Програма дисципліни " Історія української літературиСкачати 497.62 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації16.04.2016
Розмір497.62 Kb.
#10497
ТипПрограма
  1   2   3

Робоча навчальна

програма дисципліни


Історія української літератури (Давня українська література і література XVIII ст.)”

для студентів

денної (заочної) форми навчання

спеціальності 8030501 “українська мова та література”

освітньо-кваліфікаційного рівня 6030500 “бакалавр”
Укладач: кандидат

філологічних наук,

доцент Вишняк М.Я.

Вступ


Робоча програма з дисципліни «Історія давньої української літератури» складена у відповідності з навчальної програмою і призначенням цієї дисципліни в структурно-логічній схемі, що охоплює всі розділи навчальної програми, з загальною кількістю ______ годин, передбачених робочим навчальним планом.Предметом вивчення давньої української літератури є початковий і найдавніший період розвитку української літератури, що дає можливість осмислення багатьох явищ мистецтва в житті українського народу, котрі засвідчують високий інтелектуально-культурний рівень предків і визначає місце давньої української літератури серед західноєвропрейських літератур кількох епох, а саме: Середньовіччя, Ренесансу, бароко та класицизму. Одночасно вивчення давньої української літератури дає можливість визначити основні тенденції розвитку літератури ХІХ і ХХ століття.

Міждисциплінарні зв’язки: Вивченням давньої української літератури зачинається наскрізний курс історії української літератури, який вивчається протягом 4-х років. Її вивчення логічно продовжує попередні курси “Вступ до літературознавства” та “Усна народна творчість”, які є підготовчими до сприймання давньої української літератури як з боку теоретично-наукового сприйняття, чому сприяє “Вступ до літературознавства”, який дає змогу аналізувати художні особливості писемних творів давнього періоду, так і з боку генетичних витоків, що сприяли появі давньої української літератури, чому має допомогти курс з усної народної творчості, яка була попередницею писемної літератури і мала значний вплив на її появу та розвиток.

Робоча програма дисципліни “Давня українська література” складається із наступних розділів: 1. Ціль і завдання курсу

 2. Структура і зміст курсу:

  1. тематичний план курсу з розподілом навчального плану за темами та видами навчальної роботи;

  2. тематика лекцій з курсу;

  3. тематика і плани семінарів, практичних і лабораторних занять.

  4. форми поточного і підсумкового (семестрового) контролю знань студентів з дисципліни;

  5. самостійна робота студентів;

 3. Список рекомендованої літератури.

1. Ціль і завдання курсу

1.1. Основною метою вивчення давньої української літератури є формування в майбутніх спеціалістів сучасного наукового розуміння зародження, становлення і розвитку української літератури від перших писемних пам’яток до кінця XVIII століття, розуміння її самобутності та оригінальності, художньої майстерності.

1.2. Основними завданнями, які повинні бути з’ясовані в процесі вивчення давньої української літератури є формування в студентів відповідних умінь і навичок. Студенти повинні знати основні тенденції і проблеми розвитку давньої української літератури, етапи її розвитку, творчість найбільш відомих письменників виучуваного періоду і жанрову своєрідність їх творів. Вони повинні уміти орієнтуватись в літературному процесі, володіти навичками аналізу художніх творів, визначати їх місце в літературному контексті.
2. Структура і зміст курсу

Методичний принцип вивчення курсу “Давня українська література” базується на досягненнях сучасної літературної науки, нових виданнях і публікаціях провідних вчених, зокрема з відділу “Давньої української літератури” Інституту літератури ім. Т.Г.Шевченка Національної Академії Наук України. Списки основної та додаткової літератури складені у відповідності з цілями та завданнями курсу, з актуалізацією окремих проблем вивчення давньої української літератури.

Практичні заняття з дисципліни не повторюють лекційного курсу, а присвячені давньої української літератури.
2.1. Тематичний план курсу “Історія давньої української літератури” з розподілом навчального часу за розділами та темами
п/п
Тема

(розділ)


Всього:

У тому числі:


Форма

контролю

Лекцій

Семінарів

Лабора-торних

(практичних)

СРС

1

2

3

4

5

6

7

8
Вступ
24
2

Література Київської Русі
6
4

10

Перевірка робочих зошитів

3

Література

XIV – I пол. XVI ст.
26

Перевірка робочих зошитів

4

Література

ІІ пол. XVI- І пол. XVII ст.
6
2

7

Перевірка робочих зошитів. Опитування.

5

Література ІІ пол. XVII ст.
6
10

9

Перевірка робочих зошитів. Опитування.

6

Література XVIII ст.
12
18

22

Перевірка робочих зошитів. Опитування.
Загалом:
34
34

58

Екзамен


2.2. Тематика лекцій з курсу

(всього лекцій на курс 34 год.)
Тема 1: Вступ.


Лекція 1. Вступна лекція з курсу «Давня українська література»:

1. Предмет і завдання курсу.

2. Поняття "давня українська література".

3. Зародження та основні етапи розвитку давньої української літератури.

4. Історія вивчення давньої літератури та її періодизація та найновіші дослідження.
Тема 2: Література Київської Русі.
Лекція 1. Загальна характеристика епохи:

1. Історичні умови.

2. Культура Київської Русі.

3. Літературна мова.

4. Шляхи розвитку писемної літератури.

5. Два види писемної літератури і їх співвідношення.Лекція 2. Перекладна література Київської Русі:

 1. 1. Причини появи перекладної літератури.

 2. 2. Література "святого письма".

 3. 3. Церковно-ораторська, агіографічна, гімнографічна література.

 4. 4. Історичні хроніки та природнича література.

 5. 5. Апокрифічна література.

 6. 6. Перекладні повісті.

 7. 7. Перекладна афористична література.Лекція 3. Оригінальна література Київської Русі:

1. Джерела оригінальної літератури.

2. Літописання.

3. Жанр "поученія".

4. Паломницька література.

5. Києво-Печерський патерик.

6.Ораторське письменство.

7."Слово о полку Ігоревім ":

а) історія відкриття і вивчення твору.  1. б) історична основа, зміст, ідея твору.

  2. в) автор та образи "Слова".

  3. г) жанр, ритміка, стиль, народність твору.

  4. д) художні переклади і переробки "Слова".
Тема 3: Українська література з ХIV до І пол. XVI століття.


Лекція 1. Шляхи розвитку української літератури XIV-I пол. XVI ст.:

 1. Історичні умови.

 2. Розвиток культури.

 3. Літературна мова.

 4. Літописання .

 5. Нові редакції Києво-Печерського патерика.

 6. Перекладна література.


Тема 4: Українська література ІІ пол. XVІ-I пол. XVIІ ст.
Лекція 1. Полемічна література:

 1. Загальна характеристика епохи.

 2. Основні риси письменства даного періоду

3. Поняття "полемічна література", історія її виникнення та розвитку.

4. Літературна творчість найвизначніших українських письменників-полемістів до і після Брестської унії (Герасим Смотрицький, Христофор Філарет, Клирик Острозький, Мелетій Смотрицький, З.Копистенський).

5. "Пересторога" невідомого автора.

Лекція 2. Іван Вишенський:

1. Біографічні відомості.

2. Світогляд письменника і його суперечливість.

3. Огляд послань до і після Брестської унії.

4. Художня майстерність І.Вишенського.

5. Традиції письменника в українській літературі і дослідження його творчості І.Я. Франком.

Лекція 3. Українське літературне бароко:

1.Бароко як літературний напрям, художній стиль і культурна епоха: 1. а) історичні умови виникнення.

 2. б) світоглядні засади.

 3. в) стильові особливості: контрасність, метафорика, емблематичність, орієнтація на читача і глядача.

 1. Особливості українського Бароко:

 1. а) синтез Бароко і Ренесансу.

 2. б) стильові різновиди (”високе”,”середнє”,”низове”)

3.Нова жанрова система української барокової літератури.

4.Античність у літературі Бароко.

5.Історія дослідження літератури Бароко в Україні.
Тема 5: Українська література 2 половини XVIІ століття.
Лекція 1. Розвиток української прози в 2 половині XVIІ століття:

1. Історична довідка даного періоду, розвиток культури.

2. Нові редакції пам'яток Київської Русі.

3. Проповідницька і публіцистична проза.

4. Полемічно-публіцистична творчість М.Андрелли.

5. Історична проза 2 половини 17 століття.

6. Розвиток повістевої прози в українській літературі.
Лекція 2. Віршування і драма в 2 половині XVIІ століття:

1. Шкільна теорія поезії 2 половини 17 ст.

2. Перші зразки українського віршування .

3. Панегірики, моралізаторські вірші, засоби віршування в історично-публіцистичній літературі.

4. Українські віршові переклади.

5. Початок драматичної літератури та найдавніші відомі драматичні твори.


Лекція 3. Літературна творчість Іоанна Величковського та Климентія Зіновієва:

 1. Життєвий шлях І.Величковського.

 2. Жанрова специфіка творчості поета.

 3. Збірки “Млеко” та “Зегар з полузегарком”.

 4. Творчість Климентія Зіновієва.

 5. Тематика та художня специфіка віршів.

 6. Зіновієв у літературній критиці.Тема 6: Українська література XVIІІ століття. “Козацькі літописи”:
Лекція 1. “Козацькі літописи”:

1. Загальна характеристика епохи. “Козацькі літописи”

2. “Козацькі літописи” як спроба осмислення їх авторами історичних подій в літературі.

3. Хронологія подій, характер їх висвітлення та образ Б. Хмельницького в літописі Самовидця.

4. Літопис Г.Граб'янки, його джерела, риси і стиль твору.

5. Літопис С.Величка, його джерела та образ Хмельницького.

6. Історико-літературне значення "Козацьких літописів".
Лекція 2. Творчість Феофана Прокоповича і драма після нього:

1. Біографічні відомості.

2. Поетична творчість письменника.

3. Трагедокомедія "Володимир". ЇЇ сюжет, публіцистична загостреність, образи та побудова, значення драми для дальшого розвитку української літератури. 1. Українська драма після Ф.Прокоповича:

а) Драма невідомого автора "Мілость Божія"..., її зміст, побудова, образи. б) Драма Л.Горки "Йосиф Патріарха".).

в) Драма М.Козачинського "Король Урош V".

г) Драма-мораліте "Воскресіння мертвих" Г.Кониського.

ґ) Драма-діалог "Розговор Великоросії з Малоросією С.Дивовича.Лекція 3. Українські інтермедії, вертепна драма, творчість «мандрівних дяків»:

1. Інтермедії до драм Довгалевського і Кониського.

2. Їх мотиви, образи, зв'язок з народною творчістю, роль в розвитку української комедії.

3. Демократичний характер українського лялькового театру.

4. Герої вертепних вистав та їх художня специфіка.

5.Своєрідність художньої творчості "мандрівних дяків". Їх пародії і травестії.

6. Художні особливості творів, виконуваних "мандрівними дяками".
Лекція 4.Українська сатира XVIІІ століття:

1. Народна сатира як попередниця сатири літературної.

2. Дві групи української сатири.


 1. Літературна творчість Івана Некрашевича.

 1. Загальна характеристика його творів.

 2. Роль української сатири 18 століття в становленні сатиричних жанрів.


Лекція 5. Українська лірика XVIІІ століття:

1. Інтенсивний розвиток української ліричної поезії XVIII століття і його закономірність.

2. Різновидність ліричної поезії літературного походження.

3. Жанрово-тематична специфіка лірики XVIII століття.

4. Традиції моралістичної поезії та релігійних віршів в ліриці 18 ст.

5. Збірка "Богогласник".

6. Історико-літературне значення лірики XVIII століття.

Лекція 6. Григорій Сковорода:
1. Біографічні відомості, суспільно-політичні, філософські, літературно-естетичні та педагогічні погляди Сковороди.

2. Сковорода – перший український байкар.

3. Збірка «Басни харьковские». Притчі Сковороди.

4. Збірка «Сад божественных песен». Основні мотиви лірики.

5. Елементи поетики Сковороди, його вплив на дальший розвиток української літератури.
Каталог: structure -> philolog uk -> ukr lan
ukr lan -> Програма з дисципліни: Принципи І методи аналізу художнього твору Спеціальність: " українська мова І література"
ukr lan -> Програма спецсемінару "Аналіз художнього твору" для студентів денної і заочної форм навчання Спеціальності 8030501 "
structure -> І задачі Сумду щодо впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу
ukr lan -> Програма зі спецкурсу "Проблеми становлення і розвитку жанрової системи в українській літературі"
ukr lan -> Програма з дисципліни: драматургічні шукання Володимира Винниченка

Скачати 497.62 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка