Програма дисципліни "психологія та педагогіка" для підготовки бакалаврів економічних спеціальностейСкачати 489.74 Kb.
Сторінка3/4
Дата конвертації15.04.2016
Розмір489.74 Kb.
1   2   3   4

ПЛАНИ І МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

МОДУЛЬ ІІТема 7. Історія вітчизняної та зарубіжної педагогіки.
Заняття 1.

План


 1. Виховання, школа та педагогічна думка в Київській Русі.

 2. Освіта і педагогічна думка у період українського Відродження.

 3. Освіта в Україні в гетьманський період (1647-1663 рр.) та період Руїни (1663-1687 рр.).

 4. Освіта та педагогічна думка в Україні в ХІХ ст.

 5. Освіта і наука в Україні в добу Української революції (1917-1921 рр.).

 6. Освіти та науки в Україні (ХХ-ХХІ ст.).


Опорні поняття: школи “книжного вчення”, монастирські школи, школи грамоти, кормильство, братські школи, Острозька академія, Києво-Могилянська академія, січові, монастирські та церковно-парафіяльні школи, школи мандрівних дяків, народні школи грамоти, парафіяльні училища, повітові училища, гімназія, університет.
Мета семінарського заняття полягає у вивчені студентами історії становлення і розвитку вітчизняної педагогічної думки, знайомстві з особливостями освітньо-виховної практики в Україні, становленням української освіти та шкільництва.

Розглядаючи питання розвитку освіти в України, слід розпочати із системи виховання, яка була створена східними слов’янами у VІ-ІХ ст. і відповідала розвиткові продуктивних сил, поділу праці, шлюбно-сімейним відносинам. Ідеологічною засадою тогочасного виховання була язичницька релігія. З прийняттям християнства у 988 р. освіта й шкільництво набули подальшого розвитку, завдяки чому Русь прилучилася до античної культури і науки, зблизилася з багатьма країнами Європи.

Особливу увагу слід звернути на розвиток освіти і педагогічної думки у період українського Відродження, коли в Україні починають виникати середні (братські школи) та вищі (Острозька та Києво-Могилянська академії) навчальні заклади.

При висвітленні питання становища освіти та науки в Україні в добу Української революції (1917 -1921 рр.). радимо розглядати його за наступними періодами: доба Української Центрально Ради, доба Української Держави гетьмана П.Скоропадського та період Директорії УНР.Література за списком: 1, 2, 7, 8, 17, 21, 39, 40, 43, 47.

Заняття 2.

План


 1. Антична педагогіка.

 2. Особливості освітньо-виховної практики та педагогічної думки в епоху середньовіччя.

 3. Школа та педагогічна думка епохи Відродження та Реформації.

 4. Педагогічні ідеї епохи буржуазних революцій та Просвітництва.

 5. Становлення і розвиток класичної європейської педагогіки та національної системи народної освіти у ХІХ – поч. ХХ ст.


Опорні поняття: спартанська система виховання, афінська система виховання, граматичні школи, риторські школи, гімназія, університет, академія, церковне виховання, рицарське виховання, бюргерське виховання, гуманізм, дидактика.
Мета семінарського заняття полягає у вивчені студентами історії становлення і розвитку зарубіжної педагогічної думки, знайомстві з основними проблемами розвитку європейського шкільництва та педагогічної думки.

Педагогіка пройшла тривалий етап становлення, сягаючи корінням давнього світу. Саме в античному суспільстві склалися перші системи виховання – афінська та спартанська, які суттєво відрізнялися у своїх підходах до виховання. При розгляді першого питання слід звернути увагу на перші педагогічні теорії, які зародилися в античному суспільстві й знайшли практичне втілення у педагогічній діяльності та наукових ідеях Сократа, Платона, Арістотеля, Ціцерона, Квінтіліана.

В епоху середньовіччя освіта та шкільництво перебували під впливом релігійної ідеології католицизму. У цей час у Західній Європі залежно від станової приналежності склалося декілька типів виховних систем: церковне (духовне) виховання, рицарське виховання, бюргерське та стихійне виховання. Слід проаналізувати зміст виховних систем Західної Європи епохи середньовіччя та розглянути процес та значення виникнення перших університетів.

Школа і педагогічна думка епох Відродження та Реформації характеризується суттєвими змінами поглядів на зміст освіти. Рекомендуємо розглянути це питання через аналіз педагогічних поглядів педагогів-гуманістів В. Фельтре, Ф. Рабле, Е. Роттердамського, Т.Мора, М.Монтеня, теоретиків та практиків педагогіки епохи Реформації: М.Лютера та Ф. Меланхтона. Особливу увагу необхідно приділити життю, діяльності, педагогічним поглядам та спадщині видатного чеського педагога, основоположнику педагогіки як науки – Я.-А. Коменському.

Педагогічна думка епохи буржуазних революцій та Просвітництва представлена педагогічними ідеями англійських та французьких просвітників Д.Локка, К.-А. Гельвеція, Ж.-Ж. Русо та інших.

При розгляді останнього питання слід звернути увагу на основні проблеми організації системи народної освіти у ХІХ ст., проаналізувати теорії “громадського виховання” і “трудової школи”, “вільного виховання”, нового виховання і “нових шкіл”, розглянути такі провідні течій педагогіки кінця – початку ХХ ст. як експериментальну педагогіку, педагогіку особистості та вальдорфську педагогіку.


Література за списком: 1, 2, 7, 8, 17, 21, 39, 40, 43, 47.

Тема 8. Теорія освіти та навчання (Дидактика).
Заняття 1.

План


1. Поняття змісту освіти.

2. Державні нормативні документи, що відображають зміст освіти в школі та вузах України.

3. Зміст освіти зарубіжної школи.
Опорні поняття: зміст освіти, теорія формальної освіти, теорія матеріальної освіти, навчальний план, навчальна програма, підручник, навчальний посібник, монографія, загальна освіта, професійна освіта.
Мета семінарського заняття полягає у розкритті поняття по зміст освіти, ознайомленні з основними державними нормативними документами, що відображають зміст освіти в школі та вищих навчальних закладах України.

При розгляді першого питання слід звернути увагу на вживання декількох визначень поняття “зміст освіти”, а також існування різних підходів до визначення змісту освіти. Наприкінці ХVIІІ – середині ХІХ ст. була поширеною так звана теорія формальної освіти, згодом з розвитком капіталізму набула розвитку теорія матеріальної освіти.

Рекомендуємо приділити належну увагу ознайомленню та вивченню змісту державних нормативних документів, що відображають зміст освіти в школі та вищих навчальних закладах України, зокрема таких, як Закони України “Про освіту” (1991 р.), “Про загальну середню освіту” (1999 р.), “Про вищу освіту” (2002р.), Державна програма “Освіта” (“Україна ХХІ століття”).

Література за списком: 1, 3, 4, 5, 7, 30, 31, 32, 38.
Заняття 2.

План


 1. Суть процесу навчання.

 2. Методи і засоби навчання.

 3. Види і форми організації навчання.

 4. Контроль за навчально-пізнавальною діяльністю.


Опорні поняття: метод навчання, пояснення, розповідь, лекція, бесіда, дискусія, диспут, ілюстрування, демонстрування, самостійне спостереження, вправа, лабораторна робота, практична робота, графічна робота, контроль, самоконтроль, урок, семінарське заняття, практикум, факультативне заняття, екскурсія.
Мета семінарського заняття з полягає у засвоєнні знань про методи та засоби навчання, ознайомленні з основними видами організації навчання.

При підготовці до семінарського заняття, слід звернути увагу на те, що методи організації навчально-пізнавальної діяльності поділяються на словесні, наочні й практичні методи навчання. Необхідно подати характеристику таким словесним методам, як пояснення, розповідь, лекція, бесіда; наочним – ілюстрування, демонстрування, самостійне спостереження; практичним – вправи, лабораторні роботи, практичні роботи, графічні роботи. Слід звернути увагу й на методи стимулювання навчальної діяльності учнів.

Рекомендуємо розпочати розгляд видів організації навчання за історичною послідовністю: догматичний вид навчання, який склався у середні віки, пояснювально-ілюстративний, який був зумовлений розвитком виробництва та суспільним прогресом та проблемний вид навчання.

Важливу роль у процесі навчання відіграють методи контролю та самоконтролю. Слід визначити компоненти, функції та основні педагогічні вимоги до контролю, дати характеристику видам та методам контролю.


Література за списком: 2, 3, 7, 20, 23, 26, 38.
Тема 9. Теорія виховання

План


 1. Суть процесу виховання: етапи процесу виховання, самовиховання та перевиховання.

 2. Характеристика основних напрямки виховання. Правове виховання. Економічне виховання.

 3. Організаційні форми виховної роботи.

 4. Спільна виховна робота школи, сім’ї та громадськості.


Опорні поняття: процес виховання, самовиховання, перевиховання, виправлення, закономірності виховання, принципи виховання, розумове виховання, науковий світогляд, моральне виховання, етика, правове виховання, трудове виховання, екологічне виховання, економічне виховання, естетичне виховання, фізичне виховання.
Мета семінарського заняття полягає у повторенні лекційного матеріалу та поглибленні знань про суть процесу виховання, його специфіку, основні компоненти та рушійні сили, вивченні основних напрямків виховання, а також ознайомлення з організаційними формами виховної роботи.

Розглядаючи питання суті процесу виховання слід відмітити, що він має свою специфіку, яка полягає, в першу чергу, у цілеспрямованому характері. Наявність конкретної цілі робить його систематичним і послідовним, не допускає випадковості та хаотичності у проведенні виховних заходів. Радимо звернути увагу на зовнішні та внутрішні суперечності процесу виховання, розглянути процеси та етапи самовиховання та перевиховання.Важливу роль у вихованні особистості, розширенні та поглибленні її знань відіграють організаційні форми виховної роботи, які поділяють на масові (читацька конференція, тематичні вечори, зустрічі з відомими людьми), групові (політичні інформації, година класного керівника, радіо- і телепередачі, художні фільми), індивідуальні (позакласне читання, колекціонування) форми виховної роботи.
Література за списком: 1, 3, 6, 7, 8, 22, 26, 36.

ПИТАННЯ ДЛЯ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ


 1. Розкрийте сутність понять “педагогіка”, “народна педагогіка”, “етнопедагогіка”, “духовна педагогіка”, “козацька педагогіка”, “педагогіка народного календаря”.

 2. Охарактеризуйте загальні засади педагогіки.

 3. Розкрийте місце педагогіки в системі наук.

 4. У чому полягає сутність міжпредметних зв’язків?

 5. Охарактеризуйте процес виховання та навчання в країнах Стародавнього Сходу.

 6. Дайте характеристику спартанській та афінській системам виховання.

 7. Розкрийте особливості освітньо-виховної практики в епоху середньовіччя.

 8. Дайте визначення поняття “схоластика”.

 9. Розкрийте суть педагогічної системи Я.-А. Коменського.

 10. Хто і коли розробив перший підручник граматики в Україні?

 11. Де і коли виникло перше братство в Україні?

 12. На базі яких шкіл і коли було створено Києво-Могилянську академію?

 13. Назвіть видатних українських педагогів та їх праці.

 14. У чому полягає зміст індивідуального навчання?

 15. Які елементи белл-ланкастерської системи навчання використовуються в сучасній школі?

 16. Назвіть плюси та мінуси лабораторної форми проведення занять.

 17. Що розуміють під законом, закономірністю та принципом навчання?

 18. Якими способами реалізовується принцип виховного навчання?

 19. Які чинники впливають на оптимізацію навчального процесу?

 20. Що розуміють під змістом освіти?

 21. Що розкривається у навчальній програмі?

 22. Якому змістові відповідають підручники та навчальні посібники?

 23. Які існують словесні методи навчання?

 24. Дайте характеристику основним видам навчання.

 25. Які бувають види дискусій?

 26. Які існують найпоширеніші типи уроків?

 27. У яких формах здійснюється навчальний процес у вищій школі?

 28. Розкрийте специфіку лабораторних занять у вузах?

 29. Що відноситься до індивідуальних занять?

 30. Охарактеризуйте систему контролю у вищій школі?

 31. Дайте характеристику етапам процесу виховання.

 32. Назвіть прийоми самовиховання.

 33. Дайте характеристику правовому вихованню.

 34. Дайте характеристику економічному вихованню.

 35. Охарактеризуйте основні методи виховання.

 36. Назвіть основні ланки системи освіти в Україні.

 37. Вкажіть на стратегічні завдання реформування системи освіти й виховання в Україні.


ТЕМИ РЕФЕРАТІВ


 1. Основні періоди розвитку педагогічної думки в Україні.

 2. Особливості педагогічного процесу.

 3. Українська народна педагогіка.

 4. Сутність педагогіки як науки.

 5. Національна система виховання в Україні.

 6. Гуманістичні ідеї в галузі виховання: історичний аспект.

 7. Соціальна педагогіка як наука.

 8. Духовна педагогіка.

 9. Козацька педагогіка і духовність.

 10. Педагогічні ідеї та педагогічна діяльність Арістотеля.

 11. Педагогічні ідеї та педагогічна діяльність Платона.

 12. Формування особистості у стародавній Спарті та Афінах.

 13. Життя та педагогічна діяльність Джона Локка.

 14. Педагогічні ідеї та діяльність Генріха Песталоці.

 15. Ян Амос Коменський – видатний дидакт Нового часу.

 16. Педагогічні ідеї Ж.- Ж. Руссо.

 17. Прогресивні ідеї навчання та виховання у просвітницькій діяльності Г.С. Сковороди.

 18. Внесок Т.Г. Шевченка у формування української національної системи освіти.

 19. Педагогічні ідеї І. Франка.

 20. Українська етнопедагогіка як джерело розвитку педагогічної науки і практики.

 21. К.Д. Ушинський – Учитель з великої літери.

 22. Педагогічні ідеї В.О. Сухомлинського.

 23. Основні завдання навчально-виховних закладів.

 24. Шляхи реалізації принципів освіти в Україні.

 25. Стратегічні завдання реформування системи освіти й виховання в Україні.

 26. Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу.

 27. Освітня політика України на сучасному етапі.

 28. Вища освіта в зарубіжних країнах: порівняльна характеристика.


ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАЛІКУ

З ДИСЦИПЛІНИ

ПСИХОЛОГІЯ ТА ПЕДАГОГІКА”
 1. Предмет і завдання психології.

 2. Основні етапи становлення психології як науки. Школи та напрямки в психології.

 3. Структура психології. Зв’язок психології з іншими науками.

 4. Наукові методи психології.

 5. Загально характеристика пізнавальних процесів.

 6. Пам’ять: види, процеси.

 7. Мислення: загальна характеристика.

 8. Увага: види, властивості. Уважність як властивість особистості.

 9. Уява: види, прийоми.

 10. Відчуття та сприймання.

 11. Загальна характеристика афективної сфери особистості.

 12. Психічні стани і їх характеристика.

 13. Емоції та почуття.

 14. Воля як психічний процес.

 15. Поняття про особистість у психології.

 16. Склад і структура особистості.

 17. Акцентуація особистості.

 18. Типи темпераменту та їх характеристика.

 19. Характер і його формування.

 20. Здібності як умова успішної діяльності. Загальні та спеціальні здібності.

 21. Діяльність та її структура.

 22. Види діяльності та їх характеристика.

 23. Праця як вид діяльності.

 24. Поняття про спілкування. Функції і форми спілкування.

 25. Спілкування як взаємодія людей у групах. Види соціальних груп.

 26. Педагогіка як наука, її становлення і розвиток.

 27. Предмет і основні категорії педагогіки.

 28. Методи науково-педагогічних досліджень, їх характеристика.

 29. Система педагогічних наук. Зв’язок педагогіки з іншими науками.

 30. Дидактика – теорія навчання й освіти, її основні категорії.

 31. Поняття системи освіти, її структура.

 32. Джерела змісту освіти: навчальний і тематичний план, програми.

 33. Основні типи навчальних закладів в Україні, їх характеристика.

 34. Модернізація вищої освіти України і Болонський процес.

 35. Закони, закономірності навчання.

 36. Історичні організаційні форми навчання.

 37. Характеристика основних принципів навчання.

 38. Види навчання.

 39. Методи і засоби навчання.

 40. Форми навчального процесу та їх характеристика.

 41. Методи і прийоми активізації пізнавальної активності учнів.

 42. Урок як основна форма організації навчання.

 43. Лекційно-семінарська система навчання. Типи і структура лекцій і семінарів.

 44. Позаурочні форми навчання.

 45. Форми організації навчання у вищій школі.

 46. Процес виховання, його специфіка, компоненти.

 47. Основні напрямки виховання: розумове, моральне, правове виховання.

 48. Самовиховання та перевиховання.

 49. Становлення та розвиток зарубіжної педагогіки.

 50. Етапи розвитку української школи та педагогіки.


Система рейтингової оцінки знань
Семестровий рейтинговий бал є сумою модульних рейтингових балів.

Максимальний семестровий рейтинговий бал студента становить 90 балів.

Усім студентам, які мають з навчальної дисципліни семестровий рейтинговий бал 60 одиниць і більше, набраний семестровий бал зберігається і підсумкова оцінка з дисципліни виставляється автоматично – “зараховано” за національною шкалою, а за шкалою ECTS:
90 балів і вище - А

75-89 балів - ВС

60-74 балів - DE

Студенти, які мають семестровий рейтинговий бал з дисципліни 59 балів і нижче, складають залік. При отриманні оцінки “зараховано” їх рейтинговий бал з дисципліни зберігається і оцінка ECTS виставляється так:


35-59 балів - FX

1-34 бали - F


Шкала оцінювання знань студентів у балах


Поточне

тестуванняВідвідання

лекцій


Відвідання

семінарівВиступ на

семінарі


Виступ з

повідомленнямВиступ з

рефератомВиконання

самост. роботиСума

2-20

2-8

2-8

2-20

2-10

2-12

2-12

90

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

ДО МОДУЛЯ І “ПСИХОЛОГІЯ”


 1. Основи психології: Підручник.  К., 1995.  632 с.

 2. *Психологія: Навч. Посібник / О.В. Винославська.  К., 2005.  352 с.

 3. *Бондарчук О.І., Бондарчук К.І. Основи психології та педагогіки: курс лекцій.  К., 1999.  168 с.

 4. *Лозниця В.С. Психологія і педагогіка: основні положення. Навчальний посібник. – К., 1999. – 304 с.

 5. *Максименко С.Д., Соловієнко В.О. Загальна психологія: Навч. посібник.  К., 2001.  256 с.

 6. *М’ясоїд П.А. Загальна психологія.  К., 2001.  487 с.

 7. Бойправ М.Д., Щотка О.П., Пісоцький В.П., Нещерет О.І., Король В.С. Загальна психологія: практикум:  Ніжин, 2007. — 288с.

 8. Винославська О.В., Бреусенко-Кузнєцов О.А., Зливков В.Л., Апішева А. Ш., Васильєва О.С. Психологія: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл.— К., 2005. — 351с.

 9. *Гемезон М.В., Домашенко И.А. Атлас по психологи.  М., 2001.

 10. Гуцало Е.У. Загальна психологія: Навч.-метод. забезпечення самост. роботи студ.— Кіровоград, 2005. — 428с.

 11. Дуткевич Т.В. Загальна психологія: (Конспект лекцій): Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. — Кам’янець-Подільський, 2002. — 96с.

 12. Копець Л.В. Психологія особистості: Навч. посіб. / НаУКМА; Рец.: В.О. Татенко, В.П. Казмиренко. – К., 2007. – 460 с.

 13. Козляковський П.А. Загальна психологія: Курс лекцій / Національний ун-т "Києво-Могилянська академія". Миколаївська філія. — Миколаїв, 2002. — 220 с.

 14. М'ясоїд П.А. Загальна психологія: Навч. посіб. для студ. вищ. пед. навч. закл.. — 2. вид., доп. — К., 2004. — 487с.

 15. Мажник Н.А., Сасіна Л.О. Психологія і педагогіка: Навч. посібник / Харківський держ. економічний ун- т. — Х., 2003. — 199с.

 16. Максименко С.Д. Загальна психологія: Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів. — К., 2004. — 271 с.

 17. Павелків Р.В. Загальна психологія: Підруч. для студ. вищ. навч. закл.. — К., 2002. — 506с.

 18. Психологія: Навч. посібник для студ. і слухачів комплексу "Освіта" / Іван Миколайович Цимбалюк (авт.-упоряд.). — Рівне, 2002. — 117с.

 19. Психологія: Опорний конспект лекцій / Н.П.Статінова (уклад.). - К., 2003. — 89с.

 20. Скрипченко О.В., Долинська Л.В., Огороднійчук З.В., Лисянська Т.М., Зелінська Т.М. Загальна психологія: Підручник для студ. вищих навч. закл. — К., 2005. — 464с.

 21. Трофімов Ю.Л., Алексєєва М. І., Гончарук П. А., Кириленко Т. С., Кудріна Т.С. Психологія: Підручник для студ. ВНЗ / Юрій Леонідович Трофімов (ред.). — 5.вид., стер. — К., 2005. — 558с.

 22. Андросюк В. Г., Казміренко Л. І., Кондратьєв Я. Ю., Костицький М. В., Тарарухін С. А. Юридична психологія: Підручник для студ., слухачів та курсантів юрид. вищ. навч. закладів і фак. / Національна академія внутрішніх справ України / Я.Ю. Кондратьєв (ред.). — К., 2000. — 351с.

 23. Бедь В.В. Юридична психологія: Навч. посіб. для студ. вищ. закл. освіти. — К., 2003. — 376с.

 24. Бондарчук О. І. Загальна психологія: Навч.-метод. комплекс / АПН України; Центральний ін-т післядипломної педагогічної освіти. Факультет менеджменту та психології. — К., 2003. — 34с.

 25. Будіянський М.Ф. Психологія особистості: Учбово-метод. посібник / Одеський держ. ун-т ім. І.І.Мечникова; Інститут математики, економіки та механіки. — О., 1999. — 112с.

 26. Бурега В.В., Любчук О.К. Економічна психологія в схемах і таблицях: Навч.-метод. посібник / Донецька держ. академія управління. — Донецьк, 2003. — 63с.

 27. Бутенко Н.Ю. Соціальна психологія в рекламі: Навч. посібник / Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана. — К., 2006. — 380с.

 28. Вашека Т.В., Гічан І.С. Психологія спілкування: навч.-метод. комплекс. — К., 2006. — 184с.
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка