Програма державного екзамену з базової освіти освітньо-кваліфікаційний рівеньСторінка7/7
Дата конвертації16.04.2016
Розмір0.99 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

До пункту 7. Бухгалтерський облік
Основна література

 1. Білоусько В. С. Теорія бухгалтерського обліку : навч. посібник / В. С. Білоусько, М. І. Беленкова ; за ред. В.С. Білоуська. – 6-те вид., допов. – К. : Алерта, 2010. – 402 с.

 2. Блакита Г. В. Бухгалтерський облік. Практикум : навч. посібник / Г. В. Блакита, Н. О. Ромашевська. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 152 с.

 3. Бутинець Ф. Ф. Історія бухгалтерського обліку: В 2-х частинах : навч. посібник. Ч.1 / Ф. Ф. Бутинець. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Житомир : ПП "Рута", 2008. – 512 с.

 4. Бухгалтерський облік в Україні : навч. посібник / Р. Л. Хом'як, В. І. Лемішковський, А. С. Мороз та ін. ; За ред. Р.Л. Хом'яка , В.І. Лемішовського. – 7-ме вид., доп. і перероб. – Львів : Інтелект-Захід, 2008. – 1224 с.

 5. Бухгалтерський облік : навч. посібник / М. О. Виноградова, Т. В. Гладких, О. С. Гусакова, А. Ж. Пшенична ; за заг. ред. Вериги Ю.А. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 400 с.

 6. Бухгалтерський словник: термінологічний словник / за ред. Бутинця Ф.Ф. – Житомир : Рута, 2008. – 224 с.

 7. Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика : навч.-практ. посібник / Н. І. Верхоглядова, В. П. Шило, С. Б. Ільїна, В. І. Кисла. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 536 с.

 8. Верига Ю. А. План рахунків бухгалтерського обліку : навч. посібник / Ю. А. Верига, Г. І. Зима, Н. О. Кулявець. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 176 с.

 9. Грачова Р.Є. Практичне балансознавство : Перше в Україні вид. з історії бухгалтер. думки, теорії балансу та практики його складання / Р.Є. Грачова. – К. : Галицькі контракти, 2003. – 26 с.

 10. Журавель Г. П. Облікова політика підприємства в ринкових умовах : навч. посібник / Г. П. Журавель, В. Б. Клевець, П. Я. Хомин. – К. : Професіонал, 2009. – 320 с.

 11. Загородній А.Г. Бухгалтерський облік: основи теорії та практики : навч. посіб. – 2-ге вид., перероб. і доп. / А.Г. Загородній, Г.О. Партинт. – К. : Т-во «Знання», 2003. – 327 с.

 12. Лисюк О.М. Бухгалтерський облік: основи теорії і практики : навч. посіб. для студ. екон. спец. денної та заочної форм навч. / О.М. Лисюк, Т.П. Михайлова, Ю.Д. Чапкіс; Донецьк. держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. Каф. бухгалтер. обліку. – Донецьк, 2003. – 444 с.

 13. Лень В. С. Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика : навч. посібник / В. С. Лень, В. В. Гливенко. – 3-тє вид. випр. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 608с.

 14. Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік : підручник / О. В. Лишиленко. – 3-тє вид., перероб. і доповн. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 670 с.

 15. Орлова В. К. Основи бухгалтерського обліку : навч. посібник / В. К. Орлова. – 2-ге вид., перероб. та допов. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 296 с.

 16. Практикум з бухгалтерського обліку : навч.-практ. посібник / В. П. Шило, Н. І. Верхоглядова, С. Б. Ільіна та ін. – 2-е вид., випр. та допов. – К. : Професіонал, 2009. – 392 с.

 17. Сахарцева І. І. Бухгалтерський облік : навч. посібник з виконання практичних задач / І. І. Сахарцева, Г. А. Семенов, Г. М. Безкоста ; за ред. І. І. Сахарцевої. – К. : Кондор, 2010. – 554 с.

 18. Сєрікова Т.М. Бухгалтерський облік: навч. посіб. / Т.М. Сєрікова, В.Д. Понікаров; Харків. нац. економ. ун-т. – Х. : ВД «Інжек», 2006. – 392 с.

 19. Сопко В.В. Бухгалтерський облік: основи теорії та концептуальні засади побудови : навч.-метод. посіб. / В.В. Сопко, О.В. Сопко. – К. : Т-во «Знання» України, 2002. – 231 с.

 20. Сопко В.В. Бухгалтерський облік : навч. посіб. для студ. спеціальності «Облік і аудит» вищ. навч. закл. / В. Сопко, З. Гуцайлюк, М. Щирба, М. Бенько. – Тернопіль : Астон, 2005. – 96 с.

 21. Сторожук Т.М. Теорія бухгалтерського обліку : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т.М. Сторожук, О.М. Герасименко, Т.І Тесленко, Н.В. Подопригора; Державна податкова адміністрація України, Нац. акад. держ. Податкової служби України. – Ірпінь : Нац. акад. ДПС України, 2004. – 152 с.

 22. Сук Л. К. Бухгалтерський облік : навч. посібник / Л. К. Сук, П. Л. Сук. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К. : Знання, 2008. – 507с. – (Вища освіта ХХІ століття).

 23. Теорія бухгалтерського обліку : за ред. М.В. Кужельного. – К. : А.С.К., 2003. – 266 с.

 24. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність : підручник / Н. М. Ткаченко. – 3-тє вид., допов. і перероб. – К. : Алерта, 2008. – 926 с.

 25. Хомин П.Я. Парадигма й контроверзи бухгалтерського обліку та звітності (спроба консеквентного аналізу) / П.Я. Хомин, Г.П. Журавель; Тернопіль. нац. екон. ун-т. – Т. : Економ. думка, 2007. – 299 с.

 26. Чебанова Н.В. Теорія бухгалтерського обліку : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Н.В. Чебанова. – Х. : Укр ДАЭТ, 2004. – 246 с.

 27. Чеснакова Л. С. Бухгалтерський облік : навч. посібник / Л. С. Чеснакова, А. В. Алексєєва, В. В. Масалітіна; за заг. ред. Л.С. Чеснакової. – К. : КНТЕУ, 2009. – 397 с.

 28. Шепітко Г.Ф. Теорія бухгалтерського обліку : навч. посіб. / Г.Ф. Шепітко. Європ. ун-т. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2003. – 270 с.


Додаткова література

 1. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435 - IV.

 2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р.№ 436 - IV.

 3. Податковий кодекс України від 02.12.10 р., №2755 –VІ.

 4. Митний кодекс України від 11.08.2002 р. №92-ІV.

 5. Про фінансовий облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999 р. № 996 - XIV.

 6. Про цінні папери і фондову біржу: Закон України від 18.06.1991 р. № 1201-ХІІ.

 7. Про оплату праці: Закон України від 24.03.1995 р. №108/95-ВР.

 8. Про податок на додану вартість: Закон України від 19.07.1997 р. № 535/97 - ВР.

 9. Про державну податкову службу в Україні: Закон України від 04.12.1990р. № 509-ХІІ - ВР.

 10. Про податок з доходів фізичних осіб: Закон України від 22.05.2003 р. № 889-IV - ВР.

 11. Про єдиний митний тариф: Закон України від 05.02.1992 р. № 2097-ХІІ - ВР.

 12. Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва: Указ Президента України від 03.07.1998 р. №728/98.

 13. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» : затв. наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. від 31). (від ____від 03.07. крет Кабінету Міністрів ____________________________________________________________________№ 87.

 14. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 “Баланс”: Затв. наказом М-ва фінансів України від 31.03.99 р. № 87.

 15. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 “Звіт про фінансові результати”: Затв. наказом М-ва фінансів України від 31.03.99 р. №87.

 16. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 “Звіт про власний капітал”: Затв. наказом М-ва фінансів України від 31.03.1999 р. № 87.

 17. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 “Запаси”: Затв. наказом М-ва фінансів України від 20.10.99 р. № 246.

 18. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 ”Дохід”: Затв. наказом М-ва фінансів України від 29.11.99 р. № 290.

 19. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 ”Витрати”: Затв. наказом М-ва фінансів України від 31.12.99 р. № 318.

 20. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій: Наказ М-ва фінансів України від 30.11.99 №291.

 21. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій: Наказ М-ва фінансів України від 30.11.99 №291.

 22. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку: Наказ М-ва фінансів України від 24.05.95 № 88.

 23. Про затвердження типових форм первинного обліку: Наказ М-ва статистики України від 29.4,2.95 р. № 352.

 24. Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон: Наказ М-ва фінансів України від 13.03.98 № 59 (зі змінами та доповненнями).

 25. Інструкція про порядок реєстрації виданих, повернутих і використаних довіреностей на одержання цінностей: Наказ М-ва фінансів України від 16.05.96 № 99.

 26. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні: Постанова правління НБУ від 15.02.2004 р. № 637.

 27. Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей: Постанова Кабінету Міністрів України від 22,01.96 р. № 116.

 28. Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку: Наказ М-ва фінансів України від 29.12.2000.

 29. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів: Наказ М-ва фінансів України від 10.01.2007 р. № 2 (зі змінами та доповненнями).


Інтернет-ресурси

 1. www.buhgalteria.com.ua

 2. www.visnuk.com.ua

 3. www.dtkt.com.ua

 4. www.sta.gov.com.ua

 5. www.blank.com.ua

 6. www.zakon.rada.com.ua

 7. www.nau.com.ua
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка