Програма для студентів 4 курсу факультету соціологія, спеціальність 030101 " Соціологія " ЗатвердженоСкачати 130.71 Kb.
Дата конвертації15.04.2016
Розмір130.71 Kb.
#10156
ТипПрограма


Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Факультет соціологіїКафедра соціальних структур та соціальних відносинУкладач: канд. соц. наук Кузьменко Тетяна Миколаївна

Соціальна мобільністьРОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

для студентів 4 курсу

факультету соціологія,

спеціальність 6.030101 "Соціологія"

Затверджено

на засіданні кафедри

Протокол № 16 (8)

від 11 квітня 2013 р.

Завідувач кафедри соціальних структур та соціальних відносин ____________ Куценко О.Д.

Декан факультету соціології

____________ Горбачик А.П.
КИЇВ – 2013
Робоча навчальна програма з дисципліни «Соціальна мобільність».
Укладач: канд. соц. наук Кузьменко Тетяна Миколаївна

Лектор: канд. соц. наук Кузьменко Тетяна Миколаївна

Викладач: канд. соц. наук Кузьменко Тетяна Миколаївна


Погоджено
з науково-методичною комісією

«____» ______________ 20__ р.

___________________________ Підпис голови НМК факультету

Навчальна дисципліна «соціальна мобільність» є дисципліною спеціалізації кафедри соціальних структур та соціальних відносин, що викладається на ІV курсі VІІІ семестру для студентів факультету соціології в обсязі 2 кредита, всього 72 годин аудиторних занять, з них лекцій 12 год., семінарських _12__ год., самостійна робота _48__ год.

Форма підсумкового контролю - залік.

Мета і завдання навчальної дисципліни

Метою дисципліни є формування знання про поняття соціальної мобільності, історію виникнення терміну та предмету дослідження, основні теоретичні напрямки та дослідницькі методи сучасної соціології, які застосовуються щодо вивчення соціальної мобільності.

Дисципліна включає цикл лекцій, що розкривають загальний зміст та логіку побудови теоретичних понять, семінарські заняття, що розвивають навички застосування соціологічних понять та методів при аналізі конкретних соціальних явищ, пов’язаних з процесами соціальної мобільності.

Предмет навчальної дисципліни: соціальне явище – мобільність та теоретичне опрацювання даної проблеми; фактори мобільності у суспільствах, що трансформуються; функції соціальної мобільності; прояви мобільності у сучасному українському суспільстві.
Вимоги до знань та вмінь.

Студент повинен знати:


 • основні типи мобільності;

 • фактори, які сприяють соціальній мобільності;

Студент повинен вміти:

 • встановлювати концептуальні відношення між поняттям «соціальна мобільність» та основними соціологічними поняттями, які описують соціоструктурні процеси;

 • здійснювати теоретичну операціоналізацію мобільності в контексті таких процесів, притаманних сучасному суспільству, як трансформація, дестабілізація, соціальна ексклюзія та ін.

 • аналізувати сучасну соціоструктурну ситуацію в пострадянському просторі з огляду на основні положення концепції соціальної мобільності;

 • характеризувати об’єктивні та суб’єктивні фактори соціальної мобільності.


Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі спеціальності Навчальна дисципліна "Соціальна мобільність" є складовою циклу професійної та практичної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр", дисципліною вільного вибору студента блоку «соціальні структури та соціальні відносини».

Дана дисципліна базується на знаннях з історії та теорії соціології, соціальної структури та соціальної стратифікації сцуспільства.Система контролю знань та умови складання заліку.

Навчальна дисципліна "соціальна мобільність" оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Вона складається з 2 модулів.

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100 - бальною шкалою.
Оцінювання за формами контролю:


 • усна відповідь;

 • доповнення;

 • письмова самостійна на семінарському занятті;

 • аналітичне завдання;

 • реферат;

 • ессе;

 • рецензія на наукові статті;

 • презентація;

 • модульна контрольна робота.


Поточний:

 • усна відповідь - 4 балів (максимально за І модуль студент може отримати - 16 балів, за ІІ - 4 балів), (всього – 20);

 • доповнення - 1 бал (максимально за І модуль студент може отримати - 4 бали, за ІІ - 1 бали), (всього – 5);

 • письмова самостійна робота на семінарському занятті - 4 бали (максимально за І модуль студент може отримати – 4 - бали, за ІІ - 0 балів); (всього – 4);

 • аналітичне завдання 4 бали (1 завдання у першому модулі), (всього – 4 бали);

 • реферат – 3 бали (1 завдання у першому модулі), (всього – 3 бали);

 • есе - 10 балів (1 завдання в першому модулі), (всього – 10 балів);

 • рецензія на наукові статті – 4 бали (1завдання у другому модулі) (всього – 4 бали);

 • презентація – 10 балів (1 у другому модулі); (всього – 10 балів);

 • модульна контрольна робота - 10 балів; (2 контрольні роботи); (всього – 20);
Форми контролю

І модуль

ІІ модуль

Всього балів

за І та ІІ модуль


Бали за 1 роботу

Кількість робіт

Загальна кількість балів

Бали за 1 роботу

Кількість робіт

Загальна кількість балів
усна відповідь

4

4

16

4

1

4

20

доповнення

1

4

4

1

1

1

5

письмова самостійна робота

4

1

4


4

аналітичне завдання


4

1

4

4

есе

10

1

10


10

реферат

3

1

3


3

рецензія

1

4

4

презентація


10

1

10

10

модульна контрольна робота

10

1

10

10

1

10

20


всього4733

80

За результатами семестру студент отримує підсумкову оцінку за 100-бальною системою, яка розраховується як сума оцінок за кожен з двох модулів у семестрі та оцінки за залік:


При простому розрахунку отримаємо:
Змістовий модуль 1 (ЗМ,)

Змістовий

модуль 2 (ЗМ2)

Залік

Разом

(підсумкова оцінка)

Оцінка (бали)

40

40

20

100При цьому кількість балів відповідає оцінці:


60 – 100

«Зараховано»

35 – 59

«Не зараховано» з можливістю повторного складання;

1 – 34

«Не зараховано» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


Шкала відповідності

Оцінка за 100 - бальною шкалою

Оцінка за національною шкалою

90 – 100

Зараховано

85 – 89

75 – 84

65 – 74

60 – 64

35 – 59

Не зараховано

1-34

Якщо за результатами модульно-рейтингового контролю студент отримав за змістовний модуль менше, ніж 40 балів, то він не допускається до заліку і вважається таким, що не виконав усі види робіт, які передбачаються програмою з дисципліни «Соціальна мобільність».


НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ


лекції

Назва лекції

Кількість годин

Лекції

12

семінари/ лаборат., практичні

самост. робота

Інші форми контр.

Змістовий модуль 1

1

Соціальна мобільність: історія дослідження та основні підходи до визначення

4

2

8 аналітичне завдання

2

Типи та характеристики соціальної мобільності

2

2

8 реферат
3

Професійна та міжпрофесійна соціальна мобільність

2

2
С

4

Соціальна мобільність та її дослідження у радянському суспільстві
2

10 есе


Модульний контроль ( контрольна робота)

К 2


Змістовий модуль 2

5

Процеси соціальної мобільності в українському та пострадянських суспільствах

2

1

6 рецензія
6

Міграція як вид соціальної мобільності
1

16 презентація
Модульна контрольна робота
К 2
ВСЬОГО

12

12

48Загальний обсяг годин – 72 2 кредити), в тому числі:

Лекцій12 год.

Семінари/лабораторні, практичні12 год.Самостійна робота - 48 год.

Каталог: sites -> default -> files -> course -> abstract
abstract -> Програма для спеціальності 030. 301 «Журналістика» Затверджено
abstract -> Робоча програма навчальної дисципліни методи маркетингових досліджень для студентів 2 курсу магістратури факультету соціології, відділення "Соціологія" шифр спеціальності 030101 Київ 2016 Робоча навчальна програма з дисципліни «Методи маркетингових
abstract -> Програма для студентів IV курсу факультету психології Затверджено
abstract -> Програма навчальної дисципліни методи збору соціологічних даних для студентів напрям підготовки
abstract -> З навчальної роботи
abstract -> Програма навчальної дисципліни соціальна мобільність (повна назва навчальної дисципліни) для студентів
abstract -> Програма навчальної дисципліни соціологія культури для студентів напрям підготовки 030101 «Соціологія»

Скачати 130.71 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка