Програма дисципліни "психологія та педагогіка" для підготовки бакалаврів економічних спеціальностейСкачати 489.74 Kb.
Сторінка4/4
Дата конвертації15.04.2016
Розмір489.74 Kb.
1   2   3   4

Волошина В.В., Долинська Л.В., Ставицька С.О., Темрук О.В. Загальна психологія: практикум: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. — К., 2005. — 279с.

 • Головатий М.Ф. Політична психологія: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / Міжрегіональна академія управління персоналом. — К., 2001. — 136с.

 • Головінський І.З. Педагогічна психологія: Навч. посіб. для вищ. шк.. — К., 2003. — 288с.

 • Губко О.Т. Психологія українського народу: Наукове дослідження в 4 кн. — К., 2003. — Кн. 1: Психологічний склад праукраїнської народності. — 400с.

 • Докаш В.І, Попелишко О.А., Чугаєвський В.А. Етика та психологія ділового спілкування: Навч.- метод. посіб. / Чернівецький держ. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 1999. — 68с.

 • Дороніна М.С., Григоренко А.М. Психологія управління: Навч. посібник / Харківський держ. економічний ун-т. Міжгалузевий ін-т підвищення кваліфікації. — Х., 2002. — 96с.

 • Дунець Л.М. Психологія спілкування: Навч. посіб. для студ. спец. "Соціальна педагогіка" та "Практична психологія" / Технологічний ун-т Поділля. — Хмельницький, 2003. — 142с.

 • Кагальняк Г.І., Шулдик Г.О., Якимчук Б.А., Данилевич Л.А. Психологія здібностей: Навч. посібник / Уманський держ. педагогічний ун-т ім. Павла Тичини. — К., 2001. — 76с.

 • Калініна Т., Кожанова Є.П. Фізіологія і психологія праці: Конспект лекцій / Харківський національний економічний ун-т. — Х., 2005. — 268с.

 • Кальницька К.О. Психологія управління: Опорний конспект / Чернігівський держ. ін-т економіки і управління. — Чернігів, 2002.

 • Кириленко Т.С. Психологія: емоційна сфера особистості: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.. — К., 2007. — 256с.

 • Киричук О.В. Психологія особистості: Опорний конспект лекцій / Інститут підготовки кадрів держ. служби зайнятості. — К., 2003.

 • Козаков В.А, Артюшина М.В, Котикова О.М., Борисенко Л.Л., Колесніченко Л.А. Психологія діяльності та навчальний менеджмент: Навч.-метод. посіб. для самостійного вивч. дисципліни / Київський національний економічний ун-т / Віталій Андрійович Козаков (ред.). — К., 2003. — 830с.

 • Комінко С., Курант Л., Самборська О., Федотюк Т., Ніколенко С. Психологія в менеджменті: Навч. посібник для студ. екон. спец. / Тернопільська академія народного господарства. — Тернопіль, 1999.

 • Коновалова В.О., Шепітько В.Ю. Юридична психологія: Академічний курс: Підручник для студ. юрид. спец. вищих навч. закл. / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. — К., 2005. — 424с.

 • Копець Л.В. Психологія особистості: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Національний ун-т "Києво-Могилянська академія". - К., 2007.

 • Крушельницька Я.В. Фізіологія і психологія праці: Підручник / Київський національний економічний ун-т. — К., 2003. — 367с.

 • Лозниця В. С. Психологія менеджменту. Теорія і практика: Навч. посібник. — К., 2001. — 512с.

 • Москалець В. П. Психологія релігії: Посібник: для студ. вищих навч. закл. — К., 2004. — 239с.

 • Москвичов С.Г. Психологія ділового спілкування: Навч. посібник / Інститут держ. управління і самоврядування при Кабінеті Міністрів України. — К., 1995. — 62с.

 • Роменець В.А. Історія психології XIX- початку ХХ століття: Навч. посібник / Міжнародний фонд "Відродження". — К., 1995. — 614с.

 • Сисоєва С.О., Поясок Т.Б. Психологія та педагогіка: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. пед. профілю традиційної та дистанційної форм навчання / АПН України; Інститут педагогіки і психології професійної освіти; Кременчуцький ін-т Дніпропетровського ун-ту економіки та права. — К., 2005. — 520с.

 • Траверсе Т.М. Психологія праці: Навч.-метод. посіб.— К., 2004. — 116с.

 • * Юридическая психология.  СПб., 1998.  656с.  РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

  ДО МОДУЛЯ ІІ “ПЕДАГОГІКА”

  1. Лозниця В.С. Психологія і педагогіка: основні положення. Навчальний посібник. – К., 1999. – 304 с.

  2. *Латышина Д.И. История педагогики.  М., 2003.  630 с.

  3. *Педагогика и психология высшей школы.  Ростов на/Д., 2004. 

  4. *Лихачев Б. Педагогика. Курс лекций.  М., 2001.  607 с.

  5. *Подласый И.Л. Педагогика: Новый курс.  М., 2002.  576 с.

  6. *Харланов Ш.Ф. Педагогика.  М., 2002.  514 с.

  7. *Фіцула М.М. Педагогіка: Навч. посіб. — 2.вид., випр., доп. — К., 2002. — 528с.

  8. *Ягупов В.В. Педагогіка: Навч. посіб. для студ. пед. спец. вищ. навч. закл. — К., 2003. — 560с.

  9. Бардінова В. Д., Бойко А. М., Борщ Ж. В., Дем'яненко Н. М., Кравченко Л. М. Педагогіка. Інтегрований курс теорії та історії: Навч.-метод. посіб. для закл. вищ. пед. освіти III-IV рівнів акредитації: У 2 ч. / Полтавський держ. педагогічний ун-т ім. В.Г.Короленка / А.М. Бойко (ред.). — К., 2004. — 498с.

  10. Волкова Н.П. Педагогіка: Навч. посібник. — 2-ге вид., перероб., доп. — К., 2007. — 615c.

  11. Волкова Н.П. Педагогіка: Посібник. — К, 2002. — 576с.

  12. Кондрашова Л.В., Пермяков О.А., Зеленкова Н.І., Лаврешина Г.Ю. Педагогіка в запитаннях і відповідях: Навч. посіб. — К., 2006.

  13. Кузьмінський А.І., Омеляненко В.І. Педагогіка: Підручник. — 2.вид., перероб. і доп. — К., 2004. — 446с.

  14. Мажник Н.А., Сасіна Л.О. Психологія і педагогіка: Навч. посібник — Х., 2003. — 199с.

  15. Мартиненко С.М., Хоружа Л.Л. Загальна педагогіка: Навч. посіб. / Міжрегіональна академія управління персоналом. — К., 2002. – 176с.

  16. Мойсеюк Н. Є. Педагогіка: Навч. посіб. - 3.вид., доп. — К., 2001. - 608с.

  17. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка: Навч. посіб. — К., 2007. — 656с.

  18. Педагогіка: Навч. посібник / Південноукраїнський держ. педагогічний ун-т ім. К.Д.Ушинського / З.Н. Курлянд (наук. ред.) І.М.Богданова (упоряд.). — О., 2001. — 356с.

  19. Романюк С.З. Педагогіка: Навч.-метод. посіб. / Чернівецький національний ун-т ім. Ю. Федьковича. — Чернівці, 2003. — 105с.

  20. Фіцула М. М. Педагогіка. Загальні засади педагогіки. Теорія освіти і навчання (дидактика). Теорія виховання. Школознавство. З історії педагогіки: Навч. посіб. для студ. вищ. пед. навч. закл.. — К., 2000.

  21. Фіцула М.М. Педагогіка: Навч. посіб. — К., 2006. — 560с.

  22. Фіцула М.М. Педагогіка: навч. посібник. — Вид. 2-ге, випр., доп. — К., 2007. — 559с.

  23. Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти України: Історія. Теорія: Підручник для студ., асп. та мол. викл. вузів / Міжнародний фонд "Відродження". — К. , 1998. — 558с

  24. Алєксєєнко Т. Ф., Басюк Т. П., Безпалько О. В., Братусь І. В., Буніна Л. І. Соціальна педагогіка: теорія і технології: Підручник для студ. ВНЗ / Луганський національний педагогічний ун-т ім. Тараса Шевченка; Інститут проблем виховання АПН України. — К., 2006. — 314с.

  25. Андрощук О. М., Білоборода В. О., Бортнійчук В. П., Веремейчик Л. Ф., Візнович Н. І. Християнська етика і педагогіка: статті та уроки: Навч.-метод. посіб.— Острог, 2001. — 311с.

  26. Бартєнєва І.О., Богданова І.М., Бужина І.М., Дідусь Н.І., Дмитрієва М.С. Педагогіка вищої школи: Навч. посібник / Південноукраїнський держ. педагогічний ун-т ім. К.Д.Ушинського. – О., 2002. — 344с.

  27. *Болонський процес в дії: Матеріали “Круглого столу”. – К., 2002.

  28. Булгакова Н.Б. Педагогіка вищої школи: Конспект лекцій / Національний авіаційний ун-т. — К., 2003 – 40с.

  29. Гіптерс З.В. Психологія і педагогіка у формуванні творчої особистості майбутнього фахівця фінансово-економічного спрямування: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів. — Л., 2006. — 494с.

  30. Державна національна програма “Освіта” (Україна ХХ століття). – К., 1994. – 61 с.

  31. Закон України “Про освіту”. – К., 1996.

  32. Закон України “Про вищу освіту”. – К., 2002.

  33. Кравець В.П. Зарубіжна школа і педагогіка ХХ століття: Навчальний посібник для студентів педагогічних навчальних закладів. — Тернопіль, 1996. — 290с.

  34. Кузь В.Г., Руденко Ю.Д., Губко О.Т. Українська козацька педагогіка і духовність. — Умань, 1995. — 116с.

  35. Наумець О.М. Педагогіка сучасної зарубіжної школи: Навч. посібник для студ. пед. вузів / Кіровоградський держ. педагогічний ун-т ім. В. Винниченка. — Кіровоград, 2004. — 184с.

  36. Омеляненко В. Л., Мельничук С. Г., Омеляненко С. В. Педагогіка: Навч. посіб. для студ. пед. навч. закл. — Кіровоград, 2001. - Ч. 2: Теорія виховання. Школознавство. — 138с.

  37. Омеляненко В.Л., Кузьмінський А.І., Вовк Л.П. Педагогіка: завдання і ситуації: Практикум. — 2. вид., випр. — К., 2006. — 424с.

  38. *Організація навчального процесу у навчальних закладах.  К., 2004.  338 с.

  39. Руденко Ю.Д., Губко О.Т. Українська козацька педагогіка: витоки, духовні цінності, сучасність: навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Міжрегіональна академія управління персоналом. — К., 2007. — 384 с.

  40. Рудницька О.П. Педагогіка: загальна та мистецька. — Т., 2005. — 360с.

  41. Сисоєва С.О., Поясок Т.Б. Психологія та педагогіка: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. пед. профілю традиційної та дистанційної форм навчання. — К., 2005. — 520с.

  42. Стельмахович М.Г. Українська родинна педагогіка: Навч. посібник / Інститут системних досліджень освіти. — К., 1996. — 288с.

  43. Сухомлинська О.В., Дічек Н.П., Самоплавська Т. О., Антонець Н.Б., Березівська Л. Д. Українська педагогіка в персоналіях: У 2 кн.: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О.В. Сухомлинська (ред.). — К., 2005.  Кн. 1 : X-XIX століття.  624с.; Кн. 2: ХХ століття. — 552с.

  44. Товажнянський Л.Л., Романовський О.Г., Пономарьов О.С, Черваньова З.О. Педагогіка управління: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.— Х., 2003. — 407с.

  45. Тюріна Т.Г. Духовна педагогіка: витоки, сутність і перспективи розвитку. — Л., 2005. — 276с.

  46. Филипчук В.С., Шваб Н. О. Народна педагогіка у вихованні дітей: Навч. посібник. — Чернівці, 2002. — 43с.

  47. Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. — К., 2006. — 352с.

  48. Хрестоматія з історії педагогіки / Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А.С.Макаренка / М. Юхимівна Рисіна, А. Сбруєва (упоряд.та авт. вступ. ст.). — Суми ПУ ім. Ч. 1: Вітчизняна школа і педагогіка. — 300с.; Ч. 2: Зарубіжна школа і педагогіка. — 431с.

  49. Християнська етика і педагогіка: статті та уроки / В.М. Жуковський (відп. ред.), Є.О. Митрофанова (упоряд.). — Острог, 2001. — 311с.

  50. Чайка В. Педагогіка (тестові завдання): Навч.посібник для студ. вищ. пед. закладів освіти. — Т., 2000. — 168с.

  51. Яворська Г.Х. Педагогіка для правників: Навч. посіб. — К., 2004.

  52. Якса Н.В. Корекційна педагогіка / Житомирський держ. ун-т ім. І. Франка. — Житомир, 2006. — 188с.


  Зразок оформлення титульного аркуша реферату

  МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ


  УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІНАНСІВ

  ТА МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ

  Кафедра суспільних наук

  РЕФЕРАТ


  з курсу “Психологія та педагогіка”
  на тему: “……………”

  Виконав – студент

  факультету ……..

  спеціальності……

  …………...курсу

  …..………групи

  ______________

  прізвище, ім’я, по батькові
  Перевірив викладач –

  Ткачук О.В.


  Київ – 2008  Література, яка є в бібліотеці УДУФМТ.


 • 1   2   3   4


  База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка