Програма для проведення курсів підвищення кваліфікації вчителів загальноосвітніх навчальних закладів різних типів і форм власностіСторінка1/3
Дата конвертації11.09.2017
Розмір0.54 Mb.
  1   2   3


Міністерство освіти і науки України

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Програма навчальної дисципліни

для курсів підвищення кваліфікації вчителів загальноосвітніх навчальних закладів різних типів і форм власності та викладачів вищих навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації, що надають повну загальну середню освіту,


за напрямом «Англійська мова»

Інститут післядипломної освіти та заочного

(дистанційного)навчання

2016 рік


Програму обговорено та рекомендовано до затвердження вченою радою Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
«30» серпня 2016 року, протокол № 9

Розробники програми:

Рапава Р. Б., викладач кафедри англійської мови факультету іноземних мов Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (професійний блок);

Зуєв І. О., кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної психології факультету психології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (психолого-педагогічний блок);

Татаринов М. В., начальник методичного відділу заочного (дистанційного) навчання Інституту післядипломної освіти та заочного (дистанційного) навчання, вчитель вищої категорії, вчитель-методист, відмінник освіти України (суспільно-гуманітарний блок, загальна редакція).

Програму схвалено на засіданні Вченої ради Інституту післядипломної освіти та заочного (дистанційного) навчання


Протокол від «01» липня 2016 року № 12

Директор Інституту В. Г. ЛевчукНавчальна програма

для проведення курсів підвищення кваліфікації вчителів загальноосвітніх навчальних закладів різних типів і форм власності
та викладачів вищих навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації,
що надають повну загальну середню освіту, за напрямом «Англійська мова»

Форма навчання. Очно-дистанційна.
Загальна кількість навчальних годин і кредитів. 180 годин.
6 кредитів.
Пояснювальна записка
Мета навчальної програми. Визначення змісту, особливостей, нормативно-правового, науково-методичного та психолого-педагогічного забезпечення навчального процесу на курсах підвищення кваліфікації для слухачів (вчителів і педагогів закладів системи загальної середньої освіти) з навчального предмета «Англійська мова» на базі Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.
Завдання навчальної програми.

 • Забезпечити якість навчання вчителів і викладачів англійської мови закладів системи загальної середньої освіти під час проходження ними курсів підвищення кваліфікації в умовах підвищення власної професійної компетентності в умовах андрогогічної освіти та підготовки їх до проходження чергової / позачергової атестації.

 • Організація та проведення вивчення англійської мови педагогічними працівникам, що передбачено Указом Президента України від 16 листопада 2015 року № 641/2015.

 • Ознайомити слухачів курсів із сучасним станом розвитку англійської філології, досягненнями, відкриттями в неї.

 • Модернізувати професійні компетентності та предметну (літературну) компетентність щодо методики навчання учнів мовного та літературного компонентів предмета «Англійська мова» за рівнями В 1 і В 2, С 1 і С 2.

 • Надати адресну науково-методичну та практичну допомогу вчителям / викладачам англійської мови щодо якісного навчання учнів 5-х–11-х (12-х класів (груп) із вечірьою або змінною (заочною) формами навчання) класів предмета «Англійська мова», підготовки їх до інтелектуальних змагань (олімпіад, конкурсів, захисту-конкурсу творчих робіт Малої академії наук України), зовнішнього незалежного оцінювання.


Актуальність навчальної програми. Необхідність проведення курсової перепідготовки вчителів / педагогів англійської мови загальноосвітніх навчальних закладів різних типів і форм власності, вищих навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації, що надають загальну середню освіту, з метою стимулювання добровільного та цілеспрямованого підвищення рівня їх професійної компетентності, обізнаності їх із сучасним станом розвитку відповідної галузі науки, модернізації професійної майстерності вчителів і педагогів, розвитку творчої педагогічної ініціативи та підвищення якості навчально-виховного процесу на уроках англійської мови, ефективної підготовки до проходження чергової / позачергової атестації.
Особливості проведення курсів підвищення кваліфікації для вчителів англійської мови на базі Каразінського університету.
Програма цікава тим, що розглянуто сучасні психолого-педагогічні проблеми навчання учнів англійської мови в загальноосвітній школі.

Особливу увагу в програмі приділено підготовку учнів випускних класів старшої школи до проходження ними зовнішнього незалежного оцінювання. Під час навчання на курсах підвищення кваліфікації вчителів буде ознайомлено з прикладами побудови навчальних програм у окремих європейських країнах, добору тестів і системи вправ, застосуванням методів контролю учнівських компетентностей. Зі слухачами будуть проведені навчальні тренінгові вправи за рівнями навчання В 1 і В 2, С 1 і С 2, запропоновано впровадження мовного портфоліо для підвищення їх професійної мотивації. Портфоліо чітко відображає прогнозовані результати; містить зразки робіт і матеріали, що оцінюють роботу його виконавця різними учасниками навчально-виховного процесу. Така робота з педагогами дозволить їм успішно впроваджувати новітні педагогічні технології. Програма допоможе покращити можливості викладання англійської мови вчителям середньо освітніх навчальних закладів.

Зміст програми для науково-теоретичної підготовки вчителів / викладачів англійської мови закладів системи загальної середньої освіти обумовлений сучасним станом розвитку англійської мови. Тематика занять з питань методики навчання англійської мови відображає основні поняття сучасної теорії: зміст, форми, методи і засоби навчання.

Практичні заняття з вчителями / викладачами проводяться безпосередньо на відповідних кафедрах факультету іноземних мов (кафедрі англійської філології, кафедрі теорії і практики перекладу англійської мови, кафедрі методики та практики викладання іноземної мови, кафедрі англійської мови, кафедрі ділової іноземної мови та перекладу), Лінгвістичного центру, навчально-методичного ресурс-центру спільно з Центром міжнародної освіти./ Abstract.

The program is designed to support a high level of proficiency in English and is intended to improve the level of teachers' knowledge of the English language. The program includes legal documents, the law on higher education in Ukraine. As well as the professional unit which includes topics such as: Communicative competence as a component of the communicative approach to teaching foreign languages. Interactive teaching methods in the classroom of English. Continuity in training students of different age stages. Modern ways of vocabulary presentation. Ways of effective representation of grammar. The system of working with students who has difficulties in learning. The system of working with children who has gifted.

The material is made up of clusters, each of them has a clear, systematically justified structure. The content of the material takes into account the general and specific principles of education and training: scientific, systematic, accessibility, concentricity, repeatability.

Thus, a feature of the developed program is paying in the learning process with special attention to the purposeful formation of pupils of the valuable relation to society and the state, and the formation of modern methods of teaching foreign languages. /


Нормативно-правове забезпечення навчального процесу на курсах підвищення кваліфікації вчителів / викладачів англійської мови.

Підвищення кваліфікації вчителів / викладачів англійської мови загальноосвітніх навчальних закладів різних типів і форм власності, вищих навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації, що надають повну загальну середню освіту, здійснюється на базі Інституту післядипломної освіти та заочного (дистанційного) навчання Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна відповідно до чинних нормативно-правових документів, що визначають цей напрям діяльності, зокрема: • Закону України «Про вищу освіту»;

 • Закону України «Про освіту» (зі змінами);

 • Закон України «Про загальну середню освіту» (зі змінами);

 • Закону України «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти»;

 • Закону України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення»;

 • Закону України «Про професійний розвиток працівників»;

 • Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016–2020 роки, затвердженої Указом Президента України від 13 жовтня
  2015 року № 580/2015;

 • Указу Президента України від 16 листопада 2015 року № 641/2015 «Про оголошення 2016 року Роком англійської мови в Україні»;

 • Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти»
  від 23 листопада 2011 № 1392;

 • Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 № 778 (зі змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 22.01.2014
  № 28);

 • відповідного розділу Національного класифікатора професій (Класифікатор професій ДК 003:2010), затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28.07.2010 № 327;

 • пункту 1.8 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06 жовтня 2010 року № 930, та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 р. за № 1255/18550 (зі змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 20.12.2011 № 1473, наказом Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013 № 1135);

 • Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти (з відповідними змінами 2015 та
  2016 років);

 • Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 12.01.2016 № 8 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 03 лютого 2016 р. за № 184/28314;

 • наказу Міністерства освіти і науки України від 19.01.2016
  № 34 «Про документи про підвищення кваліфікації»;

 • наказу Міністерства освіти і науки України від 23.06.2000 № 240 «Про затвердження Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів»;

 • наказу Міністерства освіти і науки України від 10.05.2011 № 423 «Про затвердження єдиних зразків обов’язкової ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності»;

 • наказу Міністерства освіти і науки України від 13.04.2011 № 329 «Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти»;

 • Галузевої Концепції розвитку неперервної педагогічної освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 14.08.2013
  № 1176;

 • наказу Міністерства освіти і науки України від 01.06.2013 № 665 «Про затвердження кваліфікаційних характеристик професій (посад) педагогічних та науково-педагогічних працівників навчальних закладів», розділ «Професіонали» пункт 4 «Вчитель загальноосвітнього навчального закладу
  ІІ–ІІІ ступенів (Код КП-2320)»;

 • наказу Міністерства освіти і науки України від 17.05.2005 № 297 «Про подолання проявів бюрократизму в освіті»;

 • наказу Міністерства освіти і науки України від 24.06.2014 № 750 «Про надання навчальній літературі грифів Міністерства освіти і науки України»;

 • наказу Міністерства освіти і науки України від 27.05.2014 № 648 «Щодо припинення практики створення та вимагання від дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладів документації та звітності, не передбаченої законодавством України»;

 • наказу Міністерства освіти і науки України від 10.11.2014 № 1287 «Про затвердження Положення про наукові товариства учнів», зареєстрованим в Міністерстві юстиції 25 листопада 2014 за № 1495/26272;

 • Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання y загальноосвітніх навчальних закладах, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 № 641.

 • Наказу Міністерства освіти і науки України від 03.02.2016 № 77 «Про затвердження програм зовнішнього незалежного оцінювання для осіб, які виявили бажання здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти».

Курси підвищення кваліфікації вчителів на базі відповідного структурного підпрозділу Каразінського університету здійснюється на підставі листів Міністерства освіти і науки України стосовно дозволу проводити таку роботу:

 • від 04.02.2016 № 1/9–58 «Щодо підвищення кваліфікації»;

 • від 27.04.2016 № 4/3-20-496–16 «Щодо підвищення кваліфікації», котрим дозволено «…надання університетом освітніх послуг з підвищення кваліфікації працівників навчальних закладів системи загальної середньої освіти»;

 • від 18.03.2016 № 6/2–546–16 «Щодо надання інформації», де «…чинними нормативно-правовими актами у сфері освіти не передбачено ліцензування підвищення кваліфікації».

У навчальному процесі на курсах підвищення кваліфікації враховано змістові складові чинних інструктивно-методичних і методичних листів Міністерства освіти і науки України:

 • від 29.10.2007 №1/9–651 «Про обсяг і характер домашніх завдань учнів загальноосвітніх навчальних закладів», від 07.07.2008 № 1/9–433 «Упровадження допрофільної підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів»;

 • від 09.06.2011 № 1/9–454 про вивчення в загальноосвітніх навчальних закладах предметів інваріантної складової навчального плану;

 • від 17.07.2013 № 1/9–497 «Про Інструктивно-методичні матеріали з питань створення безпечних умов для роботи у кабінетах інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій загальноосвітніх навчальних закладів»;

 • від 01.07.2014 № 1/9–343 «Про організацію навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах і вивчення базових дисциплін в основній школі»;

 • від 29.07.2014 № 1/9–382 «Про особливу відповідальність педагогічних та науково-педагогічних працівників»;

 • від 29.08.2014 № 1/9–433 щодо забезпечення навчально-виховного процесу у 6-у класі;

 • від 26.09.2014 № 1/9–495 «Щодо вдосконалення фахової майстерності вчителів іноземних мов»;

 • від 11.11.2014 № 1/9–586 «Щодо здійснення вчителем науково-дослідницької діяльності та пошукової роботи»;

 • від 05.12.2014 № 1/9–630 «Про неухильне дотримання принципів гарантування свободи педагогічної діяльності вчителя»;

 • від 24.06.2015 № 1/9–302 «Щодо протидії пропаганді сепаратизму та антиукраїнській ідеології в системі освіти»;

 • від 10.08.2015 № 1/9–380 «Щодо методичних рекомендацій для учнів 4-х та 7-х класів загальноосвітніх навчальних закладів»;

 • від 05.02.2015 № 1/9–51 «Щодо реалізації заходів, спрямованих на упередження негативного впливу інформаційної пропаганди»;

 • від 09.06.2016 № 1/9–296 «Про структуру 2016/2017 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів»;

 • від 12.07.2016 № 1/9–364 «Про організаційно-методичні засади забезпечення навчально-виховного процесу для учнів з особливими освітніми потребами загальноосвітніх навчальних закладів у 2016/2017 навчальному році»;

 • від 17.08.2016 № 1/9–437 «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах»;

У навчальному процесі враховано зміст листа Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі від 27.08.2014
№ 1087/05
02.

Базовою складовою для визначення змісту професійного блоку цієї навчальної програми є чинні навчальні програми з англійської мови, що розміщені на офіційному сайті Міністерства освіти та науки України, а також Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти, затверджені відділом сучасних мов комітету освіти Ради з питань співпраці в галузі культури (м. Страсбург).
Очікувані результати навчання на курсах підвищення кваліфікації педагогічних працівників згідно з засадами кваліфікаційної характеристики вчителя / викладача англійської мови.

Кваліфікаційна характеристика вчителя / викладача англійської мови враховує вимоги чинних законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про вищу освіту», «Про професійний розвиток працівників», «Про загальну середню освіту», Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій», Типового положення про атестацію педагогічних працівників, нової редакції Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти.

Підвищення кваліфікації або професійне навчання у системі неформальної андрогогічної освіти – процес цілеспрямованого формування та модернізації у педагогів спеціальних професійних знань, розвиток необхідних навичок і вмінь, що дають змогу підвищувати ефективність навчально-виховного процесу в навчальних закладах, оптимально якісно виконувати функціональні (посадові) обов’язки, опановувати нові види професійної діяльності.

Післядипломна освіта включає розширення профілю (підвищення кваліфікації) педагогічних працівників і здійснюється не рідше одного разу на п’ять років.

Підвищення кваліфікації є умовою чергової атестації педагогічних працівників на засадах вільного вибору навчальних закладів системи післядипломної педагогічної освіти, форм навчання та програм (для осіб педагогічний стаж яких становить понад 5 років).

Категорії слухачів курсів підвищення кваліфікації: вчителі / викладачі англійської мови загальноосвітніх навчальних закладів різних типів і форм власності та викладачі вищих навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації, що надають повну загальну середню освіту (на базі вищої професійної педагогічної освіти, рівні – спеціаліст, магістр), зі стажем педагогічної діяльності понад 5 років.

Слухачі мають необхідний рівень професійних компетентностей, для визначення яких слугує Національна рамка кваліфікацій, а саме сформовану інтегральну компетентність як «…здатність розв’язувати складні задачі та проблеми у певній галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та / або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог», що складається з таких компонентів:знання. Спеціалізовані концептуальні знання, набуті у процесі навчання та / або професійної діяльності на рівні новітніх досягнень у розвитку англійської мови, що є основою для оригінального мислення та інноваційної діяльності, зокрема в контексті дослідницької роботи.

Уміння. Розв’язання складних задач і проблем, що потребує оновлення та інтеграції знань, іноді в умовах неповної / недостатньої інформації.

Комунікація. Зрозуміле донесення власних висновків, а також знань і пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються (учнів, студентів).

Автономність і відповідальність. Прийняття професійних й адекватних рішень в умовах сучасних викликів і певних загроз, що потребує застосування нових підходів і прогнозування.

Сфера застосування слухачами отриманих професійних компетентностей, умінь і знань: навчально-виховний процес (уроки, заняття, пари, позакласні заходи, консультаційні заняття, залікові заняття) у загальноосвітніх навчальних закладах різних типів і форм власності, вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації.

Вимоги до результатів засвоєння навчальної програми

Слухач, який засвоїв програму, повинен оновити, доповнити, розширити професійні (фахові) компетентності за складовими, що наведено нижче.


Нормативно-правова компетентність

Здатність використовувати та переносити в нові ситуації набуті або оновлені знання з чинної нормативно-правової бази, що регламентує педагогічну діяльність і здійснення навчально-виховного процесу в загальноосвітньому навчальному закладі різних типів і форм власності та вищому навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації.Знання. Знання основного змісту чинної законодавчої та іншої нормативно-правової бази діяльності в освітній галузі, охорони та захисту дитинства в Україні. Розуміння державної освітньої політики в галузі шкільної (загальної середньої) англомовної освіти в умовах чинного Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти. Обізнаність щодо конкретних нормативно-правових актів у сфері англійської мови (Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти, затверджені відділом сучасних мов комітету освіти Ради з питань співпраці в галузі культури), у тому числі шкільної, освіти.

Уміння. Спроможність застосування та перенесення в нові ситуації знань нормативно-правової бази, що забезпечує особистісну педагогічну діяльність вчителів / викладачів англійської мови.

Комунікація. Уміння донести в доступній формі основні положення нормативно-правових документів учасникам освітнього процесу, активна співпраця з учасниками такого процесу на основі вимог чинних законодавчих й інших нормативно-правових документів, що регулюють професійну діяльність вчителів / викладачів англійської мови.

Автономність і відповідальність. Здатність самостійно виконувати функціональні (посадові) обов’язки, розв’язувати педагогічні задачі та виклики на основі використання різних джерел і наукової літератури, відповідати за результати власної педагогічної діяльності.
Методологічна компетентність

Здатність будувати власну ефективну особистісну педагогічну працю на науковій основі, інтегруючи відомості із загальної та вікової психології учнів (студентів), педагогіки, основ іншомовної філологічної науки, дидактики відповідно до сучасних підходів, концепцій, тенденцій розвитку освіти, у тому числі в її європейському контексті. Володіння методами пізнання, вміння бачити та розв’язувати професійні задачі, орієнтуватися в змісті власної роботі, обґрунтовувати та передавати власний ефективний педагогічний досвід.Знання. Оперування загальними концептуальними ідеями сучасних фахівців, які досліджують актуальні питання і проблеми розвитку англійської мови. Володіння сучасним категоріально-понятійним апаратом, котрий використовується в освітній галузі «Мови і література» чинного Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти. Розуміння сутності світоглядно-виховного потенціалу шкільного англомовного курсу, меж його застосування завдяки проектно-технологічного типу мислення.

Уміння. Використання методологічних принципів особистісно орієнтованого, компетентнісного та діяльнісного підходів у навчанні учнів англійської мови за різними рівнями. Уміння аналізувати шкільні підручники та інші засоби навчання з позиції методології пізнання.

Комунікація. Готовність використовувати методологічні принципи гуманістичної педагогіки, що базується на засадах дитиноцентризму, індивідуалізації та диференціації, наступності та перспективності у процесі навчання учнів англійської мови та під час виховної, у тому числі позакласної, діяльності.

Автономність і відповідальність. Здатність розвивати власну гуманітарну культуру та гуманітарне мислення; формувати цілісну науково-гуманітарну картину світу, суспільства й трансформувати це учням (студентам) на високому науково-методичному рівні. Здатність рефлектувати ментальні основи мислення, поведінки, діяльності, масової свідомості людей, а також власні соціокультурні основи мислення та пізнавальної діяльності.
Інформаційна компетентність

Здатність до взаємодії з сучасним інформаційним середовищем, що передбачає активне знання способів обробки різноманітної інформації та володіння сучасними інформаційними технологіями для якісного виконання професійних задач; здатність до кооперативної діяльності та співробітництва з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій для досягнення професійно значущих цілей; готовність до саморозвитку в сфері інформаційних і комунікаційних технологій, необхідного для постійного підвищення кваліфікації та реалізації себе в професійній діяльності.Знання. Знання способів пошуку, обробки, структурування, систематизації, зберігання, представлення, передавання інформацію за допомогою традиційних та інноваційних інформаційних технологій; синтезу існуючої інформації для створення на її основі нового знання.

Уміння. Здійснення інтерпретації інформації в різних формах (текстовій, графічній, аудіо-, відео-); побудова освітньої діяльності за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій відповідно до дидактичних вимог предмета, використовуючи програмні засоби загального та навчального призначення для організації та модернізації навчально-виховного процесу, організація творчої позаурочної діяльності, розробки творчих навчальних проектів; використання інформаційних джерел різних типів, у тому числі й на електронних носіях, як для роботи, так і для неперервної самоосвіти. Використання освітніх теле– та радіопрограм із вивчення англійської мови.

Комунікація. Володіння навичками мережевої взаємодії в асинхронному (за допомогою електронної пошти та форумів) та синхронному (ЧАТи, ICQ) режимах; оцінка актуальності загроз і викликів з метою колективного обговорення максимально великою кількістю учасників мережевої взаємодії; використання всіх можливостей обраного способу мережевого спілкування для найбільш точного відображення сутності певної проблеми (групи певних проблем) та забезпечення оперативності її розв’язання.

Автономність і відповідальність. Проектування навчально-виховного процесу з використанням електронних ресурсів і вироблення конкретних науково-методичних / методичних рекомендацій щодо їх використання у власниій індивідуальній професійній діяльності. Забезпечення педагогічно доцільного використання потенціалу інформаційних ресурсів, що надається засобами ІКТ і організація навчального процесу на його основі. Розвиток взаємного обміну учнями між навчальними закладами, в яких англійська мова є основною мовою спілкування.
Комунікативна компетентність

Здатність володіти технологіями усного й письмового спілкування, спілкування в мережі Intertnet, вступати в продуктивну комунікацію з учасниками навчально-виховного процесу (учнями, батьками, колегами, адміністрацією), переконувати та доводити, бути зрозумілим у спілкуванні.Знання. Знання правильного вживання базових англомовних термінів і понять. Знання ознак ораторського та ділового стилю спілкування. Обізнаність щодо прийомів вербальної взаємодії з батьками (особами, які їх заміняють) учнів (студентів).

Уміння. Демонстрація прикладів конструктивної взаємодії та співробітництва з іншими людьми, кооперації зусиль заради досягнення спільних цілей, толерантного ставлення до інших поглядів, суджень, позицій, традицій, різних культурних особливостей. Уміння протистояти конфронтаційному типу мислення. Здатність жити в полікультурному та багаторелігійному середовищі. Використання різних засобів комунікації, у тому числі електронних.

Комунікація. Переконлива та результативна взаємодія з учасниками навчально-виховного процесу (дітьми, батьками учнів, колегами, адміністрацією).

Автономність і відповідальність. Демонстрація ефективних стратегій спілкування залежно від ситуації, технології говоріння та слухання, ділового мовлення.
Психолого-педагогічна компетентність

Єдність теоретичної та практичної готовності до здійснення педагогічної діяльності; інтеграція педагогічних, психологічних і соціальних якостей, що забезпечують високий стандарт педагогічної діяльності, професійний зростання, професійну та соціальну мобільність; прагнення до творчого осмислення результатів педагогічної діяльності, здатність до розвитку творчого потенціалу.Знання. Володіння теоретико-практичними та методичними основами й категоріями педагогіки, загальної, соціальної, вікової, педагогічної психології; знання закономірностей онтогенезу, шляхів соціалізації дітей, підлітків, юнаків в сучасному суспільстві. Знання психолого-педагогічних основ організації навчально-виховного процесу, можливостей та перспектив використання педагогічного моніторингу, психологічного потенціалу особистісно орієнтованих освітніх технологій, індивідуальної освітньої траекторії розвитку та навчання учня (студента).

Уміння. Здатність до педагогічного мислення, володіння аналітичними, прогностичними, проективними та рефлексивними навичками, вмінням знаходити способи оптимального вирішення педагогічних завдань та передбачення наслідків педагогічних дій.

Комунікація. Володіння психолого-педагогічною технологією, широким діапазоном організаторських і перцептивних умінь, навичками спілкування та управління учнівським (студентським) колективом.

Автономність та відповідальність. Здатність до емоційно-вольового та ціннісно-мотиваційного розвитку, професійного самопізнання, самовдосконалення, саморегуляції, самоконтролю, удосконалення та розвитку особистісних ресурсів.
Дидактична компетентність

Теоретична та практична готовність до дидактико-професійної діяльності, спрямованої на вирішення різноманітних дидактичних завдань, самореалізації в творчому навчальному процесі, що базується на особистісно орієнтованому підході.Знання. Знання основного змісту, чинних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учня (студента), освітніх орієнтирів чинних навчальних програм з англійської мови і спеціальних курсів інваріантної та варіативної складової робочого навчального плану відповідно конкретного навчального закладу. Знання найважливіших відмінностей навчання англійської мови за різними рівнями. Обізнаність про сучасні підходи до планування, здійснення та оцінювання результатів освітнього процесу на уроках англійської мови.

Уміння. Володіння сучасними освітніми технологіями навчання англійської мови, соціалізації учнів (студентів), формування української громадянської ідентичності школярів (студентів) як складової європейської спільноти. Уміння будувати та приводити в дію логічно завершену педагогічну систему: комплексне планування освітньо-виховних завдань, обґрунтований відбір змісту компонентів освітнього процесу, оптимальний вибір форм, методів і засобів його організації. Уміння визначати обсяг і зміст навчального матеріалу, тип уроку, його макро- і мікроструктуру. Уміння визначати зміст і методику виконання домашнього завдання, самостійної роботи за матеріалами уроку (заняття).

Комунікація. Здатність обирати оптимальні методи та прийоми навчання, враховуючи вимоги дидактичних принципів, зміст навчального матеріалу, рівень пізнавальної діяльності учнів (репродуктивний чи пошуковий). Уміння обирати форми організації навчальної діяльності (індивідуальна, парна, кооперативна). Спроможність проводити певну інформаційно-просвітницьку роботу з батьками учнів або особами, які їх заміняють.

Автономність і відповідальність. Готовність інтегрувати особистісно орієнтований, діяльнісний та компетентнісний підходи в процес навчання англійської мови в конкретному навчальному закладі загальної середньої освіти. Здатність готувати дидактичний апарат уроку (заняття) відповідно до змісту матеріалу (підготовка приладів, схем, діаграм, малюнків, роздавального матеріалу, презентаційних слайдів, завдань, що складено у форматі зовнішнього незалежного оцінювання, тощо).
Дослідницька та аналітична компетентності

Здатність до організації та проведення теоретичних і практичних досліджень, пошукової роботи, наукового аналізу й узагальнення власного ефективного педагогічного досвіду.Знання. Знання існуючих концепцій, моделей та підходів до шкільної англомовної освіти. Знання компонентів педагогічної діяльності вчителя / викладача англійської мови, котрі відображають її цільові, змістові, операційні та результативні аспекти. Знання критеріїв педагогічного аналізу та самоаналізу результатів діяльності вчителя / викладача. Обізнаність щодо специфіки проведення моніторингових досліджень рівня сформованості загальних навчальних умінь учнів. Визначення якості знань, умінь і навичок (набутих загальних і предметних компетентностей) учнів з англійської мови.

Уміння. Уміння аналізувати та оцінювати різноманітні джерела з позицій обраної теми науково-педагогічного та науково-методичного дослідження. Уміння формулювати стрижневі педагогічні завдання (проблеми), висновки, встановлювати взаємозв’язки, володіти способами систематизації інформації та отриманих знань. Уміння аналізувати причини успіхів і загроз, помилок і труднощів у процесі реалізації поставлених завдань навчання та виховання. Володіння навичками організації проектної діяльності школярів (студентів).

Комунікація. Прогнозування розвитку учнівського (студентського) колективу та конкретної особистості. Здійснення рефлексії освітнього процесу за його результатами. Володіння способами активного залучення учнів (студентів) до пошукової та дослідницької діяльності. Залучення учнів навчальних закладів до участі в навчальній програмі «E-Twinning Plus».

Автономність і відповідальність. Передбачення позитивних результатів власної роботи та можливих подолань загроз і викликів. Демонстрація результатів власної ефективної педагогічної діяльності. Ініціювання оригінальних дослідницько-інноваційних комплексних проектів. Лідерство та автономність під час реалізації актуальних завдань навчально-виховного процесу.
Форма підсумкового контролю за результатами навчання вчителів англійської мови на курсах підвищення кваліфікації.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від


19.01.2016 № 34 «Про документи про підвищення кваліфікації» передбачено створення слухачами (вчителями / викладачами) курсів підвищення кваліфікації випускної роботи у вигляді портфоліо з її оцінюванням (пункт 7 «Примірного переліку інформації, яка міститься в документі про підвищення кваліфікації»). Назву теми портфоліо слухач може обирати самостійно під час перших трьох днів навчання (перший тиждень) або шляхом обирання запропонованої йому, Каразінським університетом, тематики таких творчих робіт (портфоліо), або самостійно визначеної після консультації з провідним викладачем факультету із відповідного фаху та спеціалізації. Після обрання теми портфоліо слухач до кінця першого (очного) тижня навчання надає до Інституту післядипломної освіти та заочного (дистанційного) навчання Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна інформаційний лист із проставленою датою та номером, за підписом директора (виконувача обов’язки директора відповідного навчального закладу), щодо зацікавленості та узгодження теми портфоліо вчителя / викладача.

Залікова робота також може проводиться у вигляді захисту-презентації проведеного дослідження (творчої роботи у вигляді портфоліо).


Навчально-тематичний план

навчальної програми з англійської мови курсiв пiдвищення квалiфiкацiї вчителiв і педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів різних типів і форм власності та вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації
НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН


Назва блоку

Зміст навчального блоку

Розподiл годин

Всього

Лекційні

Семінарські

Практичні

Дистанційне навчання

Самостійна робота

Установче заняття

1

_

_

1

_

_

Суспільно-гуманітарний

Філософія сучасної освіти

1

0,5

_

0,5

_

_

Нормативно-правове забезпечення навчально-виховного процесу на уроках (заняттях) англійської мови

2

2

_

_

_

_

Усього за блоком

4

2,5

_

1,5

_

_

Психолого-педагогічний

Сучасні способи розвитку пізнавальної діяльності учнів (студентів)

2

1

_

1

_

_

 • Можливості розвитку пізнавальних процесів учнів (студентів)

1

0,5

_

0,5

_

_

 • Можливості розвитку способів опрацювання інформації учнями (студентами). Нейро-психологічні особливості засвоєння інформації

1

0,5

_

0,5

_

_

Усього за блоком

2

1

_

1

_

_

Професійний

Комунікативна компетенція як компонент комунікативного підходу до навчання англійської мови

3

2

1

_

10

4

Інтерактивні методи навчання на уроках англійської мови

4

2

_

2

10

4

Наступність у навчанні школярів на різних вікових етапах

4

2

_

2

10

4

Навчання учнів англійської мови за рівнем В 1 та В 2

2

1

_

1

30

10

Сучасні шляхи презентації лексики

2

1

_

1

20

_

Шляхи ефективного представлення граматики та лексики

3

1

2

_

20

2

Система роботи з учнями, які мають труднощі у навчанні англійської мови

3

2

_

1

10

_

Система роботи з обдарованими учнями

3

_

2

1

10

4

Усього за блоком

24

11

5

10

120

_

Підсумковий

Залікова робота. Захист портфоліо

2

_

_

2

_

_

Разом за навчальним планом

32

14,5

5

12,5

120

28


Всього за навчальним планом: 180 годин (6 кредитів).
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка