Програма дисципліни "Країнознавство" для бакалаврів денної форми навчання


Плани та методичні поради для самостійного опрацюванняСторінка7/10
Дата конвертації16.04.2016
Розмір0.66 Mb.
#10686
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Плани та методичні поради
для самостійного опрацювання

Тема: Еволюція етнополітичної карти світу.
Сучасний стан. Прогноз змін на ХХІ століття

План


 1. Етнополітична карта Європи у ХХ столітті. Прогноз змін.

 2. Етнополітична карта Азії. Сучасний стан. Прогноз змін.

 3. Етнополітична карта Америки у ХХ столітті. Перспективні зміни.

 4. Етнополітична карта Африки. Сучасний стан. Перспективні зміни.

Методичні поради


Знання про етнічний (національний) склад населення світу є надзвичайно важливим у системі країнознавства, особливо у блоці “Політична карта світу”. Як відомо, у світі налічується близько 3-4 тис. народів, або етносів. Етноси – це сталі спільності людей, що склалися історично. Зазвичай їх класифікують за чисельністю. Так, народів, що налічують понад 1 млн. осіб, у світі 310, однак вони становлять майже 96% усього населення Землі. Водночас, понад 100 млн. осіб налічують лише сім народів: китайці, хіндустанці, американці, бенгальці, росіяни, бразильці, японці.

У цьому контексті не менш важлива мовна (лінгвістична) класифікація народів, за якою споріднені мови об’єднуються в мовні сім’ї, які формують мовні групи. Так, найбільша з мовних сімей – індоєвропейська, мовами якої говорять 150 народів загальною чисельністю близько 3 млрд. осіб. Залежно від того, наскільки національні кордони співпадають із політичними, виникають однонаціональні держави (найбільше їх у Європі, на Близькому Сході, в Латинській Америці), двонаціональні (Ізраїль), тринаціональні (Андорра) й багатонаціональні (США, Індія). Саме у дво- та багатонаціональних державах формується складна проблема міжнаціональних відносин, і насамперед у країнах, що розвиваються, а також у багатьох економічно розвинених країнах (Великобританія, Іспанія, Бельгія, Канада). Аналіз сучасної етнічної та мовної структури населення окремих держав дає змогу встановити закономірності розвитку етнополітичної карти окремих регіонів і світу в цілому, а також спрогнозувати її подальший розвиток та можливі зміни, що призведуть до розпаду деяких держав та появи інших, нових, за принципом співпадання етнолінгвістичних кордонів із політико-адміністративними.


Література: Брук С.И. Население мира: Этнодемографический справочник. – М: Наука, 1986; Жук П., Мазур Н., Соломонюк Р., Турчак Р. Етнополітична карта світу ХХІ століття. Методичний і предметний коментарі. – Тернопіль: Мандрівець, 2000; Лобжанидзе А. Этнография и география религий. – М., 2005; Население мира: Демографический справочник. – М.: Мысль, 1989; Страны и народы: Науч.-поп. геогр.-этногр. изд.: В 20 т. – М., 1978–1985.Тема: Геополітика в контексті сучасних змін. Нові тенденції
розвитку та вплив на трансформацію політичної карти світу

План


 1. Геополітика. Еволюція поняття. Сучасний зміст.

 2. Провідні наукові школи та персоналії з питань геополітики.

 3. Аналіз динаміки геополітичних змін. Причини та наслідки. Вектор геополітичного майбуття (прогноз) для окремих регіонів і світу в цілому.

 4. Місце України у світовій геополітиці, нові обрії, їх причинно-наслідкові зв’язки.

Методичні поради


Опрацювання запропонованих джерел інформації передбачає ознайомлення з тенденціями геополітичного розвитку, що є панівними наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. Події 11 вересня 2001 року призвели до змін у розстановці політичних сил на світовій арені, виникнення нового економічного та політичного порядку. Для України ці зміни означали посилення її позицій у світовому просторі.

Разом із тим, основні тенденції в розвитку геополітики, безперечно, будуть і надалі визначати перспективні зміни на політичній карті світу та окремих регіонів.

Події останніх років доцільно відстежувати за матеріалами періодичних видань, мережі Internet.

Література: 3-5, 25, 33, 58; Закон України “Про основи національної безпеки України” // Урядовий кур’єр. – 2003. – 30 лип.; Вольвач М. Геополітична складова економічної географії, або про географічну сутність геополітики // Освіта і управління. – 2003. – Т.6. – №3. – С. 15–22.Тема: Географія світового господарства: нові тенденції розвитку

План


 1. Поняття про світове господарство в контексті країнознавства. Географія галузей сучасного світового господарства.

 2. Глобалізація та регіоналізація як базис нової системи МЕВ.

 3. Нові тенденції розвитку світового господарства.

Методичні поради


Опрацювання запропонованих наукових джерел інформації передбачає ознайомлення з основними тенденціями розвитку системи світового господарства й географії його провідних галузей. Світове господарство – це система національних господарств, що склалася історично, на основі міжнародного поділу праці та характеризується системою певних міжнародних відносин. Знати географію галузей світового господарства й новітніх тенденцій його розвитку вкрай важливо в контексті сучасного країнознавства, бо лише комплексне дослідження об’єктів (країн, держав, субрегіонів, регіонів) із урахуванням взаємодії та взаємопроникнення політичної, економічної, соціальної, культурологічної складових може мати цілісний завершений характер; тим більше, що саме економічна складова є первинною та визначальною в системі дослідження.

Інтеграційні тенденції в розвитку більшості суспільних процесів у світі проектуються (відображаються) на кожен окремо взятий об’єкт наукового дослідження (державу, регіон, субрегіон тощо).

Із нових тенденцій розвитку в системі світового господарства слід відзначити вплив технологічного чинника, всеохоплюючий характер глобалізації та регіоналізації (регіональної економічної інтеграції), закріплення в економічному житті суспільства таких явищ, як вільні економічні зони, офшори тощо.

Опрацювання зазначених джерел дасть змогу систематизувати та узагальнити різнородні дані щодо соціально-економічного розвитку світу в цілому, регіонів, субрегіонів та встановити ключові держави, які визначають тенденції економічного розвитку “сусідських” держав і є осередками концентрації провідних економічних центрів світу, що суттєво допоможе реалізації країнознавчих досліджень у контексті сучасних наукових вимог.Література: 6, 8-9, 19, 34, 49, 52, 69, 76, 84.Тема: Країнознавча характеристика США (соціальний аспект)

План


 1. Штати США. Особливості формування населення. Роль міграцій. Українська діаспора у США.

 2. Етнічний склад сучасного населення. Віково-статева, релігійна, кваліфікаційна структура населення. Демографічна ситуація.

 3. Урбанізованість території в різних районах США. Характеристика найбільших міст, агломерацій, мегаполісів (Бостон–Вашингтон, Чикаґо–Пітсбург, Сан-Франциско–Сан-Дієго, Нью-Йорк та ін.).

 4. Соціальна сфера. Розвиток галузей соціальної інфраструктури (освіта, культура, медицина, наука, туризм та рекреація).

 5. Свята, традиції, обрядовість, гастрономічні особливості американського народу.

Тема: Країнознавча характеристика
головних високорозвинених держав Європи (соціальний аспект)

План


 1. Історико-географічні особливості формування населення Великобританії, Франції, Німеччини.

 2. Сучасна етнічна, статево-вікова, релігійна, кваліфікаційна структура населення держав. Демографічні проблеми.

 3. Характеристика найбільших міст та агломерацій.

 4. Свята, традиції, обрядовість, побут, гастрономічні особливості населення держав.Тема: Країнознавча характеристика держав,
що розвиваються, з ринковою економікою

План


 1. Спільні та відмінні риси розвитку і становлення політичного, економічного, соціального аспектів розвитку держав нової індустріалізації (Республіка Корея, Малайзія, Індонезія, Сінгапур, Філіппіни).

 2. Спільні та відмінні риси розвитку і становлення політичного, економічного, соціального аспектів розвитку держав Центральної Америки та Карибського басейну.Методичні поради


Опрацювання запропонованих джерел інформації у процесі засвоєння питань тем спрямовано на комплексність країнознавчого (суспільно-географічного) аналізу розвитку держав різних соціально-економічних типів. Дослідження специфіки соціальних процесів та явищ у розвитку держав дасть змогу оцінити ефективність чинних економічних систем, краще розкрити етнонаціональні традиції, менталітет різних народів тощо. Це допоможе отримати комплексне уявлення про політичний, економічний, соціальний розвиток держав різних економіко-географічних регіонів та соціально-економічних типів.

Тема: Країни централізованого планування, що реформуються:

спільні та відмінні риси політичного, економічного життя

План


 1. Типологічні риси розвитку країн даного соціально-економічного типу.

 2. Азійська модель соціалістичного розвитку на прикладі В’єтнаму.

 3. Оплот соціалізму в американській зоні впливу (Куба).

 4. Авторитарна військово-мілітаристська модель соціалізму у КНДР.

 5. Змішана модель соціалістичної ідеології у КНР.

Методичні поради

Опрацювання запропонованих питань має на меті висвітлити найбільш специфічний соціально-економічний тип держав світу – держави соціалістичної ідеології. Спільні риси в розвитку таких держав полягають у визнанні єдиної ідеологічної платформи, що відбивається в особливостях політичної системи, ідеологічних засадах розвитку суспільства кожної з держав і, як наслідок, у плановій економічній моделі розвитку. Економічні системи представлених держав (окрім КНР) є суто централізованими й характеризуються сильними позиціями держави в багатьох галузях і сферах економіки.


“Китайська модель” економічного розвитку найбільш вдало сполучає централізовані важелі впливу та окремі елементи ринкового механізму, що виділяє її з-поміж решти держав. Саме ці особливості мають бути розкриті в ході висвітлення питань даної теми, що допоможе виявити спільні та відмінні риси в розвитку досліджуваних держав.

Методичні поради до написання рефератів


Написання реферату має на меті висвітлити певну наукову проблему та розв’язати конкретні наукові завдання. Саме тому проблема найчастіше вже зазначена в його темі. А наукові завдання, які знайдуть відображення у тексті реферату, мають бути вирішені та тезисно представлені у плані, що дасть змогу висвітлити їх чітко й у логічній послідовності.

Обсяг реферату – не менше 12 сторінок, але не більше 25 сторінок друкованого тексту.

Реферат має закінчуватись аргументованими висновками.

Під час підготовки реферату слід використовувати декілька літературних джерел (наукові, науково-методичні й періодичні видання, статистичні матеріали, Іnternet).

Реферат може ілюструватися графіками, діаграмами, картосхемами, що доповнюватиме його текстову частину. На останній сторінці наводиться перелік використаних джерел (зразок оформлення титульного аркуша реферату див. на с. 52).

Реферат має бути написаний українською мовою.
Каталог: fr
fr -> Ілона Тивонюк педагогічна діяльність вчителя як основна складова професійної компетентності майбутнього освітянина
fr -> Реферат з педагогіки на тему Індивідуальний стиль професійної діяльності педагога Виконав: студент 52 групи
fr -> Жужуленко Наталія Петрівна Корсунь-Шевченківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів засобами ікт
fr -> «Індивідуальний стиль професійної діяльності педагога»
fr -> Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Кафедра правового регулювання економіки
fr -> Шляхи формування оптимального педагогічного клімату в шкільному колективі
fr -> Олена Фурман проблема активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів
fr -> Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Кафедра правового регулювання економіки
fr -> «Реалізація шляхів естетичного виховання першокласників у процесі формування каліграфічної навички»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка