Програма для студентів IV курсу факультету психології ЗатвердженоСкачати 68.77 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір68.77 Kb.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Факультет соціологіїКафедра методології та методів

соціологічних досліджень

Укладач: к.соц.н. Марченко А.М.

Методи соціологічного дослідження
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
для студентів IV курсу факультету психології

Затверджено на засіданні кафедри

Протокол № ___ від „___”___________2011_р.

В.о. зав. кафедри ___________ В.І.Волович
Декан факультету соціології ______А.П. Горбачик


КИЇВ – 2011

Робоча навчальна програма з дисципліни

«Методи соціологічного дослідження»

Укладач: к.соц.н. Марченко Алла Михайлівна
Лектор: к.соц.н. Марченко А.М.

Викладач: к.соц.н. Марченко А.М..

Погоджено

з науково-методичною комісією

«____» ______________ 2011 р.

Голова науково-методичної комісії:


___________д. соц.н. Цимбалюк Н.М.

Дисципліна “Методи соціологічного дослідження" є навчальною дисципліною навчального плану підготовки фахівців за спеціальністю "психологія" ОКР "бакалавр". Дисципліна викладається на IV курсі у 7 семестрі в обсязі 36 годин (1 кредит), з них: лекцій 17 год., самостійна робота 19 год.; форма підсумкового контролю – письмова модульна робота.

Курс повинен допомогти студентам краще зрозуміти сутність соціологічних досліджень і основні методи збору соціологічної інформації.

Мета навчальної дисципліни: сформувати у студентів уявлення про основні методи соціологічних досліджень.

Завдання навчальної дисципліни:

- охарактеризувати соціологічні дослідження як особливий клас досліджень

- визначити основні етапи соціологічного дослідження

- охарактеризувати основні методи збору інформації у соціологічному дослідженні: опитування, аналіз документів, спостереження та експеримент

- порівняти анкетування та інтерв’ю як види соціологічного опитування

- охарактеризувати «кількісний» та «якісний» підхід у визначенні методів соціологічного дослідження
Предмет навчальної дисципліни: основні методи соціологічних досліджень.
За результатами вивчення навчальної дисципліни “Методи соціологічного дослідження” студенти повинні оволодіти

знаннями:


 1. Призначення соціологічних досліджень та їх основних етапів

 2. основних складових програми соціологічного дослідження

 3. основних методів збору інформації у соціологічному дослідженні


вміннями:

 1. аналізувати методологічний рівень соціологічного дослідження,

 2. самостійно обирати метод збору соціологічної інформації в емпіричному дослідженні,

 3. створювати соціологічну анкету помірного рівня складності,

 4. знаходити помилки у формулюванні питань та переліку відповідей соціологічного опитувальника,

 5. проводити соціологічні інтерв’ю,

 6. проводити соціологічне спостереження,

 7. проводити традиційний та інформативно-цільовий аналіз документів,

 8. соціологічно аналізувати фотографічні та відеоматеріали.


Місце дисципліни в структурно-логічній схемі спеціальності. Обов’язковим є попереднє вивчення дисциплін "Соціологія", "Логіка".

Система контролю знань та умови складання заліку. Навчальна дисципліна “Методи соціологічного дослідження” оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Вона складається з 1 модуля.

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100-бальною шкалою.

Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою.
Оцінювання за формами контролю:
Поточний контроль –


 • відвідування занять (сумарно) __10 балів__,

 • підготовка письмової роботи за темою (всього 5 робіт) __10__балів

Підсумковий контроль

 • модульна контрольна робота - _40_ балів.

За результатами роботи в семестрі студент отримує підсумкову оцінку за 100-бальною системою, яка розраховується як сума оцінок за кожен з двох модулів у семестрі та оцінки за залік за наступною формулою:Змістовий модуль 1 ( ЗМ1 )

Тест

(КПМ)

Разом
(підсумкова оцінка)


Оцінка (бали)

60

40

100

Розрахунок підсумкової оцінки:

ПО= ЗМ1 + КПМ.
При цьому, кількість балів відповідає оцінці:

1-39 – «не зараховано» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни;

40-59 – «не зараховано» з можливістю повторного складання;

60-100 – «зараховано».

Шкала відповідності

За 100-бальною шкалою

Оцінка за національною шкалою

90 – 100

Зараховано

85 – 89

75 – 84

65 – 74

60 – 64

40 – 59

не зараховано

1 – 39

Якщо за результатами роботи та модульно-рейтингового контролю студент отримав менше ніж 60 балів, то студент вважається таким, що не виконав усі види робіт, які передбачаються навчальним планом на семестр з дисципліни "“Методи соціологічного дослідження”.
№ лекції

Тема

Кількість годин

лекції

семінари

самост. робота

Змістовий модуль 11

Соціологічні дослідження та їх види. Програма конкретного соціологічного дослідження.

2
3

2

Загальна характеристика методів збору соціологічної інформації. Опитування як основний метод. Соціологічне анкетування

2
2

3

Соціологічне інтерв’ю: кількісний і якісний підходи

4
3

4

Соціологічне спостереження та експеримент

2
2

5

Аналіз документів у соціології

2
3

6

Особливості роботи з фотографіями та відеоматеріалами в соціології

2
2

7

Тестові методики у соціології2

8

Забезпечення якості проведення соціологічного дослідження

2
2

Модульна контрольна робота1

1


ВСЬОГО

17
19

Загальний обсяг 36 год., в тому числі:Лекцій17 год.

Самостійна робота – 19 год.1 Модульна контрольна робота проводиться на останньому занятті впродовж 1 години – півпари. Включає в себе як закриті та напівзакриті, так і відкриті запитання.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка