Програма державного екзамену з базової освіти освітньо-кваліфікаційний рівень


Тема 7.3. Бухгалтерський баланс як елемент методу бухгалтерського облікуСторінка5/7
Дата конвертації16.04.2016
Розмір0.99 Mb.
#10923
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7
Тема 7.3. Бухгалтерський баланс як елемент методу бухгалтерського обліку
Загальне поняття методу бухгалтерського обліку та його складових елементів.

Бухгалтерський баланс як елемент методу. Мета складання балансу. Зміст та побудова балансу. Характеристика статей активу і пасиву балансу. Балансове рівняння. Значення балансу.

Типи господарських операцій та їх вплив на структуру та валюту балансу.
Тема 7.4. Рахунки та подвійний запис як елементи методу бухгалтерського обліку
Поняття та побудова рахунку бухгалтерського обліку.

Активні рахунки, їх характеристика та будова.

Пасивні рахунки, їх характеристика та будова.

Сутність подвійного запису господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку. Кореспонденція рахунків. Бухгалтерські записи (проведення), їх види. Порядок визначення оборотів і сальдо по активних і пасивних рахунках.

Контрольне значення подвійного запису.

Синтетичні рахунки, їх призначення. Аналітичні рахунки, їх призначення. Взаємозв’язок між синтетичними та аналітичними рахунками. Субрахунки та їх використання.

Узагальнення даних поточного бухгалтерського обліку. Оборотно-сальдова відомість по синтетичних рахунках, її зміст та порядок складання. Інформаційне та контрольне значення оборотно-сальдової відомості по синтетичних рахунках.

Оборотні відомості по аналітичних рахунках, їх види та значення.

Взаємозв’язок даних синтетичного та аналітичного обліку.

Значення та принципи класифікації рахунків. Класифікація рахунків за економічним змістом. Класифікація рахунків за призначенням та структурою.

План рахунків бухгалтерського обліку, принципи його побудови. Характеристика Плану рахунків. Поняття Плану рахунків підприємства.
Тема 7.5. Документація як елемент методу бухгалтерського обліку
Сутність документації як елементу методу бухгалтерського обліку. Значення документації. Вимоги до складання первинних документів.

Класифікація документів за призначенням, порядком та місцем складання, іншими ознаками.

Поняття та значення документообороту. Перевірка та опрацювання документів в бухгалтерії. Зберігання документів. Вилучення документів.
Тема 7.6. Інвентаризація, оцінка і калькуляція як елементи методу бухгалтерського обліку
Сутність інвентаризації як елементу методу бухгалтерського обліку. Цілі та завдання інвентаризації. Види інвентаризації.

Організація інвентаризаційної роботи на підприємстві. Постійно діючі та робочі інвентаризаційні комісії, їх склад та функції.

Загальний порядок проведення та документальне оформлення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей.

Регулювання інвентаризаційних різниць (нестач, надлишків чи сумарних різниць).

Оцінка як система вартісного виміру.

Сутність калькуляції в бухгалтерському обліку.


Тема 7.7. Бухгалтерський облік основних господарських процесів
Загальна характеристика процесу придбання матеріальних цінностей.

Облік процесу придбання необоротних активів.

Документальне оформлення операцій з придбання основних засобів та інших необоротних матеріальних активів. Оцінка основних засобів при придбанні за плату. Характеристика рахунків з обліку придбання основних засобів. Відображення придбання основних засобів у системі бухгалтерських рахунків.

Облік придбання нематеріальних активів. Оцінка нематеріальних активів при придбанні за плату. Характеристика рахунків з обліку придбання нематеріальних активів. Відображення придбання нематеріальних активів у системі бухгалтерських рахунків.

Облік процесу придбання виробничих запасів. Документальне оформлення операцій з придбання виробничих запасів. Оцінка запасів при придбанні за плату. Характеристика рахунків з обліку придбання виробничих запасів. Відображення придбання виробничих запасів у системі бухгалтерських рахунків.

Облік придбання малоцінних та швидкозношуваних предметів.

Облік процесу виробництва та визначення собівартості готової продукції. Документальне оформлення витрат на виробництво продукції.

Прямі та непрямі витрати. Характеристика рахунків з обліку виробничих витрат. Відображення в обліку витрат на виробництво продукції: матеріальних, на оплату праці, на соціальне страхування, амортизації, інших витрат. Визначення фактичної виробничої собівартості продукції. Облік випуску готової продукції.

Облік процесу реалізації. Характеристика рахунків з обліку реалізації готової продукції. Фактична собівартість реалізованої продукції. Відображення в обліку процесу реалізації та фінансових результатів від реалізації готової продукції. Облік адміністративних витрат, витрат на збут та інших витрат операційної діяльності. Визначення фінансового результату від операційної діяльності підприємства.
Тема 7.8. Система бухгалтерського обліку на підприємстві
Сутність облікового циклу на підприємстві. Первинний, поточний та узагальнюючий облік.

Облікові регістри та їх класифікація. Хронологічний, систематичний та комбінований записи в бухгалтерському обліку. Помилки в бухгалтерських записах та способи їх виправлення.

Форми бухгалтерського обліку: сутність та види.

Характеристика журнальної форми обліку. Види журналів. Головна книга.

Характеристика спрощеної форми обліку. Види відомостей та їх призначення. Шахова відомість.

Характеристика машинно-орієнтованих форм бухгалтерського обліку: переваги та недоліки.

Сутність облікової політики підприємства. Функції керівника і головного бухгалтера щодо організації та ведення бухгалтерського обліку на підприємстві. Форми організації бухгалтерського обліку.

Методичний, технічний та організаційні аспекти облікової політики. Наказ про облікову політики: основний зміст та призначення.


РОЗДІЛ 2 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
Критерії оцінювання знань студентів на державному екзамені з базової освіти
При формуванні загальної оцінки з державного екзамену з базової освіти виходять з того, що у структурі екзамену тестові завдання становлять 40%, а комплексні кваліфікаційні завдання (ситуаційні вправи) – 60%.
Таблиця відповідності балів та критеріїв оцінювання

державної атестації студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” при комп’ютерному тестуванні

Критерії оцінювання (% правильних відповідей)

Бали

За національною шкалою

За шкалою ECTS

90-100%

90-100

відмінно

A

82-89%

82-89

добре

B

75-81%

75-81

добре

C

68-74%

69-74

задовільно

D

55-67%

60-68

задовільно

E

27-54%

35-59

незадовільно

FX

1-26%

1-34

F

Таблиця відповідності балів та критеріїв оцінювання

державної атестації студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” при вирішенні ситуаційного (творчого) завдання

За шкалою ECTS

За шкалою ВНЗ

За національною шкалою

Критерії оцінювання

1

2

3

4

A

90-100%

відмінно

Комплексне ситуаційне завдання виконане повністю, відповідь обґрунтовано, висновки й пропозиції аргументовані й оформленні належним чином.

B

82-89%

добре

Комплексне ситуаційне завдання виконане повністю, але припущено незначних неточностей в розрахунках або оформленні; або за умови належного оформлення завдання виконано не менше як на 85%.

C

75-81%

добре

Комплексне ситуаційне завдання виконане повністю, але припущено незначних неточностей в розрахунках або оформленні; або за умови належного оформлення завдання виконане не менше як на 80%.

1

2

3

4

D

69-74%

задовільно

Комплексне ситуаційне завдання виконане не менш як на 70% за умови належного оформлення; або не менш як на 60% за умови припущення незначних помилок у розрахунках або оформленні.

E

60-68%

задовільно

Комплексне ситуаційне завдання виконане не менш як на 65% за умови належного оформлення; або за умови припущення незначних помилок у розрахунках або оформленні.

FX

35-59%

незадовільно

Комплексне ситуаційне завдання виконане менш як на 65%, припущені принципові помилки в розрахунках і оформленні.

F

1-34%

незадовільно

Комплексне ситуаційне завдання виконане менш як на 50%, припущені принципові помилки в розрахунках і оформленні.

Рішення щодо присвоєння кваліфікації “бакалавр” Державна екзаменаційна комісія приймає за умови отримання студентом позитивної оцінки, як за тести, так і за виконання комплексного кваліфікаційного завдання.У разі отримання студентом незадовільної оцінки хоча б з однієї складової, комплексний державний іспит оцінюється Державною екзаменаційною комісією “незадовільно”.

РОЗДІЛ 3. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ

До пункту 1. Макроекономіка
Основна література

 1. Базилевич В.Д. Макроекономіка: Підручник / В.Д. Базилевич, К.С. Базилевич, Л.О. Баластрик; за ред. В.Д. Базилевича. - К. : Знання, 2004. -851 с.

 2. Задоя А.А. Макроекономіка : Підручник / А.А. Задоя, Ю.Е. Петруня.- К.: Знання, 2008.- 381с.

 3. Манків Г. Макроекономіка / Г. Манків, Н. Грегорі; наук.рРед.; пер. з англ. С. Панчишина. – К.: Основи, 2001. - 588 с.

 4. Панчишин С. Макроекономіка : Навч. посіб. / С. Панчишин. - К.: Либідь, 2001.- 616 с.

 5. Радіонова І.Ф. Макроекономіка: теорія та політика: Підручник / І.Ф. Радіонова. – К.: Таксон, 2004. - 348 с.

 6. Савченко А.Г. Макроекономіка : Підручник / А.Г. Савченко. – К.: КНЕУ, 2005. - 441с.

Додаткова література

 1. Агапова Т.А. Макроекономіка : Учебник / Т.А. Агапова, С.Ф. Серегина. –М. : МГУ: Дело и Сервис, 2000.

 2. Базилевич В.Д. Макроекономіка : Навч. посіб. / В.Д. Базилевич, Л.О. Баластрик. – К. : Атіка, 2006. - 368 с.

 3. Базилевич В.Д. Макроекономіка : тести, ситуаційні завдання, практикум розв’язання: Навч. посіб. / В.Д. Базилевич, Л.О. Баластрик. – К.: Четверта хвиля, 1997. - 144 с.

 4. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе / М. Блауг; пер. с англ. – М.: «Дело» ЛТД, 1994. - 687 с.

 5. Бункина М.К. Макроекономика : учебник / М.К. Бункина, А.М. Семенов, В.А. Семенов - [3-е изд., перераб. и доп.]. – М. : Дело и Сервис, 2000. -512 с.

 6. Бурда М. Макроекономіка. Європейський контекст / М. Бурда, Ч. Віплош.- К.: Основи, 1998.- 667 с.

 7. Вечканов Г.С. Макроекономика / Г.С. Вечканов, Г.Р. Вечканова. - СПб.: Питер, 2002. - 432 с.

 8. Гейгер Л.Т. Макроэкономическая теория и переходная экономика / Л.Т. Гейгер; пер. с англ. – М.: ИНФРА, 1996. - 560 с.

 9. Геблер Й. Макроекономіка: Навч. посіб./ Й. Геблер; пер. з нім. ; за ред. Р.М. Березюка, А.Ф. Мельник.- К.: НМК ВО, 1993. - 400 с.

 10. Долан Э. Дж. Макроэкономика / Э. Дж. Долан, Д. Линдсей.- СПб., 1994. - 402 с.

 11. Дорнбуш Р. Макроэкономика / Р. Дорнбуш, С. Фишер; пер. с англ.- М.: Изд-во МГУ: ИНФРА-М, 1997. - 784 с.

 12. Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег / Дж. М. Кейнс; пер. с англ.- М.: Прогресс, 1978.

 13. Ивашковский С.Н. Макроэкономика: Учебник / С.Н. Ивашковский.- М.: Дело, 2000.

 14. Лагутін В.Д. Монетарна політика в трансформаційній економіці: довіра, стратегія, механізми реалізації / В.Д. Лагутін, Т.О. Кричевська.- К.: КНТЕУ, 2004.

 15. Макконнелл К.Р. Экономикс: Принципы, проблемы и политика: в 2 т. / К.Р. Макконнелл, С.Л. Брю.- М.: Республика, 2008. - 800 с.

 16. Макроекономіка та макроекономічна політика: Навч. посіб. / А.Ф. Мельник, Т.Л. Желюк, О.В. Длугопольський, О.В. Панухник; наук. ред. А.Ф. Мельник. - К.: Знання, 2008. – 699 с.

 17. Мікроекономіка і макроекономіка: Підручник /за заг. ред. С. Будаговської. – К.: Основи, 2001. – 518 с.

 18. Мэнкью Н.Г. Принципы макроэкономики. 2-е изд. / пер. с англ. – СПб.: Питер, 2004. – 576 с.

 19. Никифоров А.А., Антипина О.Н., Миклашевская Н.А. Макроэкономика: научные школы, концепции, экономическая политика: Уч. Пособие. – М.: «Дело и сервис», 2008. – 534 с.

 20. Панчишин С. Макроэкономика: тести і задачі / С. Панчишин.- К.: Либідь, 2002. - 216 с.

 21. Перехідна економіка: Підручник / В.М. Геєць, Є.Г. Панченко, Е.М. Ліанова та ін.; за ред. В.М. Гейця. – К.: Вища шк.. 2003.- 591 с.

 22. Романишин В.В. Центральний банк і грошово-кредитна політика / В.В. Романишин, Ю.М. Уманців. - К.: Атіка, 2005.

 23. Сакс Дж.Д., Ларрен Ф.Б. Макроэкономика: Глобал. подход: пер. с англ.- М.: «Дело» ЛТД, 1996. - 847 с.

 24. Семюелсон П.А. Макроекономіка / П.А. Семюелсон, В.Д. Нордгауз; пер. з англ. –К.: Основи, 1995. - 573 с.

 25. Селищев А.С. Макроэкономика / А.С. Селищев. - СПб.: Питер, 2001.- 488 с.

 26. Статистичний щорічник України за 2009 рік / Держкомстат України.- К.: Техніка, 2010.

 27. Тарасевич Л. Макроэкономика: Учебник / Л. Тарасевич, В. Гальперин, П. Гребенников, А. Леусский; под общ. ред. Л.С. Тарасевича.- 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Высшее образование, 2005. - 654 с.

 28. Теоретичні основи сучасної макроекономіка: [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / П.І. Пушкаренко, О.О. Нєсвєтов, Р.В. Кочубей; за заг. ред. П.І. Пушкаренко. - Суми: Унів.кн., 2007. - 331 с.

 29. Тодаро М.П. Экономическое развитие: Учебник / пер. с англ.; под ред. С.М. Яковлева, Л.Е. Зевина. - М.: ЮНИТИ, 1997.- 671 с.

 30. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Д. Экономика. - М.: «Дело» ЛТД, 1993. - 829 с.

 31. Фридмен М. Количественная теория денег: пер. с англ.- М.: Эльф-Пресс, 1996.

 32. Економіка України: макропроблеми розвитку / Н.І. Горшкова та ін.; за ред. В.Ф. Беседіна, А.С. Музиченка. - К.: НДЕІ, 2008. - 327 с.

 33. Юрчишин В.В. Економічні виклики для України в умовах глобалізації.- К.: НАДУ, 2005.

Інтернет-джерела


 1. Законодавство України - www.zakon.rada.gov.ua

 2. Сайт Державного комітету статистики - www.ukrstat.gov.ua

 3. Сайт Кабінету Міністрів України - www.kmu.gov.ua

 4. Сайт Міністерства економіки України - www.me.gov.ua

 5. Сайт Міністерства фінансів України - www.minfin.gov.ua

Сайт Національного банку України - www.bank.gov.ua
До пункту 2. Мікроекономіка

Основна література

 1. 50 лекций по микроэкономике: В 2х т. – СПб.: Экономическая школа, 2004. -Т.1. - 624с.

 2. 50 лекций по микроэкономике: В 2х т. – СПб.: Экономическая школа, 2004.- Т.2. - 776с.

 3. Андреюк Н. В. Мікроекономіка: Навч. посібник / Н. В. Андреюк. – К.: Кондор, 2004. – 176 с.

 4. Базилевич В. Д. Мікроекономіка: Опорний конспект лекцій / В. Д. Базилевич. – К : Четверта хвиля, 1999. – 248 с.

 5. Базілінська О. Я. Мікроекономіка: Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / О. Я. Базілінська, О. В. Мініна. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 351с.

 6. Башнянин Г.І. Мікроекономічні ринкові системи: Метрологічні проблеми аналізу ефективності функціонування / Ред. Капелюшна О.В.- Львів: ЛКА, 2001. – 182 с.

 7. Безугла В. О. Мікроекономіка: Навч. посібник / В. О. Безугла, І. І. Постіл. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 288 с.

 8. Білецька Л. В. Економічна теорія: Політекономія. Мікроекономіка. Макроекономіка: Навч. посібник / Л. В. Білецька, О. В. Білецький. В. І. Савич. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 652 с.

 9. Богачев В. И. Экономическая теория рыночных отношений. Макроэкономика. Микроэкономика: Учеб. пособие / В. И. Богачев, К. В. Кравченко. – 3-е изд., перераб. и доп. – К.: Аристей, 2003. – 448 с.

 10. Вінніченко І. І. Мікроекономіка: Навч. посібник / І. І. Вініченко, Н. В. Дацій, С. О. Корецька. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 272 с.

 11. Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Морунов В.И. Микроэкономика. В 3 х кн.. – М.: Омега-Л, Экономикус, 2010. – 1026с.

 12. Горбачевська О. В. Графічні побудови в мікроекономіці / О. В. Горбачевська. – Львів: ЛБІ НБУ, 2002. – 175 с.

 13. Горобчук Т. Т. Мікроекономіка: Навч.-метод. посібник / Т. Т. Горобчук. – К : ЦУЛ, 2002. – 236 с.

 14. Гронтковська Г. Е. Мікроекономіка. Практикум: Навч. посібник / Г. Е. Гронтковська, А. Ф. Косік. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 404 с.

 15. Долан Э.Д., Линдсей Д. Микроэкономика / Под ред. Лисовика Б.- С.-Пб.: Литера плюс, 1997. – 448 с.

 16. Емцов Р.Г. Микроэкономика: Учебник. - 2-е изд.- М: МГУ, 2000. – 320 с.

 17. Задоя А. О. Мікроекономіка: Курс лекцій та вправи: Навч. посібник / А. О. Задоя. – 2-ге вид., стер. – К.: Знання, 2002. – 211с.

 18. Задоя А. О. Мікроекономіка: Курс лекцій. Навч. посібник / А. О. Задоя. – К.: Знання, 2000. – 176 с.

 19. Калініченко О. В. Мікроекономіка. Практикум: Навч. посібник / О. В. Калініченко, Л. М. Березіна. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 432 с.

 20. Косік А. Ф. Мікроекономіка: Навч. посібник / А. Ф. Косік, Г. Е. Гронтковська. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 416 с.

 21. Косік А. Ф. Мікроекономіка: Навч. посібник / А. Ф. Косік, Г. Е. Гронтковська. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Центр навчальної літератури, 2008. – 438 с.

 22. Кушнір В. С. Мікро- та макроекономіка: Навч. посібник / В. С. Кушнір. – К.: ІНКОС, центр учбової літератури, 2006. – 256 с.

 23. Лісовий А. В. Мікроекономіка: Навч. посібник / А. В. Лісовий. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 208 с.

 24. Микроэкономика. Теория и российская практика: Учеб. пособие / Под ред. А. Г. Грязновой, А. Ю. Юданова. – 5-е изд., стереотип. – М.: КНОРУС, 2005. – 592 с.

 25. Мікроекономіка і макроекономіка: Підручник для студентів екон. спец. закл. освіти. У 2-х ч. / С. М. Будаговська, О. І. Кілієвич, І. О. Луніна, інші; За ред. Будаговської С.М. – 3-тє вид. – К.: Основи, 2003. – 517 с.

 26. Мікроекономіка: Навч. посібник / В. І. Мельникова, В. Г. Яременко, О. П. Мельникова, В. О. Корнівська. – К.: Професіонал, 2005. – 400 с.

 27. Мікроекономіка: Підручник / В. Д. Базилевич, К. С. Базилевич, А. І. Ігнатюк, С. В. Слухай; За ред. В.Д. Базилевич. – К.: Знання, 2007. – 677с.

 28. Мэнкью Н. Принципы микроэкономики. Учебник. – СПб.: Питер, 2007. – 592с.

 29. Наливайко А. П. Мікроекономіка: Навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни / А. П. Наливайко, Н. В. Задорожна; За ред. Наливайка А.П. – К.: КНЕУ, 1999. – 208 с.

 30. Нарижна Л. Д. Мікроекономіка в схемах: Навчальний посібник / Л. Д. Нарижна, Л. Н. Пономарьова. – К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 160 с.

 31. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики. Учебник.2-е изд. – М.: Норма, 2008. – 576с.

 32. Павленко І. М. Мікроекономіка: Навч. посібник / І. М. Павленко. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 288 с.

 33. Пиндайк Р. Микроэкономика: Учебник / Р. Пиндайк, Д. Рубинфельд; Пер. с англ. А.А. Малышев, Г.Ю. Трофимов. – М.: Экономика, 1992. – 510 с.

 34. Піндайк Р. С. Мікроекономіка / Р. С. Піндайк, Д. Л. Рубінфельд. – К.: Основи, 1996. – 646 с.

 35. Пономаренко О. І. Сучасний економічний аналіз: Навч. посібник. Ч.1. Мікроекономіка / О. І. Пономаренко, М. О. Перестюк, В. М. Бурим. – У 2-х ч. – К.: Вища школа, 2004. – 262 с.

 36. Пустовійт Р.Ф. Методика розв’язування задач з мікроекономіки: Навч. посібник.- 2-ге вид.- К: Кондор, 2005. – 102 с.

 37. Рудий М. М. Мікроекономіка: Навч. посібник / М. М. Рудий, В. В. Жебка. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 360 с.

 38. Рудий М. М. Мікроекономіка: Навч. посібник / М. М. Рудий. – К.: Каравела, 2008. – 312 с.

 39. Старостенко Г. Г. Мікроекономіка: Навч. посібник / Г. Г. Старостенко. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 152 с.

 40. Стеблій Г. Я. Мікроекономіка: Навч. посібник / Г. Я. Стеблій. – К.: „Фірма „ІНКОС”, Центр навчальної літератури, 2007. – 221с.

 41. Тарасевич Л.С., Гребєнников П.И., Мусский А.И. Микроэкономика. 6-е изд. – М.: Юрайт-Издат, 2009. – 544с.

 42. Ястремський О.І., Гриценко О.Г. Основи мікроекономіки: Підручник. - К: Знання, 1998. – 714 с.

Додаткова література

 1. Алчиан А. Значение изменения полезности // Теория потребительского поведения и спроса / Под ред. В.М.Гальперина. - С.-Пб.: Экономическая школа, 1993. – 512 с.

 2. Білик М. Д. Грошові потоки підприємств у мікро- та макроекономічному аспекті // Фінанси України. – 2007. – №6. – С.133-147.

 3. Винер Дж. Концепция полезности в теории ценности и ее критика // Теория потребительского поведения и спроса / Под ред. В.М.Гальперина. – С.-Пб., 1993. – 260 с.

 4. Долан Э.Дж., Линсей Д. Рынок: микроэкономическая модель: Пер. с англ. / Под ред. Лисовика Б – С.-Пб., 1992. – 350 с.

 5. Економічна теорія: Підручник / В. М. Тарасевич, В. В. Білоцерківець, С. П. Горобець та ін.; За ред.В.М. Тарасевича. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 784 с.

 6. Економічна теорія: Посібник для вищої школи / Під ред. Воробйова Є.М. – Харків-Київ, 2001. – 704 с.

 7. Заблоцький Б. Ф. Перехідна економіка: Посібник / Б. Ф. Заблоцький. – К.: Академія, 2004. – 512 с.

 8. Коуз Р. Фирма, рынок и право. – М., 1993. – 345 с.

 9. Курс экономической теории: Учебник / М. Н. Чепурин, С. Н. Ивашковский, Е. А. Киселева и др.; Под общ. ред. М. Н. Чепурина, Е. А. Киселевой. – 5-е изд., испр., доп. и перераб. – Киров: АСА, 2004. – 832 с.

 10. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Аналітична економія. Принципи, проблеми і політика. - Частина 2. Мікроекономіка: Пер. з англ., 13-е вид. / Наук. ред. перекладу Т. Панчишина. – Львів: Просвіта, 1999. – 634 с.

 11. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика: Пер. с англ.: В 2 т. – 2-е изд. – М.: Республика, 1992. – 972 с.

 12. Маршалл А. Принципы экономической науки. – М., 1993. – 410 с.

 13. Микроэкономика: Практический поход: Учебник/ Под. ред. А.Г. Грязновой и А.Ю. Юданова. – М.: КноРус, 2009. – 704с.

 14. Мочерний С. В. Економічна теорія: Посібник / С. В. Мочерний. – К.: Академія, 2003. – 656 с.

 15. Самюелсон Пол А. Мікроекономіка / П. А. Самюелсон, В. Д. Нордгауз. – Пер. з англ. – К.: Основи, 1998. – 676 с.

 16. Сизоненко В. О. Підприємництво: Підручник / В. О. Сизоненко. – К.: Вікар, 1999. – 438 с.

 17. Хайман Д.Н. Современная микроэкономика: анализ и приложения: Пер. с англ.: В 2 т. – М.: Финансы и статистика, 1992.

 18. Хейне П. Экономический образ мышления. – М., 1991. – 270 с.

 19. Хикс Дж.Р., Аллен Р.Г. Пересмотр теории ценности // Теория потребительского поведения и спроса / Под ред. В.М.Гальперина. – С.-Пб., 1993. – 320 с.


Інтернет-джерела

 1. http://www.rada.org.ua – Сайт Верховної Ради України.

 2. http://www.kmu.gov.ua – Сайт Кабінету Міністрів України.

 3. http://www.minfin.gov.ua – Сайт Міністерства фінансів України.

 4. http://www.ukrstat.gov.ua – Сайт Державного комітету статистики України.

 5. http://www.nau.kiev.ua – Нормативні акти України.

 6. http://economicus.ru – Институт «Экономическая школа»

 7. http://almamater.com.ua Все для викладачів

 8. http://www.nobelprize.org/economics/laureates - Сайт Нобелівської премії з економіки.

 9. http://dklevine.com/etc - Центр економічної теорії (США)

 10. http://www.imce.ru – Інститут мікроекономіки
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка