Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльностіСторінка9/65
Дата конвертації31.03.2016
Розмір12 Mb.
#77
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   65

для інформування потенційних показників і розширення ринків збуту.

Готує пропозиції щодо формування фірмового стилю підприємства і

фірмового оформлення рекламної продукції. Здійснює методичне

керівництво ділерською службою її забезпечення всією необхідною

технічною і рекламною документацією. Бере участь разом з іншими

відділами у розробленні пропозицій і рекомендацій щодо змінювання

технічних, економічних і інших характеристик продукції з метою

поліпшення її споживчих якостей і стимулювання збуту. Бере участь

у розгляданні претензій споживачів, які надходять до підприємства,

і підготовці відповідей на заявлені позови, а також претензій

споживачам за порушення ними умов договорів. Забезпечує облік

виконання замовлень і договорів, відвантаження та залишків

нереалізованої готової продукції, своєчасне оформлення

документації зі збуту, складання передбаченої звітності зі збуту

(постачання), виконання плану реалізації. Бере участь в

організації обслуговування реалізованої продукції. Координує

діяльність складів готової продукції, керує працівниками відділу.
Повинен знати: законодавчі і нормативні правові акти;

методичні матеріали з організації збуту і постачання готової

продукції; теорію і практику маркетингу; методи досліджень та

аналіз у галузі маркетингу (виробнича, торгова, збутова, рекламна,

цінова та інша діяльність підприємства); методи прогнозування і

моделювання попиту, формування конкурентоспроможного асортименту

продукції, визначення оптимальних обсягів збуту; порядок

ціноутворення, розроблення стратегії цін; способи і методи

рекламування продукції; методи і порядок розроблення перспективних

і річних планів виробництва і реалізації продукції; положення про

поставки продукції виробничо-технічного призначення; прейскуранти

оптових цін на продукцію, що випускається підприємством; економіку

виробництва; методи і порядок розроблення нормативів запасів

готової продукції; порядок визначення загального обсягу

постачання, потреби у вантажних і транспортних засобах; методи

вивчення попиту на продукцію підприємства; умови постачання,

зберігання та транспортування продукції; правила оформлення

матеріалів для укладання договорів на постачання, документації зі

збуту; порядок підготовки претензій до споживачів і відповідей на

претензії, що надходять; стандарти і технічні умови на продукцію,

яка випускається підприємством; організацію складського

господарства і збуту продукції; основи технології, організації

виробництва, праці та управління; вітчизняне та зарубіжне митне

законодавство; етику ділового спілкування та ведення переговорів;

організацію обліку операцій зі збуту і складання звітності про

виконання плану реалізації правила експлуатації обчислювальної

техніки, комунікації і зв'язку; трудове законодавство; основи

менеджменту.


Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму

підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи зі збуту - не менше

2 років.
41. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ЗОВНІШНЬОЇ КООПЕРАЦІЇ
Завдання та обов'язки. Організовує забезпечення підрозділів

підприємства комплектуючими виробами в обсязі, необхідному для

виконання виробничої програми, ремонтно-експлуатаційних робіт і

створення поточних нормативних запасів. Керує підготовкою проектів

перспективних і річних планів кооперованих поставок, складанням

заявок на комплектуючі вироби з обґрунтуванням їх потреби,

розробленням нормативів виробничих запасів матеріальних ресурсів.

Забезпечує розміщення замовлень на комплектуючі вироби, бере

участь в укладанні та оформленні договорів, у підготовці

специфікацій та інших документів на поставку виробів по

кооперації. Організовує облік виконання замовлень по кооперації,

приймання на підприємство виробів, що надходять, за кількістю й

якістю та вживає необхідних заходів у разі недостач, недодержання

вимог до якості виробів, забезпечує оформлення претензійних

матеріалів при порушенні постачальниками договірних зобов'язань.

Здійснює контроль за видаванням матеріалів кооперованим

підприємствам, додержанням установлених норм і запасів

комплектуючих виробів і їх витратами в процесі виробництва. Вживає

заходів щодо запобігання понаднормативних запасів, реалізації

зайвих і невикористаних на підприємстві комплектуючих виробів.

Забезпечує своєчасну перевірку та акцептування рахунків та

платіжних вимог постачальників, а також оформлення в необхідних

випадках відмовлень від акцепту. Організовує роботу складів

комплектуючих виробів, ведення постачальних і складських операцій,

підготовку звітів про виконання плану матеріально-технічного

забезпечення. Керує працівниками відділу.


Повинен знати: законодавчі і нормативно-правові акти;

методичні, матеріали з організації матеріально-технічного

забезпечення і складського господарства; перспективи технічного

розвитку підприємства; організацію матеріально-технічного

забезпечення і складського господарства на підприємстві; порядок

розроблення проектів перспективних і річних планів

матеріально-технічного забезпечення, нормативів виробничих запасів

і вжитку комплектуючих виробів; порядок складання заявок,

укладання договорів з постачальниками і контролю за їх виконанням;

технічні вимоги до комплектуючих виробів; порядок реалізації

зайвих і невикористаних на підприємстві комплектуючих виробів;

основи технології виробництва; основи економіки, організації

праці, виробництва та управління; основи трудового законодавства,

правила експлуатації обчислювальної техніки і зв'язку.


Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму

підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи з

матеріально-технічного забезпечення - не менше 2 років.
42. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ


Завдання та обов'язки. Організовує комплексне вивчення та

аналіз зарубіжних ринків, перспектив їх розвитку з метою одержання

інформації щодо співвідношення попиту і пропозиції. Розробляє

поточні та перспективні плани зовнішньоекономічної діяльності

підприємства, приймає стратегічні рішення з орієнтацією на ринок

(умови попиту та конкуренції). Визначає сегменти ринку з метою

вибору варіанту орієнтації виробничо-збутової політики, уточнення

характеру і диференціації попиту. Вживає заходів щодо максимально

швидкого і ефективного збуту нової продукції або продукції,

одержаної за допомогою нової технології. Координує роботу з

проведення експортно-імпортних операцій. Забезпечує безперебійний

рух товару від виробника до споживача з метою одержання

максимального прибутку. Організовує роботу з вивчення кон'юнктури

цін та вироблення форм взаємовідношень (контрактна довгострокова

основа, одноразова закупівля тощо) і готує матеріали для укладання

контрактів з іноземними фірмами, організовує реєстрацію

зовнішньоекономічних договорів (контрактів) в органах реєстрації.

Забезпечує одержання ліцензій у випадках, передбачених чинним

законодавством. Забезпечує декларування і своєчасне митне

оформлення експортно-імпортних вантажів підприємства. Здійснює

контроль за виконанням експортно-імпортних поставок. Веде облік

виконання всіх зовнішньоекономічних договорів з експорту продукції

підприємства та імпорту товарів за бартерними контрактами. Бере

участь у підготовці техніко-економічних обґрунтувань до контрактів

з іноземними покупцями. Організовує пошук вірогідних джерел

інформації щодо кон'юнктури світового ринку та продукції

підприємства з метою подальшого просування її на світовий ринок.

Забезпечує переклад з іноземних мов національною мовою необхідної

інформації з іноземних джерел. Організовує проведення ділових

зустрічей і переговорів із зарубіжними партнерами. Бере участь в

організації реклами на продукцію підприємства, яка експортується.

Сприяє підвищенню конкурентоспроможності продукції підприємства на

зовнішньому ринку. Організовує підготовку, облік та аналіз річних

контрактів та разових договорів з іноземними фірмами. Забезпечує

складання і подання необхідної статистичної звітності про

зовнішньоекомічну діяльність підприємства. Керує працівниками

відділу.
Повинен знати: чинне законодавство України, Митний кодекс

України ( 92-15 ), постанови, розпорядження, накази, методичні,

нормативні та інші керівні матеріали з маркетингу; методи і

порядок розроблення перспективних та поточних планів виробництва і

реалізації продукції; методи прогнозування і моделювання попиту,

формування конкурентоспроможного асортименту продукції, визначення

оптимальних обсягів збуту; порядок ціноутворення, розроблення

стратегії цін; способи і методи рекламування продукції;

прейскуранти оптових цін на продукцію, що випускається

підприємством; економіку виробництва; методи вивчення попиту на

продукцію підприємства; правила оформлення матеріалів для

укладання договорів; етику ділового спілкування та ведення

переговорів; зарубіжне митне законодавство; стандарти і технічні

умови на продукцію підприємства; порядок та строки подання

звітності; основи технології, організації виробництва, праці та

управління; можливості застосування обчислювальної техніки та

правила її експлуатації для виконання техніко-економічних

розрахунків; основи трудового законодавства, маркетингу.


Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму

підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи із

зовнішньоекономічної діяльності - не менше 2 років.
43. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ КАДРІВ
Завдання та обов'язки. Очолює роботу із забезпечення

підприємства працівниками потрібних професій, спеціальностей і

кваліфікації згідно з цілями, стратегією та профілем підприємства,

зовнішніми та внутрішніми умовами його діяльності, які змінюються,

із формування і ведення банку даних про кількісний та якісний

склад кадрів, його розвиток та рух. Керує розробленням

перспективних і річних планів комплектування підприємства

персоналом з урахуванням перспектив його розвитку, змін складу

працюючих у зв'язку з упровадженням нової техніки та технології,

механізації та автоматизації виробничих процесів, а також пуском

виробничих об'єктів. Організовує розроблення прогнозів, визначення

поточної і перспективної потреби в кадрах і джерел її задоволення

на основі вивчення ринку праці, встановлення прямих зв'язків з

навчальними закладами і службами зайнятості, контактів з

підприємствами аналогічного профілю, інформування робітників

підприємства про наявні вакансії, використання засобів масової

інформації для розташування об'яв про наймання працівників. Бере

участь у розробленні кадрової політики і кадрової стратегії

підприємства. Вирішує питання найму, звільнення, переведення

працівників, контролює їх розстановку і правильність використання

у підрозділах підприємства. Забезпечує приймання, розміщення

молодих працівників згідно з одержаною в навчальному закладі

професією і спеціальністю, спільно з керівниками підрозділів і

громадськими організаціями здійснює проведення їх стажування та

виховної роботи. Здійснює роботу з добору, відбирання і

розставлення кадрів на основі оцінювання їх кваліфікації,

особистих і ділових якостей; контролює правильність використання

працівників у підрозділах підприємства. Здійснює планомірну роботу

зі створення резерву для висування на підставі таких

організаційних форм, як планування ділової кар'єри, підготовка

кандидатів на висування за індивідуальними планами, ротаційне

пересування керівників і спеціалістів, навчання на спеціальних

курсах, стажування на відповідних посадах. Бере участь в

атестації, розробленні заходів щодо реалізації рекомендацій

атестаційних комісій, визначає коло працівників, які підлягають

черговій та повторній атестації, забезпечує підготовку необхідних

документів. Організовує своєчасне оформлення приймання,

переведення і звільнення працівників згідно з трудовим

законодавством положеннями, інструкціями і наказами керівника

підприємства, облік особового складу, видавання довідок про

теперішню і минулу трудову діяльність працюючих, збереження і

заповнення трудових книжок та ведення встановленої документації з

кадрів, а також підготовку матеріалів для рекомендації працівників

до заохочень та винагород. Забезпечує підготовку документів з

пенсійного страхування, а також документів, необхідних для

призначення пенсій працівникам підприємства і їх сім'ям, а також

подання їх до органів соціального забезпечення. Організовує

розроблення і реалізацію заходів, спрямованих на вдосконалення

керування кадрами на основі впровадження відповідної підсистеми

"АСУ-кадри" системи добору, розстановки кадрів, яка забезпечує

відбір найбільш підготовлених працівників для ефективного

виконання ними своїх обов'язків, профвідбір та профадаптацію

кадрів, їх професійно-кваліфікаційне просування. Здійснює

методичне керівництво роботою інспекторів з кадрів підрозділів

підприємства, контролює виконання керівниками підрозділів

постанов, наказів і розпоряджень з питань роботи з кадрами. Вживає

заходів щодо вдосконалення форм і методів роботи з кадрами. Вивчає

та узагальнює підсумки роботи з кадрами, аналізує причини

плинності, прогулів та інших порушень трудової дисципліни, готує

пропозиції щодо усунення виявлених недоліків, закріплення кадрів,

вживає заходів щодо працевлаштування вивільнених працівників.

Здійснює зв'язок з іншими підприємствами в питаннях добору кадрів.

Організовує табельний облік, складання і виконання графіків

відпусток, контроль за станом трудової дисципліни в підрозділах

підприємства і додержанням працівниками правил внутрішнього

трудового розпорядку, розроблює заходи щодо поліпшення трудової

дисципліни, зниження витрат робочого часу, контролює їх виконання.

Забезпечує складання встановленої звітності з обліку особового

складу та роботи з кадрами. Керує працівниками відділу.
Повинен знати: законодавчі і нормативні акти, методичні

матеріали з управління персоналом; трудове законодавство;

структуру і штат підприємства; його профіль, спеціалізацію і

перспективи розвитку; кадрову політику і стратегію підприємства;

порядок складання прогнозів, визначення перспективної і поточної

потреби у кадрах; джерела забезпечення підприємства кадрами; стан

ринку праці; системи і методи оцінювання персоналу; методи аналізу

професійно-кваліфікаційної структури кадрів; порядок оформлення,

ведення і збереження документації, пов'язаної з кадрами і їх

рухом; порядок формування і ведення банку даних про персонал

підприємства; організацію табельного обліку; методи обліку руху

кадрів, порядок складання встановленої звітності, можливості

використання сучасних інформаційних технологій у роботі кадрових

служб; передовий вітчизняний і світовий досвід роботи з

персоналом; основи профорієнтаційної роботи; порядок розроблення

планів комплектування підприємства кадрами; положення про порядок

призначення та виплати державної допомоги; порядок оформлення

приймання, переведення та звільнення працівників, ведення і

зберігання їх трудових книжок та особових справ, оформлення пенсій

працівникам підприємства та їх сім'ям; організацію табельного

обліку; методи обліку просування кадрів, порядок складання

встановленої звітності; основи профорієнтаційної роботи; основи

соціології, психології праці, економіки, організації виробництва

та управління; трудове законодавство; засоби обчислювальної

техніки, комунікацій і зв'язку.
Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму

підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи з управління

персоналом - не менше 2 років.
44. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ

КОМПЛЕКТАЦІЇ УСТАТКУВАННЯ


Завдання та обов'язки. Організовує забезпечення устаткуванням

та комплектуючими виробами капітального будівництва і

ремонтно-експлуатаційних потреб підприємства. Проводить роботу з

визначення потреби підрозділів підприємства в устаткуванні та

комплектуючих виробах для виконання виробничих планів капітального

будівництва, реконструкції, упровадження нової техніки. Здійснює

керівництво роботою зі складання на основі титульних списків

проектної документації, заявок підрозділів підприємства, зведених

заявок на устаткування і комплектуючі вироби з необхідними

розрахунками та обґрунтуваннями. Забезпечує організацію приймання

обладнання і комплектуючих виробів за кількістю, якістю і у

строки, передбачені договорами, їх складування. Здійснює передачу

будівельно-монтажним організаціям і підрозділам підприємства

обладнання для монтажу та в експлуатацію у строки, передбачені

особливими умовами за договорами. Організовує транспортування

устаткування на будівельні об'єкти. Бере участь в укладанні

договорів з постачальниками, узгодженні умов і строків поставок,

готує специфікації та оформлює протоколи розбіжностей. Вживає

заходів щодо розширення прямих постійних і довгострокових

господарських зв'язків. Організовує, розміщення замовлень на

виготовлення нестандартизованого устаткування і спільно з

проектними організаціями бере участь в узгодженні технічних умов

на їх виконання. Контролює своєчасне оформлення технічних

протоколів на устаткування, правильність оплачування рахунків.

Бере участь у підготуванні висновків на претензії, пов'язані з

виконанням постачальниками договірних зобов'язань. Контролює

додержання граничних норм запасів устаткування і комплектуючих

виробів, вживає заходів щодо оперативного регулювання рівня

необхідних запасів, виявлення невстановленого, невикористаного

устаткування. Організовує розроблення заходів щодо зниження

залишків невстановленого устаткування, проводить роботу з

реалізації зайвого та застарілого устаткування. Організовує роботу

складського господарства. Здійснює нагляд за технічним станом

складських приміщень і вантажно-розвантажувальних засобів.

Контролює умови зберігання устаткування та комплектуючих виробів,

правильність їх консервації та забезпечення зберігання.

Організовує ведення обліку наявності та просування устаткування і

комплектуючих виробів, проведення інвентаризацій матеріальних

цінностей у встановлені строки, складання необхідного звіту. Керує

працівниками відділу.


Повинен знати: нормативні і методичні матеріали з

матеріально-технічного забезпечення підприємства; перспективи

технічного розвитку підприємства; організацію

матеріально-технічного забезпечення підприємства; номенклатуру

необхідного підприємству устаткування та комплектуючих виробів;

технічні характеристики, конструктивні особливості устаткування і

комплектуючих виробів; порядок обґрунтування потреби та складання

заявок на устаткування і комплектуючі вироби, укладання договорів

з постачальниками; основи технології виробництва, економіки,

організації виробництва, праці та управління; вимоги до

забезпечення збереження матеріальних цінностей; організацію

складського господарства; порядок ведення обліку постачальних і

складських операцій, складання встановленої звітності; основи

трудового законодавства; засоби обчислювальної техніки,

комунікацій та зв'язку.
Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму

підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом - не менше

2 років.
45. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ


Завдання та обов'язки. Організовує забезпечення підприємства

всіма необхідними для його виробничої діяльності матеріальними

ресурсами відповідної якості та їх раціональне використання з

метою скорочення витрат виробництва і одержання максимального

прибутку. Керує розробленням проектів перспективних і річних

планів і балансів матеріально-технічного забезпечення виробництва

на основі визначення потреби підрозділів підприємства в

матеріальних ресурсах (сировині, матеріалах, напівфабрикатах,

обладнанні, комплектуючих виробах, паливі, енергії тощо) з

використанням прогресивних норм витрат складанням матеріальних

балансів та заявок на розподілені за планом матеріальні ресурси та

їх обґрунтуваннями і необхідними розрахунками, встановленням

календарних строків поставок. Забезпечує підготовку в узгодженні

умов і укладанні договорів поставок з матеріально-технічного

забезпечення підприємства, вивчає можливість і доцільність

встановлення прямого довгострокового зв'язку щодо поставок

матеріально-технічних ресурсів та розширення прямих постійних і

довгострокових господарських зв'язків з постачальниками.

Організовує вивчення оперативної маркетингової інформації і

рекламних матеріалів про пропозиції дрібнооптових магазинів і

оптових ярмарок з метою виявлення можливості придбання

матеріально-технічних ресурсів оптом, а також закупівлю

матеріально-технічних ресурсів, які реалізуються у вільному

продажу. Забезпечує доставку матеріальних ресурсів згідно з

передбаченими у договорах строками, контроль їх кількості, якості

і комплектності і збереження на складах підприємства. Забезпечує

своєчасну і цілковиту реалізацію виділених фондів і планів

забезпечення згідно з установленою кількістю, якістю та

комплектністю. Виконує роботу, пов'язану з підготовкою претензій

до постачальників у разі порушення ними договірних зобов'язань,

узгоджує з постачальниками зміни умов укладання договорів. Очолює

роботу з ресурсозбереження, техніко-економічного аналізу в галузі

матеріально-технічного забезпечення, з розроблення стандартів

підприємства щодо матеріально-технічного забезпечення якості

продукції, що випускається підприємством. Керує розробленням

нормативів потреби і виробничих (складських) запасів матеріальних

ресурсів. Забезпечує контроль за станом запасів матеріалів і

комплектуючих виробів, оперативним регулюванням виробничих запасів

на підприємстві, додержанням лімітів на відпускання матеріальних

ресурсів і їх витрачанням у підрозділах підприємства за прямим

призначенням. Керує розробленням і упровадженням заходів щодо

підвищення ефективності використання матеріальних ресурсів,

зниження витрат, пов'язаних з їх транспортуванням та зберіганням,

використання вторинних ресурсів і відходів виробництва,

удосконалення системи контролю за їх витрачанням, використанням

місцевих ресурсів, виявлення та реалізації надлишкової сировини,

матеріалів, устаткування та інших видів матеріальних ресурсів.

Організовує роботу складського господарства, вживає заходів з

забезпечення необхідних умов зберігання. Забезпечує високий рівень


Каталог: user files
user files -> Звіт про стратегічну екологічну оцінку (сео) Стратегії розвитку Дніпропетровської області на період до 2020 року
user files -> Положення про порядок проведення навчання І перевірки знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладах освіти ( назва району ) м. Харків 20 р. Погоджено: Затверджено
user files -> Конспект лекцій 10 Тема Поняття конституційного права зарубіжних країн. Конституції зарубіжних країн 10
user files -> Книга до сих пор запрещена к публикации в Китае, где вышли в свет гораздо более политизированные произведения, обличающие темные стороны послереволюционной китайской истории
user files -> 1. сучасні наземні та орбітальні телескопи. Випромінювання: приймання та аналіз. Студенти повинні знати про
user files -> Бюджетний запит на 2016 рік додатковий, Форма 2016-3, п. 1 1


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   65
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал