Програма для студентів напрямку 040103 ГеологіяСторінка1/3
Дата конвертації16.04.2016
Розмір0.49 Mb.
#10912
ТипПрограма
  1   2   3


Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Інститут філології

Кафедра української філології для неспеціальних факультетів
Укладач - асистент Безкровна Н.В.


УКРАЇНСЬКА МОВА

(ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
для студентів напрямку 6.040103 – Геологія,

спеціалізації – геологія, геохімія і мінералогія, гідрогеологія, геофізика.

Погоджено Затверджено

з науково-методичною комісією на засіданні кафедри геологічного факультету Протокол № ____

____________________________ від «___» ________ 2007 р.Зав. кафедри

________ Ткаченко Л.О.

Директор Інституту філології

____________ Семенюк Г.Ф.

Київ - 2007

Робоча навчальна програма з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів геологічного факультету.

Укладач: асистент Безкровна Наталія Валеріївна.

Викладачі: к.ф.н., асистент Іванова О.В.; к.ф.н., асистент Овсейчик С.В.; асистент Безкровна Н.В.; асистент Зінченко Н.В.


Погоджено

з науково-методичною комісією

від « » 2007 р.

_______________ Плющ Н.П.

Зміст

Вступ 4

Оцінювання контролю знань студентів за кредитно-модульною

системою 7

Тематика практичних занять 8

Розширений план практичних занять 10

Теми для самостійного опрацювання 38

Проблемні теми для обговорення 39

Орієнтовна тематика рефератів 39

Питання до заліку з української мови (за професійним спрямуванням) 40

Список літератури 42

Вступ

Курс „Українська мова (за професійним спрямуванням)” входить до циклу гуманітарних дисциплін, які вивчаються студентами геологічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Він спрямований на активне засвоєння української мови, яка є невід'ємною частиною навчальної, а згодом і виробничої діяльності кожного фахівця.

Запровадження в закладах вищої освіти України обов'язкового курсу української мови, зокрема для студентів геологічного профілю, зумовлене потребою підготовки національних наукових і педагогічних кадрів для різних сфер діяльності. Закон про мови в Україні, Конституція, зобов'язують осіб з вищою освітою володіти державною мовою в обсязі, необхідному для виконання службових обов'язків. З огляду на це проблема піднесення рівня мовної грамотності студентів – майбутніх фахівців, культури професійного мовлення в загальнонаціональному вимірі набуває особливої актуальності.

Програма курсу „Українська мова (за професійним спрямуванням)” розроблена для студентів геологічного факультету. Контроль умінь та знань, набутих у процесі вивчення даної дисципліни, може бути здійснений у формі усного та письмового опитування, бесід та залікових контрольних робіт.Курс розраховано на 36 навчальних годин; навчання проходить у формі практичних занять із заліковим контролем та 38 годин самостійної роботи.

Предметом навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» є мова як національно-культурний феномен, зокрема, як засіб спілкування у професійній сфері.

Об’єктом вивчення є культурний і соціально-політичний процес розвитку сучасного суспільства, що відбувається у мові і виявляється у практичній площині професійного спілкування. Його складовими частинами є специфіка функціонування української мови (фонетичні, морфологічні, синтаксичні, лексико-семантичні особливості), сучасна політика у сфері національної мови, національно-мовний етикет, мова і культура тощо. При цьому об’єкт вивчення пов’язаний з предметом основної професійної діяльності майбутніх службовців і управлінців: виконання виробничих і службових завдань та функцій, визначених законами і нормативними актами України, статутом, інструкціями установи, підприємства чи відомства.

Метою курсу є підвищення рівня загальномовної підготовки, мовної грамотності, комунікативної компетентності студентів, практичне оволодіння основами офіційно-ділового, наукового, розмовно-офіційного стилів української мови, що забезпечить професійне спілкування на належному мовному рівні.

Завдання курсу – ознайомити студентів з мовним законодавством України, нормами української літературної мови (орфографічними, пунктуаційними, лексичними, морфологічними, синтаксичними, стилістичними) у професійному спілкуванні, правилами складання професійних документів, термінами, професіоналізмами, номенклатурними назвами, з'ясувати особливості усного професійного мовлення, особливості використання лексики і фразеології в професійному спілкуванні, опанування студентами основ науково-технічного перекладу.

Практичні заняття передбачають усні виступи студентів із зазначених питань, виконання практичних завдань (написання словникових диктантів, вправ, тестів, складання документів).

Насамперед, особливе місце відводиться граматичному аспекту, розрахованому на студентів з різним рівнем мовної підготовки. Програмою передбачено вивчення і повторення найскладніших розділів українського правопису.

Значна частка навчального часу припадає на самостійну роботу студентів, яка включає опрацювання теоретичних джерел, підготовку до контрольних робіт, написання доповідей тощо. Особливу увагу приділено вихованню культури усного мовлення, що обслуговує офіційну сферу виробництва та управління.

З метою задоволення інтересу студентів до проблемних мовних питань запропоновано теми для реферативної роботи. Список літератури містить джерела, необхідні для вивчення складних питань української граматики, офіційно-ділової стилістики.

Вивчивши курс, студенти повинні вміти:

- складати професійні тексти і документи, дотримуючись норм сучасної української літературної мови;

- усно спілкуватися українською літературної мовою, виконуючи службові обов'язки;

- аналізувати і коригувати фахові тексти відповідно до норм української літературної мови;

- складати професійні тексти і спілкуючись усно, правильно використовувати фахову термінологію, номенклатуру, фразеологію, іншомовні слова та їхні українські відповідники;

- перекладати фахові тексти українською мовою.

Студенти повинні знати:

- норми української літературної мови (орфографічні, пунктуаційні, лексичні, морфологічні, синтаксичні, стилістичні тощо) в професійному спілкуванні;

- правила складання професійних документів;

- особливості усного професійного мовлення;

- відомості про терміни, професіоналізми, номенклатурні назви;

- особливості використання лексики і фразеології в професійному спілкуванні;

- основи науково-технічного перекладу.Поточний контроль та оцінювання знань студентів здійснюється за кредитно-модульною системою шляхом виконання різноманітних вправ, перекладів, тестів та індивідуальних завдань. Окремі теми виносяться на самостійне вивчення.

Студентам, які пропустили заняття, пропонується при відпрацюванні пропущеного матеріалу додаткове завдання – написання реферату (список тем подається в кінці програми).

Підсумковими формами контролю є модульні контрольні роботи, залік (у кінці семестру). Модульні контрольні роботи проводитимуться у письмовій формі у вигляді тестів, залік – в усній формі. „Зараховано” одержують студенти, які дають чіткі і послідовні відповіді на три питання (перелік питання додається в кінці програми) і в загальній сумі балів за семестр (робота на заняттях + самостійна робота + залік) отримують не менше ніж 60 балів. „Не зараховано” отримують студенти, які не можуть дати чіткі відповіді на питання викладача і при цьому під час роботи протягом семестру в сумі не мають 60 балів. Перескладання відбувається після складеної студентом екзаменаційної сесії.
Контроль знань студентів

За результатами семестру студент отримує підсумкову оцінку за 100-бальною системою, яка розраховується як накопичувальна за кожен з двох модулів у семестрі та оцінки за залік. При такому розрахунку отримаємо:


Змістовий

модуль І (ЗМ1)

Змістовий

модуль ІІ (ЗМ2)

Залік

Разом

(підсумкова оцінка)

Оцінка (бали)

30

30

40

100При цьому кількість, кількість балів відповідає оцінці:

1-34 - «незадовільно» з обов'язковим повторним вивченням дисципліни;

35-59 – «незадовільно» з можливістю повторного складання;

60-64 – «задовільно» (достатньо);

65-74 – «задовільно»;

75-84 – «добре»;

85-89 – «добре» (дуже добре);

90-100 – відмінно.

Шкала відповідності

За 100-бальною шкалою

Оцінка за національною шкалою

90 - 100

5

зараховано85 – 89

4

75 – 84

65 – 74

3

60 – 64

35 – 59

2

незараховано

1 - 34


Практичне заняття – 40 балів;

Самостійна робота – 8 балів;

Модульні контрольні роботи 2 × 6 = 12 балів;

Залік – 40 балів;

Всього за семестр: 100 балів.

Модуль І:

Практичне заняття – 20 балів;

Самостійна робота – 4 бали;

Модульна контрольна робота – 6 балів;

Всього за модуль: 30 балів.

Модуль ІІ:

Практичне заняття – 20 балів;

Самостійна робота – 4 × 1 = 4 бали;

Модульні контрольні роботи – 1 × 6 = 6 балів;

Всього за модуль: 30 балів.

Підсумковий – у формі заліку - 40 залікових балів.

Тематичний план практичних занятьзаняття

Назва практичного заняттяКількість годин

практичні

самост.

робота


інші

форми


контр.

Змістовий модуль І

1.

Поняття „літературна мова”. Норми літературної мови. Стилі української літературної мови. Особливості мови професії.

2

1
2.

Вимоги до складання та оформлення документів. Мова документів. Слова іншомовного походження.

2

2
3.

Словники у професійному мовленні. Заява. Правопис власних назв.

2

1Переклад фахового тексту.
2
4.

Культура усного професійного мовлення. Автобіографія. Правопис апострофа та м'якого знака.

2

1
5.

Термін у професійному мовленні. Відмінювання іменників ІІ відміни. Резюме.

2

2Підготовка тексту до усного виступу.
2
6.

Пароніми, синоніми, омоніми у фаховому мовленні. Зв'язок іменника з числівником. Характеристика.

2

1
7.

Абревіатура, слова іншомовного походження у мові професійного спрямування. Тире між головними та другорядними членами речення. Доповідна та пояснювальна записки.

2

2
8.

Модульна контрольна робота № 1.
2

2
Змістовий модуль ІІ

9.

Фразеологія у фаховому мовленні. Пряма мова. Доручення. Розписка.

2

1
10.

Іменник у фаховому мовленні. Розділові знаки при вставних, вставлених конструкціях. Протокол. Витяг з протоколу.

2

2Підготовка тексту до усного виступу.
2
11.

Прикметник у мові професійного спрямування. Правопис складних іменників та прикметників. Правила оформлення бібліографії.

2

1
12.

Стилістична роль займенників у фаховому мовленні. Розділові знаки при відокремлених та уточнювальних членах речення. Довідка.

2

2
13.

Правила використання числівників у ділових паперах. Відмінювання числівників. Оголошення.

2

1Правопис прислівників.
2
14.

Специфіка вживання дієслівних форм у ділових паперах. Розділові знаки при однорідних членах речення і узагальнювальних словах. Наукова робота.

2

1
15.

Прийменник у фаховому мовленні. Правопис прийменників та сполучників. Листування.

2

2
16.

Синтаксис у діловому мовленні. Розділові знаки у складних реченнях. Запрошення.
2
17.

Модульна контрольна робота № 2.
2

2

18.

Підсумкове заняття з курсу „Українська мова (за професійним спрямування)”.

2

2
Загальний обсяг 72 години, у тому числі:

Аудиторна робота – 32 години (36 годин – 4 години на модульні контрольні роботи);

Самостійна робота – 36 годин.


Змістовий модуль І

Практичне заняття 1. Поняття „літературна мова”. Норми літературної мови. Стилі української літературної мови. Особливості мови професії. – 2 год.

План

1. Мова як суспільне явище. Функції мови в суспільстві.

2. Поняття літературної мови, її найголовніші ознаки та форми.

3. Поняття мовної норми. Типи мовних норм.

4. Мова професії, її особливості.

5. Стиль. Поняття мовного стилю.

6. Характеристика стилів сучасної української літературної мови.

Контрольні запитання:

1. Які функції виконує мова в суспільстві?

2. Що таке літературна мова? Які її головні ознаки?

3. У чому різниця між усною та писемною формами літературної мови?

4. Що таке мовна норма? Які є типи літературних норм?

5. Дати визначення поняттям „стиль”, „мовний стиль”.

6. Які ознаки офіційно-ділового стилю? Навести приклад.

7. Що вирізняє публіцистичний стиль? Навести приклад.

8. Які характерні риси наукового стилю? Навести приклад.

9. Що характеризує розмовний стиль? Навести приклад.

10. У чому особливості мови художнього стилю? Навести приклад.

11. Охарактеризувати конфесійний, епістолярний та ораторський стилі.

12. Які особливості мови професії?

Контрольні завдання:

1. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери. – К., 2000. – с. 228 – 231.

2. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення. – К., 2007. - с. 16 – 23.

3. Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Мова ділових паперів. – К., 2005. – с. 8 – 10.Завдання для самостійної роботи:

1. Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування. – Донецьк, 2004. – c. 4 – 36.

2. Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного спрямування. – К., 2006. – с. 7- 52.

3. Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови. – Тернопіль, 2000. – с. 5 – 34.

4. Сучасна українська літературна мова: Збірник вправ: Навчальний посібник / Плющ М.Я., Леута О.І., Гальона Н.П. – К., 2003. – с. 51 – 52.

5. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення. – К., 2007. – с. 5 – 13, 509 – 518.

6. Шевчук С.В., Лобода Т.М. Практикум з української мови. - К., 2006. – с. 24 – 25.

Література: 1,2, 4, 6 – 7, 10, 15 – 17, 25, 35, 38 – 39, 41, 44 – 45, 51, 53, 57, 58, 59, 61, 72, 74 – 77.
Практичне заняття 2. Вимоги до складання та оформлення документів. Мова документів. Слова іншомовного походження. – 2 год.

План

1. Документ - основний різновид ділового мовлення. Функції документа.

2. Класифікація документів.

3. Основні реквізити документів, їх характеристика, норми дотримання.

4. Вимоги до мови документів.

5. Вимоги до тексту документа.

6.Правопис слів іншомовного походження.

Контрольні запитання:

1. Що таке документ? Які його функції?

2. Які вирізняються види документів: 1) за найменуванням; 2) за походженням; 3) за місцем виникнення; 4) за призначенням; 5) за напрямом; 6) за формою; 7) за строками виконання; 8) за ступенем гласності; 9) за стадіями створення?

3. З яких елементів складається документ? Як називаються ці елементи?

4. Що таке формуляр?

5. Які основні правила оформлення документів?

6. Яких правил слід дотримуватися під час складання тексту документів?

7. Які загальні вимоги до мови документів?

8. Назвіть умови, за яких у словах іншомовного походження пишеться апостроф та м'який знак?

9. Назвіть правила невживання в словах іншомовного походження апострофа та м'якого знака.

10. За яких умов відбувається (не відбувається) подвоєння приголосних у словах іншомовного походження:

а) загальних назвах;

б) у власних назвах.

11. Сформулюйте основні правила написання літер е, є, і, и в іншомовних словах.Контрольні завдання:

1. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери. – К., 2000. – с. 231 – 236.

2. Доридор Г.К., Козленко І.В. Українська мова. Практикум. – К., 2003. – с. 12.

3. Ніколаєнко І.О., Терновська Т.П., Ужченко В.Д. Збірник вправ і завдань з української мови. – К., 1997. - с. 31 – 32.

4. Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Мова ділових паперів. – К., 2005. – с. 11 – 12.

5. Сучасна українська літературна мова: Збірник вправ: Навчальний посібник / Плющ М.Я., Леута О.І., Гальона Н.П. – К., 2003. – с. 37.

6. Фурдуй М.І. Українська мова. Практикум з правопису: Навчальний посібник. – К., 2005. – с. 145.

7. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення. – К., 2007. - с. 53 – 56.

8. Шевчук С.В., Лобода Т.М. Практикум з української мови. - К., 2006. – с. 116 – 117.

9. Ющук І.П. Практикум з правопису української мови. – К., 1997. – с. 12, 40 – 41, 49, 68.Завдання для самостійної роботи:

1. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери. – К., 2000. – с. 30 – 64.

2. Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування. – Донецьк, 2004. – с. 83 – 88.

3. Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного спрямування. – К., 2006. – с. 229 – 245.

4. Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Мова ділових паперів. – К., 2005. – с. 11 – 12.

5. Український правопис / НАН України, Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні; Інститут української мови. – К., 1997. – с. 98 – 104.

6. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення. – К., 2007. – с. 25 – 59.

7. Шевчук С.В., Лобода Т.М. Практикум з української мови. - К., 2006. – с. 118 – 119.Література: 1, 4 – 10, 17, 18 – 20, 22, 25 – 31, 34, 36, 37, 42, 46, 50 – 51, 53, 66, 72 – 77.
Практичне заняття 3. Словники у професійному мовленні. Заява. Правопис власних назв. – 2 год.

План

1. Роль словників у підвищенні мовної культури та рівня професійності.

2. Фахові словники.

3. Заява як один з офіційних документів. Її характеристика, різновиди та основні реквізити.

4. Правила правопису власних назв.

Контрольні запитання:

1. Які є типи словників у сучасній українській літературній мові?

2. Назвати фахові словники.

3. Яку роль відіграють словники у підвищенні мовної культури та рівня професійності?

4. Що таке заява? Які різновиди заяв існують у офіційно-діловому стилі?

5. Які реквізити характерні для заяви? Як вони розташовуються?

6. Сформулюйте правила вживання великої літери:

а) у власних назвах посад, звань, установ, організацій;

б) в антропонімічних і географічних назвах;

в) у назвах пам'яток старовини, в історичних назвах;

г) у назвах державних нагород.

Контрольні завдання:

1. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери. – К., 2000. – с. 243 – 247, 302 – 333.

2. Ніколаєнко І.О., Терновська Т.П., Ужченко В.Д. Збірник вправ і завдань з української мови. – К., 1997.- с. 24.

3. Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Мова ділових паперів. – К., 2005. – с. 14.

4. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення. – К., 2007. - с. 88 – 91.

5. Шевчук С.В., Лобода Т.М. Практикум української мови. – К., 2006. – с. 106 – 109.

6. Ющук І.П. Практикум з правопису української мови. – К., 1997. – с. 13 – 15.

Завдання для самостійної роботи:

1. Переклад фахового тексту.

2. Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування. – Донецьк, 2004. – с. 53, 179 – 235.

3. Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного спрямування. – К., 2006. – с. 61 – 80, 250 – 254.

4. Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Мова ділових паперів. – К., 2005. – с. 12 – 14.

5. Український правопис / НАН України, Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні; Інститут української мови. – К., 1997. – с. 45 – 57; 115 – 125.

6. Універсальний довідник з ділових паперів та ділової етики / За ред. Г.Г.Германенко. – К., 2003. – с. 60 - 62.

7. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення. – К., 2007. – с. 82 – 92.

8. Шевчук С.В., Лобода Т.М. Практикум української мови. – К., 2006. – с. 102 – 104; 110 – 111.

9. Ющук І.П. Практикум з правопису української мови. – К., 1997. – с. 13 – 15.Література: 1 – 10, 17 – 20, 22, 24 – 26, 29 – 31, 34, 36 – 37, 42, 46 – 51, 52 – 77.
Практичне заняття 4. Культура усного професійного мовлення. Автобіографія. Правопис апострофа та м'якого знака. – 2 год.

План

1. Культура мови і культура мовлення. Комунікативні ознаки культури мовлення.

2. Види усного ділового мовлення, їхні особливості.

3. Види та жанри усного професійного мовлення.

4. Етикет ділового мовлення.

5. Український мовленнєвий етикет.

6. Автобіографія як документ. Правила її написання.

7. Правопис апострофа.

8. Правопис м'якого знака.

Контрольні запитання:

1. Які виділяють основі аспекти вияву культури мовлення?

2. Які є види усного ділового мовлення? Які вони мають особливості?

3. Які існують види та жанри усного професійного мовлення?

4. Назвати основні ознаки етикету ділового мовлення.

5. У чому полягають особливості українського мовленнєвого етикету?

6. Які основні реквізити автобіографії?

7. У чому полягають особливості оформлення автобіографії?

8. Що таке автобіографія? Які відомості вказують в автобіографії?

9. Сформулюйте основні правила вживання апострофа в українській мові:

а) після б, п, в, м, ф;

б) після літери р;

в) після префіксів;

г) у складних словах.

10. Сформулюйте основні правила невживання апострофа в українській мові:

а) після б, п, в, м, ф;

б) після літери р.

11. Після яких літер, у якій позиції слова вживається м'який знак? Чим він відрізняється від інших букв?

12. Назвіть правила вживання м'якого знака.

13. Після яких літер в українській мові м'який знак не пишеться?Контрольні завдання:

1. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери. – К., 2000. – с. 65, 178 – 201.

2. Доридор Г.К., Козленко І.В. Українська мова. Практикум. – К., 2003. – с. 12 – 15.

3. Ніколаєнко І.О., Терновська Т.П., Ужченко В.Д. Збірник вправ і завдань з української мови. – К., 1997. - с. 18, 19.

4. Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Мова ділових паперів. – К., 2005. – с. 183 – 184.

5. Сучасна українська літературна мова: Збірник вправ: Навчальний посібник / Плющ М.Я., Леута О.І., Гальона Н.П. – К., 2003. – с. 36.

6. Фурдуй М.І. Українська мова. Практикум з правопису: Навчальний посібник. – К., 2005. – с. 144, 197.

7. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення. – К., 2007. - с. 107 – 108, 141, 518 – 523.

8. Шевчук С.В., Лобода Т.М. Практикум української мови. – К., 2006. – с. 31, 43 – 44.

9. Ющук І.П. Практикум з правопису української мови. – К., 1997. – с. 35 – 37, 38.Завдання для самостійної роботи:

1. Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування. – Донецьк, 2004. – с. 142 – 145.

2. Коваль А.П. Ділове спілкування. – К., 1992. – с. 174 – 276.

3. Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного спрямування. – К., 2006. – с. 52 – 61, 81 – 119, 254 – 261.

4. Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Мова ділових паперів. – К., 2005. – с. 183 – 184.

5. Український правопис / НАН України, Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні; Інститут української мови. – К., 1997. – с. 8 – 9, 17 – 19.

6. Універсальний довідник з ділових паперів та ділової етики / За ред. Г.Г.Германенко. – К., 2003. – с. 59.

7. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення. – К., 2007. – с. 104 – 106, 135.

8. Шевчук С.В., Лобода Т.М. Практикум української мови. – К., 2006. – с. 33, 46.

Література: 1 – 3, 5 – 10, 11 – 14, 17, 21 – 23, 25 – 28, 32, 37 – 38, 40, 43, 46, 48, 50 – 51, 53 – 55, 58, 64, 71, 73 – 77.
Практичне заняття 5. Термін у професійному мовленні. Відмінювання іменників ІІ відміни. Резюме. – 2 год.

План

1. Терміни та їх використання у мові професійного спілкування.

2. Особливості відмінкових закінчень іменників ІІ відміни у родовому відмінку однини.

3. Резюме, його характеристика, реквізити. Правила оформлення.Контрольні запитання:

1. Що таке «термін»? Які його характерні ознаки?

2. Розкрити значення поняття «номенклатура».

3. Які виділяють види термінологічної лексики?

4. Які різновиди термінів існують в українській мові?

5. Які підсистеми має лексична терміносистема?

6. Сформулювати основні вимоги до термінів.

7. Які існують терміни за структурними моделями?

8. Якими способами українського словотворення можуть утворюватися терміни?

9. Поясніть особливості вживання відмінкових закінчень іменників ІІ відміни у родовому відмінку однини.

10. Що таке резюме? Яких правил потрібно дотримуватися під час складання резюме?

Контрольні завдання:

1. Ніколаєнко І.О., Терновська Т.П., Ужченко В.Д. Збірник вправ і завдань з української мови. – К., 1997.- с. 68 – 69.

2. Сучасна українська літературна мова: Збірник вправ: Навчальний посібник / Плющ М.Я., Леута О.І., Гальона Н.П. – К., 2003. – с. 79, 81 – 82.

3. Фурдуй М.І. Українська мова. Практикум з правопису: Навчальний посібник. – К., 2005. – с. 147 – 149.

4. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення. – К., 2007. - с. 102.

5. Шевчук С.В., Лобода Т.М. Практикум з української мови. – К., 2006. – с. 141 – 142.

6. Ющук І.П. Практикум з правопису української мови. – К., 1997. – с. 94 – 97, 102, 104, 105, 107.

Завдання для самостійної роботи:

1. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери. – К., 2000. – с. 66 – 68.

2. Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування. – Донецьк, 2004. – с. 142 – 145.

3. Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного спрямування. – К., 2006. – с. 131 – 143, 256 – 260.

4. Український правопис / НАН України, Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні; Інститут української мови. – К., 1997. – с. 60 – 79.

5. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення. – К., 2007. – с. 95 – 99, 362 – 364, 368.

6. Шевчук С.В., Лобода Т.М. Практикум української мови. – К., 2006. – с. 144 – 145.

Література: 1 – 5, 8 – 10, 17 – 20, 22, 25, 26, 29, 34, 36, 37, 44 – 47, 50 – 51, 53, 58, 60, 61, 72 – 73, 74 – 77.
Практичне заняття 6. Пароніми, синоніми, омоніми у фаховому мовленні. Зв'язок іменника з числівником. Характеристика. – 2 год.

План

1. Типові помилки у вживанні паронімів.

2. Синоніми як спосіб досягнення точності та якості ділового мовлення.

3. Омоніми у фаховому мовленні.

4. Правила поєднання іменників із числівниками.

5. Характеристика як документ. Правила її оформлення та написання.Контрольні запитання:

1. Що таке характеристика? Які вона містить реквізити?

2. Що таке пароніми? Які помилки характерні для вживання паронімів у фаховому мовленні?

3. Що таке синоніми? Яку вони відіграють роль у професійному спілкуванні?

4. Що таке омоніми? Розкрити роль омонімів у фаховому мовленні.

5. Сформулюйте правила поєднання іменника з числівником.Контрольні завдання:

1. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери. – К., 2000. – с. 341, 357 – 358.

2. Доридор Г.К., Козленко І.В. Українська мова. Практикум. – К., 2003. – с. 12 – 15, 49 – 51.

3. Ніколаєнко І.О., Терновська Т.П., Ужченко В.Д. Збірник вправ і завдань з української мови. – К., 1997. - с. 39 – 46.

4. Сучасна українська літературна мова: Збірник вправ: Навчальний посібник. / Плющ М.Я., Леута О.І., Гальона Н.П. – К., 2003. – с. 36 – 39, 200 - 204.

5. Шевчук С.В., Лобода Т.М. Практикум з української мови. – К., 2006. – с. 158.

6. Ющук І.П. Практикум з правопису української мови. – К., 1997. – с. 123.

Завдання для самостійної роботи:

1. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери. – К., 2000. – с. 74 – 75.

2. Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування. – Донецьк, 2004. – с. 177 – 179.

3. Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного спрямування. – К., 2006. – с. 143 – 158, 261 – 263.

4. Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Мова ділових паперів. – К., 2005. – с. 258 – 259.

5. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення. – К., 2007. – с. 92 – 94, 420 – 422. 256 – 282, 295 – 299.

6. Шевчук С.В., Лобода Т.М. Практикум української мови. – К., 2006. – с. 161.

7. Ющук І.П. Практикум з правопису української мови. – К., 1997. – с. 122.Література: 1 – 10, 17, 20, 25, 31, 35. 37, 44 – 46, 49 – 51, 53, 55, 58, 68 – 70, 72 – 73, 74 – 77.

Практичне заняття 7. Абревіатура, слова іншомовного походження у мові професійного спрямування. Тире між головними та другорядними членами речення. Доповідна та пояснювальна записки. – 2 год.

План

1. Абревіатура у фаховому мовленні: вимоги до утворення і використання.

2. Вимоги до використання іншомовних слів у фаховому спрямуванні.

3. Доповідна записка як документ офіційно-ділового стилю. Її різновиди.

4. Пояснювальна записка у діловому справочинстві.

5. Реквізити доповідної та пояснювальної записок.

6. Правила написання та оформлення доповідної та пояснювальної записок.

7. Тире між головними членами речення.

8. Тире між другорядними членами речення.

Контрольні запитання:

1. Які вимоги ставляться до утворення і використання абревіатури у фаховому мовленні?

2. Сформулюйте вимоги до використання іншомовних слів у фаховому мовленні.

3. Коли тире є обов'язковим розділовим знаком між підметом і присудком?

4. Доведіть чи спростуйте твердження: між підметом і присудком завжди ставиться тире.

5. Сформулюйте правила невживання тире між підметом і присудком.

6. Сформулюйте правила вживання тире між другорядними членами речення.

7. Що таке доповідна записка? Які розрізняють типи доповідних записок?

8. Що таке пояснювальна записка?

9. Які реквізити містять доповідна та пояснювальна записки?Контрольні завдання:

1. Доридор Г.К., Козленко І.В. Українська мова. Практикум. – К., 2003. – с. 47.

2. Ніколаєнко І.О., Терновська Т.П., Ужченко В.Д. Збірник вправ і завдань з української мови. – К., 1997. - с. 138 – 150.

3. Сучасна українська літературна мова: Збірник вправ: Навчальний посібник. / Плющ М.Я., Леута О.І., Гальона Н.П. – К., 2003. – с. 167 – 185.

4. Фурдуй М.І. Українська мова. Практикум з правопису: Навчальний посібник. – К., 2005. – с. 169.

Завдання для самостійної роботи:

1. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери. – К., 2000. – с. 85 – 87.

2. Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування. – Донецьк, 2004. – с. 77 – 80.

3. Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного спрямування. – К., 2006. – с. 158 – 164.

4. Український правопис / НАН України, Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні; Інститут української мови. – К., 1997. – с. 139 – 148.

5. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення. – К., 2007. – с. 108, 333 – 334, 337.

6. Ющук І.П. Практикум з правопису української мови. – К., 1997. – с. 180 – 181, 190.

7. Ющук І.П. Українська мова. – К., 2004. – с. 501 – 502.Література: 1, 3 – 8, 17 – 20, 22, 25, 26, 29 – 31, 43 – 37, 42, 45 – 46, 49 – 51, 53, 54 – 55, 67 – 70, 72 – 77.
Практичне заняття 8. Модульна контрольна робота № 1 – 2 год.

Варіанти модульної контрольної роботи

І варіант

Каталог: docs -> programs
docs -> Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття ступеню
docs -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
docs -> Міністерство освіти і науки України Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
docs -> Методичні вказівки до вивчення курсів 2954 «Основи психології»
docs -> Соціально-психологічний клімат у педагогічному колективі Соціально-психологічний клімат
docs -> Державний вищий навчальний заклад
programs -> Програма для студентів геологічного факультету (заочна форма) Затверджено
programs -> Історія україни робоча навчальна програма дисципліни
programs -> Програма для студентів спеціальності 040103 «Геологія» (спеціалізація: «геологія» І «геофізика») Затверджено


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка