Програма для студентів медичного факультету, які навчаються за спеціальностями: 110101 «Лікувальна справа»Скачати 189.23 Kb.
Дата конвертації24.04.2016
Розмір189.23 Kb.
#16148
ТипПрограма
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО
«Затверджую»

Перший проректор

з науково-педагогічної роботи

проф. М.Р. Ґжеґоцький________________________

Факультет післядипломної освіти

Кафедра «Медичного права»

Опорна (ні)

Адреса: Львів, вул. Солодова, 10

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

ДЛЯ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ:

7.110101 «Лікувальна справа»

7.110104 «Педіатрія»

7.110105 «Медико-профілактична справа»З ДИСЦИПЛІНИ «МЕДИЧНЕ ПРАВОЗНАВСТВО»

(розроблена на підставі типової навчальної програми з навчальної дисципліни «Медичне правознавство» для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, Сімферополь, 2012)


Затверджено Затверджено

на методичному засіданні кафедри на профільній методичній комісії

«__»______________2013 року «__»________________2013 року

протокол №__ від __________ протокол №__ від____________

завідувач кафедри доц. І.Я. Сенюта голова_________________

___________________ підпис ___________________ підпис
Львів – 2013

Медичне правознавство (медичне право) – це сукупність правових норм, які регулюють суспільні відносини, що виникають у процесі надання медичної допомоги, яка застосовується з діагностичною, профілактичною, лікувальною і реабілітаційно-відновною метою, а також у зв’язку з вагітністю і пологами, для забезпечення права людини на охорону здоров'я.
Метою вивчення дисципліни є:


 • фахова підготовка студентів-медиків з метою формування і розвитку їх компетенції у галузі медичного права, спрямована на отримання необхідного обсягу теоретичних медико-правових знань, набуття практичних навиків у сфері охорони здоров’я, оволодіння достатнім рівнем правової культури та правової свідомості для збереження балансу взаємин між суб’єктами медичних правовідносин і дотримання прав людини в сфері охорони здоров’я.

Викладання курсу «Медичне правознавство України» покладатиметься на осіб з вищою юридичною освітою, які мають науковий ступінь кандидата наук/доктора наук і вчене звання, з професійною дослідницькою орієнтацією на медичному праві. Бажаним, видається, наявність другої вищої освіти – медичної.
У результаті закінчення курсу студент повинен знати:

 1. Міжнародно-правові стандарти в галузі прав людини та охорони здоров’я;

 2. Чинне законодавство України про охорону здоров’я;

 3. Тенденції нормотворення й державної політики у сфері охорони здоров’я;

 4. Понятійно-категоріальний апарат в галузі медичного права;

 5. Права й обов’язки суб’єктів медичних правовідносин;

 6. Механізми й процедури захисту своїх прав.

 7. Види й підстави юридичної відповідальності за професійні правопорушення;

 8. Правові умови провадження окремих видів медичної діяльності.


Студент повинен уміти:

 1. Застосовувати у своїй практичній діяльності знання і навики отриманні під час вивчення курсу;

 2. Самостійно працювати із законодавством України та міжнародними стандартами у сфері охорони здоров’я;

 3. Забезпечувати реалізацію прав та дотримуватись обов’язків, гарантованих законодавством України;

 4. Створювати умови й підстави для забезпечення прав пацієнтів;

 5. Дотримуватись і поважати права пацієнтів;

 6. Дотримуватись деонтологічних принципів у взаємовідносинах лікар-пацієнт.

Програма з медичного правознавства для студентів IV року навчання ВМНЗ, які навчаються за спеціальностями «Лікувальна справа» – 7.110101, «Педіатрія» – 7.110104, «Медико-профілактична справа» - 7.110105 за кредитно-модульною системою навчання та відповідає вимогам Болонського процесу, складена з урахуванням чинного законодавства України, суміжних медичних та юридичних дисциплін.

Програма з медичного правознавства для вищих медичних закладів освіти України III-IV рівнів акредитації складена для спеціальностей «Лікувальна справа» – 7.110101, «Педіатрія» – 7.110104, «Медико-профілактична справа» - 7.110105 за кредитно-модульною системою навчання та відповідає вимогам Болонського процесу відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ) і освітньо-професійної програми (ОПП) підготовки фахівців, затвердженими наказом МОН України №239 від 16.04.2003 р. та навчального плану, затвердженого наказом МОЗ України №749 від 19.10.2009 р., із змінами, внесеними наказом МОЗ України від 08.07.2010 р. №539.


Навчальний план з дисципліни

«Медичне правознавство»

Структура навчальної дисципліни

Кількість годин, з них

Рік навчання

Вид контролю

Всього годин

аудиторних

СРС

Лекції

Практичні заняття

Розподіл навчального часу

45

10

20

15

3-й
1 модуль: змістовних модулів 3

45 годин, кредитів ECTS-1,5

10

20

15
залік

в тому числі підсумковий залік

2
2


Всього кредитів ECTS

1,5

Тижневе навантаження

2,25 год./0,1 кредиту ECTS

Примітка: 1 кредит ECTS – 30 годин. Аудиторне навантаження – 66 %, СРС – 34%

Програма дисципліни структурована та складається з одного модуля, який, своєю чергою, містить три змістових блоки: • Медичне правознавство в системі вищої медичної освіти. Організація, управління та правове регулювання у сфері охорони здоров'я.

 • Правові основи організації охорони здоров’я.

 • Визначення несприятливих наслідків у медичній практиці. Правопорушення та юридична відповідальність у сфері охорони здоров'я.

Видами діяльності студентів згідно з навчальним планом є:

 1. Лекції – 10 год.

 2. Практичні заняття – 20 год.

 3. Самостійна робота студентів (СРС) – 15 год., в організації якої значна роль належить консультаціям викладачів.

Формою підсумкового контролю знань з дисципліни «Медичне правознавство» є залік.

Під час аудиторних занять і самостійної роботи студенти під керівництвом викладача вивчають основи теорії держави і права, правовий статус суб’єктів медичних правовідносин, порядок здійснення окремих видів медичної діяльності, юридичну відповідальність у сфері охорони здоров’я, а також самостійно опрацьовують тестові завдання і ситуативні задачі.

Поточна навчальна діяльність студентів контролюється на практичних заняттях відповідно до конкретної мети; оцінка успішності студентів є рейтинговою і має визначення як за системою ECTS, так і за традиційною чотирибальною шкалою: «5» - 20 балів, «4» - 16 бали, «3» - 12 бали, «2» - 0 балів (max – 200 балів, min – 120 балів по дисципліні).


Змістовий модуль 1.

Медичне правознавство в системі вищої медичної освіти. Організація, управління та правове регулювання у сфері охорони здоров'я.
Конкретні цілі

- опанувати необхідний понятійно-категоріальний апарат, з’ясувати правову природу правового явища – медичне правознавство (медичне право), правові аспекти сфери охорони здоров’я.


Тема 1. Правові основи біоетики

Медична етика та деонтологія у медичній практиці. Біоетичне право як наука. Біоетичні права і свободи людини. Гарантії біоетичних прав та свобод людини. Медичне право як інститут права біоетики.


Тема 2. Медичне правознавство в системі вищої медичної освіти.

Медичне правознавство як навчальна дисципліна. Правові відносини в сфері охорони здоров’я: поняття та склад. Фізичні та юридичні особи як суб’єкти правовідносин в сфері охорони здоров’я. Публічно-правові утворення як суб’єкти правовідносин охорони здоров’я. Об’єкти правовідносин в сфері охорони здоров’я.

Джерела права, що регулюють правовідносини в сфері охорони здоров’я.
Тема 3. Юридична регламентація питань охорони здоров’я в Україні.

Ґенеза розвитку та становлення правового регулювання охорони здоров’я.

Законодавство України про охорону здоров’я: сучасний стан і перспективи розвитку. Організація, управління та правове регулювання у сфері охорони здоров'я.

Державний контроль і нагляд в сфері охорони здоров’я. Система управління якістю медичної допомоги в Україні. Державна акредитація медичних установ та ліцензування медичної діяльності. Дія антикорупційного законодавства в сфері надання медичної допомоги та медичних послуг.


Змістовий модуль 2.

Правові основи організації охорони здоров’я.
Конкретні цілі

- знати нормативно-правову базу, яка регламентує правовий статус суб’єктів медичних правовідносин, з’ясувати каталог особистих немайнових прав людини у сфері охорони здоров’я і отримати правореалізаційні навики.


Тема 4. Міжнародні стандарти у сфері охорони здоров’я та прав людини


Міжнародні стандарти: поняття, характер, система. Загальна характеристика і теоретичний опис міжнародно-правових стандартів. Нормативно-правові акти, що визначають міжнародні стандарти у сфері охорони здоров’я та прав людини: Міжнародний пакт про громадянські і політичні права, Декларація про права пацієнтів, Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права, Конвенція про права дитини, Конвенція про права інвалідів і т. п. Значення положень Загальної декларації прав людини та їх місце в системі міжнародних стандартів у галузі охорони здоров'я та прав людини.
Тема 5. Регіональні стандарти у сфері охорони здоровя та прав людини

Регіональні стандарти у сфері охорони здоров’я : поняття, характер, система. Загальний і теоретичний опис регіонально-правових стандартів. Регіональні стандарти у сфері охорони здоров’я та прав людини прийняті Радою Європи (Європейська конвенція про права людини, Європейська соціальна хартія, Європейська конвенція про права людини і біомедицину тощо). Місце і значення актів Європейського Союзу в системі регіональних стандартів у сфері охорони здоров’я та прав людини. Рішення Європейського суду з прав людини як джерело медичного права.


Тема 6. Правовий статус суб’єктів медичних правовідносин

Законодавче забезпечення прав пацієнта: міжнародні стандарти та національні акти.

Правовий статус пацієнта. Законні представники і члени сім’ї пацієнта як суб’єкти медичних правовідносин.

Правовий статус медичних працівників за законодавством України.

Правове регулювання трудової діяльності медичних працівників. Трудовий договір та порядок його укладення. Підстави та порядок припинення дії трудового договору. Робочий час та його види. Правове регулювання часу відпочинку. Правовий статус випускників вищих медичних навчальних закладів у період спеціалізації. Соціальні гарантії та компенсації випускникам вищих навчальних закладів.
Тема 7. Правове регулювання окремих видів медичної діяльності.

Правове забезпечення охорони дитинства в Україні

Правове регулювання діяльності з планування сім'ї та репродукції людини в Україні.

Правове регулювання донорства, зокрема трансплантації, в Україні.

Правовий порядок застосування лікарських засобів.

Правове регулювання проведення медико-біологічних експериментів в Україні.

Правове регулювання діяльності з наркотичними засобами та психотропними речовинами i прекурсорами.Правове регулювання надання психіатричної допомоги.

Юридичні аспекти профілактики та лікування інфекційних хвороб, ВІЛ/СНІДу, туберкульозу.

Правове регулювання народної і нетрадиційної медицини в Україні.

Правова регулювання естетичної медицини.

Телемедицина – як нова форма надання медичної допомоги.
Змістовий модуль 3.

Визначення несприятливих наслідків у медичній практиці. Правопорушення та юридична відповідальність у сфері охорони здоров'я.
Конкретні цілі

- знати види дефектів надання медичної допомоги та види юридичної відповідальності за правопорушення у сфері охорони здоров’я, вміти надавати правову оцінку діям суб’єктів медичних правовідносин.


Тема 8. Правова кваліфікація дефектів надання медичної допомоги. Ятрогенна патологія

Юридична оцінка несприятливих результатів лікування хворих. Лікарські помилки. Нещасні випадки. Проведення експертизи дефектів надання медичної допомоги. Ятрогенна патологія: визначення, актуальність і основні причини виникнення ятрогеній; класифікація ятрогеній, місце ятрогенної патології в структурі несприятливих результатів медичних втручань.


Тема 9. Правопорушення в охороні здоров'я і юридична відповідальність
Загальні питання юридичної відповідальності медичних працівників. Цивільно-правова відповідальність лікувально-профілактичних закладів. Адміністративна і дисциплінарна відповідальність медичних працівників. Кримінальна відповідальність медичних працівників за вчинення професійних злочинів.
Тематичний план лекцій
Тема

Кількість годин

1


Медичне правознавство в системі вищої медичної освіти.

Юридична регламентація питань охорони здоров’я в Україні.2

2

Міжнародні стандарти у сфері охорони здоров’я та прав людини

2

3

Регіональні стандарти у сфері охорони здоровя та прав людини

2

4

Правовий статус субєктів медичних правовідносин. Правове регулювання трудової діяльності медичних працівників.

2

5

Правопорушення в сфері охорони здоров'я і юридична відповідальність

2

Разом

10


Тематичний план практичних занять
Тема

Кількість

годин
Змістовий модуль 1. Медичне правознавство в системі вищої медичної освіти. Організація, управління та правове регулювання у сфері охорони здоров'я

4

1

Правові основи біоетики.

1

2

Медичне правознавство в системі вищої медичної освіти

1

3

Юридична регламентація питань охорони здоров’я в Україні

2
Змістовий модуль 2. Правові основи організації охорони здоров’я : міжнародний і національний аспекти

10

4

Міжнародні стандарти в сфері охорони здоров’я та прав людини

2

5

Регіональні стандарти в сфері охорони здоровя та прав людини

2

6

Правовий статус суб'єктів медичних правовідносин.

4

7

Правове регулювання окремих видів медичної діяльності.

2
Змістовий модуль 3. Визначення несприятливих наслідків у медичній практиці. Правопорушення та юридична відповідальність у сфері охорони здоров'я

6

8

Правова кваліфікація дефектів надання медичної допомоги. Ятрогенна патологія

2

9

Правопорушення в сфері охорони здоров'я і юридична відповідальність

4
Усього годин

20


Самостійна робота студентів та її контроль
Тема

К-ть

год.

Вид контролю

1.

Підготовка до практичних занять – теоретична підготовка та опрацювання практичних навиків

9

Поточний контроль на практичних заняттях

2

Самостійне опрацювання тем, які не увійшли до плану аудиторних занять
Поняття, сутність, функції і соціальне призначення держави. Державне регулювання охорони здоров’я і медичної діяльності як функція держави

2

Залік


Правові засади забезпечення медичного страхування

1

Особисті немайнові права в галузі охорони здоров’я, що забезпечують існування фізичної особи

2

Правове регулювання медичних експертиз.


1
Всього

15

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ Для підготовки студентів

до ДИСЦИПЛІНИ


 1. Суб’єкти та об’єкти медичного права.

 2. Виникнення права на життя людини.

 3. Право на охорону здоров’я.

 4. Право людини на особисту недоторканність, свободу та гідність.

 5. Рівні соціального регулювання медичної діяльності.

 6. Роль і значення лікарської етики і деонтології. Етичний кодекс лікаря України.

 7. Право на життя і медична діяльність: питання співвідношення.

 8. Міжнародно-правові стандарти у сфері охорони здоров’я.

 9. Конституційне регулювання права людини на охорону здоров’я в Україні.

 10. Управління у сфері охорони здоров’я. Державний контроль і нагляд у сфері охорони здоров’я.

 11. Поняття медичної допомоги та її види за законодавством України. Медична допомога і медична послуга: співвідношення понять.

 12. Нормативні вимоги до обсягу безоплатної медичної допомоги: проблеми і шляхи вирішення.

 13. Права людини у сфері охорони здоров’я.

 14. Поняття пацієнта та його правовий статус.

 15. Інформована згода на медичне втручання.

 16. Лікарська таємниця.

 17. Медичні працівники як суб’єкти медичних правовідносин, їхні права та обов’язки.

 18. Правове регулювання медичних експертиз.

 19. Правове забезпечення охорони дитинства в Україні.

 20. Правове регулювання донорства, зокрема трансплантації, в Україні.

 21. Правові питання забезпечення населення лікарськими засобами.

 22. Правове регулювання проведення медико-біологічних експериментів в Україні.

 23. Правове регулювання надання психіатричної допомоги.

 24. Юридичні аспекти профілактики та лікування інфекційних хвороб, ВІЛ/СНІДу, туберкульозу.

 25. Правові проблеми аборту.

 26. Евтаназія та її види.

 27. Лікарські помилки. Нещасні випадки. Проведення експертизи дефектів надання медичної допомоги.

 28. Ятрогенна патологія.

 29. Цивільно-правова відповідальність у сфері охорони здоров’я. Юридична відповідальність медичних працівників.

 30. Кримінальна відповідальність медичних працівників за вчинення професійних злочинів.


ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНО - МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Основні нормативно-правові акти


 1. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України – 1996. – № 30. – Ст. 141.

 2. Кримінальний кодекс України: Верховна Рада України; Кодекс України від 05.04.2001 р. № 2341-III // Офіційний вісник України від 08.06.2001 - № 21.

 3. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Верховна Рада УРСР; Кодекс України вiд 07.12.1984 р. № 8073-X // Відомості Верховної Ради УРСР вiд 18.12.1984 - № 51.

 4. Сімейний кодекс України: Верховна Рада України; Кодекс України від 10.01.2002 р. № 2947-III //Голос України від 26.02.2002 - № 38.

 5. Цивільний кодекс України: Кодекс України вiд 16.01.2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40-44. – Ст. 356.

 6. Господарський кодекс України: Верховна Рада України; Кодекс України вiд 16.01.2003 р. № 436-IV // Голос України вiд 14.03.2003 - № 49.

 7. Кримінально-виконавчий кодекс України: Верховна Рада України; Кодекс України вiд 11.07.2003 р. № 1129-IV // Відомості Верховної Ради України вiд 23.01.2004 - 2004 р. - № 3.

 8. Цивільний процесуальний кодекс України: Верховна Рада України; Кодекс України вiд 18.03.2004 р. № 1618-IV // Голос України від 12.03.2003 - №45.

 9. Кодекс адміністративного судочинства України: Верховна Рада України; Кодекс України вiд 06.07.2005 р. № 2747-IV // Урядовий кур'єр вiд 17.08.2005 - № 153, / 153-154.

 10. Етичний кодекс лікаря України прийнятий Всеукраїнським з'їздом лікарських організацій та X З'їздом Всеукраїнського лікарського товариства (ВУЛТ) від 27 вересня 2009 р.

 11. Основи законодавства України про охорону здоров'я: Закон України вiд 19.11.1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 4. – Ст.19.

 12. Основи законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування: Закон України вiд 14.01.1998 № 16/98-ВР // Урядовий кур'єр вiд 19.02.1998.

 13. Про виконання рішень та застосування практики Європейського Суду з прав людини: Закон України вiд 23.02.2006 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – №30. – Ст. 260.

 14. Про психіатричну допомогу: Закон України від 22.02.2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 19. – Cт. 143.

 15. Про лікарські засоби: Закон України від 04.04.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 22. – Ст. 86.

 16. Про заборону репродуктивного клонування людини: Закон України від 14.12.2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 5. - Ст. 111.

 17. Про донорство крові та її компонентів: Закон України від 23.06.1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 23. – Ст. 183.

 18. Про доступ до публічної інформації: Закон України від 13.01.2011 р. №2939-VI // Голос України вiд 09.02.2011 - № 24.

 19. Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення: Закон України від 24.02.1994 р. № 4004-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 27.

 20. Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини на період до 2011 року: Верховна Рада України; Закон вiд 22.01.2010 р. № 1841-IV // http://zakon1.rada.gov.ua.

 21. Про захист населення від інфекційних хвороб: Закон України від 06.04.2000 р. № 1645-III // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 38.

 22. Про захист персональних даних: Верховна Рада України; Закон вiд 01.06.2010 р. № 2297-VI // Урядовий кур'єр вiд 07.07.2010 - № 122.

 23. Про захист прав споживачів: Закон України 12.05.1991 р. № 1023-XII // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1991. - № 30.

 24. Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи: Верховна Рада УРСР; Закон вiд 28.02.1991 р. № 796-XII // Голос України вiд 27.03.1991.

 25. Про судову експертизу: Верховна Рада України, Закон України вiд 25.02.1994 р. № 4038-XII // Відомості Верховної Ради України вiд 12.07.1994 - № 28.

 26. Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині: Закон України від 16.07.1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 41. – Ст. 377.

Основна література

 1. Права людини в сфері охорони здоров’я: практичний посібник / Берн І., Езер Т., Коен Дж., Оверал Дж., Сенюта І. / За наук.ред. І. Сенюти. – Львів: Вид-во ЛОБФ «Медицина і право», 2012. – 552 с.

 2. Сучасне українське медичне право: Монографія / За заг. ред.. С.Г. Стеценка. – К.: Атака, 2010. – 496 с.

 3. Сенюта І. Медичне право: право людини на охорону здоров’я. Монографія. – Львів: Астролябія, 2007.

 4. Стеценко С.Г., Стеценко В.Ю., Сенюта І.Я. Медичне право України: Підручник / За заг. ред.. д.ю.н., проф.. С.Г. Стеценка. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – 507 с.

 5. Тихомиров А.В. Медицинское право: Практическое пособие. – М.: Статут, 1998. – 442 с.

 6. Страхування в галузі охорони здоров’я: Навч. посіб. / І.Б. Дячук, І.Я. Сенюта, Х.Я. Терешко, І.І. Фуртак; за заг. ред. І.Я. Сенюти. - Львів: Вид-во ЛОБФ «Медицина і право», 2010.- 216 с.

 7. Бібліографія з медичного права / За заг.ред. І.Я. Сенюта. – Львів: Вид-во ЛОБФ «Медицина і право», 2013.

 8. Медико-правовий тлумачний словник / За ред. І.Я. Сенюта – Львів: Вид-во ЛОБФ «Медицина і право», 2010. – 540 с.

 9. Охорона здоров’я і права людини: ресурсний посібник / ред. Дж. Коен, Т.Езер, П. МакАдамс, М. Мілоф; пер. з англ. Н. Шевчук; наук. ред. укр. версії І. Сенюта. 5-те вид., доповнене. – Львів: Вид-во ЛОБФ «Медицина і право», 2011. – 600 с.

Каталог: files -> kafedry -> medpravo -> robprog
medpravo -> Методичні вказівки для самостійної роботи для студентів медичного факультету, які навчаються за спеціальностями: 110101 «Лікувальна справа»
medpravo -> Дипломної освіти Кафедра «Медичного права»
medpravo -> Методичні вказівки до практичних занять для слухачів факультету післядипломної освіти
medpravo -> Методичні вказівки до практичних занять для студентів 1 курсу з дисципліни «основи конституційного права»
medpravo -> Програма навчальної дисципліни «правознавство» для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації
robprog -> Програма для студентів 1 курсу з дисципліни «основи конституційного права»
robprog -> Програма для студентів 1 курсу з дисципліни «правознавство» Затверджено
medpravo -> Методичні вказівки до практичних занять для іноземних студентів, які навчаються за спеціальністю

Скачати 189.23 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка