Програма дисципліни " Історія української літературиСкачати 497.62 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації16.04.2016
Розмір497.62 Kb.
1   2   3
Варіант 19.

1. «Апокрисис» Х.Філарета.

2. Шкільна теорія поезії Ф.Прокоповича.

Варіант 20.

1. “Пересторога” невідомого автора.

2. Українська лірика 18 століття.
Варіант 21.

1. Роль і значення полемічної літератури в зростанні національної самосвідомості.

2. Життєвий шлях Г.Сковороди.

Варіант 22.

1. Зачаток і розвиток українського віршування та його версифікаційна система.

2. Жанри літературної творчості Сковороди.


Варіант 23.

1. Початок української драми.

2. Світогляд Г.Сковороди.

Варіант 24.

1. Проповідницько-публіцистична проза 2 пол. 17ст.

2. Жанр байки в творчості Г.Сковороди.

Варіант 25.

1. Михайло Андрелла, творчість.

2. Лірика Г.Сковороди.

Варіант 26.

1. Розвиток українського віршування 2 пол. 17 ст.

2. Філософські трактати Г.Сковороди.

Варіант 27.

1. Іван Величковський, творчість.

2. Притчі Г.Сковороди.

Варіант 28.

1. Климентій Зіновієв, творчість.

2. Художня майстерність творів Г.Сковороди.

Варіант 29.

1. Розвиток української драми 2 пол. 17 ст.

2. Значення творчості Г.Сковороди.

Варіант 30.

1. “Козацькі літописи”. Причини їх появи і тематика.

2. Значення давньої української літератури в появі нової української літератури.
Екзаменаційні питання

до курсу “Давня українська література і література XVIII ст.”
1. Поняття «давня українська література» та її періодизація.

2. Історія вивчення давньої української літератури та її основні курси.

3. Питання приналежності літератури Київської Русі.

4. Специфічні особливості давньої української літератури.

5. Література Київської Русі. Її хронологічні рамки і специфіка розвитку.

6. Основні теми і джерела літератури ХІ-ХІІІ століття.

7. Перекладна література Київської Русі. Загальна характеристика.

8. Оригінальна література Київської Русі.

9. Основні жанри перекладної літератури Київської Русі.

10. Найважливіші літописні зведення і списки Київської Русі.

11. «Початковий літопис» як визначна пам'ятка художньої літератури.

12. Київський літопис. Його склад і характер.

13. «Галицько-Волинський літопис” як визначна пам'ятка XIII століття.

14. «Поученіє» Володимира Мономаха.

15. Ораторська проза Київської Русі. Два основні типи проповідницького письменства.

16. Житійна література Київської Русі.

17. Паломницька література Київської Русі.

18. «Слово о полку Ігоревім». Історія відкриття і видання «Слова».

19. «Слово» і літописні повісті про похід Ігоря на половців.

20. Основна публіцистична ідея «Слова».

21. Патріотизм і героїка «Слова». Питання про автора.

22. Жанр і композиція «Слова».

23. Головні образи «Слова».

24. Стиль і майстерність «Слова». Зв'язок твору з усною народною творчістю.

25. Художні переклади і переспіви «Слова».

26. «Слово» як літературна пам'ятка світового значення.

27. Загальна характеристика української літератури XIV- першої половини XVI століття.

28. Розвиток жанру літописання в XIV- XVI століттях. Литовський літопис.

29. Короткий Київський літопис. Літературне значення літопису.

30. Перекладна література XIV- першої половини XVI століття.

31. Література другої половини XIV- першої половини XVII століття. Історичні умови. Брестська унія.

32. Національно-культурний рух в Україні в XVI- першій половині XVII століття.

33. Виникнення і розвиток української полемічної літератури кінця XVI- початку XVII століття.

34. Герасим Смотрицький і його полемічні твори.

35. Творчість Стефана Зизанія.

36. «Апокрисис» Христофора Філалета.

37. Полемічні памфлети Клирика Острозького. Їх зміст і стиль.

38. Біографічні відомості і світогляд І.Вишенського.

39. Ранні твори Вишенського, написані до Брестської унії.

40. Критика Вишенським феодалів-кріпосників, каталицизму, унії («Порада», «Посланіє ко князю В.Острозькому»)

41. «Посланіє к утекшим єпіскопам» І.Вишенського.

42. Полемічні виступи І.Вишенського проти єзуїта П.Скарги («Краткословний ответ Феодула»)

43. Викриття ідейних розходжень між Вишенським і керівниками Львівського братства в «Посланиї к старице Домникии»).

44. І.Вишенський - майстер полеміки і агітації. Стиль його творів.

45. І.Вишенський в оцінці І.Франка.

46. «Пересторога» — визначний твір полемічної літератури.

47. Літературна діяльність Мелетія Смотрицького.

48. Основний ідейний зміст «Палинодії» Захарія Копистенського.

49. Полемічна література XVI — XVII ст. та її роль в боротьбі за визволення України з-під польсько-шляхетського гніту.

50. Виникнення українського віршування в кінці XVI ст. Вірші Герасима Смотрицького та Андрія Римші.

51. Панегіричні вірші XVI — XVII ст. століть.

52. Історичні вірші XVII століття.

53. Побутово-моралістичні вірші XVII століття.

54. Зародження шкільної драми в Україні.

55. Перші українські інтермедії XVII століття.

56. Література другої половини XVII століття. Значення визвольної війни для росту національної свідомості українського народу.

57. Розвиток культури в II половині XVII століття.

58. Історична проза другої половини XVII століття

59. Ораторсько-проповідницька проза II половини XVII століття. Лазар Баранович, Іоаникій Галятовський, Антоній Радивиловський).

60. Творчість Михайла Андрелли.

61. Теми та жанри української віршової літератури II половини XVII століття. Шкільна теорія поезії.

62. Поетична спадщина Іоанна Величковського.

63. Поетична творчість Климентія Зиновієва.

64. Розвиток драми в Україні в XVII столітті. Тематичні групи драм.

65. П'єса «Слово о збуренні пекла». Тема й образи драми. Оцінка її І.Франком.

66. Ідейно-тематичний зміст інтермедій Дернівського збірника.

67. Перекладна література II половини XVII століття.

68. Література XVIII століття. Історичні умови.

69. Зростання і зміцнення української нації. Розвиток культури XVIII ст.

70. Літопис Самовидця.

71. Літопис Григорія Грабянки.

72. Літопис Самійла Величка.

73. Феофан Прокопович - видатний діяч давньої української літератури.

74. Трагікомедія Ф.Прокоповича «Владимир».

75. Вірші Ф.Прокоповича.

76. Розвиток шкільної драми у XVIII столітті.

77. Драма «Милость божія». Патріотичний пафос п'єси.

78. Драма Георгія Кониського «Воскресеніє мертвих».

79. Інтермедія до драм Довгалевського і Кониського.

80. Історико-літературне значення інтермедій як початкового етапу української комедії.

81. Вертепна драма. Своєрідний характер театру вертепу.

82. Творчість «мандрівних дяків». Їх пародії і травестії.

83. Бурлескні, різдвяні і великодні вірші XVIII століття.

84. Соціально-політичні віршовані сатири XVIII століття.

85. Творчість Івана Некрашевича.

86. Характерні риси українських ліричних творів XVIII століття.

87. Духовна лірика XVIII століття.

88. Громадська лірика XVIII століття.

89. Любовна лірика XVIII століття.

90. Життєвий і творчий шлях Г.Сковороди.

91 Громадсько-політичні, філософські та літературно-естетичні погляди Г.Сковороди.

92. Збірка поезій Сковороди «Сад божествених песней».

93. Збірка Г.Сковороди «Байки Харківськия». Тематика байок.

94. Притчі Г.Сковороди.

95. Мова художніх творів Г.Сковороди.

96. Відображення яскравої постаті Сковороди в українській літературі XIX -XX століття.2.6 Самостійна робота студентів

Основною метою самостійної роботи студентів є забезпечення ефективності опрацювання рекомендованої літератури на основі раціональної організації її вивчення.

Основні завдання СРС:

Активізація СРС.

Сприяння розвитку творчого відношення до навчання.

Формування умінь і навичок самостійної роботи з літератури.

Забезпечення контролю за ходом СРС та її наслідками.

Управління пізнавальною діяльністю студентів та її стимулювання.

СРС охоплює вивчення як теоретичних питань (що не ввійшли до лекційного курсу), так і набуття навичок самостійного прочитання і аналізу конкретного тексту. Під час СРС поглиблюється сприйняття теоретичних понять, конкретних літературних фактів, виробляються навички узагальнення, а також виявляються наукові інтереси студентів.

Звітність СРС здійснюється в ході практичних занять та їх відпрацювань на колоквіумах, в індивідуальних співбесідах. СРС враховується при складанні студентами екзаменів.

На самостійне опрацювання студентів виносяться наступні завдання:
Розділ 1. Вступ
Тема 1. Поняття "давня українська література"
Опрацювати рекомендовану літературу:


 1. Полєк В. Історія української літератури Х -ХVII ст. – К., 1994. – С. 3-20 (конспектування).

 2. Грицай М., Микитась В., Шолом Ф. Давня українська література. – К., 1989. – С.3-13

 3. Чижевський Д. Історія української літератури. – Тернопіль, 1994. – С. 3-8


Контрольні питання:

а) Який хронологічний період обіймає давня українська література?

б) В чому специфічні особливості давньої української літератури?

в) Історія дослідження давньої української літератури.

3. Підготувати реферат на тему: "Специфічні особливості давньої української літератури".

Розділ 2. Література Київської Русі.
Тема 1. Загальна характеристика епохи Київської Русі.
Опрацювати рекомендовану літературу:


 1. Волинський П., Пільчук І., Поліщук Ф. Історія української літератури. – К., 1969.

 2. Єфремов С. Історія українського письменства. – К., 1994

 3. Полєк В. Історія української літератури Х -ХVII ст. – К., 1994. – С. 21-23

(законспектувати).
Контрольні питання:

А) Назвати найбільш відомі пам'ятки культури Київської Русі.

Б) Схарактеризувати мову писемних пам'яток КР.

В) Як співвідносились між собою перекладна та оригінальна літератури Київської Русі?3. Тема реферату: "Перші писемні пам'ятки літератури Київської Русі".
Тема 2. Перекладна література Київської Русі.
Опрацювати рекомендовану літературу:

 1. Полєк В. Історія української літератури Х – ХVII ст. – К.,1994. – С.23-29

 2. Грушевський М. Історія української літератури. – К, 1993. – Т.2.– С. 5-55

 3. Чижевський Д. Історія української літератури. – Тернопіль, 1994. – С.49-72

 4. Білецький О. Перекладна література візантійсько-болгарського походження // Білецький О. Зібр. Праць: У 5-ти т. – Т. 1. – К., 1985. – С. 131-188 (законспектувати).


Контрольні питання:

 1. Час і причини появи перекладної літератури в Київській Русі.

 2. Особливості перекладання на Русі.

 3. Види житійних збірників.

 4. Перекладна світська повість.

 5. Апокрифічна література.


Тема реферату: "Перший південнослов'янський вплив.
Тема 3. Оригінальна література Київської Русі.
Опрацювати рекомендовану літературу:

 1. Білецький О. Галицько-Волинський літопис // Білецький О. Зібрання творів. – Т.1. – С. 250-260

 2. Грушевський М. Історія української літератури. – Т. 2. – С. 5-35

 3. Єфремов С. Історія українського письменства. – С. 92-98 (конспект)

 4. Толочко П. Літописи КР. – К., 1994

 5. Шахматов О. Літописи // Матеріали до вивчення історії української літератури: У 5 т. – К., 1969. – Т. 1. – С. 87-96 (законспектувати)

 6. Александров О. Старокиївська агіографічна проза. – Одеса, 1999


Контрольні питання:

 1. Історія формування жанру літопису.

 2. Форми літописної оповіді в "Повісті врем'яних літ".

 3. Історія формування тексту Києво-Печерського патерика.

 4. Дидактичне красномовство в Київській Русі.


Тема реферату: "Ораторська проза як зразок учительської літератури".

Розділ 3.
Тема 1. Українська література ХІV –XVI ст.
Опрацювати рекомендовану літературу:

 1. Микитьсь В. Історія української літератури XIV –XVI ст. – К., 1989. – С. 5-17 (конспект)

 2. Возняк М. Історія української літератури. – Кн.1. – С. 250-285

 3. Дорошенко Д. Нарис історії України. – Т.1. – К.,1992. – С. 80-113

 4. Чижевський Д. Історія української літератури. – С. 193-194, 205-212 (законспектувати)


Контрольні питання:

 1. Другий південнослов'янський вплив.

 2. Основні риси письменства періоду.

 3. Нові переробки житійних і проповідницьких пам'яток.

 4. Світські повісті в білорусько-українських списках ХV –XVI століть.


Тема реферату: "Літературна творчість Григорія Цимблака".

Розділ 4.
Тема 1,2. Література ІІ половини ХVI –І половини XVII ст.

Полемічна література.


Опрацювати рекомендовану літературу:

 1. Грушевський М. Історія української літератури. – 1995. – Т.6. – С.68-92 (законспектувати).

 2. Огієнко І. Українська церква. – К., 1993. – С. 113-160

 3. Франко І. Історія української літератури. – Зібрання творів. – Т.40. – С. 116-135, 248-272.

 4. Чижевський Д. Історія української літератури. – С.221-224


Контрольні питання:

 1. Полеміка Б. Гербеста та П. Скарги.

 2. Стильові ознаки полемічної літератури.

 3. І. Франко як дослідник полемічної літератури.

 4. Основне спрямування найвизначніших полемічних творів.

 5. Полемічна література з погляду сучасності.


Тема реферату: "Причини і час виникнення полемічної літератури та її головні риси".

Тема 3. Українське літературне бароко.
Опрацювати рекомендовану літературу:

 1. Іванько І. Про українське літературне бароко. // Українське літературне бароко. – К., 1987. – С. 5-18 (конспект)

 2. Наливайко Д. Становлення нової жанрової системи в українській літературі доби бароко // Українське бароко. – С. 12-21 (законспектувати)

 3. Ушкалов Л. Світ українського бароко. – Харків, 1994

 4. Чижевський Д. Історія української літератури. – С.239-246


Контрольні питання:

 1. Історичні умови виникнення та світоглядні засади бароко як літературного напряму.

 2. Стильові різновиди бароко.

 3. Жанри українського бароко.

 4. Античність у літературі бароко.


Тема реферату: "Історія дослідження літератури бароко в Україні".

Розділ 5.
Тема 1. Українська проза ІІ половини ХVII століття.
Опрацювати рекомендовану літературу:

 1. Возняк М. Історія української літератури. – С. 565-585, 591-603 (законспектувати)

 2. Грицай М. Давня українська проза. – К., 1976

 3. Чижевський Д. Історія української літератури. – С.281-285 (законспектувати)


Контрольні питання:

 1. Національні традиції ораторсько-проповідницької прози XVII ст..

 2. Галятовський І. як теоретик і практик барокового казання.

 3. Вставні новели у проповідях А. Радивиловського.

 4. Спрямування творів К. Тринквіліана-Ставровецького.


Тема реферату: "Стильові ознаки проповідницької і публіцистської прози XVII ст.".
Тема 2. Віршування і драма ІІ половини XVII століття.
Опрацювати рекомендовану літературу:

 1. Возняк М. Історія української літератури. – С.29-38, 288-360

 2. Крекотень В. Українська книжка поезія кінця XVI –поч. XVII ст. – К., 1978. – С. 5-24 (законспектувати)

 3. Мишанич О. Давня українська любовна поезія // Пісні Купідона. – К., 1984. – С. 5-16 (законспектувати)

 4. Ярмоленко В. Два століття Київської поезії. – К., 1984. – С. 5-20

 5. Білецький О. Зародження драматичної літератури в Україні // Білецький О. Зібр. праць. – Т.1. – С.277-353 (конспект).


Контрольні питання:

1. Причини появи українського віршування, його зв'язок з шкільною освітою.

2. Історичні вірші.

3. Збірка Л.Барановича "Аполлонова лютня".

4. Причини появи шкільної драми і її зв'язок із західноєвропейським театром.

5. Теорія шкільної драми.


Теми для рефератів:

  1. "Етикетна поезія" (панегірик і геральдика)

  2. "Драми різдвяного та великоднього циклу".


Тема 3. Літературна творчість І. Величковського та К. Зіновієва.
Опрацювати рекомендовану літературу:

 1. Колосова В., Крекотень В. До питання про життя і творчість І. Величковського // Величковський І. Твори. – К., 1972. – С.16-36 (законспектувати)

 2. Колосова В. Визначна пам'ятка українського мистецтва // Зіновієв К. Вірші. – К.,1971. – С.5-27

 3. Крекотень В.Українська поезія середини XVII ст.. в системі східноєвропейської літератури бароко // Українське бароко. – С.54-64

 4. Сулима М. Українське віршування кінця XVI – початку XVII ст. – К., 1985


Контрольні питання:

 1. І. Величковський як майстер епіграми та її літературні джерела.

 2. "Куштевні" або фігурні вірші Величковського.

 3. Місце І. Величковського в історії розвитку української поезії.

 4. Історія відкриття і публікації. Збірки віршів К. Зіновієва.

 5. К. Зіновієв в оцінці критики.


Теми рефератів:

 1. "Поняття про курйозні вірші та їх розвиток в українській літературі".

 2. Поезія "ремесел" К. Зіновієва.


Розділ 6.

Тема 1. Козацькі літописи.
Опрацювати рекомендовану літературу:

 1. Білецький О. Козацькі літописи // Білецький О. Зібр. Праць. – Т.1. – С.354-356 (законспектувати)

 2. Дзиґа Я. // Літопис Самовидця. – К., 1971. – С.9-42

 3. Луценко Ю. Григорій Граб'янка і його літопис // Літопис гадяцького полковника. – С.3-9

 4. Соболь В. Літопис Величка як явище українського літературного бароко. – Донецьк, 1991


Контрольні питання:

 1. Поняття про козацькі літописи як самобутнє явище давньої української літератури.

 2. Жанрова специфіка козацьких літописів.

 3. Ознаки бароко в козацьких літописах.

 4. Відбиття авторського світогляду в козацьких літописах.


Теми рефератів:

 1. "Особливості зображення Б. Хмельницького козацьких літописах".

 2. "Дати ідейно-тематичний аналіз одного з козацьких літописів".


Тема 2. Творчість Ф. Прокоповича та розвиток шкільної драми.
Опрацювати рекомендовану літературу:

 1. Гудзій М. Феофан Прокопович // Матеріали …– Т.1. – С. 579-584 (законспектувати)

 2. Білецький О. Поетика драми. – К., 1995. – С.45-46

 3. Єфремов С. Історія українського письменства. – К.– С. 173-176

 4. Возняк М. Історія укр. Літератури. – Кн.2. – С. 230-241

 5. Франко І. Історія української літератури. – Ч. 1 // Франко І. Зібрання творів. – Т. 40. – С. 335-347 (законспектувати)


Контрольні питання:

 1. Ф. Прокопович як теоретик літератури.

 2. Ф. Прокопович як поет.

 3. Новаторство драми "Володимир" Ф. Прокоповича.

 4. Розвиток жанру інтермедії в українській літературі.

 5. Традиції Ф. Прокоповича в драмі "Милость божія".

 6. Основне спрямування драми Г. Кониського "Воскрестим мертвих"


Тематика рефератів:

 1. "Внесок Ф. Прокоповича в розвиток української літератури та теорії".

 2. "Драма після Прокоповича".


Тема 3. Інтермедія, вертеп. Драма та творчість "Мандрівних дяків".
Опрацювати рекомендовану літературу:

 1. Гудзій М. Українські інтермедії XVII – XVIII століть. – К., 1960. – С.5-30 (законспектувати)

 2. Єфименко П. Зразки викривальної літератури в Малоросії // Матеріали. – Т. 1. – С. 540-543 (законспектувати)

 3. Возняк М. Історія української літератури. – С. 19-29, 241-256, 257-287.

 4. Перетц В. Ляльковий театр на Русі. Історичний нарис // Матеріали… – Т. 1. – С. 508-518


Контрольні питання:

 1. Значення інтермедій в розвитку української драми.

 2. Синкретичний характер вертепної драми.

 3. Композиція вертепної драми.

 4. Стильові ознаки вертепної драми.

 5. Причини появи творчості "мандрівних дяків" та тематика їх творчості.


Теми рефератів:

 1. "Від інтермедії до драми".

 2. "Образна система вертепної драми".

 3. "Історія вивчення творчості "мандрівних дяків".


Тема 4. Сатира XVIII століття.
Опрацювати рекомендовану літературу:

 1. Давній український гумор і сатира \ Упорядник Л. Махновець. – К., 1959

 2. Єфремов С. Історія українського письменства. – С. 198-205

 3. Шолом Ф. Соціально-політична сатира… – Матеріали… – Т.1. – С.543-573 (законспектувати)


Контрольні питання:

 1. Соціально-політичні обставини формування жанру.

 2. Тематичне спрямування соціально-політичної сатири та її герої.

 3. Герої викривально-побутової сатири.

 4. Літературна концепція І. Некрашевича.


Теми рефератів:

 1. Дві групи української сатири XVIII ст..

 2. І. Некрашевич як сатирик.


Тема 5. Лірика XVIII століття.
Опрацювати рекомендовану літературу:

 1. Пісні Купідона: Любовна лірика на Україні XVI-поч. XIX ст. – К., 1984

 2. Українська поезія XVI ст.. – К., 1987

 3. Українська поезія XVII ст. –К.,1988

 4. Українська поезія XVII ст. – К.,1992


Контрольні питання:

 1. Закономірність інтенсивного розвитку і поширення віршованої та пісенної лірики в літературі XVIII ст..

 2. Тематичні групи лірики XVIII ст..

 3. Взаємодія книжної лірики з фольклором.


Теми рефератів:

 1. "Соціально забарвлена лірика XVIII ст."

 2. "Історичні вірші XVIII ст."

 3. "Особливості любовної лірики XVIII ст."


Тема 6. Г. С. Сковорода.
Опрацювати рекомендовану літературу:

 1. Грицай М. Давня українська поезія. – К., 1973. – С. 49-52

 2. Багалій Д. Український мандрівний філософ Г.С. Сковорода. – К.,1992

 3. Чижевський Д. Григорій Сковорода // Чижевський Д. Нариси з історії філософії на Україні. – К., 1992. – С. 43-79 (законспектувати)


Контрольні питання:

 1. Жанр байки в українській літературі XVI – XVIII століття.

 2. Основні мотиви віршів Григорія Сковороди.

 3. Новаторство Сковороди – поета.


Теми рефератів:

 1. "Філософський характер лірики Григорія Сковороди".

 2. "Особливості композиції байок Сковороди".Список рекомендованої літератури

Основна література:
1. Антологія української поезії: В 6 т.-Т. 1. – К., 1984.

2. Аполлонова лютня: Київські поети XVII-XVIII ст. – К., 1982.

3. Барвінський О. Огляд історії україно-руської літератури до кінця XVIII ст. – Львів, 1901.

4. Білецький О. Хрестоматія давньої української літератури: – К., 1967.

5. Возняк М. Історія української літератури: В 2 кн. – Львів, 1992-1993.

6. Волинський П., Пільгук І., Поліщук Ф., Історія української літератури: Давня література. – К., 1969.

7. Грабович Г. Нариси до історії української літератури. – К., 1998.

8. Грицай М., Микитась К., Шолом Ф. Давня українська література. – К., 1989.

9.Грушевський М. Історія української літератури. – Т 1-6. – К., 1993-1996.

10. Давній український гумор і сатира / Упоряд., вступ. стаття, приміт. Л.Махновця – К., 1959

11. Давня українська література: Хрестоматія / За ред. М.Сулими. – К., 1992.

12. Європейське відродження та українська література XIV-XVIII ст.: Збірник праць. – К., 1993

13. Єфремов С. Історія українського письменства.— К., 1995.

14. Історія української літератури: У 2-х томах. – Т. 1. – К., 1987.

15. Історія української літератури: У 8 – томах. – Т. 1,2. – К., 1967.

16. Лихачев Д. Поэтика древнерусской литературы. – Л., 1971.

17. Літературна спадщина Київської Русі і українська література XVI-XVIIIст.: збірник праць. – К., 1982.

18. Максимович М. Собрание сочинений. – Т. 2. – 1880.

19. Марсове поле. Книжка перша: Героїчна поезія на Україні X – першої половини XVII ст. – К., 1988.

20. Марсове поле. Книжка друга: Героїчна поезія на Україні друга половина XVII – початку XIX ст. – К., 1989.

21. Микитась В. Давньоукраїнські студенти і професори. – К., 1994.

22. Огієнко І. Українська культура. – К., 1991.

23. Огієнко І. Історія українського друкарства. – К., 1994.

24. Пісні Купідона: Любовна лірика на Україні XVI – початку XIX ст. – К., 1984.

25. Полєк В. Історія української літератури X – XVII ст. – К., 1994.

26. Поліщук Ф. Український фольклор. Давня українська література: Практичні заняття. – К., 1991.

27. Українська література в загальнослов’янському і світовому контексті: У 5-и томах. – Т. 1. – К., 1987.

28. Українська література XVII ст. – К., 1987.

29. Українська література XVIII ст. – К., 1983.

30. Українська література XVI-XVIIIст. та інші слов’янські літератури: збірник праць – К., 1984.

31. Українська література XIV – XVI ст. – К., 1988.

32. Українська література XI-XVIIIст.: Хрестоматія з коментарями. – Чернівці 1997.

33. Українська поезія кінця XVI- початку XVIIст. – К., 1978.

34. Українська поезія XVIст. – К., 1987.

35. Українська поезія XVIIст. (перша половина). –К., 1988.

36. Українська поезія. Середина XVIIст. – К., 1992.

37. Українські інтермедії XVII-XVIIIст. – К., 1960.

38. Хижняк З. Києво-Могилянська академія. – К., 1981.

39. Чижевський Д. Історія української літератури. – Тернопіль, 1994.

40. Шевчук В. Дорога в тисячу років. – К., 1990.

41. Шевчук В. Муза Роксоланська. Українська література XIII-XVIIIст. – Кіровоград, 1993.
Додаткова література:
1. Гудзий Н. История древнерусской литературы. – М., 1965.

2. Древнерусская литература в исследованиях: Хрестоматия. – М., 1986.

3. Келтуяла В. Курс истории русской литературы. – Ч. 1. – 1906.

4. Курков В. История древнерусской литературы. – М., 1989.

5. Литература Древней Руси: Биобиблиографический словарь. – М., 1996.

6. Литература и культура Древней Руси: Словарь-справочник, – М., 1994.

7. Літературознавчий словник-довідник. – К., 1997.

8. Нудьга Г. На літературних шляхах. – К., 1990.

9. Словарь книжников и книжности Древней Руси: В 2 т. – М., 1987.

10. Соболь В. З глибини віків: Вивчення давньої української літератури в школі. – К., 1995.

11. Степанишин Б. Давня українська література в школі. – К., 2000.

12. Українська літературна енциклопедія: У 5 т. – Т. 1-3. – К., 1988-1995.13. Федорова М., Сумникова Т. Хрестоматия древнерусской литературы. – М., 1986.


1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка