Програма базового курсу інформатикиСкачати 186.77 Kb.
Дата конвертації27.04.2016
Розмір186.77 Kb.
ПРОГРАМА БАЗОВОГО КУРСУ ІНФОРМАТИКИ
(7-9 класи)


Автори програми: вчителі інформатики "Ліцею Логос" Чернікова Л.А., Сікорський Р.Ю.

Рекомендована для використання у школах Запорізької області, де встановлено сучасну комп’ютерну техніку. Програма розрахована на 204 години за 3 роки навчання (2 години на тиждень).
Пояснювальна записка

Інформатика — один з не багатьох інноваційних і необхідних предметів шкільної підготовки, який робить школу сучасною та наближає її до життя і потреб суспільства. Сьогодні вона є одним з основних шкільних курсів, які сприяють формуванню змістовно-логічного мислення. Розвиваюча сторона цієї дисципліни спрямована на формування актуальних прийомів діяльності, в тому числі й інтелектуальної, в умовах інформатизації.

Державна програма курсу інформатики має досить глибоке змістовне наповнення, яке повністю відповідає сучасному рівню розвитку програмного й апаратного забезпечення інформаційних систем. Однак кількість годин, які відводяться на її вивчення, не дозволяють вчителю виконати програму в повному обсязі та сформувати в учнів глибокі знання і стійкі вміння та навички. В зв’язку з цим, автори вважають необхідним розширити часові рамки вивчення державної програми за рахунок варіативної складової, залишивши практично без змін її змістовну частину. Вивчення базового курсу інформатики починається у 10 класі, але автори пропонують курс інформатики починати раніше з 7 класу).


За пропонованою програмою вивчення курсу сплановане на 3 роки з розрахунку 204 години. Навчальні години розподілені таким чином:

1-й рік навчання (2 години на тиждень) – 68 годин.

2-й рік навчання (2 години на тиждень) – 68 годин.

3-й рік навчання (2 години на тиждень) – 68 годин.
Основні складові курсу розподілені так:


ТЕМА

Кіл-сть год.

Вступ. Інформація та інформаційні процеси

6

Інформаційна система

12

Операційні системи


24

Основи роботи з дисками


8

Прикладне програмне забезпечення

68

Інтернет та його основні можливості

8

Основи алгоритмізації та програмування

78

Всього


204


Для забезпечення курсу основ інформатики необхідні такі програмні засоби:

1. Клавіатурний тренажер – для оволодіння клавіатурою ПЕОМ.

2. Операційна система – для засвоєння правил роботи з системою введення-виведення інформації та її зберігання на зовнішніх носіях.

3. Редактор текстів – для засвоєння правил введення, зберігання, редагування та виведення текстів за допомогою комп’ютера.

4. Графічний редактор – для засвоєння правил опрацювання графічних зображень.

5. Електронні таблиці – для засвоєння правил виконання значних за обсягом розрахунків та ознайомлення з діловою графікою.

6. Системи управління базами даних – для засвоєння правил створення, редагування, впорядкування, пошуку та нагромадження інформації в базах даних.

7. Довідково-інформаційна система.

8. Набір прикладних програм цільового призначення (педагогічні програмні засоби).

9. Набір програм для роботи в глобальній мережі Інтернет – для перегляду Web-сторінок, роботи з електронною поштою та телеконференціями, файловими архівами, пошуковими машинами тощо.

10. Діалоговий інтерпретатор (компілятор) однієї з мов програмування (ВАSІС, РАSСАL, С, Visual Basic, Delphi тощо) – для ознайомлення з правилами складання, введення, виконання та налагодження програм на ПЕОМ.
ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

ТА ЗМІСТ НАВЧАННЯ
1. Інформація та інформаційні процеси ( 6 год.)

Інформатика. Поняття інформації. Інформація і повідомлення. Інформація і шум, їх взаємоперетворення Форми і способи подання повідомлень. Види повідомлень. Властивості інформації. Інформаційні процеси: пошук, збирання, зберігання, опрацювання, подання, передавання, використання, захист інформації. Носії повідомлень. Поняття про сучасні засоби зберігання та опрацювання повідомлень. Кодування інформації. Двійкове кодування. Оцінка і вимірювання інформації. Роль інформації в житті людини.Учні повинні знати:

 • поняття інформації та повідомлення, взаємозв’язки між поняттями інформація і повідомлення; види повідомлень; форми та засоби зберігання, подання й передавання повідомлень; приклади різних носіїв повідомлень; принципи та можливості кодування повідомлень; способи опрацювання повідомлень; підходи до оцінки та вимірювання інформації; поняття шуму, взаємоперетворення інформації і шуму; властивості інформації; основні інформаційні процеси: пошук, збирання, зберігання, опрацювання, подання, передавання, використання, захист інформації;

 • визначення інформатики як науки про засоби й методи збирання, опрацювання, зберігання, пошуку, передавання, подання та використання інформації в різних галузях людської діяльності.

Учні повинні мати уявлення про:

 • роль інформації в житті людини;

 • сучасні засоби зберігання та опрацювання інформації.

Учні повинні вміти:

 • перетворювати десяткові числа в двійкові та навпаки;

 • виконувати арифметичні операції з двійковими числами.


2. Інформаційна система (12 год.)

Правила техніки безпеки при роботі в комп’ютерному класі.

Структура інформаційної системи. Апаратна та інформаційна складові інформаційної системи. Взаємодія апаратної та інформаційної складових. Основні пристрої апаратної складової інформаційної системи, їх функції та взаємодія.

Процесор. Склад та функції процесора, основні характеристики. Основний алгоритм роботи процесора.

Пам'ять ЕОМ. Її види та призначення, основні характеристики.

Зовнішні запам'ятовуючі пристрої ПЕОМ. Дискові накопичувачі, їх основні характеристики та принципи роботи. Розміщення повідомлень на магнітних дисках.

Пристрої введення-виведення інформації. Клавіатура та основні групи клавіш. Дисплей. Типи, основні характеристики та принципи роботи дисплея. Принтер. Типи й принципи роботи принтерів. Сканер. Пристрої для організації комп'ютерного зв'язку. Модем, види модемів та їх функції.

Звукові та відеоплати. Контролери. Адаптери. Магістраль.

Основні характеристики комп’ютера. Принципи роботи та будови ПЕОМ: магістрально-модульний принцип, принцип програмного управління, принцип адресності.

Підготовка ПЕОМ до роботи. Клавіатурний тренажер.

Огляд сучасної обчислювальної техніки. Технічні характеристики ПЕОМ.

Коротка історія розвитку обчислювальної техніки. Характеристика різних поколінь ЕОМ та перспективи розвитку комп’ютерної техніки. Основні галузі застосування ЕОМ.


Учні повинні знати:

 • структуру інформаційної системи;

 • призначення основних складових апаратної частини інформаційної системи;

 • основні характеристики і функції процесора;

 • види пам'яті комп'ютера;

 • види пристроїв введення-виведення інформації;

 • призначення контролерів, адаптерів;

 • види зовнішніх запам'ятовуючих пристроїв ЕОМ;

 • види дисків та їх основні характеристики;

 • одиниці вимірювання ємності запам'ятовуючих пристроїв;

 • основні характеристики ПЕОМ;

 • правила техніки безпеки при роботі в комп’ютерному класі;

 • основні групи клавіш та їх призначення;

 • призначення основних перемикачів для управлінням роботою ПЕОМ.

Учні повинні мати уявлення про:

 • роль магістралі, принципи взаємодії основних пристроїв ЕОМ при опрацюванні повідомлень;

 • типи процесорів;

 • принципи розміщення інформації на дисках;

 • пристрої для організації комп'ютерного зв'язку;

 • призначення та основні характеристики комп’ютерних мереж; типи доступу до інформаційних ресурсів.

 • основні галузі застосування ЕОМ;

 • основні етапи історії та перспективи розвитку комп’ютерної техніки.

Учні повинні вміти:

 • підготувати ПЕОМ до роботи;

 • користуватися пристроями управління роботою ПЕОМ (перемикачі живлення, клавіатура, мишка).


3. Операційні системи (24 год.)

Класифікація програмного забезпечення. Системне програмне забезпечення.

Функції та склад операційної системи (ОС). Класифікація ОС.

Поняття файлу. Ім'я та розширення імені файлу. Каталоги (папки) та підкаталоги файлів. Маршрут. Специфікація файлу.

Стандартні імена зовнішніх запам’ятовуючих пристроїв ПЕОМ.

Дискова операційна система: основні модулі ОС, системний диск. Повідомлення ОС про готовність до роботи, внутрішні команди ОС. Запуск у роботу програм.

Операційні оболонки користувача: робота з файлами, каталогами та дисками. Налагодження роботи інформаційної системи. Конфігурація інформаційної системи.

Операційна система WINDOWS NT, її особливості. Принципи роботи користувача, інтерфейс ОС. Основні об’єкти та правила роботи з ними. Властивості об’єктів, набір операцій над об’єктами. Запуск у роботу програм, що працюють під управлінням операційної системи. Основні вказівки операційної системи для роботи з файлами, папками, дисками. Робота з довідковою системою. Пошук файлів.

Поняття про інсталяцію програмних засобів.

Налагодження роботи інформаційної системи. Конфігурація інформаційної системи.


Учні повинні знати:

 • поняття файлу, його ім’я та розширення, каталогу (папки), підкаталогу, шляху до файлу;

 • стандартні імена зовнішніх запам’ятовуючих пристроїв ПЕОМ;

 • основні функції операційної системи;

 • основні вказівки ОС для роботи з файлами, каталогами;

 • правила запуску на виконання програми, яка працює під управлінням операційної системи;

 • особливості виконуваних файлів;

Учні повинні мати уявлення про:

 • склад операційної системи;

 • конфігурування та налагодження інформаційної системи;

 • правила інсталювання програмних засобів.

Учні повинні вміти:

 • записувати шлях до файлу;

 • визначати місце знаходження потрібного файлу;

 • вибирати об’єкти, з якими працює ОС; змінювати їх властивості, визначати та виконувати операції з ними;

 • за допомогою вказівок операційної системи виводити на екран та на друк інформацію про файли, що знаходяться на зовнішніх носіях; копіювати і вилучати файли та папки (каталоги), перейменовувати файли та папки, виводити на екран і на друк вміст текстових файлів та документів; впорядковувати інформацію, що знаходиться в каталозі та в окремих файлах; відшукувати потрібні файли та в файлах потрібну інформацію;

 • знаходити необхідну довідкову інформацію;

 • інсталювати програмні засоби;

 • запускати на виконання будь-яку програму, що працює під управлінням операційної системи.


4. Основи роботи з дисками (8 год.)

Принципи розміщення інформації дисках. Правила запису та зчитування повідомлень з використанням дискет. Дискові утіліти: форматування, діагностика, дефрагментація диска, відновлення вмісту диску.

Поняття про комп'ютерні віруси, їх класифікація. Принципи та основні признаки “зараження” комп'ютерним вірусом диска й пам'яті комп'ютера. Антивірусні програми, їх класифікація та принципи роботи. Ознайомлення з роботою антивірусних програм. Захист інформації.

Архівація файлів. Принципи стиснення інформації. Робота з програмами - архіваторами: створення архіву, додавання файлів до архіву, перегляд вмісту архіву, вилучення файлів із архіву, розкриття архівних файлів.


Учні повинні знати:

 • правила збереження інформації на диску; правила форматування дисків; правила діагностики диска, правила відновлення інформації на диску; правила записування та зчитування інформації з дискет; маркірування дискет;

 • поняття комп'ютерного вірусу; призначення антивірусних програм та їх основні можливості; правила профілактики та боротьби з комп’ютерними вірусами;

 • поняття архівного файлу; правила використання та можливості програм - архіваторів.

Учні повинні мати уявлення про:

 • форматування дисків; розміщення інформації на дискових накопичувачах;

 • призначення FАТ-таблиці; правила запису інформації у FАТ-таблиці; поняття про кластер та сектор;

 • принципи стиснення інформації на дисках;

 • принципи та шляхи захисту інформації.

Учні повинні вміти:

 • форматувати різні диски; діагностувати диски, відновлювати інформацію на диску;

 • користуватися антивірусними програмами;

 • користуватися програмами-архіваторами (створювати архів, дописувати файли до архіву, переглядати вміст архіву, вилучати окремі файли із архіву, вибирати файли із архіву)


5. Прикладне програмне забезпечення загального призначення

(68 год.)
Текстовий редактор ( 16 год.)

Системи опрацювання текстів, їх класифікація та функції. Завантаження текстового редактора. Призначення та система вказівок текстового редактора. Введення тексту з клавіатури. Редагування тексту. Перевірка орфографії. Робота з текстовими файлами. Робота з об’єктами. Використання буферу обміну. Пошук інформації в середовищі текстового редактора. Робота з фрагментами тексту – пошук, заміна, виділення, перенесення, копіювання, форматування. Робота із шрифтами. Друкування тексту. Шаблони текстів та робота з ними. Використання таблиць в текстах. Структура документа.


Учні повинні знати: призначення та основні функції текстового редактора; правила роботи з текстовим редактором; основні операції, які можна виконувати з текстом за допомогою текстового редактора.

Учні повинні вміти: завантажувати текстовий редактор, зчитувати до текстового редактора текст, який зберігається на зовнішніх носіях; з використанням текстового редактора вводити текст до запам'ятовуючих пристроїв комп'ютера, редагувати, форматувати текст, зберігати текст на зовнішніх носіях, друкувати текст, відмічати блоки тексту з наступним копіюванням чи перенесенням та виконувати інші операції з фрагментами тексту, виконувати заміну одного фрагменту на інший, здійснювати пошук фрагментів в тексті; з'єднувати кілька частин тексту до одного; підключати словник для знаходження орфографічних та граматичних помилок у тексті, вибирати й використовувати необхідний шрифт, вставляти таблиці в текст та форматувати їх; використовувати шаблони документів; створювати документи за певною структурою; відшукувати текстові файли за різними ознаками: ім’ям, датою створення, автором, вмістом, обсягом.
Графічний редактор ( 14 год.)

Системи опрацювання графічної інформації. Типи графічних файлів. Графічний редактор та його призначення. Робота з графічними файлами. Система вказівок графічного редактора. Побудова графічних примітивів. Створення анімацій. Вставлення малюнків до тексту.


Учні повинні знати: основні поняття машинної графіки; типи графічних файлів; основні операції щодо створення та редагування зображень за допомогою графічного редактора; правила роботи з графічними редакторами.

Учні повинні вміти: завантажувати графічний редактор, за допомогою графічного редактора створювати малюнки, образи, динамічні фрагменти; змінювати параметри графічних об’єктів; вставляти створені малюнки до тексту.
Електронні таблиці (18 год.)

Електронні таблиці (ЕТ) та їх призначення. Введення й редагування числової, формульної та текстової інформації. Робота з файлами ЕТ. Діапазон клітинок. Опрацювання табличної інформації: копіювання, редагування, вилучення, переміщення, форматування. Використання функцій та операцій для опрацювання інформації, поданої в таблиці. Ділова графіка. Побудова діаграм і графіків на основі табличної інформації. Використання статистичних функцій для опрацювання табличної інформації. Використання логічних функцій для опрацювання табличної інформації.

Створення в електронній таблиці бази даних, впорядкування та пошук потрібної інформації в середовищі ЕТ. Фільтрування даних. Аналіз даних в середовищі ЕТ.
Учні повинні знати: призначення електронних таблиць; розміщення даних в електронних таблицях; правила роботи з електронними таблицями; основні операції, які можна виконувати з даними, що містяться в електронних таблицях; можливості та правила опрацювання даних, що зберігаються в ЕТ; правила пошуку інформації та її фільтрування в середовищі ЕТ.

Учні повинні вміти: завантажувати програму опрацювання електронних таблиць; за допомогою програми опрацювання електронних таблиць виконувати набір операцій над даними, що зберігаються в електронній таблиці; вводити числову, формульну та текстову інформацію, використовуючи операції та функції програми опрацювання електронних таблиць, опрацьовувати табличну інформацію; будувати діаграми та графіки на основі табличної інформації; впорядковувати й відшукувати серед табличної інформації необхідні дані; фільтрувати дані, що зберігаються в ЕТ; виконувати аналіз даних, що зберігаються в ЕТ.
Бази даних. Системи управління базами даних ( 16 год.)

Бази даних (БД). Системи управління базами даних (СУБД). Призначення та функції систем управління базами даних. Основні поняття бази даних: поле, запис, файл. Фактографічні й документальні бази даних. Ієрархічна, мережева, реляційна моделі бази даних.

Проектування БД. Створення структури БД. Типи даних, що зберігаються в БД. Введення та редагування даних. Робота з таблицями. Поняття ключового поля. Зв’язки між таблицями. Операції над файлами в СУБД. Впорядкування даних у БД. Фільтрація даних в БД. Використання простих та складених фільтрів. Обчислювальні фільтри. Мова запитів СУБД. Пошук інформації в БД. Формування звітів. Програмування в середовищі СУБД.
Учні повинні знати: призначення баз даних; основні поняття баз даних; призначення систем управління базами даних та інформаційно-пошукових систем; основні операції, які можна виконувати з даними в СУБД; правила проектування та створення БД, фільтрування та пошуку інформації в БД за допомогою спеціальної мови запитів.

Учні повинні мати уявлення про: типи моделей баз даних.

Учні повинні вміти: завантажувати систему управління базами даних (СУБД), виконувати проектування БД; створювати структуру бази даних та заповнювати базу даних інформацією, редагувати дані у БД (вносити зміни до інформації, яка зберігається в базі даних, змінювати структуру бази даних, вилучати записи); зв’язувати дані в БД; фільтрувати та впорядковувати дані в базі даних; організовувати пошук потрібної інформації в базі даних, опрацьовувати дані різних типів за допомогою вбудованих до СУБД функцій, виконувати операції з файлами БД, створювати звіти, виконувати прості та складані запити в БД.
Прикладні програми цільового призначення ( 4 год.)

Інформаційно-пошукові системи, їх призначення та робота з ними.

Прикладні програми цільового призначення (автоматизовані системи управління, системи автоматизованого проектування).Поняття про системи штучного інтелекту, експертні системи, гіпертекстові системи, гіпермедійні системи.
Учні повинні знати: призначення інформаційно-пошукових систем, прикладних програмам спеціального призначення.

Учні повинні мати уявлення про: принципи роботи інформаційно-пошукових систем; системи штучного інтелекту, експертні системи, гіпертекстові і гіпермедійні системи; різні можливості прикладних програм спеціального призначення.

Учні повинні вміти: запускати на виконання та використовувати для розв’язування задач з відповідних предметних галузей програми для підтримки розв’язування задач з математики, фізики, хімії, навчання мов, біології, географії, історії та інших дисциплін.
6. Глобальна мережа Інтернет ( 8 год.)

Комп’ютерні мережі. Класифікація, основні характеристики та принципи використання комп’ютерних мереж. Апаратні компоненти комп’ютерних мереж. Доступ до інформаційних ресурсів.

Глобальна мережа Інтернет. Різні типи під’єднання комп’ютерів до глобальної мережі. Сервер та робоча станція. Адресація в Інтернет. Основні послуги глобальної мережі Інтернет: WWW, електронна пошта, телеконференції, файлові архіви. Ідентифікація комп’ютерів в мережі. Протоколи передавання інформації. Принципи функціонування глобальної мережі. Провайдери. Інформація, необхідна для під’єднання до мережі Internet. Види та основні послуги програмного забезпечення для роботи в глобальній мережі Інтернет.

Електронна пошта. Принципи функціонування. Поштові стандарти. Електронна адреса. Основні послуги поштових програм для роботи з електронними повідомленнями: створення електронного повідомлення, відправлення, відправлення копій, приєднання файлів до повідомлень, одержання повідомлення тощо. Адресна книга.

Поняття про телеконференції. Програмне забезпечення та конфігурація телеконференцій. Різні групи телеконференцій. Правила організації і проведення телеконференції. Пошук потрібних груп новин та підписка на них. Відправлення повідомлень в телеконференції.

Служба World Wide Web (WWW). Організація інформації, принципи навігації. Поняття про формат гіпертекстових документів. WWW-сервери. Адреса Web-сторінки. Пошук інформації в Інтернет.

Програми-броузери. Правила роботи та налагодження. Використання різноманітних сторінок кодування. Файлові ресурси в мережі Інтернет.

Проблеми безпеки та захисту інформації в глобальній мережі Інтернет.


Учні повинні знати:

 • можливості використання глобальної мережі; види програмного забезпечення, необхідного для роботи в глобальній мережі Інтернет;

 • поняття про гіпертекст та правила роботи з ним; принципи адресації в WWW; принципи та правила здійснення пошуку інформації в Інтернет;

 • типи та можливості використання програм для підтримки роботи електронної пошти; правила електронного листування; правила роботи з адресною книгою; формати, за допомогою яких можна відправляти графічну та звукову інформацію;

 • особливості роботи користувачів з телеконференціями; правила спілкування за допомогою телеконференцій;

Учні повинні мати уявлення про:

 • основні принципи будови і функціонування сучасних глобальних комп’ютерних мереж; типи під’єднання комп’ютерів до глобальної мережі;

 • комунікаційні протоколи;

 • принципи функціонування електронної пошти; правила утворення електронної адреси; правила використання різноманітних сторінок кодування;

 • правила організації і роботи з телеконференціями; основні групи телеконференцій.

Учні повинні вміти:

 • запускати на виконання програму-броузер; переглядати гіпертекстові сторінки; працювати з програмами броузерами, створювати закладинки на потрібних Web-сторінках; переміщуватися сторінками в прямому і зворотному напрямках; вводити з клавіатури адресу потрібної Web-сторінки; здійснювати пошук потрібної інформації в Інтернет;

 • запускати на виконання програму роботи з електронною поштою; складати, редагувати і відправляти через комп’ютерну мережу електронні листи; давати відповідь на електронні листи; одержувати пошту, користуватися адресною книгою, приєднувати до електронних повідомлень файли; перекодовувати повідомлення, одержані через електронну пошту; виконувати переадресацію поштових повідомлень;

 • під’єднуватися до електронних конференцій, розміщувати там власну інформацію і читати необхідну інформацію, переписувати інформацію, що є в різних конференціях; підписуватися на потрібну телеконференцію; спілкуватися з іншими учасниками телеконференцій;

 • здійснювати пошук потрібних файлових архівів; копіювати із файл-сервера файлові архіви; копіювати на файл-сервер файлові архіви.


7. Основи алгоритмізації та програмування (78 год.)

Інформаційна модель (1 год.)

Основні етапи розв'язування прикладної задачі з використанням ЕОМ. Поняття інформаційної (математичної) моделі. Побудова моделі: визначення положень, на яких буде ґрунтуватися модель, визначення вхідних даних і результатів, запис співвідношень, які пов'язують вхідні дані й результати.Алгоритми (5 год.)

Поняття про алгоритм. Приклади алгоритмів. Виконавці алгоритмів. Базові структури алгоритмів. Форми подання алгоритмів.Програма. Мова програмування (14 год.)

Поняття програми. Поняття про мови програмування. Класифікація мов програмування. Поняття про системи програмування. Поняття про інтерпретацію та компіляцію. Інтегровані середовища програмування. Поняття редактора, транслятора, налагоджувача.

Мова програмування. Особливості та призначення. Алфавіт. Основні поняття мови: оператори, ідентифікатори, числа, рядки, описи. Величини. Типи даних. Стандартні типи даних. Набір функцій і операцій, допустимих для кожного з стандартних типів. Вирази. Пріоритети операцій. Оператори. Оператор присвоювання. Оператор звернення до процедури. Оператори введення та виведення. Графічні оператори. Опис програми мовою програмування.

Вказівки розгалуження (6 год.)

Опис вказівок розгалуження мовою програмування. Повна та скорочена форми вказівки розгалуження. Опис умов. Прості і складені умови.Вказівки повторення (10 год.)

Опис вказівок повторення мовою програмування.Розв’язування задач за темою “Вказівки повторення та розгалуження”

(8 год.)

Процедури та функції (14 год.)

Опис мовою програмування процедур, функцій і вказівок звернення до них. Формальні та фактичні параметри. Параметри-змінні. Глобальні та локальні змінні.Табличні величини (20 год.)

Табличні величини. Алгоритми роботи з таб­личними величинами. Методи впорядкування та пошуку.


Учні повинні знати:

 • основні етапи розв'язування задачі з використанням ЕОМ; поняття інформаційної моделі задачі;

 • поняття алгоритму, властивості алгоритму, форми подання алгоритму; основні базові структури алгоритмів;

 • порядок складання алгоритмів і програм;

 • правила запису алгоритмів і програм;

 • основні елементи однієї з мов програмування: алфавіт, числа, рядки, описи, ідентифікатори, оператори, величини, вказівки;

 • типи даних у мові програмування, набір функцій і операцій, допустимих для кожного з типів даних;

 • принципи побудови опису програми (мовою Pascal чи Basic);

 • сутність операції присвоювання; призначення та правила описування вказівок розгалуження й повторення, процедур та функцій; звернення до процедур та функцій.

 • особливості використання табличних та рядкових величин.

Учні повинні мати уявлення про:

 • класифікацію мов програмування; поняття про інтерпретацію та компіляцію; систему програмування;

 • інтегровані середовища програмування.

Учні повинні вміти:

 • застосовувати різні форми опису алгоритмів і переходити від однієї форми опису алгоритмів до іншої;

 • визначати тип величини, описувати її мовою програмування; використовувати прості й складені умови при побудові алгоритмів і програм;

 • описувати алгоритми розв'язування задач різних типів мовою програмування;

 • складати й реалізовувати найпростіші лінійні, розгалужені, циклічні алгоритми: на опрацювання табличних і рядкових величин, на опрацювання графічної інформації; на використання допоміжних функцій і процедур;

 • налагоджувати програми на ПЕОМ.


Література:

 1. М.І.Жалдак, Н. В.Морзе, Г.Г.Науменко. Програма для середніх закладів освіти “Основи інформатики та обчислювальної техніки”. Рекомендовано Міністерством освіти України. /Київ. – Перун. –1996 – 24 С.

 2. М.І.Жалдак, Ю.С. Рамський. Державний стандарт загальної середньої освіти в Україні. Інформатика. Освітня галузь “Математика”. Проект. – Київ. Генеза. 1997. – с.48-59.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка