Програма для студентів освітньої галузі 0303 "журналістика та інформація" ЗатвердженоСкачати 391.89 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації15.04.2016
Розмір391.89 Kb.
#10347
ТипПрограма
  1   2   3


Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Інститут журналістики
Кафедра теорії масової комунікації

Укладач: професор Різун В. В.


Масова комунікація

Модуль 14.1 Теорія масової комунікації

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
для студентів освітньої галузі 0303

“журналістика та інформація”
Затверджено

на засіданні кафедриПротокол № ___

від „___”___________2007 р.

Зав. кафедри

_____________ Різун В. В.
Директор інституту

_____________ Різун В. В.


КИЇВ – 2007
Робоча навчальна програма з дисципліни “Масова комунікація”,

модуль 14.1. «Теорія масової комунікації».


Укладач доктор філологічних наук, професор Різун Володимир Володимирович

науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я, по-батькові

Лектор(и): д. філол. н., проф. Різун В. В.

Науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали
Викладач(і): асист. Литвиненко В. В., асист. Нестеряк Ю. М.

Науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали викладача(ів),

який(і) веде(уть) семінарські, практичні, лабораторні заняття

Погоджено

з науково-методичною радою

«____» ______________ 2007 р.
___________________________

Підпис голови НМР факультету/ інституту

Вступ


Теорія масової комунікації (ТМК) є першим й основним модулем дисципліни Масова комунікація, що має номер 14 у навчальному плані. ТМК — це фундаментально-фаховий базовий для підготовки фахівців у сфері масового спілкування модуль. ТМК розраховано на студентів, що навчаються за освітньо-кваліфікаційним напрямом бакалавра у сфері масової комунікації і готуються стати або журналістами, або видавцями і редакторами неперіодичних видань, або рекламістами чи фахівцями зі зв’язків із громадськістю. Викладається на І курсі 1 семестру в обсязі 108 годин (3 кредити), з них лекцій 36 год., семінарських 18 год., самостійна робота — 54 год. та форма підсумкового контролю —іспит.
Мета і завдання навчального модуля

Метою ТМК є вивчення природи масової комунікації як явища.

Завдання:

Сформувати поняття суміжних професій у галузі масової комунікації — одне з важливих завдань цього предмета.

Розкрити засоби, способи, форми масового спілкування ,— теж одне з першочергових завдань дисципліни ТМК.

Ознайомити з технологіями масового спілкування.

Ознайомити з історією науки про масову комунікацію.

Предмет навчального модуля

Предметом навчального модуля ТМК є природа масової комунікації як явища у різних її аспектах: комунікативний процес та його форми, масовий вплив як комунікативний процес, засоби і методи впливу, вплив та його результати (ефекти), ефективність впливу на маси, фактори комунікації, мо­де­лі масової комунікації, маси (комунікати) й комуніканти як основний фактор масової комунікації.

Погляди на масову комунікацію складаються в теоретичну систему уявлень про це явище. Ці системи можуть бути різними, тобто існують різні теорії масового спілкування. Тож предметом ТМК є також різні теорії масового спілкування у зіставному аспекті.

Вимоги до знань та вмінь

Після вивчення ТМК студент повинен вміти:

відрізняти себе, фахівця, від представників суміжних професій;

застерегти себе від використання засобів, способів, форм масового спілкування, не властивих обраній професії;

пояснити, чому представники суміжних професій працюють в одному середовищі, але кожен займається своєю справою або починають підміняти одне одного;

пояснювати, чому тисне середовище масової комунікації на фахівців, що працюють у ньому і які засоби й способи запобігання тому тискові.

Після прослуховування цього предмета кожен студент отримає такий результат:


Студент повинен знати:

 • Що таке масова комунікація?

 • Хто є учасниками масового спілкування?

 • Хто такі маси?

 • Яку роль виконують журналісти в середовищі масового спілкування поряд із іншими учасниками цього процесу?

 • Засоби і методи впливу на маси.

 • Вплив та його результати (ефекти). Ефективність впливу на маси.

 • Значення масової інформації для отримання медіаефектів.

 • Теорії масової комунікації.


Студент повинен уміти:

 • Робити зіставний аналіз теорій масової комунікації.

 • Розрізняти учасників масового спілкування за функціями, завданнями, методами, засобами праці тощо.

 • Відсторонюватися від виконання невластивих своїй професії, але властивих іншим учасникам масового спілкування функцій.

 • Коректно працювати зі своєю аудиторією як виявом маси.

 • Відповідально ставитися до масової інформації.

 • Відстоювати свою професійну точку зору щодо місця і ролі своєї професії в структурі масового спілкування.

 • Правильно організовувати свою працю, користуватися відповідною своїй професії технологією праці.

Місце навчального модуля в структурно-логічній схемі

Нормативна навчальна дисципліна "Масова комунікація", куди входить модуль ТМК, є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр", є базовою для вивчення таких спеціальних модулів як "Комунікаційні технології", "Соціологія масової комунікації", "Теорія журналістики", "Рекламознавство", "Зв’язки з громадськістю", "Основи видавничої справи та редагування".Система контролю

Навчальний модуль "Теорія масової комунікації" оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Він складається з 3 змістових модулів. Кожен модуль — 12 годин лекцій (по 6 лекцій), 6 годин семінарських занять (по 3 заняття) та по 18 годин самостійної роботи.

ТМК передбачає поточний, модульний та підсумковий контроль (іспит).

Максимальна кількість балів, яку може отримати студент,— 100.


Розподіл балів здійснюється за такою схемою:

Змістовий модуль 1 ( ЗМ1 )

Змістовий модуль 2 ( ЗМ2 )

Змістовий модуль 3 ( ЗМ3 )

Іспит

Разом
(підсумкова оцінка — ПО)


Вагові коефіцієнти (%)

20%

k1=0,220%

k2=0,220%

k2=0,240%


100%

Максимальна оцінка в балах

100

100

100

40

100

Розрахунок підсумкової оцінки (зваженої) здійснюється за такою формулою:ПО= ЗМ1× k1+ ЗМ2 × k2 + ЗМ3 х k3 + іспит .

МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВА СХЕМА

Контроль знань студента

Кількість балів

Сума балів

Поточний контроль у фор­мі контрольної роботи на тре­­тьому семінарському за­нят­­ті кожного модуля (усьо­го 3 модулі)

ЗМ1 40 * 0.2 = 8

ЗМ2 40 * 0.2 = 8

ЗМ3 40 * 0.2 = 8

24

1. Завдання для перевірки те­о­ретичних знань

2

2*10=20 (max)

2. ККЗ

5

5*2=10 (max)

3. Творче завдання

10

10 (max)


Модульний контроль як пе­ре­вір­ка самостійної роботи у фор­мі есе

ЗМ1 60 * 0.2 = 12

ЗМ2 60 * 0.2 = 12

ЗМ3 60 * 0.2 = 12

36


Підсумковий контроль у фор­мі іспиту

40

40


Поточний контроль.

Поточному контролю підлягають завдання, що виконуються піл час контрольного семінарського заняття у вигляді контрольної роботи. Кожен змістовий модуль завершується письмовим контрольним семінарським заняттям, вартість якого 40 балів. Перше і друге семінарські заняття кожного модуля присвячуються фактично підготовці до контрольного семінарського заняття шляхом виконання типових у контрольній роботі завдань.Скачати 391.89 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка