Програма державного екзамену з базової освіти освітньо-кваліфікаційний рівеньСторінка4/7
Дата конвертації16.04.2016
Розмір0.99 Mb.
1   2   3   4   5   6   7
Тема 4.25.Контроль розрахунків по податках із суб'єктами малого підприємництва

Завдання, мета джерела інформації, методичні прийоми та основні напрями контролю. Особливості обліку та звітності малого підприємства як об'єкта контролю. Перевірка правомірності застосування спрощеної системи обліку. Методика перевірки нарахування податків та їх внесення до бюджету. Перевірка дотримання нормативних актів щодо застосування єдиного податку на підприємницьку діяльність


Тема 4.26. Контроль розрахунків по місцевих податках і зборах

Завдання та напрями контролю. Нормативно-правова база. Джерела інформації. Перевірка повноти видів місцевих податків та зборів, по яких здійснюється підприємством розрахунки з бюджетом. Контроль розрахунків з бюджетом по звітних періодах у розрізі видів місцевих податків та зборів.


Тема 4.27. Поточний контроль виконання Державного бюджету України

Завдання, мета джерела інформації, методичні прийоми та основні напрями контролю. Контроль використання коштів державного бюджету. Контроль касових та фактичних видатків на утримання розпорядників коштів з державного бюджету. Контроль за ефективністю використання державних бюджетних позичок. Стан погашення заборгованості. Контроль діяльності територіальних органів державної казначейської служби.Тема 4.28. Контроль ефективності використання коштів Державного бюджету України

Мета та основні завдання контролю. Особливості організації роботи Рахункової палати України. Контроль використання коштів Державного бюджету України загальнодержавних цільових фондів. Витрати бюджетних коштів на утримання апаратів міністерств та відомств.


5. ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА АУДИТУ
РОЗДІЛ 1. ОРГАНІЗАЦІЯ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Тема 5.1. Проблеми розвитку аудиту в Україні

Етапи розвитку і становлення аудиту в світі. Етапи розвитку аудиту в Україні. Мета аудиту. Основні завдання аудиту. Основні проблемні питання аудиту. Основні напрямки розвитку аудиторської діяльності в Україні.

Проблеми проведення аудиту в Україні.

Перспективи розвитку та напрямки удосконалення аудиту в Україні. Розвиток ринку аудиторських послуг. Впровадження національних стандартів аудиту.


Тема 5.2. Система нормативно-правового регулювання аудиту в Україні

Нормативно-правове регулювання. Регулювання аудиторської діяльності. Державне регулювання. Державно-громадське регулювання. Регулювання аудиту на рівні аудиторської фірми. Рівні нормативно-правового регулювання. Обов’язкові регулятивні норми та вимоги.

Професійна етика аудиторів. Професійний кодекс етики поведінки аудиторів. Концепція професіоналізму, незалежності та конфіденційності.

Аудиторські стандарти їх значення та практика застосування. Сутність міжнародних стандартів аудиту та особливості їх класифікації.

Права, обов’язки та відповідальність сторін в ході аудиту. Відповідальність аудиторів та їх клієнтів. Способи захисту аудиторів від необґрунтованих судових переслідувань.

Лист-замовлення на здійснення аудиту і договір на його проведення. Процедури ознайомлення з бізнесом клієнта. Лист-згода.


Тема 5.3. Організація аудиторської фірми

Мета діяльності аудиторських фірм та умови їх створення. Аудиторська фірма. Сутність засновницького договору.

Нормативно-правове забезпечення аудиторських фірм. Аудиторська палата України та її роль. Кваліфікаційні сертифікати аудиторів та аудиторських фірм.

Контроль якості аудиторської роботи та витрати часу на її виконання. Основні блоки контролю якості аудиторських послуг. Бюджет часу аудитора та робоча програма. Перевірка робочої документації аудитора керівником.

Звітність аудиторських фірм (аудиторів). Характеристика форми «Звіт аудиторської фірми (аудитора) про виконані роботи (представлені послуги)».
Тема 5.4. Організація аудиторських послуг

Суть та призначення аудиторських послуг. Види аудиторських послуг. Сумісні та несумісні послуги з фундаментальними принципами проведення аудиту. Об’єкт аудиторських послуг. Облікові та інформаційні об’єкти аудиторських послуг.

Види аудиторських послуг за сферою їх діяльності. Аудиторські послуги у сфері бухгалтерського обліку. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємств як вид аудиторської послуги. Основні види аудиторських послуг у сфері аналізу. Консультаційна діяльність аудиторів. Інформаційне обслуговування підприємств. Інші види аудиторських послуг.

Класифікація аудиторських послуг. Оглядова перевірка фінансової звітності. Операційна перевірка. Процедури трансформації обліку. Підтверджуючий аудит. Системноорієнтований аудит. Ризикоорієнтований аудит. Класифікація видів аудиту за різними ознаками. Відмінності зовнішнього та внутрішнього аудиту. Атестовані послуги аудиторів.

Контроль якості аудиторських послуг. Мета контролю якості аудиторських послуг. Види контролю якості та їх характеристика.
Тема 5.5. Об’єкти аудиторської діяльності

Сутність об’єктів аудиторської діяльності. Основні групи об’єктів аудиторської діяльності. Основні процедури аудиту.

Прості і складні об’єкти аудиторської діяльності. Складність об’єктів аудиторської діяльності. Обов’язковий аудит. Внутрішньогосподарський контроль як об’єкт аудиту. Порівняльна характеристика внутрішнього та зовнішнього аудиту. Об’єкти внутрішнього аудиту.

Класифікація об’єктів аудиторської діяльності. Операційний аудит. Погоджений аудит.


Тема 5.6. Організація внутрішнього аудиту

Види аудиту, його мета і завдання.

Сутність внутрішнього аудиту, його організація і необхідність. Класифікація аудиту за організаційно-процесуальними ознаками.

Сутність внутрішнього аудиту, його організація і необхідність. Система внутрішнього контролю на підприємстві. Процес організації внутрішнього аудиту.

Функції внутрішнього аудиту.

Об’єкти внутрішнього аудиту.

Реалізація результатів внутрішнього аудиту. Аудиторські звіти та їх структура. Основні елементи описової частини звіту. Види аудиторських висновків. Рекомендації та пропозиції внутрішнього аудитора.

Тема 5.7. Інформаційне забезпечення аудиту

Суть інформаційного забезпечення, його мета і завдання.

Види інформаційного забезпечення аудиту. Види професійної інформаційної комунікації працівників контролю. Види інформації в контролі.

Кодування економічної інформації та використання її в аудиторському процесі. Системи кодування.

Систематизація інформаційного забезпечення.

Тема 5.8. Організація аудиту в комп’ютерному середовищі

Організація аудиту в комп’ютерному середовищі. Застосування ЕОМ у дослідному процесі. Проведення аналітичних процедур із використанням комп’ютерної техніки. Спеціальні програмні засоби для проведення аудиту. Нормативи аудиту, що регламентують комп’ютеризацію аудиту. Аудиторські комп’ютерні засоби. Програмне забезпечення для здійснення аудиту в умовах застосування ЕОМ.

Характеристика автоматизованих систем обробки економічної інформації, функціонування та принципи побудови. Сумісність АСОІ: організаційна, технічна, програмна, математична, інформаційна, лінгвістична. Технічка база АСОІ.

Автоматизація робочого місця (АРМ) аудитора. Забезпечення АРМ аудитора. Склад АРМ аудитора.


РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА АУДИТУ ЗА ОБ’ЄКТАМИ
Тема 5.9. Методика аудиту установчих документів та облікової політики підприємства

Мета аудиту установчих документів підприємства. Завдання аудиту установчих документів підприємства. Законодавча база аудиту установчих документів. Інформаційне забезпечення аудиту установчих документів.

Планування аудиту установчих документів. Принципи планування аудиту. Етапи планування аудиту установчих документів. МСА 300 «Планування». План та програма аудиту.

Розробка алгоритму аудиту установчих документів підприємства та узагальнення результатів аудиту. Основні етапи перевірки. Аудиторський звіт. Аудиторський висновок.

Поняття облікової політики та її законодавче регулювання.

Аудит облікової політики підприємства та його завдання. Об’єкти аудиту облікової політики.


Тема 5.10. Методика аудиту капіталу і зобов’язань

Аудит формування та використання власного капіталу. Сутність та складові власного капіталу. Мінімальні розміри статутного капіталу для різних видів підприємств. Етапи та основні завдання проведення аудиту власного капіталу.

Аудит довгострокових позик і векселів. Мета, основні завдання та етапи аудиту довгострокових позик і векселів.

Аудит короткострокових кредитів і прострочених позик.

Аудит і оцінка кредитного портфеля банку. Складові кредитного портфеля. Основні завдання аудиту кредитного портфеля.
Тема 5.11. Методика аудиту грошових коштів і дебіторської

Заборгованості

Методика аудиту грошових коштів. Послідовність аудиту грошових коштів. Характеристика етапів аудиту грошових коштів. Типові порушення, що

виявляються при аудиті грошових коштів.

Методика аудиту грошових коштів у касі підприємства.

Методика аудиту грошових документів та грошових коштів у дорозі.

Методика аудиту операцій з еквівалентами грошових коштів. Поняття еквівалентів грошових коштів та їх особливості.

Методика аудиту грошових коштів на поточному рахунку в банку. Основні питання та послідовність аудиторської перевірки поточних рахунків. Завдання аудиту грошових коштів на поточному рахунку в банку.

Методика аудиту дебіторської заборгованості. Завдання та методи аудиту дебіторської заборгованості.


Тема 5.12. Методика аудиту запасів і витрат діяльності

Аудит збереження, обліку і руху матеріальних цінностей. Об’єкти та предмет аудиту матеріальних цінностей. Джерела інформації для аудиту ТМЦ. Мета та завдання аудиту збереження, обліку і руху матеріальних цінностей.

Методика аудиту матеріальних цінностей. Методи оцінки запасів. Джерела інформації та методичні прийоми аудиту операцій з матеріальними цінностями.

Методика аудиту витрат діяльності. Мета та аудиторські процедури аудиту витрат діяльності. Класифікація витрат.


Тема 5.13. Методика аудиту необоротних активів

Завдання, об’єкти та джерела інформації аудиту операцій з необоротними активами. Сутність та класифікація основних засобів. Послідовність аудиту необоротних активів. Інформаційне забезпечення аудиту.

Аудит операцій з надходження, руху та вибуття необоротних активів. Етапи аудиту операцій з надходження, руху та вибуття необоротних активів. Робочі документи.

Аудит нарахування амортизації (зносу) необоротних активів. Методи нарахування амортизації

Аудит затрат на ремонт та передачі в оренду основних засобів. Основні етапи перевірки фінансової оренди.
Тема 5.14. Методика аудиту доходів і фінансових результатів

Мета, завдання, законодавчо-нормативне та інформаційне забезпечення аудиту доходів підприємства. Сутність доходів. Об’єкти та предмет аудиту операцій з обліку доходів

Методика аудиту доходів підприємства. Класифікація доходів від різних видів діяльності. Правила визнання доходів.

Мета, завдання та об’єкти аудиту фінансових результатів. Чистий прибуток та методика його визначення. Нормативне забезпечення аудиту доходів і фінансових результатів.

Методи та етапи проведення аудиту фінансових результатів.
Тема 5.15. Методика аудиту фінансової звітності

Мета, загальні принципи і джерела інформації аудиту фінансової звітності.

Аудит фінансової звітності. Завдання та основні питання аудиту фінансової звітності.

Види фінансової звітності, що підтверджується аудитором.

Відповідальність аудитора за фінансову звітність. Умови настання відповідальності. Заходи мінімізації відповідальності аудитора.
РОЗДІЛ 3. УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ АУДИТОРСЬКОГО КОНТРОЛЮ
Тема 5. 16. Узагальнення результатів аудиторського контролю

Поняття аудиторського звіту й аудиторського висновку.

Основні елементи аудиторського висновку. Норматив № 26 «Аудиторський висновок».

Види аудиторських висновків та їх зміст.


6. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ
Тема 6.1. Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах

Особливості діяльності бюджетних організацій, установ. Порядок і принципи організації бухгалтерського обліку бюджетних установ. Основні завдання бухгалтерського обліку в бюджетних установах. Меморіально-ордерна форма обліку бюджетних установ. Кошторис бюджетної установи, його призначення та склад. Розпорядники бюджетних коштів залежно від повноважень. План асигнувань загального фонду, штатний розпис, лімітна довідка - їх значення у плануванні діяльності бюджетної установи. Порядок і правила складання кошторису бюджетної установи та основні вимоги щодо його виконання. Бюджетна класифікація. Видатки бюджету. Функціональна класифікація видатків. Економічна класифікація видатків. Відомча класифікація видатків. Програмна класифікація видатків.


Тема 6.2. Баланс та план рахунків бюджетної установи

Баланс бюджетної установи як основний звітний документ. Особливості методики складання квартального та річного балансу, Склад активів бюджетної установи. Склад пасивів бюджетної установи. Основні балансові ув'язки та їх характеристики. Значення окремих статей балансу та порядок їх відображення у довідках про доходи загального фонду і про доходи спеціального фонду. План рахунків бюджетних установ, особливості його побудови. Характеристика окремих рахунків та їх зв'язок із статтями балансу.


Тема 6.3. Облік асигнування бюджетних установ

Бюджетне асигнування: визначення. Основні принципи бюджетного асигнування. Порядок здійснення бюджетного асигнування розпорядників коштів бюджету органами Державного казначейства України, Мережа розпорядників коштів на відповідній території. Бюджетне призначення та бюджетний розпис. Зведені особові рахунки та особові рахунки, їх місце в асигнуванні бюджетних установ. Облік асигнування на балансі розпорядників коштів бюджету, Аналітичний облік асигнувань загального фонду. Відображення у звітності бюджетних установ сум одержаних асигнувань.


Тема 6.4. Облік видатків бюджетних установ

Видатки бюджетних установ та їх сутність. Роль та місце видатків при визначенні результату виконання кошторису бюджетної установи. Касові видатки. Док7ментальне оформлення касових видатків. Облік касових видатків. Аналітичний облік касових видатків. Оперативна звітність за касовими видатками бюджетних установ. Фактичні видатки. Склад видатків, що відносяться на окремі коди економічної класифікації. Документальне оформлення фактичних видатків. Облік фактичних видатків. Аналітичний облік фактичних видатків. Відображення у місячній, квартальній та річній звітності фактичних видатків бюджетних установ.


Тема 6.5. Облік грошових коштів

Казначейське обслуговування Державного бюджету України та бюджетних організацій і установ як складової бюджетної системи України. Принцип єдиного казначейського рахунку. Бюджетні рахунки, які відкриваються бюджетним установам з органах Державного казначейства України. Правила та порядок відкриття реєстраційних рахунків в органах Державного казначейства України, Оплата видатків розпорядників бюджетних коштів органами Державного казначейства. Особливості роботи бюджетних установ з готівкою при казначейській формі обслуговування. Рахунки, що відкриваються бюджетним установам в установах уповноважених банком. Порядок відкриття поточних бюджетних та валютних рахунків. Облік операцій на реєстраційних рахунках в органах Державного казначейства України, поточному та валютному рахунках у банках. Аналітичний облік операцій на реєстраційному. поточному рахунках бюджетних установ. Меморіальний ордер № 2: порядок та особливості складання. Облік касових операцій. Завдання обліку касових операцій у бюджетних установах. Документальне оформлення касових операцій. Порядок ведення касової книги та обробки звіту касира. Ревізія каси. Облік касових операцій на рахунках бухгалтерського обліку. Аналітичний облік операцій з готівкою у бюджетних установах. Меморіальний ордер № 1: порядок та особливості складання. Каса в іноземній валюті. Облік готівки в іноземній валюті. Аналітичний облік готівки в іноземній валюті. Облік грошових документів.


Тема 6.6. Облік розрахунків з персоналом бюджетних установ та органами соціального страхування

Загальні положення обліку розрахунків з персоналом бюджетних установ. Нормативно-правове регулювання оплати праці в бюджетних установах. Завдання обліку праці, заробітної плати та розрахунків з персоналом і фондами соціального страхування. Колективний договір. Штатний розпис, ставки і посадові оклади персоналу. Доплати і надбавки працівникам бюджетних установ. Облік відпрацьованого робочого часу, облік виробітку. Документальне оформлення заробітної плати у бюджетних установах. Порядок нарахування заробітної плати основним категоріям працівників. Нарахування заробітної плати за рахунок загального та спеціального фондів. Утримання із заробітної плати. Облік розрахунків з персоналом по заробітній платі. Меморіальний ордер № 5: порядок та особливості складання. Облік розрахунків з Пенсійним фондом. Особливості нарахування внесків до Пенсійного фонду за загальним та спеціальним фондами. Облік розрахунків з фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та сумами, пов'язаними з народженнями і похованнями. Виплати в бюджетній установі за рахунок коштів фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Порядок нарахування допомоги з тимчасової втрати працездатності. Оплата тимчасової непрацездатності «працівника установи. Особливості оподаткування допомоги за рахунок коштів фонду соціального страхування. Особливості нарахування внесків до фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності за загальним та спеціальним фондами. Облік розрахунків по соціальному страхуванню на випадок безробіття. Особливості нарахування внесків до фонду соціального страхування на випадок безробіття за загальним та спеціальним фондами. Облік розрахунків з фондом соціального страхування та нещасних випадків на виробництві. Особливості нарахування внесків до фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві за загальним та спеціальним фондами. Меморіальний ордер № 5: порядок та особливості складання. Порядок складання звітності з фондами соціального страхування


Тема 6.7. Облік зобов'язань бюджетних установ

Бюджетні зобов'язання. Бюджетні фінансові зобов'язання. Довгострокові зобов'язання. Короткострокові зобов'язання. Реєстри бюджетних зобов'язань та бюджетних фінансових зобов'язань. Документальне оформлення зобов'язань. Зв'язок зобов'язань з кошторисом установи. Облік зобов'язань і фінансових зобов'язань. Облік розрахунків з дебіторами та кредиторами бюджетної установи. Аналітичний облік. Меморіальні ордери № 4 і № 6: порядок та особливості складання. Підзвітні особи бюджетних установ. Порядок видачі підзвітних сум. Норми і порядок відшкодування витрат по службових відрядженнях для працівників бюджетних установ. Облік використання готівки на господарські потреби. Документальне оформлення підзвітних сум. Облік розрахунків із підзвітними особами. Особливості використання підзвітних сум за рахунок спеціального фонду. Облік розрахунків з підзвітними особами за рахунок коштів спеціального фонду. Меморіальний ордер № 8: порядок та особливості складання. Порядок визначення розміру завданих збитків бюджетній установі. Порядок і правила списання збитків, за якими не встановлено винних осіб. Облік розрахунків з відшкодування завданих збитків. Розрахунки в порядку планових платежів. Документальне оформлення розрахунків у порядку планових платежів. Облік розрахунків у порядку планових платежів. Меморіальний ордер № 7: порядок та особливості складання.


Тема 6.8. Облік необоротних активів бюджетних установ

Визначення необоротних активів бюджетних установ та їх склад. Порядок і правила та особливості оцінки необоротних активів у бюджетних установах. Класифікація необоротних активів. Документальне оформлення руху необоротних активів- Облік надходження необоротних активів. Особливості обліку необоротних активів, що надійшли за рахунок спеціального фонду. Облік необоротних активів у місцях їх експлтуатації. Інвентаризація необоротних активів. Облік результатів інвентаризації. Облік індексації основних засобів. Облік зносу необоротних активів. Експертна оцінка окремих об'єктів основних засобів, які мають бути продані. Документальне оформлення і правила списання необоротних активів у бюджетних установах. Порядок та облік продажу, безоплатної передачі та списання необоротних активів. Облік ремонту та зносу необоротних активів бюджетних установ. Меморіальний ордер № 9; порядок та особливості складання.


Тема 6. 9. Облік запасів бюджетних установ

Завдання та основи організації обліку запасів у бюджетних установах. Групи запасів бюджетних установ. Документальне оформлення руху запасів. Порядок і правила та особливості оцінки запасів. Бухгалтерський облік запасів на складах і в бухгалтерії. Особливості обліку запасів, придбаних за рахунок коштів загального та спеціального фондів. Облік списання та реалізації запасів. Інвентаризація запасів. Облік результатів інвентаризації. Меморіальні ордери № 11, № 12, 13: порядок та особливості складання. Облік малоцінних і швидкозношуваних предметів на складах і Б місцях експлуатації. Облік надходження і вибуття малоцінних і швидкозношуваних предметів, придбаних за рахунок коштів загального та спеціального фондів. Меморіальний ордер № 10; порядок та особливості складання.


Тема 6.10. Облік операцій із власними надходженнями

Власні надходження бюджетних установ. Порядок спрямування коштів спеціального фонду на проведення видатків загального фонду та їх подальше відшкодування. Групи власних надходжень та їх визначення, класифікація, порядок утворення і напрями використання. Облік надходження і використання власних надходжень у бюджетних установах. Аналітичний облік власних надходжень. Меморіальний ордер № 14: порядок та особливості складання.Тема 6.11. Звітність бюджетних установ

Фінансова звітність бюджетних установ. Визначення та склад звітності. Склад місячної звітності бюджетних установ. Склад квартальної звітності бюджетних установ Склад річної звітності бюджетних установ. Порядок здавання і затвердження звітності


7. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК
Тема 7. 1. Сутність бухгалтерського обліку та його функції
Сутність та загальна характеристика господарського обліку. Види господарського обліку: оперативний, бухгалтерський, статистичний. Взаємозв’язок між видами господарського обліку.

Застосування вимірників в обліку.

Сутність бухгалтерського обліку, його характерні особливості. Мета та функції бухгалтерського обліку. Види бухгалтерського обліку на підприємстві: фінансовий, внутрішньогосподарський (управлінський) та податковий облік. Користувачі бухгалтерської інформації.

Регулювання бухгалтерського обліку в Україні. Мета та суб’єкти державного регулювання бухгалтерського обліку. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку.


Тема 7.2. Предмет, об’єкти та принципи бухгалтерського обліку
Поняття про предмет бухгалтерського обліку.

Об’єкти бухгалтерського обліку: ресурси, джерела утворення ресурсів, господарські процеси.

Активи підприємства, їх сутність та класифікація. Види та загальна характеристика необоротних та оборотних активів та витрат майбутніх періодів.

Джерела власних активі підприємства (власний капітал), їх сутність та загальна характеристика.

Джерела залучених коштів підприємства (зобов’язання підприємства), їх класифікація. Сутність та загальна характеристика поточних, довгострокових, непередбачених зобов’язань, забезпечення наступних витрат і платежів та доходів майбутніх періодів.

Загальне поняття про господарські процеси як об’єкти бухгалтерського обліку. Процеси придбання, виробництва та реалізації. Формування показників доходів, витрат та фінансових результатів.

Принципи бухгалтерського обліку.

1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка