Програма для студентів напрямку 040103 Геологія


Перепишіть текст, записуючи числа словами, поставте потрібні розділові знакиСторінка3/3
Дата конвертації16.04.2016
Розмір0.49 Mb.
#10912
ТипПрограма
1   2   3

1. Перепишіть текст, записуючи числа словами, поставте потрібні розділові знаки.

Багатовікова історія України як відомо втілена в біографіях більш як 30 тисяч міст і сіл. У їх числі понад 8000 міст селищ міського типу яким минуло понад 300 років. Деякі з них відсвяткували свій 1000-літній ювілей частина наближається до цієї дати. 39 найстаровинніших українських міст рішенням уряду 1976 року було взято під державну охорону. Крім того в Україні близько 5000 сіл яким теж понад 300 років вік деяких становить 1000 та більше років.

2. Запишіть правильно слова:

Пів/аркуша, пів/години, пів/дюжини, пів/карбованця, пів/коло, пів/місяця, пів/яблука, авіа/моторо/будування, віце/адмірал, хліб/сіль, дощо/мір, людино/день, людино/доза, життє/пис, перекоти/поле, п'яти/річка, стоп/кран, трудо/день, лісо/сплав, радіо/комітет, купівля/продаж, лікар/еколог, блок/система, прем'єр/міністр, кіловат/година, міні/футбол, чар/зілля, мати/й/мачуха, тепло/й/гідро/електростанція, сто/річчя, електро/поїзд, світло/водо/лікування.

3. Напишіть протокол зборів студентів вашої групи з таким порядком денним: 1. Звіт голови профкому студентів за 2007 рік. 2. Про розподіл стипендії. 3. про надання гуртожитку. 4. Різне.

4. Продовжіть речення:

1. Оголошення – це документ…, в якому … .

2. За змістом оголошення поділяються на ….

3. За обсягом тексту оголошення може бути …

4. Рекламне оголошення містить такі реквізити: … .

5. Організаційне оголошення містить такі реквізити: … .

6. За формою оголошення бувають: ….

7. За походженням розрізнять оголошення: ….5. Розкрити роль та значення фразеології у фаховому мовлені.

6. Перекласти подані словосполучення з російської мови на українську.

Изысканный вкус, испытательный срок, косвенная причина, косвенные результаты, на должном уровне, неотложная помощь, обратится по адресу, по понедельникам, щекотливое обстоятельство, хорошее отношение.

ІІ варіант

1. Спишіть слова, розкриваючи дужки.

)Загально(державний), високо(кваліфікований), урядово(господарський), дво(сторонній), адміністративно(розподільчий), арбітражно(процесуальний), соціально(економічний), соціально(культурний), соціально(необхідний), соціально(орієнтований), фінансово(майновий), конкурентно(спроможний), високо(технологічний), зовнішньо(політичний), товарно(фондовий), науково(дослідний), податково(бюджетний), високо(продуктивний).

2. Поставити, де потрібно, розділові знаки в складносурядних речення.

1. Життя торкає серця струни чулі і я на крилах пісні лину знов. 2. Ми одностайні у труді і цим ми вічно молоді. 3. Свій меч історія підносить і долу падає ярмо. 4. Хай наше слово не вмирає і наша правда хай живе! 5. Реве Дніпро й лани широкополі медами пахнуть колосом шумлять. 6. В повітрі дощ і гречка пахне тепло немов розлився бурштиновий мед. 7. Вдалині хиталися дерева і синів задуманий прибій. 8. Тільки невсипуще море бухає десь здалеку та зорі тремтять в нічній прохолоді.

3. Продовжіть речення:

1) Лист – це документ, за допомогою якого ...

2) Усі листи за функціональним призначенням поділяються на такі, що ...., й такі, що ...

3) Потребують відповіді: листи-...

4) Не потребують відповіді: листи-...

5) На відміну від інших документів, формуляр листа не містить ....4. Напишіть оголошення про вечір, присвячений Дню народження Т. Шевченка.

5. Правила оформлення бібліографії. Навести приклади.

6. Відредагувати подані словосполучення словосполучення:

Прийняти міри, притормозіть на зупинці, пробачте мене, згідно повідомлення, хворий грипом, помилитися по неуважності, заступник декана по науковій роботі, знущатися над твариною, написав два листа, купив три талона, прийняти міри, в любому випадку.
Практичне заняття 17. Підсумкова заняття з курсу „Українська мова (за професійним спрямуванням)”

План


1. Аналіз модульної контрольної роботи.

2. Усне підсумкове опитування студентів з пройденого курсу (перелік питань додається).


Теми для самостійного опрацювання

1. Правопис прислівників.

2. Переклад фахового тексту.

3. Підготовка до усного виступу.


Проблемні теми для обговорення

1. Обговорення пропозицій щодо змін в українському правописі.

2. Лінгвістичні проблеми термінознавства.
Орієнтовна тематика рефератів

1. Національно-мовні особливості формул звертань у європейських народів.

2. Мислителі давнього світу про мистецтво усного публічного мовлення.

3. Стиль сучасного ділового листування.

4. Види усного ділового спілкування.

5. Займенник у сфері ділового етикетного мовлення.

6. Телефонний мовний етикет.

7. Прийменник „по” у діловому мовленні.

8. Етапи розвитку та становлення української мови.

9. Українська мова на лінгвістичній карті світу.

10. Сучасні етикетні мовні формули звертань у професійному спілкуванні.

11. Закон про мови в Україні: концепція закону, втілення його в життя.

12. Український правопис: історія і сучасний стан.

13. Мовний етикет українців.

14. З історії ораторського мистецтва.

15. Культура усного ділового листування.

16. Етапи становлення та розвитку української мови.

17. Культура і тактика ведення ділових переговорів.

18. Стандартні вислови як явище писемного ділового мовлення.

19. Культура ведення ділових дискусій.

20. Невербальні засоби ділової комунікації.

21. Соціально-психологічні чинники ділового діалогу.

22. Вживання „по батькові”: традиції та сучасний етикет взаємин.

23. Інтонаційні засоби виразності усного ділового мовлення.

24. Стилі та жанри сучасної української мови.

25. Історія становлення та особливості офіційно-ділового стилю.

26. Основні жанри (роди й види) ораторського мистецтва.

27. Мова електронний засобів масової інформації.

28. Теорії походження української мови.

29. Розвиток української термінології.


Питання до заліку

1. Українська літературна мова, її основні ознаки.

2. Мовна норма. Типи мовних норм.

3. Особливості мови професії.

4. Стилі сучасної української літературної мови.

5. Правопис власних назв.

6. Слова іншомовного походження.

7. Правила вживання апострофа.

8. Правила правопису м'якого знака.

9 Правила правопису складних іменників.

10. Правила правопису складних прикметників.

11. Іменник у фаховому мовленні.

12. Особливості відмінювання іменників ІІ відміни.

13. Стилістична роль займенників у фаховому мовленні.

14. Прикметник у мові професійного спрямування.

15. Зв'язок іменника з числівником.

16. Правила використання числівників у ділових паперах.

17. Відмінювання числівників.

18. Специфіка вживання дієслівних форм у ділових паперах.

19. Правила правопису сполучників.

20. Прийменник у фаховому мовленні.

21. Правила правопису прийменників.

22. Абревіатура та іншомовні слова у мові професійного спрямування.

23. Фразеологія у фаховому мовленні.

24. Тире між другорядними членами речення.

25. Розділові знаки при однорідних членах речення.

26. Розділові знаки при узагальнювальних словах.

27. Тире між підметом та присудком.

28. Розділові знаки при відокремлених означеннях та прикладках.

29. Розділові знаки при уточнювальних членах речення.

30. Розділові знаки при вставних і вставлених конструкціях.

31. Розділові знаки у складносурядному реченні.

32. Розділові знаки у складнопідрядних реченнях.

33. Розділові знаки при прямій мові.

34. Правила оформлення бібліографії.

35. Синоніми, омоніми, пароніми у фаховому мовленні.

36. Культура усного ділового спілкування.

37. Синтаксис ділових паперів.

38. Словник як джерело підвищення мовної культури. Типи словників.

39. Термін. Його роль у діловому мовленні.

40. Документ як основний вид ділового мовлення.

41. Класифікація документів.

42. Заява: типи, реквізити.

43. Автобіографія. Правила її написання.

44. Резюме та правила його оформлення.

45. Характеристика. Правила її написання.

46. Доповідні та пояснювальні записки. Правила їх написання та оформлення.

47. Оголошення. Правила його написання.

48. Запрошення. Правила його написання.

49. Листування.

50. Протокол. Типи протоколів.

51. Витяг з протоколу. Правила його написання та оформлення.

52. Наукова робота (курсова, дипломна, реферат, конспект). Правила оформлення.

53. Доручення та правила його оформлення і написання.

54. Розписка. Правила оформлення та написання.


Рекомендована література

Основна

1. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Мова ділових паперів. – К., 2000.

2. Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного спрямування: Навчальний посібник. – К., 2006.

3. Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Мова ділових паперів. – К., 2005.

4. Сучасна українська літературна мова / За ред. Плющ М.Я. – К., 2005.

5. Український правопис / НАН України, Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні; Інститут української мови. – К., 1997.

6. Шевчук С.В. Ділове мовлення: Модульний курс: Підручник. – К., 2005.

7. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: Підручник. – К., 2007.

8. Шевчук С.В., Лобода Т.М. Практикум української мови. – К., 2006.

9. Ющук І.П. Практикум з правопису української мови. – К., 1997.

10. Ющук І.П. Українська мова. – К., 2004.

Додаткова література

11.Антисуржик: Вчимося ввічливо поводитись і правильно говорити: Посібник / За ред. Сербенської О. – Львів, 1994.

12. Бабич Н.Д. Основи культури мовлення. – Львів, 1990.

13. Богдан С.К. Мовний етикет українців: традиції і сучасність. – К., 1998.

14. Ботвина Н.В. Міжнародні культурні традиції: мова та етика ділового спілкування. – К., 2000.

15. Ботвина Н.В. Офіційно-діловий та науковий стилі української мови. – К., 1999.

16. Волкотруб Г.Й. Стилістика ділової мови: Навчальний посібник. – К., 2001.

17. Гуць М.В., Олійник І.Г., Ющук І.П. Українська мова професійного спрямування. – К., 2004.

18. Діденко А.Н. Сучасне діловодство. – К., 2001.

19. Ділова українська мова / За ред. Горбул О.Д. – К., 2001.

20. Ділова українська мова / За ред. Н.Д.Бабич. – Чернівці, 1996.

21. Діловий етикет. Етика ділового спілкування / Автор-укладач І.Афанасьєв. – К., 2003.

22. Доридор Г.К., Козленко І.В.Українська мова. Практикум. – К., 2003.

23. Дороніна М. Культура спілкування ділових людей. – К., 1998.

24. Жанворонок В.В. Велика чи мала літера? Словник-довідник. – К., 2004.

25. Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування. – Донецьк, 2004.

26. Зубков М.Г. Сучасна українська ділова мова. – Х., 2003.

27. Коваль А.П. Ділове спілкування. – К., 1992.

28. Коваль А.П. Культура ділового мовлення. – К., 1982.

29. Козачук Г.О. Українська мова: Практикум. Навчальний посібник. – К., 1991.

30. Козачук Г.О., Шкуратяна Н.Г. Практичний курс української мови. – К., 1993.

31. Красницька А.В., Гулінда Л.І. Ділова українська мова. – К., 2002.

32. Культура української мови: Довідник / За ред. В.М.Русанівського. – К., 1990.

33. Кушнаренко Н.М., Удалова В.К. Наукова обробка документів: Підручник. – К., 2003.

34. Михайлишин Б. Ділові папери. – Л., 2000.

35. Мозговий В.І. Українська мова у професійному спрямуванні. – К., 2006.

36. Молдованов М.І., Сидорова Г.М. Сучасний діловий документ. – К., 1992.

37. Ніколаєнко І.О., Терновська Т.П., Ужченко В.Д. Збірник вправ і завдань з української мови. – К., 1997.

38. Пентилюк М.І. Культура мови і стилістика. – К., 1994.

39. Пилинський М.М. Мовна норма та стиль. – К., 1976.

40. Плющ Н.П. Форми ввічливості в системі українського мовного етикету / Українська мова і сучасність. – К., 1991.

41. Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української літературної мови: Підручник. -

42. Потелло Н.Я. Українська мова і ділове мовлення. – К., 2001.

43. Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування. – Л., 2001.

44. Сучасна українська літературна мова / За ред. Грищенка А.П. – К., 2004.

45. Сучасна українська літературна мова / За ред. Пономарева О.Д. – К., 1997.

46. Сучасна українська літературна мова: Збірник вправ: Навчальний посібник. / Плющ М.Я., Леута О.І., Гальона Н.П. – К., 2003.

47. Універсальний довідник з ділових паперів / За ред. Л.Пустовіт. – К., 2003.

48. Універсальний довідник з ділових паперів та ділової етики / За ред. Г.Г.Германенко. – К., 2003.

49. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів / Бибик С.П., Михно І.Л., Пустовіт Л.О., Сюта Г.М. – К., 1998.

50. Фурдуй М.І. Українська мова. Практикум з правопису: Навчальний посібник. – К., 2005.

51. Януш Я.В. Українська мова. – К., 2002.Словники

52. Ганич Д.І., Олійник С.І. Русско-украинский и украинско-русский словарь. – К., 1990.

53. Ганич Д.І., Олійник С.І. Словник лінгвістичних термінів. – К., 1985.

54. Головащук І.С. Словник-довідник з правопису та слововживання. - К., 1989.

55. Головащук І.С. Російсько-український словник сталих словосполучень. - К., 2001.

56. Головащук І.С. Складні випадки наголошення. Словник-довідник. – К., 2001.

57. Головащук І.С. Словник наголосів. – К., 2000.

58. Головащук І.С. Українське літературне слововживання: Словник-довідник. – К., 1995.

59. Єрмоленко С.Я. Новий російсько-українській словник-довідник. – К., 1999.

60. Олійник О., Сидоренко М.М. Російсько-український словник наукової термінології. – К., 1994.

61. Олійник О., Сидоренко М.М. Українсько-російський і російсько-український тлумачний словник. – К., 1991.

62. Орфографічний словник української мови / Уклад. Головащук І.С. – К., 1994.

63. Орфоепічний словник української мови. – К., 1995.

64. Російсько-український словник: Сфера ділового спілкування / За ред. Тараненко А.А. – К., 1996.

65. Російсько-український фразеологічний словник: Фразеологія ділової мови / Уклад. Підмогильний В., Плужник Є. – К., 1993.

66. Словник іншомовний слів. / За ред. О.Мельничука. – К., 1985.

67. Словник скорочень української мови. – К., 1982.

68. Словник труднощів української мови / За ред. Єрмоленко С.Я. – К., 1989.

69. Словник української мови: У 11 Т. – К., 1971 – 1981.

70. Словник-довідник труднощів української мови. – К., 1992.

71. Тараненко А.А., Брицын В.М. Русско-украинский словарь для деловых людей. – К., 1992.

72. Тлумачний словник української мови. – К., 2001.

73. Український орфографічний словник. – К., 2002.

Інтернет – ресурси

74. www. litopys.org.ua

75. www. mova.info

76. www. pereklad.kiev.ua77. www. novamova.com.uaКаталог: docs -> programs
docs -> Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття ступеню
docs -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
docs -> Міністерство освіти і науки України Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
docs -> Методичні вказівки до вивчення курсів 2954 «Основи психології»
docs -> Соціально-психологічний клімат у педагогічному колективі Соціально-психологічний клімат
docs -> Державний вищий навчальний заклад
programs -> Програма для студентів геологічного факультету (заочна форма) Затверджено
programs -> Історія україни робоча навчальна програма дисципліни
programs -> Програма для студентів спеціальності 040103 «Геологія» (спеціалізація: «геологія» І «геофізика») Затверджено


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка