Програм а додаткового вступного випробування з Основ психологічних знаньСкачати 137.05 Kb.
Дата конвертації08.09.2017
Розмір137.05 Kb.
Міністерство освіти і науки України

ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”


“ЗАТВЕРДЖУЮ”

голова Приймальної комісії

_________ проф. І.Є. Цепенда

„____” __________ 2016 р.П Р О Г Р А М А

додаткового вступного випробування зОснов психологічних знань

________________________________________________

(назва конкурсного предмета)

для зарахування на навчання за ступенем доктора філософії за спеціальністю

________________________053 «Психологія»__________________________

(шифр, спеціальність)

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня/ступеня спеціаліста/магістра

при прийомі на навчання у 2016 році

Розглянуто та схвалено

на засіданні

Приймальної комісії

ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

Протокол № _ від „_” _________ 2016р.

Івано-Франківськ — 2016ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Метою вступного випробування з “Основ психологічних знань” є перевірка знань і відбір вступників для зарахування на навчання за ступенем доктора філософії за спеціальністю 053 Психологія.

Програма містить основні питання з загальної, педагогічної та вікової психології та перелік рекомендованої літератури.

Наведений перелік питань, які виносяться на вступне випробування, дасть можливість вступнику систематизувати свої знання та допоможе зорієнтуватися, на які питання треба звернути увагу при підготовці до вступного випробування.

Перелік рекомендованої літератури сприятиме у пошуку і підборі джерел підготовки для вступного випробування.


ОСНОВНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ


 1. Сучасна психологія та її місце в системі наук.

 2. Методологічні принципи та основні категорії психології.

 3. Галузі сучасної психології.

 4. Школи, концепції та напрямки психології.

 5. Методи психології та їх класифікація.

 6. Становлення психології як науки про суть і закономірності розвитку психіки. Основні етапи розвитку психології.

 7. Поняття про психічне відображення та його форми.

 8. Основний психологічний зміст сигнального зв’язку(умовного рефлексу)та інтелектуальних актів тварин.

 9. Свідомість як вища форма психічного відображення. Структура свідомості, засоби та способи формуючого впливу на розвиток свідомості.

 10. Несвідоме, підсвідоме, надсвідоме у психіці людини: загальна характеристика.

 11. Поняття про особистість. Основні теорії.

 12. Співвідношення понять: людина, індивід, індивідуальність, особистість.

 13. Структура особистості за К.К.Платоновим.

 14. Конституційно-антропометричний підхід до особистості.

 15. Загальне поняття про самосвідомість. Самоставлення, самооцінка, рівень домагань та їх значення у становленні особистості.

 16. Суспільна природа особистості. Конформізм. «Втеча в Натовп».

 17. Негативна й позитивна свобода особистості. «Втеча від Свободи».

 18. Основний психологічний зміст духовності і моральності особистості.

 19. Мотиваційна сфера особистості.

 20. Поняття про діяльність як форму активного ставлення людини до дійсності. Структура діяльності, характеристика її основних компонентів.

 21. Психологічна характеристика основних видів діяльності.

 22. Поняття про спілкування. Структура, функції, різновиди.

 23. Поняття про групи. Види груп. Особливості міжособистісних стосунків у групах.

 24. Поняття про відчуття. Класифікація відчуттів.

 25. Поняття про сприймання: загальна характеристика.

 26. Увага та її місце в системі психічних функцій індивіда. Фізіологічні основи уваги, властивості та види.

 27. Поняття про пам'ять як пізнавальний психічний процес. Види пам’яті та їх характеристика.

 28. Індивідуальні особливості пам’яті. Умови та закономірності ефективного функціонування пам’яті.

 29. Поняття про мислення як вищу форму пізнавальної діяльності. Операції мислення та їх характеристика.

 30. Види мислення та їх індивідуальні особливості.

 31. Поняття про уяву як специфічно людський вид діяльності. Види уяви. Етапи творчої уяви.

 32. Поняття про психічні стани, характеристика емоцій.

 33. Афект та афективний стан. Фрустрація як дезорганізація свідомості і діяльності.

 34. Настрій як емоційне забарвлення поведінки і діяльності.

 35. Стресовий стан та особливості його перебігу.

 36. Сон, сновидіння, гіпноз: загальна характеристика.

 37. Психологічний зміст волі. Вольові якості людини та особливості їх формування.

 38. Темперамент як природна передумова формування характеру.

 39. Характер як сукупність стійких індивідуальних особливостей людини. Акцентуації характеру.

 40. Здібності як індивідуально-особистісні властивості індивіда. Загальні та спеціальні здібності.

 41. Задатки, здібності, талант, геніальність: порівняльна характеристика.

 42. Предмет, завдання та методи вікової психології.

 43. Поняття про розвиток, дозрівання і ріст.

 44. Фактори психічного розвитку: спадковість, середовище, активність.

 45. Методологічні проблеми вікової психології.

 46. Принципи та закономірності психічного розвитку.

 47. Критерії психічного розвитку.

 48. Поняття про вік. Основні підходи та критерії вікової періодизації.

 49. Історія розвитку вікової та педагогічної психології як науки.

 50. Біологічний підхід до розвитку (теорія дозрівання А. Гезелла, етологічна теорія К. Лоренца).

 51. Психодинамічний підхід до розвитку (теорія психосексуального розвитку З. Фройда, психосоціальна теорія Е. Еріксона).

 52. Біхевіористичний підхід до розвитку (теорія оперантного обумовлення Б. Скіннера, соціально-когнітивна теорія А. Бандури).

 53. Когнітивно-генетичний підхід до розвитку (теорія розвитку дитячого інтелекту Ж. Піаже, теорія обробки інформації).

 54. Контекстуальний підхід до розвитку (культурно-історична теорія Л.С. Виготського, теорія У. Бронфенбреннера).

 55. Теорія морального розвитку Л. Кольберга.

 56. Теорії розвитку у вітчизняній психології (С.Л. Рубінштейн, О.М. Леонтьєв, О.В. Запорожець, Б.Г. Ананьєв, П.Я. Гальперін, А.В. Петровський, Д.Б. Ельконін, Г.С. Костюк та ін.).

 57. Пренатальний ріст та розвиток дитини. Вплив факторів середовища на внутрішньоутробний розвиток дитини.

 58. Розвиток пізнавальних психічних процесів немовляти. Особливості інтелекту та емоційної сфери.

 59. Розвиток соціальних емоцій, спілкування і мовлення в немовлячому віці.

 60. Розвиток особистості у ранньому віці. Криза 3-х років.

 61. Гра як основний рушій розвитку у дошкільному дитинстві.

 62. Соціалізація та розвиток особистості у дошкільному віці.

 63. Психологічний аналіз кризи 6-7 років.

 64. Готовність дитини до навчання у школі: основні критерії.

 65. Навчання та когнітивний розвиток у молодшому шкільному віці.

 66. Розвиток емоційно-вольової та мотиваційної сфер у молодшого школяра.

 67. Причини та шляхи подолання шкільної неуспішності в молодшому шкільному віці.

 68. Загальна характеристика підліткового віку. Поняття акселерації та ретардації.

 69. Підліткова криза: особливості прояву.

 70. Сучасні погляди та теоретичні підходи до проблеми підліткової кризи.

 71. Розвиток пізнавальних психічних процесів у підлітковому віці. Динаміка розвитку пам’яті.

 72. Учіння та научіння у середніх та старших класах школи. Становлення теоретичного інтелекту.

 73. Розвиток пізнавальних психічних процесів у юнацькому віці. І.С.Кон про особливості мислення юнаків і дівчат. Формування індивідуального стилю розумової діяльності.

 74. Особливості розвитку мотиваційної сфери в підлітковому віці. Мотиви спілкування. Детермінація підліткової сексуальності.

 75. Мотивація учбової діяльності у підлітковому віці.

 76. Особливості взаємин підлітка з соціальним оточенням. Розвиток емоційно-вольової сфери у підлітковому віці.

 77. Формування особистості в ранній юності. Особистісне та професійне самовизначення.

 78. Фізичний, когнітивний та психосоціальний розвиток у період ранньої дорослості.

 79. Середня дорослість: особливості когнітивного та особистісного розвитку.

 80. Загальна характеристика періоду пізньої зрілості.

 81. Старіння: фізіологічні, психологічні та соціальні причини.

 82. Особистісний та соціальний розвиток у похилому віці. Екзистенційна криза розвитку: шляхи подолання.

 83. Предмет, завдання, методологічні принципи та методи педагогічної психології.

 84. Основні проблеми педагогічної психології.

 85. Теорія розвитку вищих психічних функцій Л.С. Виготського.

 86. Теорія поетапного формування розумових дій П.Я. Гальперіна.

 87. Теорія формування у дітей системи наукових понять В.В. Давидова.

 88. Теорія проблемного навчання Л.В. Занкова, А.М. Матюшкіна.

 89. Поняття про навчальну діяльність. Типи, види, структура та психологічні механізми навчання.

 90. Види учіння. Структура учбової діяльності школярів.

 91. Психологічні закономірності, та умови виховання. Критерії вихованості .

 92. Психологічна структура та функції педагогічної діяльності. Педагогічні здібності.

 93. Психологічні типи вчителів.

 94. Стилі педагогічної діяльності і спілкування.

 95. Авторитет педагога та його показники. Види педагогічного авторитету.

 96. Труднощі та емоційні проблеми педагогічної діяльності.

 97. Методи вивчення особистості школяра. Психолого-педагогічна характеристика.

 98. Методики вивчення міжособистісних відносин у шкільному класі. Психолого-педагогічна характеристика класу.

 99. Внесок Л.С.Виготського та Г.С.Костюка у розв’язанні проблем співвідношення навчання і розвитку.

 100. Внесок українських вчених у розвиток вікової і педагогічної психології.

 101. Характеристика пізнавальної діяльності учнів в умовах проблемного та репродуктивного навчання.

 102. Психологічна теорія поетапного формування розумових дій П.Гальперіна та М.Тализіної.

 103. Психологічні теорії виховання.

 104. Психологічні механізми виховання.

 105. Критерії виховання.

 106. Засоби та методи виховання: загальна характеристика.

 107. Виховання у дошкільному і молодшому шкільному віці.

 108. Виховання підлітків і юнаків.

 109. Роль сім’ї у вихованні дитини. Типи сімейного виховання. Психологічні помилки батьків.

 110. Значення та цілі виховання в контексті сучасних психологічних поглядів.

 111. Психічний розвиток і педагогічна оцінка.

 112. Умови ефективності педагогічної оцінки.ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Абрамова Г.С. Возрастная психология: Учебник для студ. вузов/ Г.С.Абрамова. – 4-е изд.. – М.: Издательский центр «Академия», 1999. – 672 с.

 2. Абульханова-Славская К.А. Деятельность и психология личности/ К.А.Абульханова-Славская. – М.: Наука, 1980. – 335 с.

 3. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания / Б.Г. Ананьев // Избр. психол. труды: В 2-х т. – Т. 1. – М.: Педагогика, 1980. – 230 с.

 4. Ананьев Б.Г. Психология педагогической оценки / Б.Г. Ананьев // Избр. психол. труды: В 2-х т. – Т. 2. – М.: Педагогика, 1980. – 287 с.

 5. Асмолов А.Г. Психология личности/ А.Г.Асмолов. – М.: Просвещение, 1990. – 367 с.

 6. Балл Г.А. Теория учебных задач: психолого-педагогический аспект/ Г.А.Балл. - М.: Педагогика, 1990. – 184 с.

 7. Баттерворт Дж. Принципы психологии развития / Дж. Баттерворт, М. Харрис. – М.: «Когито-Центр», 2000. – 350 с.

 8. Белоусов В.В. Темперамент и деятельность: Учеб. Пособие / В.В.Белоусов. – Пятигорск, 1990 – 256 с.

 9. Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание / Р.Бернс. - М.: Прогресс, 1986. – 422 с.

 10. Борозина Л.В. Психология характера: Исторический очерк/ Л.В.Борозина. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1997, Ч. 1. – 219 с.

 11. Братусь Б.С. Аномалии личности/ Б.С.Братусь. – М.: Мысль, 1988 – 301 с.

 12. Брушлинский А.В. Субъект: мышление, учение, воображение: Избр. психол. тр./А.В.Брушлинский – Москва; Воронеж: МОДЭК, 1996. – 389 с.

 13. Бурлаков Ю.А. Механизмы речи и мышления/ Ю.А.Бурлаков. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1995 – 64 с.

 14. Варій М.Й. Загальна психологія: Підручник /Для студ. психол. і педагог. Спеціальностей / М.Й.Варій. – Львів: В-во „Край”, 2006. – 971 с.

 15. Выготский Л.С. Проблема возраста / Л.С.Выготский // Собр. соч.: В 6 т. – М.: Педагогика, 1984. – Т. 4. – 432 с.

 16. Вікова психологія. Навчальний посібник / Л.П.Василенко, М.В.Савчин. – К.: Академвидав, 2005. – 360 с.

 17. Вікова та педагогічна психологія: Навчальний посібник / О.В. Скрипченко, Л.В. Долинська, З.В. Огороднійчук та ін. – К.: Просвіта, 2001. – 416 с.

 18. Вікова та педагогічна психологія (Курс лекцій): Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 128 с.

 19. Власова О.І. Педагогічна психологія.: Навчальний посібник / О.І.Власова. – К.: Либідь, 2005. – 400 с.

 20. Возрастная психология: личность от молодости до старости: Учеб. пособие / М.В. Гамезо, Г.Г. Герасимова, Л.М. Орлова – М. : Пед. общ-во России; Издат. дом «Ноосфера», 1999. – 272 с.

 21. Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения / В.В. Давыдов. – М.: Педагогика, 1986. – 240 с.

 22. Додонов Б.И. В мире эмоций/ Б.И.Додонов. – Киев: Политиздат, 1987 – 139 с.

 23. Дружинин В.Н. Психология общих способностей. – м.: Лантерна: Вита, 1995.

 24. Загальна психологія: практикум: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. В. Волошина, Л. В. Долинська, С. О. Ставицька, О. В. Темрук. – К. : Каравела, 2005. – 280 с.

 25. Занюк С.С. Психологія мотивації та емоцій: Навч. посіб. – Луцьк, Волинський держ. у-т ім. Л. Українки, 1997.

 26. Зимняя И.А. Педагогическая психология / И.А.Зимняя. – М.: Логос, 2004. – 384 с.

 27. Иванников В.А. Психологические механизмы волевой регуляции. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1991.

 28. Иванов-Муромский К.А. Мозг и память. – К.: Наук. думка, 1987.

 29. Изард К. Психология эмоций. – СПб.: Питер, 2000.

 30. Казанская В.Г. Педагогическая психология / В.Г.Казанская. – СПб.: Питер, 2003. – 366 с. – (Серия «Краткий курс»).

 31. Кон И.С. Психология старшеклассника / И.С. Кон. – М., 1982. – 207 с.

 32. Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості / Г.С. Костюк. – К.: Рад. школа, 1989. – 608 с.

 33. Крайг Г. Психология развития. 9-е изд. / Г.Крайг, Д.Бокум. – СПб.: Питер, 2004. – 940 с.

 34. Крайніков Є.В. Психологія розвитку. Словник-довідник / Є.В. Крайніков. – К.: Арістей, 2004 – 280 с.

 35. Кречмер Э. Строение тела и характер. – М.: Педагогика-Пресс, 1995.

 36. Кулагина И.Ю. Возрастная психология: Полный жизненный цикл развития человека / И.Ю.Кулагина, В.И.Колюцкий. – М.: ТЦ Сфера, 2004. – 464 с.

 37. Леонтьев А.М. Проблемы развития психики /А.М. Леонтьев. – М.: МГУ, 1981. – 584 с.

 38. Логвинов И. Педагогическая психология в схемах и комментариях: Учебное пособие / И.Логвинов, А.Сарычев, А.Силаков. – М.: Питер, 2005. – 221 с.

 39. Максименко С.Д. Психологія проблемного навчання / Максименко С.Д., Руденко О.Д. – К.: Знання, 1978. – 47 с.

 40. Максименко, С. Д. Загальна психологія: навч. посібник / С. Д. Максименко. - К. : Центр навчальної літератури, 2004. - 272 с.

 41. Маркова А.К. Формирование мотивации учения в школьном возрасте: Пособие для учителя/ А.К.Маркова . – М.: Просвещение, 1983. – 96 с.

 42. Миллер С. Психология развития: методы исследования / С.Миллер. – СПб.: Питер, 2002. – 464 с.

 43. Минц Г. Человек в расцвете лет: ценностные ориентации / Г.Минц, А.Непомнящий. – Рига: Автос, 1989. – 172 с.

 44. Моргун В.Ф. Проблема периодизации личности в психологи / В.Ф. Моргун, Н.Ю.Ткачева. – М.: МГУ, 1981. – 84 с.

 45. Москалець В.П. Психологія особистості: навчальний посібник для студ. вузів / В.П.Москадець. – К. : Центр учбової літ., 2013 . – 260 с.

 46. Мудрык А.В. О воспитании старшеклассников / А.В. Мудрык. - М.: Просвещение, 1981. – 176 с.

 47. Мухина В. С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество/ В.С.Мухина. – 9-е изд. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 456 с.

 48. М'ясоїд, П. А. Загальна психологія: навч. посіб. для студ. вищ. пед. навч. закл / П. А. М'ясоїд. - К. : Вища школа, 2004. - 487 с.

 49. Немов Р.С. Психология / Р.С.Немов. – М.: Владос, 2001. – Кн.. 2: Психология образования. – 608 с.

 50. Обухова Л.Ф. Детская психология: теории, факты, проблемы / Л.Ф. Обухова. – Издание 3-е, стереотипное. – М.: Тривола, 1998. – 382 с.

 51. Павелків Р.В. Дитяча психологія / Р.В.Павелків, О.П.Цигипало. – К.: Академвидав, 2008. – 431 c.

 52. Психология развития. Словарь / Под ред. А. Л. Венгера 2005. – 176 с

 53. Психологический лексикон. Энциклопедический словарь в шести томах / Ред.-сост. Л.А. Карпенко. Под общ. ред. А.В. Петровського. – М.: ПЕР СЭ, 2005. – 176 с.

 54. Психология человека от рождения до смерти. Полный курс психологии развития / Под ред. А.А.Реана. – СПб.: «Прайм-ЕВРОЗНАК», 2005. – 416 с.

 55. Райс Ф. Психология подросткового и юношеского возраста / Ф.Райс. – 8-е изд. – СПб., 2000 – 624 с.

 56. Савчин М.В. Педагогічна психологія: навч. посіб. /М.В. Савчин. – К.: Академвидав, 2007. – 422 с.

 57. Самошкіна Л.М. Вікова психологія: навч. наоч. посіб. з мультимедійим курсом / Л.М.Самошкіна. – Дніпропетровськ: вид-во ДНЕУ, 2006. – 248 с.

 58. Сергєєнкова О.П. Педагогічна психологія: навч. посібник /О.П. Сергєєнкова. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 168 с.

 59. Стюарт-Гамильтон Я. Психология старения / Я. Стюарт-Гамильтон. – 3-е изд. – СПб., 2002. – 256 с.

 60. Сучасна психологія особистості [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т. М. Титаренко. – К. : Каравела, 2013. – 372 с.

 61. Фельдштейн Д.И. Психология развития личности в онтогенезе / Д.И. Фельдштейн. – М.: Педагогика, 1989. – 208 с.

 62. Хухлаева О.В. Психология развития: молодость, зрелость, старость / О.В.Хухлаева. – 3-е изд. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 208 с.


КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Вступний іспит оцінюється за 10-бальною шкалою. Вступник допускається до участі у конкурсному відборі, якщо кількість балів з вступного випробування складає не менше 4 за 10-бальною шкалою.1 бал – теоретичний зміст питання незасвоєний, необхідні практичні вміння і навички несформовані, сформульовані завдання невиконані або містять грубі помилки.

2 бали – теоретичний зміст питання засвоєний частково, необхідні практичні вміння і навички неповністю сформовані, сформульовані завдання невиконані або містять грубі помилки.

3 бали – теоретичний зміст питання засвоєний частково, практичні вміння і навички сформовані, більшість передбачених питанням завдань невиконані або містять грубі помилки.

4 бали – теоретичний зміст питання засвоєний частково, практичні вміння і навички сформовані, менша частина передбачених питанням завдань невиконані або містять помилки.

5 балів – теоретичний зміст питання засвоєний повністю, проте деякі практичні навички роботи зі засвоєним матеріалом сформовані недостатньо, всі передбачені питанням завдання виконані, деякі з них з помилками.

6 балів – теоретичний зміст питання засвоєний повністю, без прогалин, проте деякі практичні навички роботи з засвоєним матеріалом сформовані недостатньо, всі передбачені питанням завдання виконані, практично без помилок.

7 балів – теоретичний зміст питання засвоєний повністю, без прогалин, необхідні практичні навички роботи із засвоєним матеріалом в основному сформовані, всі передбачені питанням завдання виконані, якість виконання завдань може бути оцінена високим балом.

8 балів – теоретичний зміст питання засвоєний повністю, без прогалин, необхідні практичні навички роботи із засвоєним матеріалом сформовані, всі передбачені питанням завдання виконані, якість виконання завдань висока.

9 балів – теоретичний зміст питання засвоєний повністю, без прогалин, необхідні практичні навички роботи із засвоєним матеріалом повністю сформовані, всі передбачені питанням завдання виконані, якість виконання може бути оцінена балом, близьким до максимального.

10 балів – теоретичний зміст питання засвоєний повністю, без прогалин, необхідні практичні навички роботи із засвоєним матеріалом повністю сформовані, всі передбачені питанням завдання виконані, якість виконання оцінена максимальним балом.
Голова комісії _____________ Заграй Лариса Дмитрівна


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка