Програма для студентів напряму підготовки "Психологія" київ 2012 Робоча навчальна програма з дисципліни «Психологія масової поведінки»Скачати 423.89 Kb.
Сторінка2/3
Дата конвертації11.04.2016
Розмір423.89 Kb.
#880
ТипПрограма
1   2   3

Вивчення курсу “Психологія масової поведінки” доцільно починати з ознайомлення з програмою та методичними рекомендаціями. При підготовці до семінарських занять треба звертати увагу не тільки на відповідні питання, а також й на питання, що винесені на дискусійне обговорення і на самостійне вивчення, оскільки саме вони дають можливість перевірити цілісність, системність та логічність відповідних знань.

До кожної теми пропонується перелік літератури (із загального списку рекомендованої літератури), який допоможе студентам зорієнтуватися в пошуку необхідної інформації.

Перевірка знань щодо курсу “Психологія масової поведінки” буде проводитися на підґрунті контрольних питань, які охоплюють увесь відповідний матеріал.Критерії оцінювання знань студентів.
Поточний контроль знань та умінь студентів здійснюється засобом письмових контрольних робіт, рефератів, аналізом практичних завдань після вивчення окремих тем, колоквіумів – після вивчення розділу.

Підсумковий контроль знань студентів – іспит, як завершальна стадія у вивченні даної дисципліни.


В основу оцінки знань студента з курсу “Психологія масової поведінки” покладені такі якісні характеристики:

 1. широта й глибина знань в обсязі навчальної програми;

 2. творче опанування теоретичного змісту курсу;

 3. обгрунтованість і аргументованість відповідей, точність визначень;

 4. самостійність і конструктивізм мислення.

відмінно” виставляється за умов, які задовольняють зазначені вимоги. Студент повинен правильно відповісти на три теоретичні запитання. За своєю формою відмінна відповідь повинна бути повною, логічною, матеріал викладається чітко і послідовно. А також береться до уваги, наскільки активно студентом готувалися доповіді, реферати на семінарські завдання протягом навчального часу по даній дисципліні.

добре” виставляється за умови, коли студент дає повні правильні відповіді на три питання, при цьому допускає неповне висвітлення одного з питань, або при викладенні правильних , але недостатньо повних відповідей на три питання.

задовільно” виставляється за умови, коли студент дає відповідь на два питання, або недостатньо висвітлює три теоретичні питання та допускає помилки.незадовільно” виставляється в тих випадках, коли відповідь не задовільняє хоча б одному з оціночних критеріїв або за рівнем повноти виявляється нижче вимог прийнятого мінімуму знань. • Навчально-тематичний план


Назва теми


Всього год.

Лекційн год.

Семінар

год.

Сам.

роб.
Перший змістовний модуль

1

Феномен соціально-масових явищ
9

9
1.1

Соціально-масові явища: сутність та традиції дослідження
2

2

4

1.2

Індивідуальні та соціальні чинники регуляції масової поведінки
2

2

4

1.3

“Маса” як некласична соціальна спільність.
3

3

4

1.4

Еліта: психологічна та соціальна сутність.
2

2

4

2

Масова поведінка: механізми та прояви
10

10
2.1

Механізми регуляції масової поведінки
4

4

2

2.2

Психологічні особливості натовпу
4

4

2

2.3

Основні форми стихійної масової поведінки (агресія, паніка)
2

2

2
Другий змістовний модуль

3

Динаміка становлення психології мас
4

4
3.1

Еволюція психології мас в історії людства
4

4

4

4

. Психологія масових настроїв
6

6
4.1
Динаміка становлення масових настроїв
2

2

4

4.2
Психологічні та соціальні особливості масових настроїв
2

2

4

4.3
Масові настрої в політиці
2

2

4Третій змістовний модуль

5
Масові соціально-психологічні явища
8

8
5.1
Психологія релігії


2

5.2
Психологія моди
2

2

2

5.3
Психологія реклами та РR-впливу


2

5.4
Психологія стихійної комунікації (чутки, плітки)
2

2

2

5.5
Психологія політичних партій та масових рухів


2

5.6
Соціально-масові явища в індустріальному- та постіндустріальному суспільстві
4

4

2

6
Психологічні особливості тероризму
4

4

4

7
Особливості маніпуляції масовою поведінкою та масовою свідомістю
4

4

4Всього годин
45

45

54


Програма курсу “Психологія масової поведінки”
Розділ 1. Феномен соціально-масових явищ (9 лекц. год., 9 семінар. год)
Тема 1.1 Соціально-масові явища (СМЯ): сутність та традиції дослідження (2 год).


 1. Поняття СМЯ.

 2. Основні підходи до вивчення СМЯ.

 3. Історія становлення проблеми СМЯ в зарубіжній та вітчизняній науці.

Актуальність проблеми СМЯ для наукового знання та соціального життя суспільства. Основні категорії в системі СМЯ: “соціальна маса”, “масова поведінка”, “масова свідомість” , “масова людина”, “масова культура”, їх визначення та характеристика.

Основні підходи до вивчення СМЯ: політико-орієнтований підхід, соціально-психологічний підхід, культуроцентристський та соціокультурний підходи. Переваги та недоліки кожного з них. Образ соціальної структури як один з критеріїв визначення моделі СМЯ.

Основні тенденції характеристики СМЯ до 20 ст. Хронологія становлення понять системи СМЯ. Особливості диференціації “маси” та “натовпу”. Труднощі становлення проблематики СМЯ у вітчизняній науці у 20 ст. Марксизм як нова методологічна основа аналізу природи маси: переваги та недоліки марксистської концепції. Сучасні теорії “масового суспільства”. Сучасні вітчизняні підходи до визначення природи СМЯ (Б.Грушин, Д.Ольшанський, П.Разін, Г.Ділігенський, Г.Ашин, А.Уледов та ін.)
Питання до семінарського заняття (2 год):


 1. “Маса” та оцінка її природи в наукових концепціях: від античності до 20 ст.

 2. Переваги та недоліки основних підходів до вивчення соціально-масових явищ.

 3. Сучасний стан проблеми соціально-масових явищ в соціальній психології.


Питання для дискусії:

 • Співвідношення понять “маса-більшість”, “масова свідомість – свідомість більшості”.


Література: 10; 29-31; 36; 38; 51;60; 61; 71; 84; 88; 108;123.
Тема 1.2 Індивідуальні та соціальні чинники регуляції масової поведінки (2 год)

1. Взаємозв’язок індивідуального та колективного у філогенезі.

2. Роль несвідомого в регуляції соціальної поведінки особистості.

3. Соціально-культурні чинники регуляції поведінки особистості в теоріях культурно-антропологічного напрямку.


Біологічна обґрунтованість взаємодії індивідуальних та групових форм поведінки. Взаємодія індивідуального та колективного у філо- та онтогенезі. Типове та унікальне в людині.

Поняття та роль несвідомого в регуляції психічного життя людини та суспільства. Особливості психологізації суспільних відносин в психоаналітичних концепціях (З.Фрейд, К.Юнг, А.Адлер, Е.Фромм та ін).

Соціально-культурні чинники регуляції поведінки людини. Особливості соціологізації СМЯ у культурно-антропологічної школи.
Питання до семінарського заняття (2год):

1. Місце та роль індивідуального та колективного в поведінці особистості та групи.

2. Колективне несвідоме як чинник регуляції поведінки особистості.

3. Вплив соціально-культурних чинників на поведінку особистості.
Питання для дискусії:

1. Індивідуальне та соціальне в регуляції поведінки особистості: конфлікт чи злагода.
Література:55;101; 111; 112; 118;119;121; 125; 126; 139.
Тема 1.3 Маса” як некласична соціальна спільність (3год).
1. Класичні та некласичні соціальні спільності.

2. Класифікація суб’єктів масової поведінки:

а) натовп як предмет соціально-психологічного дослідження.

б) поняття аудиторії, її особливості.

в) публіка та її характеристика.

3. Феномен масової свідомості.


Поняття класичної соціальної спільності, її ознаки. Класифікація груп. Поняття некласичної соціальної спільності, її ознаки. Критерії та класифікація некласичних соціальних спільностей.

Поняття натовпу. Методи дослідження натовпу. Основні концепції психології поведінки людини в натовпі.

Феномен аудиторії, її особливості. Публіка як приклад розсіяного натовпу. Порівняльна характеристика видів мас.

Поняття масової свідомості. Диференціація понять “масова свідомість”, суспільна свідомість”, “групова свідомість”, буденна свідомість”. Зміст та структура масової свідомості. Основні характеристики масової свідомості. Типологія видів масової свідомості. Макроформи прояву масової свідомості: суспільна думка та масові настрої.


Питання до семінарського заняття (3год):

1. Поняття соціальних спільностей та їх особливості

2. Види мас та їх особливості.

3. Особливості формування та функціонування масової свідомості.


Література: 3; 29-31; 56; 57; 88; 111; 123.
Тема № 1.4 Еліта: психологічна та соціальна сутність


 1. Поняття еліти та її ролі у розвитку суспільства.

 2. Основні теорії елітизму.

 3. Еліта та маса: особливості взаємодії.

Поняття еліти. Філософські ідеї елітарності: Платон, Конфуцій, Кант, Макіавеллі, Карлейл, Ніцше. Сучасні зарубіжні теорії елітизму: В.Парето, Г.Моска, Р.Міхельс, М.Вебер, А.Тойнбі, Х.Ортега, Верлен, Лассауел, тощо. Стан сучасної вітчизняної проблематики елітизму: А.Княжинський, В.Липинський, Д.Донцов, В.Старосольський. Функції еліти в суспільстві. Типологізація еліти. Особливості формування української еліти. Основні ознаки елітарної особистості.

Еліта, вождь, маса: особливості взаємодії феноменів. Психологічні особливості формування стосунків між вождем та масою. Механізми впливу лідерів та масу.
Питання до семінарського заняття (2 год):


 1. Роль та функції еліти у суспільстві.

 2. Основні теорії елітизму.

 3. Особливості впливу лідерів на масу.

 4. Природа та особливості майбутньої вітчизняної елітарної особистості.
Каталог: books
books -> Методичні рекомендації щодо вивчення курсу. Завдання для практичної роботи
books -> Дипломної освіти Навчально-методичний комплекс з вивчення курсу "Конфліктологія "
books -> Програма з дисципліни «педагогічна психологія» для студентів за спеціальністю
books -> Пояснювальна записка до навчальної програми курсу „Педагогічна психологія
books -> Програма для студентів спеціальності 040101 "Психологія" київ 2012 Вступ
books -> Методичні рекомендації до вивчення курсу «Психологія управління»
books -> Пояснювальна записка до навчальної програми курсу "психодіагностика" Навчальний програма курсу «Психодіагностика»
books -> Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України
books -> Потойбiчне Українська ґотична проза XX ст. Уклав Юрiй Винничук у зачарованім люстрі

Скачати 423.89 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал