Програма державного екзамену з базової освіти освітньо-кваліфікаційний рівеньСторінка2/7
Дата конвертації16.04.2016
Розмір0.99 Mb.
1   2   3   4   5   6   7
Тема 2.5. Теорія еластичності

Поняття «еластичності» для загального випадку. Концепція еластичності взаємозв’язаних показників.

Еластичність попиту. Основні властивості еластичності. Оцінка еластичності зростаючої та спадної функції. Еластичність ступеневої функції. Дуговий метод розрахунку еластичності.

Еластичність попиту за чинниками впливу: еластичність попиту за власною ціною блага, еластичність попиту за ціною взаємодоповнюючого блага та за ціною взаємозамінного блага (перехресна еластичність), еластичність попиту за доходом. Зв’язок між еластич­ністю попиту за власною ціною блага та доходом виробника.

Еластичність пропозиції. Фактори впливу на еластичність пропозиції. Еластичність пропозиції за власною ціною блага, еластичність пропозиції за цінами факторів виробництва.
РОЗДІЛ ІІІ. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ФІРМИ: ВИРОБНИЦТВО І ВИТРАТИ
Тема 2.6. Теорія граничних продуктів та мікроекономічна модель фірми

Фірма як суб’єкт ринку та виробнича ринкова система. Фактори виробництва та їх класифікація. Мотивація поведінки фірми. Економічні періоди функціонування фірми та множина можливих комбінацій ресурсів. Миттєвий, короткотерміновий та довготерміновий періоди функціонування фірми.

Поняття та параметри виробничої функції. Виробнича функція як економічна модель технології, способи побудови виробничої функції (табличний, алгебраїчний, графічний). Основні властивості виробничих функцій.

Сукупний, середній та граничний продукт у короткотерміновому періоді: означення, графічний аналіз взаємного розміщення кривих. Закон спадної продуктивності факторів виробництва.

Двофакторна виробнича функція. Ізокванта та її властивості. Карта ізоквант. Гранична норма технічного заміщення. Границі заміщення факторів.

Зміна технології, зміна масштабу у довготерміновому періоді. Постійний, спадний та зростаючий ефект від збільшення масштабу виробництва.


Тема 2. 7. Витрати виробництва

Поняття і види витрат. Економічний та бухгалтерський підходи до визначення витрат. Альтернативні витрати. Явні та неявні; внутрішні та зовнішні витрати. «Нормальний прибуток» як елемент витрат. Економічний та бухгалтерський прибуток.

Витрати виробництва у короткотерміновому періоді. Постійні, змінні, сукупні, середні та граничні витрати. Означення, графічний аналіз особливостей взаємного розташування та закономірностей зміни кожного з видів витрат, точки мінімуму та їх взаємне розташування. Закон зростаючих граничних витрат.

Витрати виробництва в довготерміновому періоді. Криві довготермінових витрат та їх види. Поняття ізокости: означення, побудова, властивості. Карта ізокост.

Рівновага виробника: вибір комбінації виробничих факторів за критеріями мінімізації витрат чи максимізації випуску. Рівновага виробника: графічна, алгебраїчна та економічна інтерпретації.

Траєкторія розширення виробничої діяльності фірми. Концепція мінімально ефективного розміру підприємства.


РОЗДІЛ ІV. ТЕОРІЯ РИНКОВИХ СТРУКТУР
Тема 2. 8. Ринок досконалої конкуренції

Поняття ринкової структури. Види ринкових структур та їх ознаки.

Характерні риси ринку досконалої конкуренції. Досконало конкурентна фірма та умови її функціонування. Ринковий попит та крива попиту на продукцію фірми за умов досконалої конкуренції.

Сукупний, середній та граничний дохід фірми, їх графічне відображення. Граничний дохід та його співвідношення з лінією попиту на продукцію фірми.

Конкурентна стратегія фірми у короткотерміновому періоді. Максимізація прибутку. Дослідження умов прибутковості та збитковості фірми: графічний аналіз впливу ринкової ціни на взаємне розміщення кривих сукупних витрат, сукупного доходу та прибутку фірми – досконалого конкурента. Ринкова ціна та умови: прибутковості, беззбитковості, збитковості, повного згортання виробництва фірми (графічно). Пропозиція фірми та ринкова пропозиція.

Конкурентна стратегія фірми у довготерміновому періоді.

Ефективність ринку досконалої конкуренції.
Тема 2. 9. Монопольний ринок

Модель чистої монополії та її характеристика. Поняття та ознаки. Природні, економічні, адміністративні та правові бар’єри монопольного ринку. Різновиди монополій: відкриті, закриті, природні. Монопсонія.

Монопольний ринок у короткотерміновому та довготерміновому періодах. Визначення монополістом ціни та обсягу виробництва (графічна, та алгебраїчна інтерпретація). Вплив на поведінку моно­поліста цінової еластичності попиту. Пропозиція фірми монополіста та особливості її формування. Цінова дискримінація. Рівновага фірми-монополіста у довготерміновому періоді.

Економічні наслідки та соціальна ціна монополії. Порівняльний аналіз досконалої конкуренції та монополії. Державне регулювання монопольної діяльності, антимонопольна політика.


Тема 2. 10. Ринок монополістичної конкуренції

Сутність та основні риси ринку монополістичної конкуренції: ознаки та умови функціонування.

Ринкова поведінка монополістичного конкурента. Максимізація прибутку. Цінова політика фірми. Короткотермінова та довготермінова рівновага фірми (графічна інтерпретація).

Сутність та передумови розвитку нецінової конкуренції. Поглиблення диференціації продукту: позитивні та негативні наслідки. Вплив рекламної діяльності на обсяги виробництва та витрати. Еконо­мічна доцільність реклами.

Суспільна ціна монополістичної конкуренції, порівняльний аналіз з ринком досконалої конкуренції та монопольним ринком.
Тема 2. 11. Олігополістична структура ринку

Олігополія, її сутність та основні ознаки. Показники концентрації ринку. Основні причини існування олігополії. Різноманітність олігополістичних структур, загальна взаємозалежність і складність аналізу поведінки підприємства на ринку. Дуополія: суть моделей Курно та Бертрана.

Олігополістичне ціноутворення. Моделі олігополістичного ціноутворення: цінова війна та її наслідки; картель та легальні угоди; таємні та мовчазні змови (лідерство у цінах). Модель ламаної кривої попиту. Ціноутворення за принципом: «витрати плюс …». Основний зміст нецінової конкуренції.

Олігополія та економічна ефективність. Науково-технічний прогрес за умов олігополії. Економічні наслідки олігополії. Державне регулювання олігополії.


РОЗДІЛ V. РИНКИ ФАКТОРІВ ВИРОБНИЦТВА
Тема 2. 12. Похідний попит

Похідний попит. Взаємозв’язок ринку продукту та ринків факторів виробництва. Попит на продукт та попит на фактори виробництва. Вплив різновиду структури ринку продукту на похідний попит.

Похідний попит за досконалої конкуренції на ринку продукту та на ринку факторів виробництва. Цінова еластичність попиту на ресурс виробництва.

Похідний попит та принцип оплати факторів. Порівняння граничного доходу та граничних витрат товаровиробника при споживанні одного фактора виробництва.


Тема 2. 13. Ринок праці

Праця як фактор виробництва, її мобільність. Характеристика досконало конкурентного ринку праці. Обґрунтування рішення про найм. Формування індивідуального, галузевого та ринкового попиту на працю.

Ринкова пропозиція праці на досконало конкурентному ринку. Обґрунтування вибору робітника щодо праці та відпочинку: інструментарій ординалістської теорії корисності. Особливості ринкової пропозиції праці. Рівновага на ринку праці.

Еластичність пропозиції праці для галузей з різною динамікою витрат на виробництво.

Контроль профспілок над пропозицією робочої сили, рівнем заробітної плати та продуктивністю праці. Двостороння монополія і визначення реального рівня заробітної плати
Тема 2. 14. Ринок капіталу

Капітал як фактор виробництва. Капітал як ресурс тривалого використання; форми капіталу.

Попит та пропозиція капіталу. Поняття вибору у часі. Споживання та інвестиції. Уподобання у часі. Побудова бюджетного обме­ження для випадку вибору обсягів споживання між теперішніми та майбутніми періодами. Оптимальний вибір.

Попит та пропозиція капіталу. Вступ до аналізу інвестиційних рішень. Поняття дисконтованої величини. Види процентних ставок. Реальна та номінальна процентні ставки. Рівень дохідності, прибуток на капітал. Поняття теперішньої та майбутньої вартості у прийнятті інвестиційних рішень.

Рівновага на ринку капіталу. Формування процентної ставки як рівноважної ціни капіталу.

Ринок землі. Особливості землі як фактору виробництва. Особливості формування пропозиції землі та попиту на землю. Рента. Ціна землі як капіталізована рента.


РОЗДІЛ VI. ЗАГАЛЬНА РІВНОВАГА ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ
Тема 2. 15. Економічна ефективність та добробут

Аналіз ринкової рівноваги. Часткова та загальна рівновага. Ефект зворотного зв’язку. Закон Вальраса.

Рівновага в економіці обміну. Поняття загальної рівноваги за Парето.

Ефективність та економіка добробуту. Парето – ефективний стан економіки. Теореми суспільного добробуту. Критерії оцінки добробуту: утилітаристський критерій, критерій Роулза, критерій – Хікса. Теорія загальної рівноваги та політика в галузі економіки добробуту: ефективність та справедливість.


Тема 2. 16. Держава в мікроекономічній теорії: зовнішні ефекти та суспільні блага

Зовнішні ефекти, їх економічний зміст. Поняття про зовнішні ефекти. Позитивні зовнішні ефекти, їх сутність, вплив на обсяг та ціну рівноваги; заходи щодо корегування (графічна інтерпретація). Негативні зовнішні, ефекти їх сутність, вплив на обсяг та ціну рівноваги; заходи щодо керування (графічна інтерпретація). Суспільні та приватні витрати (вигоди). Коригуючі податки та субсидії. Теорема Коуза-Стіглера.

Громадські блага і громадський вибір. Поняття громадських благ. Приватні та громадські блага. Попит на громадські блага і ефек­тивний їх обсяг. Особливості формування попиту, пропозиції та ціни рівноваги. Забезпечення громадськими благами: можливість ринку і держави.

Економічна роль держави у ринковій економіці. Необхідність та причини втручання держави в економічні процеси за ринкових умов. Теорія суспільного вибору: способи прийняття рішень та проблема ефективності.


3. АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Тема 3.1. Місце і роль аналізу господарської діяльності в інформаційній системі управління

Роль і значення економічного аналізу у вивченні господарської діяльності підприємств і організацій. Економічний аналіз в умовах ринкової економіки. Аналіз – основа складання планів - прогнозів, бізнес - планів, виробничих завдань, програм, стратегії підприємства на внутрішньому і зовнішньому ринку, експрес - діагностики його техніко - економічного і фінансового стану. Роль економічного аналізу у здійснені контролю за виконанням виробничих завдань, програм, індикативних планів, планів - прогнозів, бізнес - планів, у проведенні діагностики ризику банкрутства підприємства. Економічний аналіз – ефективний спосіб виявлення внутрішніх резервів підвищення ефективності й якості роботи підприємств і організацій міського господарства.

Предмет економічного аналізу. Об’єкти й суб’єкти аналізу. Зміст аналізу. Рівні проведення економічного аналізу господарської діяльності підприємств і організацій. Мета аналізу господарської діяльності. Використання в економічному аналізі системи показників.

Види економічного аналізу. Групування економічного аналізу за широтою (характером) порівняння, обсягом аналізованих об’єктів (показників, питань), ступенем повторювання аналітичної роботи, часом проведення аналізу, ступенем охоплення аналізом досліджуваного об’єкта (показника), аспектами (напрямками) досліджування, суб’єктами (користувачами) аналізу, способами проведення аналізу, його функціями та ін. Внутрішньогосподарський і міжгосподарський (порівняльний) аналіз. Загальний і тематичний аналіз. Епізодичний і систематичний аналіз. Попередній (перспективний) і наступний (ретроспективний) аналіз. Суцільний і вибірковий аналіз. Загальноекономічний і техніко-економічний аналіз. Внутрішній і зовнішній аналіз. Коефіцієнтний, горизонтальний і вертикальний аналізи.

Основні вимоги, яким повинен відповідати економічний аналіз. Оперативність, конкретність, систематичність, комплексність та об’єктивність економічного аналізу.

Етапи розвитку аналізу господарської діяльності як наукової дисципліни. Економічний аналіз в умовах ринкової економіки. Аналіз господарської діяльності – ефективний спосіб виявлення внутрішніх резервів підвищення ефективності й якості роботи підприємств.

Теоретична основа аналізу господарської діяльності. Його зв’язок з галузевими економіками, статистикою, бухгалтерським обліком, аудитом, фінансами, плануванням, маркетингом, менеджментом, організацією виробництва, праці і заробітної плати, інформатикою, математикою тощо.
Тема 3.2. Методичне забезпечення аналізу господарської діяльності

Аналіз і синтез - методи вивчання процесів і явищ природи та суспільства. Способи аналітичного розчленування досліджуваного об’єкта на складові частини. Використання аналітичного методу дослідження у різних галузях сучасної науки (хімії, фізиці, біології, медицині та інших). Суть економічного аналізу і синтезу, їх взаємозв’язок. Аналітичний метод дослідження та його особливості. Визначення методу. Метод  і методика економічного аналізу.

Загальна (типова) і часткова (галузева) методика аналізу. Класифікація способів і прийомів аналізу за рівнем об’єктивності та  рівнем аналітичності. Традиційні прийоми економічного аналізу. Характеристика традиційних способів аналізу. Деталізація показників. Порівняння, його застосування в аналізі. Види і методика статистичних групувань. Відносні та середні величини. Елементарні прийоми оброблення динамічних рядів. Балансовий прийом. Табличний і графічний прийоми.

Логіка і методичні прийоми факторного аналізу. Алгоритм факторного аналізу. Методи детермінованого факторного аналізу: ланцюгових підстановок, абсолютних і відносних різниць, індексний. Евристичні прийоми в економічному аналізі.


Тема 3.3. Інформаційна база та організація аналізу господарської діяльності

Зміст і поняття інформації. Інформація – важливий ресурс ринкової економіки. Гласність і секретність інформації. Комерційна таємниця, її межі та значення для суб’єктів господарювання. Характеристика і класифікація видів інформації. Інформаційна база економічного аналізу. Планово – нормативні, облікові, звітні й позаоблікові джерела інформації.

Вимоги, яким має відповідати система інформації на підприємстві. Репрезентативність (при вибірковому аналізі), повнота, аналітичність, раціональність, своєчасність надходження і достовірність інформації. Перевірка вірогідності джерел інформації. Технічна і суттєва перевірка аналітичної інформації. Накопичення, обробка, систематизація, зберігання та використання аналітичної інформації.

Організація аналітичної роботи і оформлення результатів економічного аналізу. Поняття організації аналітичної роботи. Підготовчий, аналітичний і заключний етапи економічного аналізу. Послідовність (технологія) проведення аналізу господарської діяльності підприємства. Узагальнення, оцінка та оформлення результатів економічного аналізу. Форми узагальнення результатів аналізу господарської діяльності підприємств. Описова форма узагальнення результатів аналізу (заключення, пояснювальна записка до звіту роботи підприємства, аналітична записка, доповідь, доповідна записка, довідка, рапорт – звіт, коментар, наказ, розпорядження та ін.).

Автоматизація аналітичної роботи. Використання ЕОМ в економічному аналізі. Розробка і класифікація аналітичних задач. Створення автоматизованого банку даних для розв’язування аналітичних задач.
Тема 3.4. Аналіз ресурсного потенціалу підприємства
Лекція 3.4.1. Аналіз забезпеченості підприємства

трудовими ресурсами та оцінка ефективності їх використання

Організаційно-інформаційна модель аналізу ресурсного потенціалу підприємства. Загальні положення аналізу ресурсного потенціалу підприємства. Мета і завдання аналізу ресурсного потенціалу підприємства в умовах ринкової економіки. Основи класифікації трудових і матеріальних (необоротних та оборотних) ресурсів підприємства.

Завдання та джерела аналізу кадрового потенціалу підприємства. Аналітичні показники чисельності працівників, що використовуються для вивчення ефективності використання трудових ресурсів підприємства.

Аналіз динаміки чисельності працівників за певну кількість періодів. Аналіз укомплектованості підприємства кадрами. Аналіз складу і структури чисельності працівників за ознаками статі, віку, стажу роботи, рівня освіти, кваліфікації, окремих спеціальностей, категорій та ін. Визначення впливу зміни структури чисельності працівників на виконання виробничої програми підприємства.

Аналіз руху кадрів, вивчення причин і мотивів плинності робітників підприємства. Аналітичні показники, які використовуються для вивчення інтенсивності руху робочої сили на підприємстві. Визначення економічного збитку, який наноситься підприємству в зв’язку з плинністю кадрів. Аналіз використання фонду робочого часу. Вивчення ефективності використання календарного, табельного і максимально можливого фондів робочого часу. Аналітичний розрахунок впливу окремих факторів на зміну фонду робочого часу. Аналіз внутрішньозмінних та цілоденних втратів робочого часу. Визначення економічного збитку, що завдається підприємству в зв’язку з втратами робочого часу.

Аналіз продуктивності праці. Оцінка ступеня виконання плану продуктивності праці. Аналіз динаміки продуктивності праці. Фактори, які впливають на зміну рівня продуктивності праці. Розробка факторних математичних моделей для аналізу продуктивності праці. Принципіальні схеми взаємозв’язку аналізованих і факторних показників продуктивності праці. Розрахунок впливу різних факторів на зміну рівня продуктивності праці. Розрахунок впливу продуктивності праці на обсяг виробництва продукції (послуг). Визначення частки приросту виробленої продукції (послуг), яку одержано у зв’язку із зростанням продуктивності праці.

Вивчення впливу трудових факторів на зміну виробничої програми підприємства. Принципіальні схеми взаємозв’язку аналізованих і трудових факторних показників виробничої програми. Методика розрахунку абсолютного та відносного впливу трудових факторів на зміну показників виробничої програми. Аналіз впливу трудового та технічного потенціалу підприємства на кінцевий виробничий результат його роботи. Схема взаємозв’язку показників трудового і технічного потенціалів підприємства. Аналітичний розрахунок впливу трудового і технічного потенціалів підприємства на кінцевий результат його роботи.
Лекція 3.4.2. Аналіз забезпеченості підприємства

основними засобами та оцінка ефективності їх використання

Завдання та джерела аналізу основних фондів підприємств. Аналіз обсягу основних фондів за певну кількість періодів. Аналіз складу і структури основних фондів за різними ознаками: за натурально - предметним складом, призначенням, формою підпорядкування, власності, використанню у процесі виробництва та ін. Розрахунок впливу змін структури основних фондів на обсяг продукції (послуг) та інші економічні показники.

Аналіз руху і технічного стану основних фондів. Аналітичні показники, що використовуються для аналізу руху основних фондів і їх технічного стану. Аналіз фондоозброєності праці. Аналітичний розрахунок впливу фондоозброєності праці на кінцеві результати роботи підприємства.

Вивчення складу і структури виробничого устаткування за різними ознаками: за видами, терміном експлуатації, зносом, часом роботи, продуктивністю та ін. Аналіз впливу кількості устаткування і ефективності його використання на виконання виробничої програми.

Аналіз ефективності використання основних фондів. Аналітичні показники, що застосовуються для вивчення ефективності використання основних фондів: фондовіддача, фондоємність продукції, рентабельність. Основні фактори, що впливають на зміну фондовіддачі й рентабельності основних фондів. Побудова економіко - математичних моделей показників фондовіддачі та рентабельності основних фондів. Аналітичний розрахунок впливу важливих факторів на зміну фондовіддачі й рентабельності основних фондів. Принципові схеми взаємозв’язку аналізованих і факторних показників фондовіддачі і рентабельності основних фондів. Аналіз співвідношень темпів зміни показників фондовіддачі, фондоозброєності і продуктивності праці. Аналіз впливу основних фондів і ефективності їх використання на обсяг продукції (послуг).Визначення впливу екстенсивних та інтенсивних чинників ефективності використання основних фондів (устаткування) на зміну обсягу продукції (послуг) підприємства.
Лекція 3.4.3 Аналіз забезпеченості підприємства матеріальними оборотними ресурсами та оцінка ефективності їх використання

Значення та інформаційне забезпечення аналізу. Загальна модель аналізу матеріальних ресурсів. Аналіз наявності та руху матеріальних ресурсів. Аналіз складу і струк­тури матеріальних ресурсів. Аналіз руху матеріальних ресурсів.

Аналіз  стану виробничих запасів. Аналіз інтенсивності використання виробничих запасів.

Аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів. Аналіз загальних і питомих витрат матеріалів. Аналіз узагальнювальних і часткових показників ефективності використання матеріальних ресурсів. Факторних аналіз матеріаломісткості продукції.  

Аналіз факторів зміни й виявлення резервів зниження матеріаломісткості продукції та підвищення ефективності виробництва.
Тема 3.5. Аналіз виробництва, реалізації і собівартості продукції промислових підприємств
Лекція 3.5.1. Аналіз виробництва промислової продукції

Значення, завдання та інформаційне забезпечення аналізу виробництва продукції. Загальна  модель й послідовність проведення аналізу.

Аналіз рівня, динаміки і структури обсягу виробленої та реалізованої продукції.

Аналіз номенклатури, асортименту та оновлення продукції. Методи аналізу виконання плану за номенклатурою та асортиментом. Аналіз оновлення продукції. Аналіз сезонності та ритмічності виробництва (реалізації) продукції. Аналіз виконання договорів поставки продукції за асортиментом, якістю і термінами. Аналіз якості продукції за узагальнювальними показниками. Непрямі показники якості кості.


Лекція 3.5.2. Аналіз реалізації промислової продукції

Мета і завдання аналізу реалізації продукції в умовах ринкової економіки. Аналіз ринкових можливостей підприємств за різними критеріями і ознаками (сегментами), групами споживачів, параметрами продукції (послуг), основними конкурентами та ін. Аналіз конкурентоспроможності виробленої продукції (поданих послуг). Оцінка конкурентних позицій підприємства за виробленою продукцією (наданими послугами).Організаційно-інформаційна модель аналізу реалізації продукції підприємства.

Методика аналізу реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) підприємства промисловості: аналіз виконання вироб­ничої програми підприємства; загальний аналіз обсягу виробництва та реалізації продукції; аналіз якості продукції.

Класифікація зовнішніх та внутрішніх чинників, що обумов­люють обсяг і структуру реалізації продукції. Структурно-логічна модель факторної системи аналізу реалізації продукції.


Лекція 3.5.3. Загальний і факторний аналіз витрат і собівартості промислової продукції

Значення та джерела аналізу собівартості продукції (послуг) підприємства. Основні напрямки аналізу собівартості продукції (послуг). Аналіз виконання плану і динаміки витрат. Залежність витрат від обсягу виробленої продукції (послуг) та собівартості одиниці продукції (послуг). Розрахунок впливу окремих факторів на зміну витрат підприємств.

Значення, завдання й система інформаційного забезпечення аналізу витрат підприємства. Класифікація видів витрат і об’єктів аналізу. Система показників рівня витрат і собівартості продукції. Загальна модель аналізу витрат підприємства.

Факторний аналіз окремих економічних елементів витрат. Аналіз витрат на матеріали. Показники використання матеріальних затрат. Матеріалоємкість продукції і матеріаловіддача. Аналітичний розрахунок впливу матеріальних затрат і матеріаловіддачі на зміну обсягу виробництва продукції.

Аналіз витрат звичайної діяльності. Аналіз рівня та динаміки витрат звичайної діяльності. Аналіз складу і структури витрат звичайної діяльності та їх зміни.

Аналіз операційних витрат. Аналіз витрат на одну гривню вартості продукції. Аналіз операційних витрат підприємства за економічними елементами та статтями калькуляції, за залежністю від обсягів виробництва й збуту продукції, за місцями виникнення витрат, за об’єктами калькуляції.

Аналіз виробничої собівартості продукції. Аналіз прямих матеріальних витрат. Аналіз прямих витрат на оплату праці. Аналіз непрямих витрат. Вибір показників оперативного аналізу та контролю витрат підприємства. Методи виявлення, оцінка й систематизація причин і винуватців відхилень витрат від плану. Підрахунок і розробка заходів для реалізації виявлених резервів собівартості.

1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка