Програма для проведення вступних випробувань за фахомСторінка1/7
Дата конвертації12.09.2017
Розмір1.39 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

"ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ"

"Затверджую"

проректор НТУ "ХПІ"


_____________Р.П.Мигущенко

"____" __________ 2016 р.


ПРОГРАМИ

для проведення вступних випробувань за фахом

при зарахування на навчання за освітньо-кваліфікаційним

рівнем "бакалавр" на 2-3 курс

за напрямом підготовки 051 «Економіка»

економічного факультету


Схвалено вченою радою факультету

протокол №5 від "19" лютого 2016р.


Декан ___________ Перерва П. Г.

Харків 2016МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

ПРОГРАМА


для проведення вступних випробувань за фахом

при зарахуванні на навчання за освітньо-кваліфікаційним

рівнем «бакалавр» на 2 – 3 курс

Спеціальність 6.03050401 «Економіка підприємства»Спеціалізація: «Економіка підприємства», «Економіка інноваційно-інвестиційних проектів»

Затверджено на засіданні

кафедри економіки і маркетингу

протокол №5 від «18» лютого 2016р.

Зав. каф. ________________ Яковлєв А. І.

Харків 2016АНОТАЦІЯ

Метою фахового випробування для участі у конкурсі зі спеціальності «Економіка підприємства» для вступу на 2-3 курс, є з’ясування рівня систематизації та узагальнення теоретичних знань та практичних навиків самостійної роботи для розв’язання конкретних економічних та виробничо-господарських завдань, які входять в коло питань маркетолога для отримання фаху спеціаліста.

Під час підготовки до випробування необхідно звернути увагу на те, що абітурієнт повинен:знати:

законодавчі та інструктивні матеріали, що стосуються підприємницької діяльності, економіки та підприємництва в галузі маркетингу.вміти:

– продемонструвати знання та уміння на рівні, що забезпечують можливість аналізувати, оцінювати і порівнювати альтернативи, генерувати оригінальні ідеї у відповідній галузі знань;

– мати підприємницький спосіб мислення і діяльності;

– використовувати сучасні комп’ютерні методи для реалізації і дослідження економічних моделей.

Вступне фахове випробування включає зміст нормативних навчальних дисциплін професійної підготовки:

1. Економіка підприємства.

2. Макроекономіка.

3. Мікроекономіка.

Організація вступного випробування здійснюється відповідно до Положення про приймальну комісію НТУ «ХПІ».
ЗМІСТ ПРОГРАМИ

І. ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА
Тема 1. Поняття про підприємство і основні напрямки його діяльності

Види підприємств. Виробнича і загальна структура підприємств. Виробнича програма підприємства: суть, показники і методика розробки.Тема 2. Основні фонди та виробнича потужність підприємства

Поняття про основні фонди підприємства і їх класифікація. Сутність і види оцінки основних фондів. Спрацювання і техніко-економічні старіння основних фондів. Амортизація основних фондів і економічна суть і методи нарахування амортизаційних відрахувань. Ремонт основних фондів і його економічний зміст. Відтворення основних фондів. Показники забезпеченості підприємства і працівників основними фондами. Ефективність використання основних фондів. Виробнича потужність підприємства.Тема 3. Оборотні кошти підприємства і ефективність їх використання

Економічна суть оборотних фондів, фондів обігу і оборотних коштів (ОбК). Склад і структура оборотних коштів підприємства. Джерела утворення оборотних коштів. Нормування оборотних коштів. Ефективність використання ОбК.Тема 4. Персонал підприємства і його використання

Склад, чисельність та структура персоналу підприємства. Поняття про продуктивність праці. Економічне і соціальне значення росту продуктивності праці. Методика визначення рівня продуктивності праці. Шляхи і резерви підвищення продуктивності праці.Тема 5. Інвестиції підприємства і ефективність їх використання

Поняття, склад і структура інвестицій. Поняття про капітальні вкладення. Оцінка ефективності інвестицій. Чинники підвищення ефективності використання капітальних вкладень та фінансових інвестицій

Тема 6. Інноваційні процеси та оцінка їх ефективності

Загальна характеристика інноваційних процесів. Науково-технічний прогрес: суть, загальні та пріоритетні напрямки. Економічна оцінка ефективності технічних та організаційних нововведень.Тема 7. Витрати виробництва: шляхи їх зниження

Поняття про витрати виробництва і собівартість продукції. Класифікація витрат. Групування витрат виробництва за економічними елементами. Групування витрат виробництва за статтями калькуляції. Умовно постійні і умовно змінні витрати в собівартості продукції. Шляхи зниження витрат виробництва.Тема 8. Фінансово-економічні результати діяльності підприємства та ефективність

Зміст і форми фінансової діяльності підприємства. Поняття про прибуток як економічну категорію. Види прибутку, формування та використання прибутку. Поняття про рентабельність як економічну категорію. Система показників рентабельності. Показники оцінки фінансово-економічного стану підприємства. Сутнісна характеристика вимірювання ефективності виробництва. Чинники зростання ефективності виробництва.


ІІ. МАКРОЕКОНОМІКА

Тема 1. Макроекономіка як наука

Вступ до макроекономіки. Місце макроекономіки в системі економічних наук. Суперечність між суспільними потребами та економічними ресурсами – головна проблема суспільства. Ефективність економіки та головне завдання макроекономіки.

Об’єкт і предмет макроекономіки. Економічна система як об’єкт макроекономіки. Суб’єкти економіки. Механізм функціонування економіки як предмет макроекономіки. Позитивна й нормативна функції макроекономіки. Макроекономіка та економічна політика.

Метод макроекономіки. Моделювання як основний метод макроекономічного аналізу. Припущення, екзогенні та ендогенні змінні макроекономічних моделей. Запаси і потоки як два види кількісних змінних.Тема 2. Макроекономічні показники в системі національних рахунків

Система національних рахунків як нормативна база макроекономічного рахівництва. Методологічні принципи побудови системи національних рахунків.

Основні категорії системи національних рахунків: інституціональні одиниці, сектори, рахунки, економічні операції.

Основні макроекономічні показники. Валовий випуск та валовий внутрішній продукт (ВВП). Методи обчислення ВВП: виробничий, кінцевого використання, розподільчий. Валовий національний дохід та валовий національний дохід наявний. Особистий та післяподатковий дохід. Макроекономічні показники на чистій основі.

Номінальний та реальний ВВП. Поточні та постійні ціни. Темп росту та темп приросту реального ВВП. Індекс цін (дефлятор ВВП). Інфлювання та дефлювання ВВП.

Тема 3. Макроекономічна нестабільність

Циклічність як форма економічного розвитку. Сутність та структура економічного циклу. Види економічних циклів. Індикатори циклічних коливань.

Зайнятість і безробіття. Неповна зайнятість та рівень безробіття. Види безробіття: фрикційне, структурне, циклічне. Повна зайнятість, природне безробіття та потенційний ВВП. Закон Оукена та втрати економіки від циклічного безробіття.

Інфляція та її наслідки. Темп інфляції та його обчислення. Види інфляції залежно від її темпів. Інфляція попиту та інфляція витрат, очікувана та неочікувана інфляція. Основні соціально-економічні наслідки інфляції.Тема 4. Сукупний попит та сукупна пропозиція

Економічний кругообіг в умовах чистого ринку. Структура моделі економічного кругообігу. Взаємодія між домогосподарствами і підприємствами на ринку ресурсів та на ринку продуктів. Роль фінансових посередників в економічному кругообігу.

Сукупний попит. Сутність сукупного попиту та його відмінність від однотоварного попиту. Крива сукупного попиту. Цінові чинники сукупного попиту. Нецінові чинники сукупного попиту та вплив їх на його криву.

Сукупна пропозиція. Сутність сукупної пропозиції. Класична модель сукупної пропозиції і виробнича функція. Крива сукупної пропозиції в довгостроковому періоді. Кейнсіанська модель сукупної пропозиції. Крива сукупної пропозиції в короткостроковому періоді. Зміна цін і реального ВВП на різних ділянках короткострокової кривої сукупної пропозиції. Нецінові чинники сукупної пропозиції.

Сукупний попит – сукупна пропозиція як модель економічної рівноваги. Довгострокова та короткострокова рівновага. Порушення подвійної рівноваги сукупним попитом та механізм її відновлення. Порушення подвійної рівноваги сукупною пропозицією та механізм її відновлення.

Тема 5. Споживання, заощадження та інвестиції

Функція споживання. Споживання як функція після податкового доходу.

Графік споживання та заощадження. Середня схильність до споживання та заощадження. Гранична схильність до споживання та заощадження. Автономне споживання та чинники, які на нього впливають. Інвестиційна функція. Роль інвестицій в економіці. Відсоткова ставка як чинник інвестиційного попиту. Номінальна та реальна відсоткові ставки. Відсоткова ставка і чиста прибутковість інвестицій. Крива сукупного попиту на інвестиції. Чинники автономних інвестицій та їх вплив на криву інвестиційного попиту.

Мультиплікатор інвестицій. Сутність мультиплікатора. Таблична модель мультиплікативного процесу. Модель простого мультиплікатора. Мультиплікативна зміна реального ВВП. Вплив інфляції на ефект мультиплікатора.Тема 6. Сукупні видатки і ВВП

Сукупні видатки і рівноважний ВВП. Визначення рівноважного ВВП на основі методу «видатки – випуск». Фактичні та заплановані видатки. Модель «кейнсіанський хрест». Визначення рівноважного ВВП за методом «вилучення – ін’єкції». Система вилучень та ін’єкцій в економічному кругообігу. Приватні заощадження – інвестиції як спрощена модель економічної рівноваги. Заплановані та незаплановані інвестиції. Ринок позичкового капіталу та його роль у забезпеченні рівноваги між заощадженнями та інвестиціями.

Сукупні видатки і потенційний ВВП. Рецесійний розрив як наслідок дефіциту сукупних видатків. Графічна та математична інтерпретація рецесійного розриву.

Інфляційний розрив як наслідок надмірних сукупних видатків. Графічна та математична інтерпретація інфляційного розриву.Тема 7. Держава в системі макроекономічного регулювання

Кейнсіанська теорія як теоретична база державного регулювання економіки. Передумови виникнення кейнсіанської теорії. Критика кейнсіанцями класичного положення про невтручання держави в економіку. Основні положення кейнсіанської теорії про вплив держави на економіку.

Держава в економічному кругообігу. Модель економічного кругообігу в умовах змішаної економіки. Відносини держави з іншими суб’єктами економічного кругообігу. Вплив держави на економічний кругообіг.

Вплив держави на економічну рівновагу. Чисті податки і трансформація функції споживання. Модель економічної рівноваги за методом «видатки – випуск».

Державні та національні заощадження. Модель економічної рівноваги за методом «вилучення – ін’єкції».

Тема 8. Фіскальна політика

Дискреційна фіскальна політика. Стимулююча та стримувальна фіскальна політика. Граничний коефіцієнт податків і складний мультиплікатор видатків. Мультиплікатор податків. Мультиплікативний вплив державних закупівель і чистих податків на реальний ВВП. Мультиплікатор збалансованого бюджету.

Автоматична фіскальна політика. Автоматичні чисті податки як вмонтовані стабілізатори. Стабілізаційний вплив на економіку автоматичної фіскальної політики в умовах падіння та зростання виробництва. Ефект гальмування автоматичної фіскальної політики та необхідність її доповнення дискреційною політикою.

Фіскальна політика з урахуванням пропозиції. Наслідки фіскальної політики на основі моделі «сукупний попит – сукупна пропозиція». Вплив зниження податків на ВВП згідно з теорією економіки пропозиції. Наслідки стимулювальної податкової політики для державного бюджету. Крива Лаффера про залежність між податковими ставками і податковими надходженнями до бюджету.

Фіскальна політика та державний бюджет. Вплив фіскальної політики та циклічних коливань на державний бюджет. Оцінка бюджетної політики в умовах повної та неповної зайнятості.

Джерела дефіцитного фінансування. Державний борг та ефекти витіснення. Емісійне фінансування бюджетного дефіциту та його наслідки.Тема 9. Грошовий ринок та монетарна політика

Механізм функціонування грошового ринку. Грошова пропозиція та грошові агрегати. Графік грошової пропозиції. Попит на гроші для угод, попит на гроші як активи та їх графічна інтерпретація. Модель грошового ринку. Порушення та відновлення рівноваги на грошовому ринку.

Банківська система та грошова пропозиція. Основні функції комерційних банків. Банківські резерви. Банківський механізм розширення грошової пропозиції на основі депозитного мультиплікатора. Грошова пропозиція з урахуванням депозитних та готівкових грошей. Грошова база, грошовий мультиплікатор і грошова пропозиція.

Грошово-кредитне регулювання економіки. Монетаристська теорія як теоретична база монетарної політики. Кількісне рівняння як концептуальна основа монетаристської теорії. Передатний механізм монетарної політики. Основні методи монетарної політики. Вплив монетарної політики на економіку: політика дорогих та дешевих грошей; антиінфляційна функція.Тема 10. Механізм зовнішньоекономічної діяльності

Платіжний баланс. Рахунок поточних операцій та його складові. Рахунок капітальних операцій та його зміст. Сутність та роль автономної статті «Помилки та упущення». Резервні активи як регулююча стаття платіжного балансу. Модель платіжного балансу.

Валютний курс. Форми котирування валютного курсу. Види валютного курсу залежно від режиму його формування. Односторонній та багатосторонній валютний курс, номінальний та реальний валютний курс. Паритет купівельної спроможності.

Попит і пропозиція як чинники валютного курсу. Зв’язок валютного курсу з платіжним балансом. Валютні системи в розвитку.

Вплив зовнішньої торгівлі на ВВП. Економічна рівновага в умовах відкритої економіки. Чистий експорт як компонент сукупних видатків. Гранична схильність до імпорту та складний мультиплікатор видатків. Мультиплікативний вплив чистого експорту на ВВП. Чинники чистого експорту.

Тема 11. Ринок праці та соціальна політика

Ринок праці та механізм його функціонування. Попит, пропозиція і ціна робочої сили. Класична теорія ринку праці. Кейнсіанська теорія ринку праці. Теорія гнучкого ринку праці.

Державна політика зайнятості. Стимулююча політика як метод зменшення безробіття та її інфляційні наслідки. Крива Філіпса про зв’язок між інфляцією і безробіттям в короткостроковому і довгостроковому періодах. Висновки кривої Філіпса для політики зайнятості. Державні програми сприяння зайнятості населення.

Економічна нерівність та політика соціального захисту населення. Крива Лоренця як графічна модель фактичного розподілу доходів. Чинники, які зумовлюють нерівність у первинних доходах. Бідність та прожитковий мінімум. Державна система соціального захисту населення: соціальні гарантії, соціальна допомога, соціальне страхування.Тема 12. Економічне зростання

Фактори економічного зростання. Виробнича функція. Трансформація виробничих факторів у продукт. Внесок окремих факторів у економічне зростання. Залишок Солоу. Економічне зростання на основі моделі AD–AS і кривої виробничих можливостей.

Модель економічного зростання Солоу. Основні передумови моделі. Вплив запасу капіталу на економічне зростання. Золоте правило нагромадження як критерій максимізації рівня споживання. Вплив приросту населення на економічне зростання. Вплив технічного прогресу на економічне зростання.
III. МІКРОЕКОНОМІКА

Тема 1. Вступ до мікроекономіки. Предмет і методологія

Мікроекономіка як складова частина сучасної економічної теорії. Економічні відносини на мікро- і макрорівнях. Взаємозв’язок мікроекономіки і макроекономіки. Предмет та функції мікроекономіки Основні проблеми, які вивчає мікроекономіка.

Етапи еволюційного розвитку мікроекономічного аналізу. Мікросистема та її основні характеристики. Суб’єкти мікросистем: індивід, домашнє господарство, фірма, професійні спілки, держава. Об'єкти економічних відносин на мікрорівні. Види виробничих ресурсів, які використовуються в економіці. Суть простої моделі кругообігу ресурсів, товарів та доходів.

Проблема обмеженості ресурсів та необхідність вибору. Поняття економічної ефективності. Модель і крива виробничих можливостей, їх основні функції в економічному аналізі. Вплив технологій на виробничі можливості суспільства. Альтернативна вартість економічного блага. Вплив цін на розподіл ресурсів. Поняття трансакційних витрат та їх види.

Методологія мікроекономічного аналізу. Види моделей. Загальноекономічні та специфічні методи мікроекономіки. Метод порівняльного аналізу. Граничний аналіз. Мікроекономічне моделювання. Позитивна та нормативна економічна теорія. Мікроекономічний інструментарій: графіки, лінійні та нелінійні залежності, математичне моделювання.

Мета та завдання мікроекономіки. Застосування та межі мікроекономічної теорії.Тема 2. Основи теорії попиту та пропозиції

Основні елементи ринкового механізму: попит, пропозиція і ціна. Попит та закон попиту. Індивідуальний та ринковий попит (означення, побудова графіків). Сутність закону попиту. Функція та крива попиту. Зміна попиту та зміна обсягу попиту. Фактори зміни: економічний, алгебраїчний, графічний аналіз.

Пропозиція та функція пропозиції. Закон пропозиції. Зміна пропозиції та зміна обсягу пропозиції. Фактори зміни: економічний, алгебраїчний, графічний аналіз.

Ринковий механізм збалансування попиту та пропозиції. Поняття рівноваги. Зрівноважуючи функція ціни. Рівноважний обсяг. Вплив зміни попиту та пропозиції на рівновагу, взаємодія змін попиту та пропозиції. Відхилення від рівноважної ціни та дисбаланс ринку. Поняття надлишку, дефіциту. Поняття про надлишок споживача та виробника.

Практичне застосування аналізу рівноваги. Наслідки державного регулювання ринкового ціноутворення. Директивні ціни. Нецінове нормування дефіциту.

Тема 3. Еластичність попиту та пропозиції

Концепція еластичності. Види еластичності. Поняття еластичності попиту.

Еластичність попиту за чинниками впливу: цінова еластичність попиту; перехресна еластичність попиту; еластичність попиту за доходом.

Еластичність попиту за власною ціною блага та способи її обчислення. Види цінової еластичності попиту та фактори, що її визначають. Вплив цінової еластичності попиту на загальний доход виробника.

Нецінова еластичність попиту та її використання. Еластичність попиту за ціною взаємодоповнюючих та взаємозамінних благ (перехресна еластичність). Можливі значення коефіцієнта перехресної еластичності. Еластичність за доходом споживача. Застосування еластичності попиту по доходу.

Еластичність пропозиції. Фактори впливу на еластичність пропозиції.

Еластичність пропозиції за власною ціною блага, еластичність пропозиції за цінами факторів виробництва.

Еластичність попиту і пропозиції та розподіл податкового тягаря.Тема 4. Теорія граничної корисності та поведінка споживача

Методологія маржиналізму та її застосування в мікроекономічному аналізі.

Потреба, корисність товару та уподобання як економічні категорії. Економічні блага та їх види. Економічні потреби. Корисність споживача в економічній теорії.

Суверенітет споживача. Фактори обмеження свободи споживчого вибору: ефект натовпу, ефект „сноба”, ефект Веблена (престижу). Гіпотеза раціональної поведінки споживача.

Кардиналістський (кількісний) підхід до аналізу поведінки споживача, корисності і попиту. Поняття сукупної (загальної) та граничної корисності. Адитивна функція корисності. Сутність закону спадної граничної корисності економічного блага (І закон Госсена). Процес споживання та динаміка зміни сукупної та граничної корисності. Правило максимізації корисності (ІІ закон Госсена). Обґрунтування закону попиту.

Ординалістська (порядкова) теорія поведінки споживача. Уподобання споживача. Побудова кривих байдужості (індиферентності). Карта кривих байдужості. Властивості кривих байдужості (індиферентності). Окремі випадки кривих індиферентності. Поняття взаємозамінних, взаємодоповнюючих і нейтральних благ, благ з від'ємною корисністю. Гранична норма заміщення.Тема 5. Моделювання поведінки споживача

Бюджетні обмеження і можливості споживача. Рівняння та кут нахилу лінії бюджетних обмежень. Вплив зміни доходу споживача на розміщення бюджетної лінії та процес споживання. Зміна цін та її вплив на бюджет споживача.

Рівновага споживача: економічна, алгебраїчна та графічна інтерпретація. Вибір оптимального споживання. Методи знаходження точки рівноваги.

Зміна споживання при зміні доходу. Крива "дохід-споживання". Функція попиту від доходу: крива Енгеля. Окремі випадки: побудова цих кривих для взаємозамінних та взаємодоповнюючих благ.

Реакція споживача на зміну цін товарів. Крива "ціна-споживання". Виведення кривої індивідуального попиту. Окремі випадки побудови цих кривих для взаємозамінних та взаємодоповнюючих благ.

Ефект заміни та ефект доходу. Взаємодія ефектів заміни та доходу. Напрямок дії ефекту заміни, напрямок дії ефекту доходу. Поняття звичайних благ та благ Гіффена.

Прийняття рішень в ситуаціях з ризиком. Невизначеність та економічний ризик. Умови схильності та несхильності споживача до ризику. Ризик та ефективність економічних рішень.

Тема 6. Теорія виробництва

Основи теорії виробництва. Підприємство як ринково-виробнича система.

Мотивація поведінки підприємства (фірми). Економічні періоди функціонування фірми та множина можливих комбінацій ресурсів. Миттєвий, короткостроковий та довгостроковий періоди функціонування підприємства (фірми).

Виробнича функція як параметрична модель технологічного процесу. Поняття технічно-ефективного та економічно ефективного способів виробництва. Способи побудови виробничої функції (табличний, алгебраїчний, графічний). Загальні властивості виробничих функцій.

Виробнича функція з двома змінними факторами. Поняття ізокванти. Карта ізоквант. Властивості ізоквант. Взаємозаміна факторів. Гранична норма технічного заміщення. Межі заміщення виробничих факторів.

Виробництво в миттєвому періоді. Характер зміни виробничої функції з одним змінним фактором. Основні показники діяльності фірми. Сукупний, середній та граничний продукт у короткостроковому періоді: означення, графічний аналіз взаємного розміщення кривих. Закон спадної продуктивності факторів виробництва. Показники ефективності використання ресурсів. Стадії виробництва. Оптимальна стадія виробництва.

Розширення виробництва та ефект масштабу у довгостроковому періоді. Постійна, спадна та зростаюча віддача від масштабу. Залежність доходу від масштабу виробництва. Зміна економічної ефективності при розширенні виробництва.

Тема 7. Витрати виробництва

Особливості оцінки витрат виробництва в ринковій економіці. Концепція витрат втрачених можливостей. Склад та оцінка альтернативних витрат. Явні та неявні витрати, внутрішні та зовнішні витрати. "Нормальний прибуток" як елемент витрат. Вимірювання прибутку: економічна та бухгалтерська концепції.

Витрати виробництва у короткостроковому періоді. Постійні та змінні витрати. Поняття сукупних, середніх та граничних витрат. Означення, графічний аналіз особливостей взаємного розташування та закономірностей зміни кожного з видів витрат. Точки мінімуму витрат та їх взаємне розташування. Закон зростаючих граничних витрат.

Оптимальна комбінація факторів виробництва. Поняття ізокости: означення, побудова, властивості. Карта ізокост. Оптимум виробника: вибір комбінації виробничих факторів за критеріями мінімізації витрат чи максимізації випуску. Рівновага виробника: графічна, алгебраїчна та економічна інтерпретації.

Динаміка довгострокових витрат. Конфігурація кривої довгострокових середніх витрат. Середні та граничні витрати фірми у довгостроковому періоді. Взаємозв’язок витрат у короткостроковому та довгостроковому періодах.

Траєкторія розширення виробничої діяльності фірми. Оптимальна комбінація ресурсів для різних обсягів виробництва. Концепція мінімально ефективного розміру підприємства.  1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка