Програма дисципліни "психологія та педагогіка" для підготовки бакалаврів економічних спеціальностейСкачати 489.74 Kb.
Сторінка1/4
Дата конвертації15.04.2016
Розмір489.74 Kb.
#9882
  1   2   3   4

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ


УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФІНАНСІВ ТА МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ


Робоча навчальна програма дисципліни


“ПСИХОЛОГІЯ ТА ПЕДАГОГІКА”

для підготовки бакалаврів економічних спеціальностей

денної форми навчання

Київ – 2008


Укладач:

Ткачук О.В., кандидат історичних наук,

доцент кафедри суспільних наук УДУФМТ

Розглянуто та ухвалено на засіданні кафедри

суспільних наук «_____» березня 2008 р., протокол № 3 (9).

Ухвалено на засіданні вченої ради факультету

Правознавства і міжнародних відносин

“___ ”__________ 2008 р., протокол № ____ЗМІСТ


Стор.

Передмова4

Структура робочої навчальної програми дисципліни


5

Навчально-тематичні плани6

Зміст лекційного курсу. Модуль І “Психологія”


8

Плани і методичні поради до семінарських занять. Модуль І.


10

Питання для поточного контролю знань


17

Теми рефератів


18

Зміст лекційного курсу. Модуль ІІ “Педагогіка”

19


Плани і методичні поради до семінарських занять. Модуль ІІ


21

Питання для поточного контролю знань


26

Теми рефератів


27

Питання для підготовки до заліку з курсу “Психологія та педагогіка”


28

Система рейтингової оцінки знань


29

Рекомендована література30

Зразок оформлення титульного аркуша реферату


36ПЕРЕДМОВА
Сучасна психологія вивчає людину у всіх проявах її життєвого буття. Тому вивчення цього предмету має важливе значення в житті людини.

Кожний, хто вивчає психологію і хоче глибше ово­лодіти цією цікавою наукою, має усвідомити, для чого йому потрібні ці знання. Саме усвідомлення значення психологічних знань сприятиме за­своєнню складних понять і категорій та їх ефективному використанню в житті, навчанні та професійній діяльності.

Психологічні знання необхідні для глибшого розуміння себе та інших. Людям властиві якості, що сприяють або заважають у певних життєвих ситуаціях. Знання влас­ної особистості є необхідною умовою пізнання сенсу життя, місця людини у Всесвіті, розуміння складних світоглядних проблем.

Психологічні знання необхідні для самовдоско­налення, пристосування до змін у навколишньому сере­довищі. Без саморозвитку людина не відповідає вимогам сучасності, не може самореалізуватися в суспільстві. Знання психології створює базу для самовиховання та впливу на інших людей. Людина є педагогом для власних дітей; у період зрілості вона як керівник певного колективу мусить дбати про про­фесійне зростання, навчання та виховання своїх підлеглих.

Вивчення психології потрібне для підвищення ефективності власної професійної діяльності, найповнішого використання особистісного потенціалу людини, налагод­ження стосунків між членами трудового колективу та між людиною і технікою, щоб запобігти техногенним та еко­логічним катастрофам.

Не менш важливе значення для підготовки студентів має оволодіння основами педагогічних знань. Адже вони вкрай необхідні кожній людині. Важливу роль педагогіка відіграє в тому разі, коли людина стає керівником певного колективу, підприємства і мусить піклуватися про професійне зростання та навчання своїх працівників.

Вивчення основ психології та педагогіки потрібне студентам будь-якої спеціальності для підвищення власної професійної діяльності, налагодження стосунків в середині трудового колективу, розвитку та вдосконалення творчого потенціалу особистості. Ці чинники визначають незаперечну важливість психологічних та педагогічних знань для кожного студента. Тому Міністерство освіти України й передбачило заходи щодо обов’язкової психолого-педагогічної підготовки студентів.

Робоча навчальна програма курсу складається з двох модулів: “Психологія” та “Педагогіка”. І модуль: “Психологія” розглядає найбільш загальні положення психології (предмет і завдання психології, методи наукової психології, загальна психологічна характеристика, структура та розвиток особистості, пізнавальна сфера особистості, спілкування).

У ІІ модулі “Педагогіка” висвітлюються основні питання загальних засад педагогіки (предмет, завдання, основні категорії педагогіки), теорії освіти та навчання (дидактика) (процес навчання, зміст освіти, методи і засоби навчання, види і форми організації навчання), теорії виховання, історії вітчизняної та зарубіжної педагогічної думки.

За навчальним планом передбачено оцінювання знань студентів у вигляді складання заліку.СТРУКТУРА РОБОЧОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ДИСЦИПЛІНИНавчальна дисципліна: підготовка бакалаврів

Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів, відповідних ECTS – 2;

у тому числі

змістовних модулів – 2,

самостійна роботаШифр та назва напрямів:

0501 «Економіка і підприємництво»Нормативна.

Рік підготовки: 1

Семестр: 2.


Кількість годин:

разом: 108;

за змістовними модулями:

модуль І - 56 год.

модуль ІІ - 52 год.


Шифр та назва спеціальності:

6.050100


«Міжнародна економіка»

Лекції – 26 год.

Семінарські заняття – 22 год.

Самостійна робота – 60 год.


Кількість тижнів викладання навчальної дисципліни – 17.

Кількість годин на тиждень - 2.Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Форма підсумкового контролю: залік

Кількість кредитів, відповідних ECTS – 2;

у тому числі

змістовних модулів – 2,

самостійна роботаШифр та назва напрямів:

050101


«Комп’ютерні науки»

Нормативна.

Рік підготовки: 4

Семестр: 2.


Кількість годин:

разом: 81;

за змістовними модулями:

модуль І - 42 год.

модуль ІІ - 39 год.


Шифр та назва спеціальності:

6.080400


«Інтелектуальні системи прийняття рішень»

Лекції – 34 год.

Семінарські заняття – 14 год.

Самостійна робота – 33 год.


Кількість тижнів викладання навчальної дисципліни – 17.

Кількість годин на тиждень - 2.Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Форма підсумкового контролю: залікНАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

для бакалаврів

спеціальності “Міжнародна економіка”

п/п


Теми

Кількість годин

Разом

Лекції

Семінар

заняття


СРС

І модуль “Психологія”

1.

Психологія як наука. Природа психіки, предмет, методи та структура психології.

10

2

2

6


2.

Особистість: загальна психологічна характеристика, структура, розвиток.

16

4

4

8


3.

Когнітивна сфера особистості: відчуття, сприймання, пам’ять, мислення, увага та уява.

14

4

2

8


4.

Афективна сфера особистості: потяги, емоції, почуття, воля.

8

2

2

4

5.

Діяльність та спілкування особистості: основні види діяльності, спілкування.

8

2

2

4

Разом за І модуль:

56

14

12

30

ІІ модуль “Педагогіка”

6.

Загальні засади педагогіки: предмет і завдання педагогіки, структура та методи.

8

2

0

6


7.

Історія вітчизняної та зарубіжної педагогіки.

14

2

4

8

8.

Теорія освіти та навчання (Дидактика).

14

4

4

6

9.

Теорія виховання.

9

2

2

5

10.

Система освіти в Україні

7

2

0

5
Разом за ІІ модуль:

52

12

10

30
Разом:

108

26

22

60Форма контролю – залік

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

для бакалаврів

спеціальності “Інтелектуальні системи прийняття рішень”
п/п


Теми

Кількість годин

Разом

Лекції

Семінар

заняття


СРС

І модуль “Психологія”

1.

Психологія як наука. Природа психіки, предмет, методи та структура психології.

8

4

2

2


2.

Особистість: загальна психологічна характеристика, структура, розвиток.

10

4

2

4


3.

Когнітивна сфера особистості: відчуття, сприймання, пам’ять, мислення, увага та уява.

10

4

2

4


4.

Афективна сфера особистості: потяги, емоції, почуття, воля.

8

4

2

2

5.

Діяльність та спілкування особистості: основні види діяльності, спілкування.

6

2

0

4

Разом за І модуль:

42

18

8

16

ІІ модуль “Педагогіка”

6.

Загальні засади педагогіки: предмет і завдання педагогіки, структура та методи.

5

2

0

3


7.

Історія вітчизняної та зарубіжної педагогіки.

9

4

2

3

8.

Теорія освіти та навчання (Дидактика).

10

4

2

4

9.

Теорія виховання.

10

4

2

4

10.

Система освіти в Україні

5

2

0

3
Разом за ІІ модуль:

39

16

6

17
Разом:

81

34

14

33


Форма контролю – залік
ЗМІСТ ЛЕКЦІЙНОГО КУРСУ


Каталог: fr
fr -> Ілона Тивонюк педагогічна діяльність вчителя як основна складова професійної компетентності майбутнього освітянина
fr -> Реферат з педагогіки на тему Індивідуальний стиль професійної діяльності педагога Виконав: студент 52 групи
fr -> Жужуленко Наталія Петрівна Корсунь-Шевченківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів засобами ікт
fr -> «Індивідуальний стиль професійної діяльності педагога»
fr -> Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Кафедра правового регулювання економіки
fr -> Шляхи формування оптимального педагогічного клімату в шкільному колективі
fr -> Олена Фурман проблема активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів
fr -> Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Кафедра правового регулювання економіки
fr -> «Реалізація шляхів естетичного виховання першокласників у процесі формування каліграфічної навички»

Скачати 489.74 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка