Програма для проведення екзамену з основ правознавства. Харків 2013 Перелік екзаменаційних питаньСкачати 210.1 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір210.1 Kb.
#18704
ТипПрограма
Харківська духовна семінарія
Навчальна програма

для проведення екзамену

з основ правознавства.
Харків - 2013

Перелік екзаменаційних питань


 1. Предмет і метод теорії держави і права, її функції та місце в системі юридичних наук.

 2. Первісний лад: структура, організація соціальної влади.

 3. Основні теорії виникнення держави.

 4. Поняття держави, її основні ознаки. Ознаки держави, які відрізняють її від організації соціальної влади первісного ладу.

 5. Тип держави.

 6. Поняття та види основних функцій сучасної української держави.

 7. Поняття і ознаки громадянського суспільства. Співвідношення громадянського суспільства і держави.

 8. Поняття державного суверенітету. Україна як суверенна держава.

 9. Поняття та ознаки демократичної держави. Україна як демократична держава.

 10. Референдум в Україні: поняття, види, юридична природа.

 11. Поняття та ознаки соціальної держави. Україна як соціальна держава.

 12. Поняття та ознаки правової держави. Україна як правова держава. Принцип верховенства права.

 13. Форма держави: поняття та структура. Форма державного правління.

 14. Республіка як форма державного правління: поняття, види. Особливості республіканського правління в Україні.

 15. Форма державного устрою: поняття, види. Державний устрій України за Конституцією України.

 16. Поняття та основні види державного (політичного) режиму. Політичний режим в Україні.

 17. Механізм держави: поняття, ознаки, структура.

 18. Орган держави: поняття, ознаки, компетенція. Класифікація державних органів.

 19. Теорія розподілу влад, її реалізація в сучасних країнах світу.

 20. Загальна характеристика органів законодавчої, виконавчої та судової влади.

 21. Система “стримувань та противаг”: поняття, основні цілі, втілення в Україні відповідно до положень її Основного Закону

 22. Соціальні норми у первісному ладі. Ознаки, які відрізняють норми права від норм поведінки у первісному ладі.

 23. Виникнення права.

 24. Поняття об'єктивного і суб'єктивного права, їх співвідношення .

 25. Основні теорії права та сучасні підходи до праворозуміння.

 26. Функції права: поняття, види.

 27. Принципи права: поняття, види, співвідношення з нормами права.

 28. Співвідношення національного і міжнародного права.

 29. Права людини: поняття, ознаки, види. Теорія трьох поколінь прав людини.

 30. Правовий статус громадянина: поняття, структура, види.

 31. Поняття правової системи суспільства. Основні типи правових систем світу, їх загальна характеристика.

 32. Система права: поняття, структура. Поняття галузі та інституту права.

 33. Публічне і приватне право.

 34. Система законодавства: поняття, структура. Співвідношення системи законодавства і системи права.

 35. Поняття і форми систематизації законодавства.

 36. Соціальні норми: поняття, види.

 37. Співвідношення норм права і норм моралі. Значення норм моралі для правотворчості та реалізації права.

 38. Право і технічні та корпоративні норми.

 39. Право і звичаї та релігійні норми.

 40. Норми права: поняття, ознаки.

 41. Структура норми права. Види структурних елементів норм права.

 42. Види норм права за рівнем правового регулювання та юридичною силою.

 43. Норма права і стаття закону, їх співвідношення.

 44. Поняття правотворчості, її функції та основні принципи. Співвідношення понять "правотворчість" і "правоутворення".

 45. Стадії та види правотворчості.

 46. Оприлюднення актів парламенту, глави держави, уряду в Україні та строки набрання ними чинності.

 47. Поняття нормативно-правового акту, його основні ознаки.

 48. Поняття юридичної сили нормативно-правового акту, їх види за юридичною силою.

 49. Поняття закону, його основні ознаки. Види законів.

 50. Підзаконні нормативно-правові акти: поняття, класифікація.

 51. Дія нормативно-правових актів у часі.

 52. Дія нормативно-правових актів у просторі та щодо кола осіб.

 53. Підзаконні нормативні акти місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

 54. Тлумачення норм права: поняття, мета, способи.

 55. Буквальне, розширювальне, обмежувальне тлумачення норм права.

 56. Офіційне та неофіційне тлумачення норм права: поняття, види.

 57. Акти офіційного тлумачення норм права: поняття, види.

 58. Форми (джерела) права: поняття та види.

 59. Нормативно-правовий договір як джерело права. Міжнародно-правові договори: поняття, види, місце в системі законодавства України.

 60. Судова практика як джерело права. Прецеденти Європейського суду з прав людини, їх значення для правової системи України.

 61. Поняття реалізації норм права. Поняття та основні форми безпосередньої реалізації норм права.

 62. Застосування норм права: поняття, ознаки.

 63. Основні стадії застосування норм права.

 64. Акт застосування норм права: поняття, ознаки, види.

 65. Прогалини у праві: поняття, засоби їх подолання.

 66. Правовідносини: поняття, основні ознаки, види.

 67. Взаємозв’язок норми права і правового відношення.

 68. Склад (структура) правовідносин.

 69. Суб'єктивні права та юридичні обов’язки: поняття, структура.

 70. Суб'єкти правовідносин, їх види. Держава як суб'єкт правовідносин.

 71. Правосуб’єктність фізичних осіб: поняття, склад.

 72. Правосуб’єктність юридичних осіб.

 73. Поняття та види об'єктів правовідносин.

 74. Юридичні факти: поняття і класифікація. Фактичний склад.

 75. Правомірна поведінка: поняття, ознаки, види.

 76. Правопорушення: поняття, ознаки, види.

 77. Зловживання правом.

 78. Склад правопорушення: поняття, структура.

 79. Юридична відповідальність: поняття , ознаки.

 80. Види юридичної відповідальності.

 81. Підстави юридичної відповідальності.

 82. Принципи і функції юридичної відповідальності.

 83. Правосвідомість: поняття, ознаки.

 84. Структура правосвідомості, її основні функції та види.

 85. Правова культура: поняття, види, структура.

 86. Правовий нігілізм: поняття, причини виникнення та шляхи подолання.

 87. Поняття законності та правопорядку, їх співвідношення, гарантії.

 88. Принципи законності.

 89. Поняття, види, способи і типи правового регулювання.

 90. Механізм правового регулювання, його елементи і стадії.Основні поняття та визначення
Теорія держави і права, виникнення держави, держава, тип держави, функція держави, громадянське суспільство, політична система, форми та інститути демократії, референдум, форма держави, механізм держави, орган держави, місцеве самоврядування, державна служба, розподіл влад, об'єктивне і суб'єктивне право, праворозуміння, принципи права, права людини, правовий статус, правова система, система права, публічне і приватне право, система законодавства, систематизація законодавства, соціальні норми, норми права, правотворчість, нормативно-правового акт, закон, юридична колізія, тлумачення норм права, форми (джерела) права, реалізація норм права, застосування норм права, прогалини у праві, правовідносини, правомірна поведінка, правопорушення, юридична відповідальність, правосвідомість, правова культура, правовий нігілізм, законність, правопорядок, механізм правового регулювання, юридична техніка.

Підготовка до державного іспиту передбачає не тільки вивчення і знання теоретичних проблем за дисципліною, але й уміння орієнтуватися в нормативно-правовому матеріалі, в діючому законодавстві.
Тема 1. Теорія держави і права як наука та навчальна дисципліна

Предмет теорії держави та права як гуманітарної науки та навчальної дисципліни.

Місце теорії держави і права в системі гуманітарних наук та навчальних дисциплін.

Теорія держави і права в системі інших юридичних наук та навчальних дисциплін. Зв’язок теорії держави і права та юридичної практики.

Методологія теорії держави та права. Прийоми та засоби дослідження у пізнанні державно-правових явищ. Логічні прийоми загальнотеоретичного пізнання держави і права (аналіз, синтез, індукція, дедукція тощо).

Функції теорії держави та права. Методологічна, гносеологічна, евристична, онтологічна, прогностична, ідеологічна, політична та інші функції теорії держави і права. Напрямки розвитку науки теорія держави і права. Розуміння відносної відокремленості напрямків “теорії держави” і “теорії права”.


Тема 2.Походження держави і права

Організація влади у первісному суспільстві. Особливості внутрішньої структури первісного суспільства.

Специфіка виникнення європейських держав. Особливості виникнення східних держав.

Відмінність влади первісного суспільства від публічної влади в державі.

Наукові концепції (теорії) виникнення держави. Патріархальна, теологічна, договірна, насилля, психологічна, органічна, історико-матеріалістична тощо.

Нетрадиційні теорії походження держави. Іригаційна, криміногенна, космологічна тощо. Загальні тенденції та закономірності виникнення держав.

Виникнення права. Відмінність права від соціальних норм первісного ладу.

Поняття держави та її основні ознаки. Функціональне призначення елементів держави: населення (об’єднання суспільства), територія, публічна влада, апарат державної влади, апарат державного примусу, податкова система, система законодавства.

Внутрішня і зовнішня сторони суверенітету як ознаки держави. Національний суверенітет і право націй на самовизначення.

Основні теорії розвитку держави. Елітарна, технократична, плюралістичної демократії, конвергенції та ін.

Типологія держав. Цивілізаційний та формаційний підходи до типології держави. Особливості держав у межах одного типу. Характеристика особливостей держав рабовласницького, феодального, буржуазного соціалістичного та постсоціалістичного суспільства.

Сутність держави та її еволюція у процесі історичного розвитку та функціонування. Держава соціально-демократичної орієнтації.


Тема 3. Форма держави

Поняття форми держави. Її структура та основні риси.

Форми державного устрою. Унітарна держава, її основні ознаки. Автономія в унітарній державі. Особливості України як унітарної держави.

Федеративна держава, принципи її утворення та правова основа. Взаємовідношення між федеральними органами державної влади і органами влади суб’єктів федерації. Види федерацій.

Конфедерація: поняття та ознаки. Історична доля конфедерації. Співдружність держав (регіональні, економічні, політичні, військові та інші союзи, асоціації, об’єднання тощо), їх відміна від унітарної та федеративної держави .

Форма правління. Особливості класифікації форм державного правління. Види монархічних форм правління. Сучасні види монархії. Особливості абсолютних та обмежених монархій.

Види республіканських форм правління (управління) (парламентська, президентська, змішана республіка), критерії їх розрізнення. Форма правління в Україні.

Державний (політичний) режим: поняття, види. Демократичний політичний режим: поняття, різновиди, основні ознаки. Сутність народовладдя. Основні форми та інститути демократії. Антидемократичний режим: поняття, основні ознаки, різновиди. Тоталітарна та авторитарна форми державного політичного режиму.


Тема 4. Механізм та функції держави

Поняття механізму держави. Державні органи, установи, підприємства і організації, їх місце і роль у механізмі держави. Недержавні (комерційні) організації: специфічні риси їх функціонування у механізмі держави.

Поняття державного органу, його ознаки і поняття. Система державних органів в України.

Державна служба. Посадові особи: поняття, класифікація.

Поняття та класифікація функцій держави. Функції сучасної Української держави та її державних органів.

Правові форми здійснення державою своїх функцій. Правотворча, правозастосовча, судова, контрольно-наглядова та установча правові форми діяльності держави.

Співвідношення системи державних органів та органів місцевого самоврядування в Україні.
Тема 5. Правова держава

Історія виникнення теорії правової держави. Етапи розвитку ідеї правової державності.

Поняття та основні ознаки правової держави. Принцип розподілу державної влади на виконавчу, законодавчу і судову.

Україна як демократична держава. Демократизація громадського і державного життя. Поняття і роль опозиції в парламенті і громадянському суспільстві.

Україна як правова держава. Принцип верховенства права і відповідності йому закону. Конституційне забезпечення принципу розподілу влад. Взаємна відповідальність держави і людини. Система стримувань та противаг, передбачена Конституцією України.

Україна як соціальна держава. Державна політика соціальної безпеки. Державна влада і забезпечення соціальної злагоди у суспільстві.


Тема № 6. Держава як організація влади в суспільстві. Громадянське суспільство

Поняття громадянського суспільства та його основні ознаки. Умови формування громадянського суспільства. Сутність громадянського суспільства як фундаменту формування правової державності. Взаємодія громадянського суспільства і держави.

Поняття, структура та сутність політичної системи. Місце держави в політичній системі суспільства. Державна влада, політичні партії, комерційні і некомерційні об’єднання громадян, правова основа їх взаємодії.

Співвідношення державної влади з іншими видами соціальної влади. Держава і влада церкви. Державна влада і влада засобів масової інформації.


Тема 7. Поняття права

Об’єктивне (позитивне) право та його ознаки. Цінність права. Нормативність, системність, формальна визначеність, вольовий характер, загальна обов’язковість, гарантованість державою. Об’єктивне та суб’єктивне право. Природне та позитивне право. Соціальна справедливість, свобода та їх міра як сутність права.

Соціальне призначення та функції права. Загально-соціальні (виховна, інформаційна, орієнтаційна, оцінювальна) та спеціально-соціальні (юридичні) функції права (регулятивні – статична та динамічна, охоронна).

Право, політика, економіка. Взаємовплив права і економіки. Правові форми економічних відносин. Роль права у стимулюванні розвитку нових економічних відносин. Взаємовплив права і політики. Право як основа та форма (засіб) здійснення політики держави. Роль політики у визначенні змісту і напрямків правового регулювання.

Право та демократія. Правове регулювання форм та інститутів демократії. Роль права у розвитку демократії як засобу здійснення народовладдя.

Право та культура. Право як індикатор культури суспільства. Прогрес в праві. Власна та аргументальна цінність права.

Принципи в праві: їх поняття та класифікація. Загальноправові та міжгалузеві принципи. Принципи верховенства права в суспільстві і державі. Право та закон: їх співвідношення. Втілення загальнолюдських цінностей в загальноправових принципах права. Роль принципів права у правотворчості, та правозастосуванні. Спадкоємство в праві.
Тема 8. Право у системі соціального регулювання

Поняття і основні ознаки соціального регулювання в суспільстві. Система соціального регулювання. Соціальні норми, їх визначення та види.

Мораль і право. Морально-правовий вплив на суспільні відносини. Загальні та особливі риси норм права і норм моралі. Право і справедливість

Правове регулювання. Загальна характеристика. Предмет правового регулювання: поняття та ознаки. Правовий вплив на суспільні відносини.

Сфери та межі правового регулювання. Поняття і види сфер та меж правового регулювання.

Способи, типи і методи правового регулювання. Автономний (координації) та авторитарний (субординації) методи: поняття та відзнаки.

Нормативні та індивідуальні (персоніфіковані) регулятори суспільних відносин. Сфери їх застосування та особливості методів.

Механізм правового регулювання: поняття, ознаки. Основні елементи механізму правового регулювання, їх зв’язок та взаємодія. Функції структурних елементів МПР. Стадії механізму правового регулювання.

Вимоги до механізму правового регулювання. Шляхи підвищення ефективності правового регулювання в соціальній, демократичній, правовій державі.
Тема 9. Норми права

Поняття норми права та її основні ознаки. Загальний характер та формальна визначеність норми права, загальна обов’язковість, примусовість, невизначеність адресату.

Види норм права. Регулятивні і правоохоронні норми права. Дозволяючи (уповноважуючи), зобов’язуючи, забороняючи норми права. Матеріальні й процесуальні норми права: їх взаємозв’язок і відмінність. Класифікація норм права за рівнем їх нормативності: норми-цілі, норми-дефініції, норми-принципи та ін. Колізійні норми. Значення класифікації норм права для їх ефективної реалізації.

Структура норми права. Гіпотеза, диспозиція, санкція (прості, складні, абсолютно та відносно визначені). Структура регулятивних та правоохоронних норм права.

Способи викладу правових норм у статтях нормативно-правових актів (пряма, посилкова і бланкетна, казуїстична, абстрактна). Співвідношення норми права та статті нормативно-правового акту.
Тема 10. Джерела права

Поняття форми (джерела) права та її значення в правовому регулюванні суспільних відносин.

Основні історичні форми права: поняття, види. Правовий (судовий, адміністративний) прецедент. Прецеденти Європейського Суду з прав людини та його місце в правовій системі України. Правовий звичай: основні ознаки та особливості. Нормативно-правові договори: міжнародні, типові, а також інші (господарські, страхування тощо). Правова доктрина (положення юридичної науки, наукові коментарі до текстів законодавства тощо).

Поняття правового (юридичного) акту. Види правових актів.

Нормативно-правовий акт: поняття та ознаки.

Закон як акт вищої юридичної сили. Класифікація законів в Україні. Конституція держави – основа правової системи суспільства. Закон у вузькому та поширеному сенсах. Співвідношення права та верховенства закону.

Система підзаконних нормативно-правових актів. Нормативно-правові акти глави (президента) держави. Правові акти уряду (Кабінету Міністрів України). Юридичні акти міністерств та центральних відомств, їх види та юридична природа. Нормативно-правові акти місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Локальні нормативні акти (підприємств, установ, організацій). Акти Конституційного Суду України, їх юридична природа.

Чинність нормативно-правових актів: у часі (набуття чинності та припинення дії нормативно-правового акту), пряма, зворотня і переживаюча; у просторі (територіальний та міжтериторіальний принципи); чинність нормативно-правових актів за колом осіб.


Тема 11. Система права та система законодавства

Поняття і структура правової системи. Система права та правова система, їх співвідношення.

Поняття, основні ознаки і структура системи права. Галузь права. Загальна характеристика галузей права в Україні. Інститут права (суміжні інститути права).

Предмет і метод правового регулювання як підстави розподілу норм права по галузях. Публічне та приватне право. Матеріальне і процесуальне право. Поняття та основні риси правового режиму.

Система законодавства: поняття, основні риси та структура. Співвідношення системи права та системи законодавства. Міжнародне право та його пріоритет над національним правом (законодавством) згідно з Конституцією України.

Систематизація нормативно-правових актів (законодавства): поняття, принципи, форми. Кодифікація, інкорпорація та облік законодавства. Звід законів, систематичне зібрання законодавства тощо. Кодифікація законодавства в Україні, її головні напрямки та форми.


Тема 12. Нормотворчість

Поняття і основні ознаки нормотворчості (організаційно-методичний аспект, інтелектуальна та вольова сторони, фінансове та матеріальне-технічне забезпечення).

Види (класифікація) нормотворчості. Нормотворчість державних органів. Санкціонована правотворчість. Делегована нормотворчість: її переваги і недоліки. Первинна, поточна та кодифікаційна нормотворчість. Принципи нормотворчої (законодавчої) діяльності в Україні.

Законодавчий процес. Законодавча ініціатива (право законодавчої ініціативи та форми її реалізації). Основні стадії законодавчого процесу. Регламент законодавчого процесу. Оприлюднення та набуття чинності нормативно-правових актів (законів) за законодавством України.

Поняття, основні риси та види правотворчої техніки. Юридична термінологія. Мова закону. Законодавча стилістика. Юридичні конструкції як засоби законодавчої техніки.
Тема 13. Правові відносини

Поняття та основні ознаки правових відносин. Правові відносини як форма існування й реалізації прав та обов’язків. Норми права та правові відносини. Склад (структура) правових відносин. Матеріальні та юридичні аспекти змісту правовідносин. Основні елементи складу правовідносин: суб’єкти, зміст (юридичний, фактичний), об’єкти, юридичні факти. Суб’єктивне право: поняття, ознаки. Правомочність як структурний елемент (вид) суб’єктивного права. Юридичний обов’язок: поняття, ознаки, види. Повноваження. Юридична відповідальність.

Суб’єкти правовідносин. Правосуб’єктність фізичних осіб. Правоздатність. Дієздатність. Деліктоздатність. Правосуб’єктність юридичних осіб. Публічні (некомерційні) і приватні (комерційні) юридичні особи. Поняття та ознаки юридичної особи. Об’єднання та соціальні спільності як суб’єкти правових відносин. Держава як суб’єкт правових відносин (адміністративних, цивільних, міжнародних та ін.).

Об’єкти правових відносин: поняття та ознаки. Види об’єктів правових відносин: їх поняття та види згідно законодавства України. Особливості правового режиму окремих об’єктів правових відносин (земля, корисні копалини, радіаційні речовини тощо).

Юридичні факти: поняття та ознаки. Класифікація юридичних фактів. Види юридичних фактів за правовими наслідками: правостворюючі, правозмінюючі, правоприпиняючі. Види юридичних фактів за вольовою ознакою: юридичні дії, події, стани. Поняття та види правових презумпцій. Юридичне становище та юридичний (фактичний) склад.
Тема 14. Тлумачення норм права

Поняття тлумачення норм права, його основні риси. З’ясування та роз’яснення змісту юридичних норм (їх окремих елементів).

Класифікація тлумачення норм права. Види тлумачення юридичних норм за суб’єктом.

Офіційне тлумачення юридичних норм та його види (легальне, автентичне). Юридична природа (наслідків) офіційного тлумачення правових норм, його обов’язковість в правозастосуванні.

Неофіційне тлумачення норм права, його основні риси та види. Доктринальне тлумачення правових норм та його значення для правозастосування (науково-практичні коментарі, дослідження права: дисертації, статті, монографії тощо). Професійне та побутове тлумачення норм права.

Види тлумачення норм права за обсягом: буквальне, поширювальне (розширене) та обмежувальне тлумачення. Їх значення для правильного, обґрунтованого та законного прийняття юридичного рішення (акту).

Нормативне та казуальне тлумачення правових норм (за результатом).

Засоби тлумачення норм права, поняття та основні риси. Граматичне (філологічне, семантичне, лінгвістичне) тлумачення норм права. Логічне, історичне, телеологічне та наукове тлумачення правових норм.

Акти тлумачення права (інтерпретаційні), їх види та юридичні властивості.
Тема 15. Правовий статус людини і громадянина

Людина, особа, громадянин. Поняття правового статусу особи. Загальний, спеціальний та індивідуальний правовий статус особи. Елементи правового статусу особи. Правосуб’єктність фізичної особи. Правоздатність, дієздатність та деліктоздатність особи. Принципи правового статусу особи. Громадянство та підданство. Суб’єктивні права, свободи та обов’язки. Гарантії реалізації прав і свобод особи. Обмеження суб’єктивних прав і свобод.


Тема 16. Правова поведінка та правопорушення

Поняття та ознаки правомірної поведінки. Співвідношення права та поведінки (вчинку, діяльності). Воля, свідомість, інтелектуальні якості особи та правомірна поведінка.

Особливості структури (складу) правомірної поведінки. Об’єктивна та суб’єктивна сторони правомірної поведінки. Мотивація правомірної поведінки.

Типи правомірної поведінки. Позитивна відповідальність. Маргінальна та конформістська поведінка, умови та причини їх існування у сучасному суспільстві. Професійна правова поведінка майбутніх священнослужителів.

Визначення та ознаки правопорушення. Склад правопорушення. Суб’єкт правопорушення та його особливості у різних галузях (інститутах) права. Об’єктивна сторона правопорушення, її ознаки. Причинний зв’язок між правопорушенням та його наслідками. Суб’єктивна сторона правопорушення: вина, її форми - навмисність та необережність. Правомірне заподіяння шкоди.

Причини та природа правопорушень. Причини злочинності, її основні форми. Методи та форми боротьби зі злочинністю в Україні.


Тема 17. Юридична відповідальність

Поняття та ознаки юридичної відповідальності. (Нормативні та фактичні підстави, правозастосовчий акт).

Види, функції та принципи юридичної відповідальності за законодавством України.

Виключення, обмеження та звільнення від юридичної відповідальності. Юридична відповідальність та права людини. Презумпція невинуватості як гарантія прав людини та громадянина.


Тема 18. Реалізація права

Поняття та основні ознаки реалізації права. Форми безпосередньої реалізації права: використання, виконання, дотримання.

Застосування юридичних норм як правова форма діяльності держави: поняття, ознаки. Застосування права як виду індивідуального (піднормативного) регулювання. Підстави застосування юридичних норм.

Правозастосовчий процес та його основні стадії. Правова оцінка та кваліфікація фактичних обставин. Основні вимоги правильного застосування норм права. Достовірність та точність норми права, що застосовується.

Акт застосування права: поняття і ознаки. Види актів застосування права за юридичними наслідками, за формою зовнішнього прояву (письмовий, усний, конклюдентний). Відмінність актів застосування права від нормативно-правових актів.

Правозастосовча техніка. Особливості та основні вимоги до правозастосовчої техніки. Юридична термінологія та принципи її використання в правозастосовчий діяльності.

Прогалини у праві. Аналогія закону, аналогія права та субсидіарне застосування. Шляхи подолання та усунення прогалин у праві.
Тема 19. Правова свідомість і правова культура

Поняття та основні риси правової свідомості. Структура правової свідомості та її елементи. Функції правосвідомості. Види правової свідомості: теоретична, професійна, побутова. Вплив правосвідомості на законотворчу та правозастосувальну діяльність.

Деформація правосвідомості (правовий нігілізм, правовий ідеалізм). Витоки та причини правового нігілізму. Напрямки, засоби та форми його подолання в Україні.

Правова культура: її сутність та основні риси. Роль правової культури у формуванні громадянського суспільства та правової держави. Правова культура у законодавчій та правозастосовчий діяльності. Правова культура посадової особи та громадянина. Співвідношення правової та політичної культури. Поняття правового виховання та його механізми.


Тема 20. Законність, правопорядок і дисципліна

Поняття та соціальна сутність законності. Законність як принцип життя громадянського суспільства. Режим законності у правовій державі. Основні принципи та вимоги законності. Законність та дисципліна.

Поняття гарантій законності. Система гарантій законності. Соціальні та ідеологічні гарантії законності. Юридичні гарантії законності: поняття та їх класифікація. Конституційне забезпечення законності.

Поняття та значення правопорядку в демократичній державі. Суспільний та правовий порядок: загальне та особливе. Співвідношення правопорядку з законністю та демократією.

Основні напрямки із забезпечення законності і правопорядку в Україні. Теорія законності та юридична практика.
Тема 21. Юридичний процес

Генетичні та логічні витоки теорії юридичного процесу як комплексної системи. Конституційні основи співвідношення традиційних (кримінальний, цивільний, адміністративний) та нетрадиційних (установчий, правотворчий, правозастосовчий, судовий, контрольний тощо) юридичних процесів в правовій системі України.

Процесуальна форма як специфічна юридична конструкція. Процесуальні впровадження та їх склад. Поняття та основні різновиди стадій юридичного процесу. Процесуальний режим, його основні структурні елементи. Принципи юридичного процесу, основні засоби їх реалізації.

Процесуальне право в системі права України. Норми процесуального права, їх особливості та структура. Процесуальні документи; система, структура та функції. Процесуальні правовідносини: склад та їх співвідношення з матеріальними.


Тема 22. Правова система суспільства

Система романо-германського права та її структура. Приватне і публічне право. Особливості норм романо-германського права. Система форм (джерел) права у країнах романо-германської правової сім’ї. Закон в системі джерел континентального права. Роль судової практики у країнах романо-германської правової сім’ї. Правова доктрина. Загальні принципи права. Звичай: його роль та взаємодія з іншими джерелами права. Особливий характер соціалістичного права.

Англосаксонська (англо-американська) сім’я правових систем.

Система форм (джерел) англійського права. Судовий прецедент, його ознаки і співвідношення з іншими формами права. Структура судового прецеденту. Ratio decidendi (підстава для вирішення). Obiter dictum (супутньо сказане). Делеговане законодавство. Правовий звичай. Правова доктрина. Юридична термінологія англійського права. Розвиток і функціонування права США. Роль Верховного Суду США в американській правовій системі. Загальні та особливі риси англійської та американської правових систем. Загальна характеристика інших країн англо-американської правової сім’ї.

Загальна характеристика релігійних правових систем.

Мусульманська правова система. Особливості виникнення та розвитку мусульманського права. Шаріат. Сунітські та шиїтські школи мусульманського права. Особливості норм мусульманського права. Система форм (джерел) мусульманського права. Коран, сунна, иджма, кийяс. Релігійно-правова доктрина. Судове право і закон. Структура мусульманського права. Тенденції розвитку мусульманського права у сучасних правових системах.

Індуське право. Юдейське право. Змішані правові системи. Вплив процесів колонізації на формування національних правових систем.

Процеси глобалізації, їх вплив на розвиток правових систем сучасності. Напрямки і засоби зближення та взаємовпливу правових систем.Теорія конвергенції. Європейські інтеграційні процеси.
Каталог: uploads
uploads -> Піщана В. М. Особливості психологічної підготовки майбутніх судноводіїв до управлінського спілкування в процесі навчаня у внз
uploads -> Методика превентивного
uploads -> Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни соціальна психологія київ 2014 І. Предмет, мета та завдання дисципліни
uploads -> Конспект лекцій з дисципліни «Охорона праці у невиробничий сфері»
uploads -> Рівненський державний гуманітарний університет

Скачати 210.1 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка