати в довгостроковому періоді. Ефект масштабу виробництва та фактори, що його визначають.


Література [1, 2, 5, 6, 9, 10].

Завдання для самостійної роботи (12 год.)

 1. Організаційно-правові форми підприємницької діяльності в Україні.

 2. Проблеми розвитку малого бізнесу в Україні.

 3. Мінімальний ефективній розмір підприємства і структура галузі економіки.

 4. Шляхи підвищення ефективності виробництва на підприємстві.

Література [1, 2, 3, 7, 8, 9, 10].
Тема 9. Стратегія поведінки фірми на ринку досконалої конкуренції (12 год.)

Лекція 9. Стратегія поведінки фірми на ринку досконалої конкуренції

 1. Ознаки та умови ринку досконалої конкуренції. Досконало конкурентна фірма та умови її функціонування.

 2. Особливості кривої попиту на продукцію конкурентної фірми та крива ринкового попиту.

 3. Конкурентна стратегія фірми у короткостроковому періоді. Графічний аналіз впливу ринкової ціни на взаємне розташування кривих сукупних витрат, сукупного доходу та прибутку досконало конкурентної фірми.

 4. Дослідження умов прибутковості та збитковості фірми в умовах динамічності ринкової кон’юнктури. Короткострокова рівновага фірми і галузі.


Практичне заняття.

 1. Поняття ринкової структури, основні їх типи. Ознаки ринку досконалої конкуренції. Ідеальні та реальні ринкові структури.

 2. Особливості попиту на товар конкурентної фірми. Валовий та граничний доход.

 3. Обсяг виробництва і конкурентна рівновага в довгостроковому періоді.

 4. Крива пропозиції конкурентної фірми в короткостроковому та довгостроковому періодах.

 5. Крива тривалої галузевої пропозиції.

 6. Досконала конкуренція і ефективність. Застереження в оцінці ефективності ринку досконалої конкуренції.Завдання для самостійної роботи (12 год.)

 1. Модель досконалої конкуренції у працях економістів різних економічних шкіл і напрямків.

 2. Особливості прийняття підприємством рішень стосовно цін та обсягів випуску на ринку досконалої конкуренції.

 3. Досконала конкуренція та ефективність: виробнича ефективність та ефективність розподілу ресурсів.

Література [1, 2, 3, 4, 7, 9, 10].
Тема 10. Особливості поведінки фірми на ринку чистої монополії (15 год.)

Лекція 10. Особливості поведінки фірми на ринку чистої монополії

 1. Модель чистої монополії та її характеристика. Причини виникнення та різновиди монополій в економічній системі.

 2. Ціноутворення та умова максимізації прибутку на монопольному ринку. Точка Курно.

 3. Монополія у довгостроковому періоді.

 4. Монополія і монопольна влада. Джерела монопольної влади. Показники виміру монопольної влади.

 5. Цінова дискримінація першого, другого та третього ступенів. Переваги та недоліки застосування цінової дискримінації монополістом.

 6. Економічні наслідки діяльності монополій: переваги та недоліки. Соціальна ціна монополії.


Практичне заняття.

 1. Характерні риси ринку «чистої» монополії. Різновиди монополій.

 2. Монополія та монопольна влада. Показники виміру монопольної влади.

 3. Характеристика основних бар’єрів для входу на монопольний ринок та виходу з нього.

 4. Визначення монополістом ціни та обсягу виробництва у короткостроковому періоді.

 5. Цінова дискримінація на монопольному ринку: умови, види, наслідки. Лімітуюче ціноутворення.

 6. Соціально-економічні наслідки монополізації ринку.


Завдання для самостійної роботи (12 год.)

 1. Природна монополія: сутність, особливості, причини існування в економіці та необхідність державного регулювання.

 2. Державне регулювання діяльності монополій.

 3. Методика визначення монопольного становища суб’єкта господарювання на ринках України.

 4. Економічні наслідки діяльності монополій: переваги та недоліки. Соціальна ціна монополії.

 5. «Х-неефективнсть» в умовах монополії.

 6. Регулювання діяльності природних монополій.

 7. Конкуренція і монополізм на окремих ринках України.

 8. Монополії в Україні: сутність та проблеми регулювання.

Література [1, 4, 7, 9, 10].


Каталог: books
books -> Методичні рекомендації щодо вивчення курсу. Завдання для практичної роботи
books -> Дипломної освіти Навчально-методичний комплекс з вивчення курсу "Конфліктологія "
books -> Програма з дисципліни «педагогічна психологія» для студентів за спеціальністю
books -> Пояснювальна записка до навчальної програми курсу „Педагогічна психологія
books -> Програма для студентів спеціальності 040101 "Психологія" київ 2012 Вступ
books -> Методичні рекомендації до вивчення курсу «Психологія управління»
books -> Пояснювальна записка до навчальної програми курсу "психодіагностика" Навчальний програма курсу «Психодіагностика»
books -> Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України
books -> Потойбiчне Українська ґотична проза XX ст. Уклав Юрiй Винничук у зачарованім люстрі


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка