Програма державного екзамену з базової освіти освітньо-кваліфікаційний рівень


Тема 3. 6. Аналіз реалізації товарів і витрат підприємств торгівліСторінка3/7
Дата конвертації16.04.2016
Розмір0.99 Mb.
#10923
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7
Тема 3. 6. Аналіз реалізації товарів і витрат підприємств торгівлі
Лекція 3. 6.1. Аналіз реалізації товарів підприємствами торгівлі

Значення і джерела аналізу аналізу реалізації товарів підприємствами торгівлі. Основні напрямки аналізу доходів. Оцінка ступеня виконання плану і аналізу динаміки доходів за певну кількість періодів.

Аналіз складу і структури доходів. Вивчення структурних змін в динаміці аналізованого показника. Аналіз доходів у розрізі окремих джерел, споживачів продукції, структурних підрозділів підприємства та окремих відрізків часу звітного періоду. Вивчення ступеня участі окремих підрозділів підприємства у формуванні його доходів.

Основні фактори, що впливають на зміну доходів: обсяг реалізованої продукції (послуг) і середній тариф (ціна) одиниці продукції (послуг). Аналітичний розрахунок впливу окремих факторів на зміну доходів. Багатофакторний аналіз доходів окремих комунальних підприємств.

Аналіз маржинального доходу. Схематичний і математичний взаємозв’язок між маржинальним доходом і факторами, що впливають на його зміну. Факторний аналіз маржинального доходу.

Аналітичні показники – індикатори, що використовуються у процесі аналізу доходів. Порівняльний аналіз показників – індикаторів доходів.


Лекція 3.6.2. Аналіз витрат підприємства торгівлі

Аналіз складу і структури витрат торгівлі продукції (послуг) за економічними елементами операційних витрат. Визначення ступеня впливу окремих економічних елементів операційних затрат на загальну зміну собівартості продукції (послуг).

Аналіз витрат на оплату праці. Вивчення складу, структури і динаміки фонду оплати праці. Аналіз співвідношення темпів росту показників продуктивності праці та середньої заробітної плати. Факторний аналіз фонду оплати праці. Схема взаємозв’язку фонду оплати праці і факторів, що впливають на його зміну.

Аналіз відрахувань на соціальні заходи. Аналіз амортизації основних фондів. Вивчення впливу окремих факторів на зміну цих елементів операційних витрат.

Аналіз складу і структури комплексних (калькуляційних) статей витрат. Визначення впливу калькуляційних статей витрат на загальну зміну витрат в цілому по підприємству. Аналіз комплексних статей витрат за їх окремими економічними елементами витрат.

Аналіз складу і структури витрат за їх умовно-постійним і умовно – змінним характером. Аналіз рівня динаміки витрат на одиницю продукції. Аналітичні показники - індикатори, що використовуються для вивчення витрат підприємств торгівлі.Тема 3.7. Мiсце i роль фiнансового аналiзу в системi управлiння

Об’єкт фiнансового аналiзу, як вiдкрита економiчна система. Мiсце i роль фінансового аналiзу в iнформацiйнiй системi управлiння. Сутнiсть фiнансового аналiзу в умовах ринкової економiки.

Змiст фiнансового аналiзу. Предмет фінансового аналізу. Мета i завдання фінансового аналізу.

Види фінансового аналізу: перспективний, оперативний та ретроспективний аналіз; внутрішній та зовнішній аналіз; аналіз діяльності підприємства, аналіз за центрами відповідальності, аналіз окремих операцій; повний, локальний та тематичний аналіз; річний, квартальний, місячний та разовий аналіз; вертикальний (структурний), горизонтальний (трендовий), порівняльний, коефіцієнтний, факторний, декомпозиційний та інтегральний аналіз.

Основні принципи фінансового аналізу: системність, комплексність, об’єктивність, динамічність, точність, оперативність, ефективність, прогресивність.

Напрями розвитку фінансового аналізу в умовах ринкової економіки.Тема 3.8. Методичне забезпечення та інформаційна база фінансового аналізу

Сутнiсть та визначення методу фiнансового аналiзу, його основнi елементи та особливостi. Методика фiнансового аналiзу та її складовi.

Методи, способи i прийоми у фінансовому аналiзi: абстрактно-логічні, економiко-логiчнi та економiко-математичнi. Сутнiсть та сфера використання економiко-логiчних методiв загального аналiзу:

вiдносних та середнiх величин, порiвняння, групування, рядiв динамiки, деталiзацiї, графiчний, балансовий, табличний.

Детермiнований факторний аналiз, його сутнiсть та сфера використання. Типи моделей i методи та прийоми вирiшенях завдань детермiнованого факторного аналiзу: елiмiнування, пропорцiйного дiлення i часткової участi, iнтегральний та логарифмiчний.

Економiко-математичнi методи у фiнансовому аналiзi, їх сутнiсть та класифiкацiя: економiко-статистичнi, економетричнi, оптимальних рiшень i кiбернетичнi.

Поняття стохастичних зв’язкiв мiж показниками та iх вiдмiннiсть вiд функцiональних зв’язкiв. Способи застосувавня залежностей у стохастичному факторному аналiзi. Умови використання, мета i завдавня кореляцiйного аналiзу. Парна i множинна кореляцiя, її застосування у фiнансовому аналiзi.

Економiчна iнформацiя та основнi ознаки її класифікації у фiнансовому аналiзi. Фiнансова звiтнiсть— iнформацiйна основа фiнансового авалiзу. Вимоги до складу i змiсту фiнансової звiтностi.

Система iнформацiйного забезпечення фiнансового аналiзу. Основнi принципи формування раціональних потоків iнформацi. Автоматизований банк даних — основний компонент інформаційного забезпечення. Зміст загальної схеми формування економічної інформації в умовах застосування ПЕОМ.

Основнi елементи органiзацiї аналітичної роботи на підприємстві. Змiст аналiтичного процесу з використанням ПЕОМ. Основнi етапи органiзацiї фінансового аналізу на підприємстві.

Органiзацiйно-iнформацiйна модель фiнансового аналiзу: мета i завдавня; об’скти i суб’екти; система економiчних показникiв; iнформацiйне та методичне забезпечення.
Тема 3.9. Аналіз фінансових результатів та рентабельності підприємства:

Економічний змiст доходiв, витрат i прибутку пiдприсмства. Основи класифікації доходiв i витрат підприємства.

Організація аналізу фінансових результатів та рентабельності підприємства в умовах застосування сучасних iнформацiйних технологій. Органiзацiйно-iнформацiйна модель аналізу фінансових результатів i рентабельності.

Методика аналізу формування фінансових результатів підприємства. Факторна адитивна модель аналізу чистого прибутку, побудована на основі звіту про фінансові результати.

Аналіз динаміки доходів i витрат підприємства. Факторний аналіз доходів i витрат.

Аналіз динаміки фінансових результатів. Факторний аналіз фінансових результатів: прибутку вiд операційної діяльності, прибутку від звичайної діяльності до оподаткування та чистого прибутку.

Аналіз розподілу та ефективності використання чистого прибутку. Рентабельність підприємства, методика її оцінки та аналізу.

Граничний аналіз та методика оптимізації прибутку підприємства.


Тема 3. 10. Аналіз фінансового стану підприємства

Фінансовий стан підприємства, його характеристика та оцінка. Органiзацiя аналізу фінансового стану в умовах застосування сучасних iнформацiйних технологій. Органiзацiйно-iнформацiйна модель аналізу фінансового стану підприємства.

Методика аналізу економічного потенціалу. Основи класифікації майна i джерел фінансування підприємства.

Загальний аналіз економічного потенціалу підприємства. Оцінка та аналiз динамiки майнового й фiнансового потенцiалу підприємства за абсолютною величиною, складом i структурою.

Аналіз фінансової стiйкостi та платоспроможності підприємства: система показників; алгоритми розрахунку та критерії оцінки коефіцієнтів фінансової стiйкостi та платоспроможності. Інтегральна оцінка фінансової стiйкостi та платоспроможності підприємства.

Аналіз ефективності використання активів i капіталу підприємства: система показникiв рентабельності та інтенсивності використання засобів; алгоритми розрахунку й критерiї оцiнки коефіцієнтів. iнтегральна оцiнка коефіцієнтів рентабельності та інтенсивності використання засобів.

Загальна оцiнка фiнансового стану пiдпри€мства.
Тема 3.11. Аналіз джерел фінансування підприємства

Фінансування підприємства в умовах ринкової економіки. Характеристика фінансових ресурсів підприємства.

Основи класифікації джерел фінансування. Джерела формування власного капіталу i зобов’язань підприємства. Внутрiшнi та зовнішні джерела власних фінансових ресурсів: формування та напрями розподілу.

Органiзацiя аналізу джерел фінансування в умовах застосування сучасних iнформацiйних технологій. Органiзацiйно-iнформацiйна модель аналізу джерел фінансування підприємства.

Методика аналізу власного капіталу. Загальний аналіз власного капiталу. Аналіз руху та ефективності використання власного капіталу. Особливості оцінки показників фінансової стiйкостi підприємства в управлiннi власним капіталом.

Методика аналізу зобов’язань. Загальний аналіз зобов’язань. Аналіз руху зобов’язань. Особливості аналiзу довгострокових i поточних зобов’язань. Особливості аналізу забезпечень наступних витрат i платежів. Особливості аналізу доходів майбутніх періодiв.

Оптимiзацiя структури джерел фінансування підприємства шляхом мінімізації середньої вартості капіталу.
Тема 3.12. Аналіз грошових потоків підприємства
Характеристика грошових потокiв підприємства. Рух грошових коштів як наслідок операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства.

Органiзацiя аналізу грошових потоків в умовах застосування сучасних iнформацiйних технологій. Органiзацiйно-iнформацiйна модель аналізу грошових потокiв підприємства.

Методика аналізу грошових потокiв. Аналiз джерел утворення i напрямкiв витрачання грошових коштiв. Аналіз руху грошових коштів за видами діяльності підприємства. Визначення показникiв чистого руху грошових коштiв за видами дiяльностi пiдприсмства: чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi; чистий рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi; чистий рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi. Визначення загального показника чистого руху грошових коштiв на основi балансу та на основi звiту про рух грошових коштiв. Факторний аналiз загального показника чистого руху грошових коштiв. Оцiнка достатностi, лiквiдностi та ефективностi грошового потоку.
Тема 3.13. Аналіз та прогнозування фінансово-господарської діяльності підприємства
Особливостi аналiзу i прогнозування показникiв фiнансової звiтностi пiдприємства. Органiзацiя аналiзу i прогнозування показникiв фiнансової звiтностi в умовах застосування сучасних iнформацiйних технологiй. Органiзацiйно-iнформацiйна модель аналiзу i прогнозування показникiв фiнансової звiтностi пiдприсмства.

Моделi динамiчного прогнозування фiнансових показникiв. Детермiноване моделювання факторних систем. Види детермiнованих факторних моделей. Стохастичне моделювання факторних систем. Особливостi стохастичного моделювання.

Балансовi моделi управлiння джерелами фiнансування. Етап прогнозування показникiв фiнансових звiтiв на основi побудови балансових моделей.

Прогнозування потенцiйного банкрутства пiдприємства. Особливостi застосування iндексiв кредитоспроможностi Альтмана, Копана i Гольдера, Тiшоу, Таффлера. Використання системи формалiзованих i неформалiзованих критерiїв оцiнки можливого банкрутства. Прогнозування показникiв платоспроможностi.


Тема 3.14. Аналіз інвестиційної діяльності підприємства
Загальнi положения аналiзу iнвестицiйно дiяльностi. Класифiкацiя iнвестицiй. Реальнi (капiтальнi) i фiнансовi iнвестицiї.

Органiзацiя аналiзу iнвестицiйної дiяльностi пiдприємства в умовах застосування сучасних iнформацiйних технологiй. Органiзацiйно-iнформацiйна модель аналiзу iнвестицiйної дiяльностi пiдариємства.

Аналiз реальних (капiтальних) iнвестицiй. Характеристика стадiй реального iнвестування: стадiя накопичення капiталу; стадiя стримання доходу. Витратна i дохiдна частини iнвестицiйного проекту.

Аналiз витрат в умовах реального iнвестування: первиннi витрати, iнвестицiйнi витрати, ексллуатацiйнi витрати.

Аналiз доходiв в умовах реального iнвестування: первиннi доходи, надходження вiд основної дiяльностi об’єкта iнвестуваиня; чистий дохiд вiд iнвестицiй.

Кiлькiсна оцiнка грошових потокiв реального iнвестування. Чистий приведений доход вiд реальних (капiтальних) iнвестицiй (чиста теперiшня вартiсть).

Аналiз та оцiнка ефективностi реальних iнвестицiй за показниками рентабельностi, внутрiшньої норми доходу, термiну окупностi.

Аналiз реальних iнвестицiй в умовах iнфляцiї та ризику. Аналiз альтернативнвх iнвестицiйних проектiв: методика, система показникiв, критерi оцiнки. Аналiз комбiнацiй iнвестицiйних проектiв. Оцiнка елементiв грошового потоку портфеля iнвестицiйних проектiв. Розрахунок показникiв ефективностi комбiнованих проектiв (iнвестицiйного портфеля).

Порiвняльний аналiз проектiв рiзної тривалостi: методика аналiзу, система показникiв, критерi оцiнки.

Оптимiзацiя розподiлу iнвестицiй за кiлькома проектами. Просторова оптимiзацiя портфеля iнвестицiйних проектiв: методика, система показникiв, критерi оптимiзацi. Оптимiзацiя розподiлу iнвестицiй у часi: методика, система показникiв, критерi оптимiзацiї.

Аналiз фiнансових iнвестицiй. Особливостi аналiзу фiнансових iнвестицiй в умовах iнфляцiї та ризику. Базова модель оцiнки цiнних паперiв. Оцiнка вартостi цiнних паперiв залежно вiд їх видiв.

Концепцiя ризику, доходу i дохiдностi фiнансових активiв. Оцiнка та аналiз ризику окремого фiнансового активу. Чинники, що обумовлюють ризик окремого фiнансового активу. Оцiнка та аналiз ризику портфеля фiнансових iнвестицiй. Чинники, що обумовлюють ризик iнвестицiйного портфеля. диверсифiковавий (несистематичний) та недиверсифiкований (систематичний) ризики iнвестицiйного портфеля, їх оцiнка та оптимiзацiя залежно вiд iнвестицiйної стратегiї пiдприємства. Модель взаємозв’язку ризику та дохiдностi. Визначення необхiдної ставки доходу (очiкуваної дохiдностi) цiнного папера та премiї за ризик вкладення капiталу. Графiчнi методи аналiзу залежностi мiж ризиком i дохiднiстю фiнансових iнвестицiй.


4. ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ
Тема 4.1. Теоретико-методологічні основи державного фінансового контролю та шляхи його реформування.

Поняття, сутність та значення державного фінансового контролю з умовах ринкової економіки. Предмет, об'єкти, суб'єкти, типи та загальні методи державного фінансового контролю. Принципи здійснення контролю. Класифікація контролю та його критична оцінка. Основи системи державного фінансового контролю. Практика здійснення державного фінансового контролю в Україні. Органи виконавчої влади – субєкти державного фінансового контролю та їх характеристика. Обов'язки, права та відповідальність відповідальних посадових осіб органів державного фінансового контролю. Зарубіжний досвід державного фінансового контролю.


Тема 4.2. Контроль збереження і використання основних засобів та нематеріальних активів

Сутність і завдання контролю операцій з основними засобами. Об'єкти і джерела інформації. Перевірка наявності, збереження і ефективності використання основних засобів. методика контролю оцерацій з основними засобами та нематеріальними активами. Документальна перевірка операцій з надходження, вибуття (списання) та правильності нарахування амортизації (зносу) основних засобів. Контроль операцій з нематеріальними активами. Контроль довгострокових фінансових інвестицій, незавершеного будівництва та лізінгу.


Тема 4.3. Контроль касових операцій і операцій на поточних рахунках та інших рахунках у банках

Завдання, джерела інформації та основні напрями контролю. Нормативно-законодавча база. Контроль фактичної наявності грошових коштів і цінних паперів у касі підприємства. Контроль руху грошових коштів на рахунках у банках. Контроль обґрунтованості бухгалтерських записів в облікових регістрах
Тема 4.4. Контроль операцій із запасами

Мета, завдання, джерела інформації, предмет і об'єкти контролю операцій із запасами та основні напрями контролю. Нормативно-законодавча база. Перевірка фактичної наявності та стану збереження запасів. Перевірка організації обліку придбання та витрачання запасів. Перевірка повноти оприбуткування запасів та організації контролю за зберіганням, використанням і погашенням довіреностей.


Тема 4.5. Контроль розрахункових операцій

Завдання і джерела інформації контролю розрахункових операцій. Контроль розрахунків з підзвітними особами. Контроль розрахунків з дебіторами і кредиторами. Контроль операцій по претензіях і відшкодуванню завданих збитків.


Тема 4.6. Контроль використання трудових ресурсів і фонду оплати праці

Об'єкти і джерела інформації контролю використання трудових ресурсів і фонду оплати праці. Контроль штатного розпису, нарахування заробітної плати та інших виплат. Контроль відрахувань із заробітної плати. Контроль розрахунків з соціального та пенсійного забезпечення.


Тема 4.7.Контроль інвестицій та операцій з цінними паперами

Мета, завдання, предмет, об'єкти і джерела інформації контролю Контроль операцій з акціями, облігаціями та іншими цінними паперами довгострокового призначення. Контроль амортизаційної вартості інвестицій. Контроль операцій з цінними паперами короткострокового призначення. Контроль валових доходів та витрат з операцій з цінними паперами та інвестиціями.


Тема 4.8. Контроль операцій з обліку доходів, витрат, фінансових результатів діяльності субєктів господарювання

Мета, завдання, предмет і об'єкти контролю операцій з обліку доходів, витрат і фінансових результатів діяльності. Джерела інформації для контролю. Нормативно-законодавча база. Перевірка правильності накопичення, розподілу та списання загально-виробничих витрат. Контроль фактичної виробничої собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг). Перевірка правильності відображення адміністративних витрат, інших операційних витрат.Контроль доходів і фінансових результатів від операційної діяльності. Контроль доходів і фінансових результатів від фінансової та інвестицій діяльності та інших доходів. Контроль достовірності формування фінансових результатів діяльності та використання прибутку.


Тема 4.9. Контроль фінансового стану суб'єкта підприємництва

Мета і завдання контролю фінансового стану підприємницьких структур, інформаційне забезпечення. Застосування прийомів економічного аналізу при здійсненні контролю. Оцінка фінансового стану підприємства. Контроль фінансової стійкості, платоспроможності та ліквідності. Перевірка наявності та використання власних оборотних коштів. Контроль прогнозу імовірності банкрутства підприємств.


Тема 4.10. Контроль стану бухгалтерського обліку, звітності та внутрішнього контролю

Завдання, основні напрями і джерела контролю. Перевірка організації облікової і контрольної роботи на підприємстві та перевірка стану бухгалтерського обліку. Перевірка достовірності фінансової і статистичної звітності та відповідності даних звітності даним бухгалтерського обліку. Оцінка ефективності внутрішнього контролю.


Тема 4.11. Контроль збереження власності

Завдання, основні напрями, джерела інформації та методичні прийоми контролю збереження власності. Контроль організації матеріальної відповідальності. Контроль відшкодування завданих збитків.


Тема 4.12. Перевірка кошторису бюджетної установи

Завдання і джерела інформації для контролю кошторису бюджетної установи. Перевірка доходів і видатків загального фонду кошторису бюджетної установи, використання бюджетних асигнувань та інших джерел фінансування установ і організацій соціального захист населення.

Перевірка повноти надходження та правильності використання коштів спеціального фонду кошторису бюджетної установи.
Тема 4.13. Аудит та інспектування діяльності установ та організацій охорони здоров'я

Завдання, основні напрями і джерела контролю.Перевірка використання коштів на медикаментозне забезпечення у медичних закладах. Перевірка використання коштів на харчування у медичних закладах. Перевірка надходження, цільового і ефективного використання коштів на надані закладом охорони здоров'я послуги із зубопротезування.


Тема 4.14. Аудит та інвестування діяльності закладів культури

Завдання, основні напрями і джерела контролю Перевірка квиткового господарства. Перевірка виплат авторської винагороди та відрахувань до фондів творчих спілок закладами культури і мистецтв.


Тема 4.15. Аудит та інспектування діяльності закладів освіти

Завдання, основні напрями і джерела контролю. Перевірка відповідності освітньої діяльності закладів освіти державним вимогам. Перевірка виконання навчальними закладами доведених завдань державного замовлення та виконання зобов'язань за договорами з підготовки фахівців. Контроль розрахунків за стипендіями


Тема 4.16. Аудит та інспектування діяльності бюджетних науково-дослідних організацій

Завдання, основні напрями і джерела контролю. Перевірка дотримання законодавства з питань атестації науково-дослідних організації та обліку відкритих науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт. Перевірка цільового та ефективного використання коштів передбачених на фундаментальні дослідження.


Тема 4.17. Аудит та інспектування діяльності установ та організацій соціального захисту населення

Сутність завдання, мета та методичні прийоми аудиту та інспектування установ та організацій соціального захисту населення. Аудит та інспектування збереження і використання майна, запасів і витрат на утримання установ та організацій соціального захисту населення. Аудит інспектування надходження на утриманім дошкільних дитячих закладів.


Тема 4.18. Аудит та інвестування діяльності дошкільних навчальних закладів

Завдання, джерела інформації і методичні прийоми аудиту та інспектування діяльності дошкільних дитячих закладів. Контроль виконання кошторису установ дошкільної освіти. Аудит видатків на утриманім дошкільних дитячих закладів.


Тема 4.19. Контроль виконання місцевих бюджетів

Завдання, джерела інформації, методичні прийоми та основні напрями аудиту та інспектування фінансових органів місцевих державних адміністрацій. Контроль дохідної частини місцевих бюджетів. Контроль видаткової частини місцевих бюджетів.


Тема 4.20. Аудит ефективності виконання бюджетної програми

Завдання, мета джерела інформації, методичні прийоми та основні напрями аудиту ефективності виконання бюджетної програми. Організація і методика аудиту ефективності виконання бюджетної програми. Оформлення та реалізація результатів аудиту ефективності виконання державної програми.


Тема 4.21. Узагальнення і реалізація результатів аудиту та інспектування

Завдання, мета джерела інформації, форми, методичні прийоми та основні напрями узагальнення результатів державного фінансового контролю. Оприлюднення результатів перевірки.


Тема 4.22. Контроль розрахунків платників податку на прибуток

Завдання, мета джерела інформації, методичні прийоми та основні напрями контролю. Контроль валових доходів та видатків суб'єктів господарювання. Контроль правомірності застосування пільг при оподаткуванні доходів підприємств. Контроль правильності визначення обсягів авансових платежів та стану розрахунків по податку на прибуток по звітних періодах. Стан звітної платіжної дисципліниТема 4.23. Контроль розрахунків платників податків на додану вартість

Завдання, мета джерела інформації, методичні прийоми та основні напрями контролю. Перевірка організації і стану податкового обліку по ПДВ. Дотримання методики ведення податкового обліку.

Контроль правильності складання, своєчасності подання в податкові органи декларації по ПДВ за звітний період, стан розрахунків з бюджетом. Систематизація і узагальнення інформації про виявлені порушення. Порядок застосування штрафних санкцій при виявленні фактів порушення чинного законодавства по ПДВ.
Тема 4.24. Контроль розрахунків платників акцизного збору

Завдання, мета джерела інформації, методичні прийоми та основні напрями контролю. Перевірка дотримання термінів сплати акцизного збору виробникам алкогольних напоїв, тютюнових виробів та інших підакцизних товарів. Особливості контролю нарахування та сплати акцизного збору при здійсненні експортно-імпортних операцій. Перевірка правильності складання звітності та своєчасності подання в податкові органи.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка