Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльностіСторінка8/65
Дата конвертації31.03.2016
Розмір12 Mb.
#77
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   65

передбачених чинним законодавством. Забезпечує декларування і

своєчасне митне оформлення експортно-імпортних вантажів

підприємства. Веде облік виконання всіх зовнішньоекономічних

договорів з експорту продукції підприємства та імпорту товарів за

бартерними контрактами. Бере участь у моніторингу виконання робіт

партнерами. Складає звітність про діяльність підприємства

(підрозділу). Організовує рекламну діяльність. Управляє підлеглим

персоналом.


Повинен знати: чинне законодавство та нормативні акти, що

регламентують зовнішньоекономічну діяльність України, Митний

кодекс України ( 92-15 ), зарубіжне митне законодавство;

постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші

керівні матеріали із зовнішньоекономічної діяльності; форми та

методи регулювання зовнішньоекономічної діяльності, головні

фактори зовнішньоторговельної політики України та методи її

реалізації; особливості валютного регулювання в

зовнішньоекономічній діяльності, загальний порядок ввезення і

вивезення валютних цінностей, порядок здійснення платежів в

іноземній валюті, компетенцію різних органів у сфері валютної

політики і валютного контролю; порядок складання установчих

документів, створення, реєстрування і функціонування підприємств

різних форм власності; методи та порядок розроблення перспективних

та поточних планів виробництва і реалізації продукції; форми

стимулювання експорту; методи прогнозування і моделювання попиту,

формування конкурентоспроможного асортименту продукції, визначення

оптимальних обсягів збуту; порядок ціноутворення на світовому

ринку, розроблення стратегії цін; прейскуранти оптових цін на

продукцію, економіку виробництва; методи вивчення попиту на

товари, способи рекламування продукції; правила оформлення

матеріалів для укладання договорів та угод з постачальниками та

споживачами; види зовнішньоторговельних операцій, структуру і

зміст зовнішньоторговельних контрактів; види договорів; види

договорів зовнішньоторговельної організації з посередниками

(вітчизняними та іноземними); форми міжнародної торгівлі;

валютно-фінансові умови зовнішньоторговельних контрактів і форми

міжнародних розрахунків; страхування, основні форми і різновиди

кредитів у міжнародній торгівлі; транспортне обслуговування

зовнішньоекономічних зв'язків, конвенцій і угоди про міжнародні

перевезення; організацію розповсюдження товарів на світовому

ринку, шляхи і методи підвищення їх конкурентоспроможності;

експортні можливості підприємства й організацію експортного

виробництва, експортну товарну політику, організаційні форми

державної підтримки експортної діяльності фірм; систему

експортного контролю; організацію зовнішньоторговельної діяльності

фірм; систему експортного контролю; організацію

зовнішньоторговельної діяльності фірм; систему експортного

контролю; організацію зовнішньоторговельної діяльності в інших

країнах; зовнішньоторговельний апарат промислових компаній, його

структуру і функції; міжнародну торговельно-посередницьку

діяльність; етику ділового спілкування та ведення переговорів;

стандарти і технічні умови на продукцію підприємства; порядок та

строки подання звітності; основи трудового законодавства; правила

та норми охорони праці.
Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта напряму підготовки

"Менеджмент" (магістр, спеціаліст) без вимог до стажу роботи; або

повна вища освіта (спеціаліст, магістр), стаж роботи за фахом - не

менше 2 років та післядипдомна освіта за напрямом "Менеджмент".


36. НАЧАЛЬНИК БЮРО ОРГАНІЗАЦІЇ

ПРАЦІ ТА ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ЦЕХУ


Завдання та обов'язки. Очолює роботу з організації праці та

заробітної плати в цеху. Здійснює планування трудових показників

дільницям та бригадам. Керує розробленням та впровадженням

технічно обґрунтованих норм часу (виробітку) і норм

обслуговування, які визначаються на основі міжгалузевих, галузевих

та інших прогресивних нормативів, своєчасним переглядом норм за

встановленим порядком, сприяє розвитку ініціативи передових

робітників та новаторів виробництва у перегляді чинних норм

трудових витрат. Організовує проведення робіт з вивчення трудових

процесів, використання робочого часу, умов праці, його

організації, обслуговування робочих місць, аналізу виконання норм

трудових витрат окремими робітниками, бригадами, дільницями і

розроблення заходів, спрямованих на скорочення важких,

трудомістких і ручних робіт, продуктивне використання робочого

часу, упровадження передових прийомів і методів роботи, розвиток

колективних форм організації та стимулювання праці, сумісництво

професій і посад, розширення зон обслуговування, виконання

встановлених норм усіма працівниками, скорочення витрат праці.

Забезпечує правильне застосування тарифних ставок і розцінок,

посадових окладів, доплат, установлення розрядів робітникам.

Здійснює контроль за витрачанням фонду заробітної плати. Керує

роботою з обліку трудових показників, підготовки необхідних

матеріалів і складання розрахунків для виплачування робітникам

цеху премій та нагородження за загальні результати підсумків

роботи за рік, одноразового винагороджування за вислугу років, а

також установленої звітності з праці та заробітної плати. Бере

участь у розробленні організаційних заходів щодо запобігання

необґрунтованому скороченню чисельності працівників у разі

змінення обсягів виробництва (регулювання робочого часу,

переміщення на інші ділянки роботи, введення скороченого робочого

тижня тощо). Організовує проведення апробації проектів нормативних

матеріалів з праці та вживає заходів щодо упровадження їх після

затвердження. Керує працівниками бюро, надає методичну допомогу

майстрам і бригадирам у вирішенні питань з організації праці та її

оплати.
Повинен знати: нормативні і методичні матеріали з організації

праці і управління виробництвом, цілі і стратегію підприємства;

постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші

керівні матеріали з організації праці, заробітної плати та

управління виробництвом; трудове законодавство; економіку праці;

економіку та організацію виробництва; форми і системи заробітної

плати; методи нормування праці, планування, обліку та аналізу

трудових показників, вивчення використання робочого часу,

передових прийомів і методів праці; кваліфікаційні характеристики

професій працівників; порядок тарифікації робіт і робітників,

установлення посадових окладів, доплат, розрахунку премій; порядок

розрахунку заробітної плати працівникам виробничих бригад; основи

технології виробництва; основи психофізіології праці; основи

соціології; технічні засоби, що застосовуються для дослідження

прийомів і методів праці, вимірювання витрат робочого часу,

розрахунку технічно обґрунтованих норм; організаційну техніку,

засоби обчислювальної техніки, комунікації та зв'язку.
Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму

підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом - не менше

2 років.
37. НАЧАЛЬНИК ВИРОБНИЧО-ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО БЮРО ЦЕХУ
Завдання та обов'язки. Забезпечує безперервну роботу цеху та

рівномірний випуск продукції зазначеної якості згідно з виробничою

програмою, календарними планами і змінно-добовими завданнями

дільниць та бригад, раціональне завантаження потужностей,

устаткування і використання виробничої площі, координує роботу

дільниць, бригад. Керує складанням на основі виробничих програм

цеху календарних планів і змінно-добових завдань дільницям та

бригадам, а також календарно-планових нормативів і розрахунків

щодо визначення розмірів партій запуску, строків подавання і норм

заділів у виробництві. Контролює забезпеченість цеху та його

підрозділів усім необхідним для виконання виробничої програми

(виробничо-технічною документацією, устаткуванням, інструментом,

технологічною оснасткою, матеріалами, комплектуючими виробами,

транспортом, вантажно-розвантажувальними засобами тощо).

Організовує безперервний рух незавершеного виробництва, своєчасне

оформлення та відправку з цеху готової продукції. Вживає заходів

щодо запобігання та усунення відхилень, що виникають під час

виробничого процесу, і залучає в разі потреби для усунення таких

порушень відповідні підрозділи цеху, підприємства. Підводить

підсумки роботи дільниць, бригад та змін щодо виконання плану

випуску продукції. Організовує проведення інвентаризацій

незавершеного виробництва, а також роботу виробничих складів цеху,

здійснює контроль за наявністю в них заділу в межах установлених

нормативів, за раціональним використанням транспорту і

вантажно-розвантажувальних засобів. Розроблює і вживає заходів

щодо зниження простоїв устаткування, поліпшення організації

виробничого планування і диспетчерування в цеху, щодо впровадження

технічних засобів регулювання процесу виробництва, контролю

внутрішньозмінної ритмічності, оперативного обліку випуску

продукції та правильного використання зворотної тари. Керує

працівниками бюро і змінними диспетчерами цеху.
Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні,

нормативні та інші керівні матеріали з питань виробничого

планування і оперативного управління виробництвом; виробничі

потужності цеху; номенклатуру продукції, що впускається, види

виконуваних робіт (послуг); технічні вимоги до продукції; основи

технології виробництва; організацію виробничого планування і

диспетчерування; порядок розроблення виробничих програм,

календарних планів, змінно-добових завдань; організацію

оперативного обліку процесу виробництва і здавання готової

продукції; організацію складського господарства; організаційну

техніку і засоби механізації оперативного обліку та регулювання

процесу виробництва; економіку, організацію виробництва і

управління; основи трудового законодавства.
Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму

підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи з оперативного

керування виробництвом - не менше 2 років.
38. НАЧАЛЬНИК ВИРОБНИЧОГО ВІДДІЛУ
Завдання та обов'язки. Керує роботою з оперативного

регулювання з використанням засобів обчислювальної техніки,

комунікацій і зв'язку ходу виробництва, забезпечення ритмічного

випуску продукції згідно з планом виробництва та договорами

постачання. Здійснює керівництво розробленням виробничих планів і

календарних графіків випуску продукції на підприємстві і в його

підрозділах, їх коригуванням протягом планового періоду,

розробленням та упровадженням нормативів для оперативного

планування виробництва. Організовує оперативний контроль за

забезпеченням виробництва технічною документацією, устаткуванням,

інструментом, матеріалами, комплектуючими виробами, транспортом,

вантажно-розвантажувальними засобами тощо, а також за здійсненням

підготовки виробництва нових видів виробів. Забезпечує щоденний

оперативний облік процесу виробництва, виконання добових завдань

випуску готової продукції за кількістю та номенклатурою виробів,

контроль за станом і комплектністю незавершеного виробництва,

додержанням установлених норм заділів на складах та робочих

місцях, за раціональністю використання транспортних засобів і

своєчасним виконанням вантажно-розвантажувальних робіт. Координує

роботу підрозділів підприємства, вживає заходів щодо забезпечення

ритмічності виконання календарних планів виробництва, запобігання

та усунення порушень під час виробничого процесу. Забезпечує

своєчасне оформлення, облік і регулювання виконання замовлень з

кооперації та міжцехових послуг. Контролює виконання взаємних

вимог і претензій підрозділів підприємства, аналізує результати їх

діяльності за попередній плановий період з метою виявлення

можливостей більш повного і рівномірного завантаження потужностей,

устаткування та виробничої площі, скорочення циклу виготовлення

продукції. Проводить роботу з виявлення та освоєння технічних

новинок, наукових відкриттів та винаходів, передового досвіду, які

сприяють поліпшенню технології, організації виробництва та

зростанню продуктивності праці. Керує роботою виробничих складів,

забезпечує участь відділу в проведенні інвентаризації

незавершеного виробництва. Організовує розроблення заходів щодо

вдосконалення оперативного планування, поточного обліку

виробництва і механізації диспетчерської служби, упровадження

сучасних засобів обчислювальної техніки, комунікацій і зв'язку.

Здійснює методичне керівництво роботою виробничо-диспетчерських

підрозділів підприємства, керує робітниками відділу.
Повинен знати: законодавчі і нормативні правові акти,

методичні матеріали з питань виробничого планування та

оперативного керування виробництвом; перспективи розвитку

підприємства; виробничі потужності підприємства та його виробничої

бази; спеціалізацію підрозділів підприємства і виробничі зв'язки

між ними; номенклатуру продукції, яка випускається; види

виконуваних робіт (послуг); основи технології виробництва;

організацію виробничого планування на підприємстві; порядок

розроблення виробничих програм та календарних графіків випуску

продукції; організацію оперативного обліку процесу виробництва;

організацію складського господарства, транспортних і

вантажно-розвантажувальних робіт на підприємстві; організаційну

техніку і засоби механізації оперативного обліку та регулювання

процесу виробництва; засоби обчислювальної техніки, комунікацій і

зв'язку, економіку, організацію виробництва і управління; основи

трудового законодавства.


Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму

підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи з оперативного

керування виробництвом - не менше 2 років.
Примітка. У будівництві та геології, крім перелічених у

характеристиці обов'язків, керує проведенням науково-дослідних та

експериментальних робіт у галузі будівництва, складанням титульних

списків, підготовкою та оформленням договорів із замовниками та

субпідрядниками. Забезпечує високий технічний рівень будівництва,

погодження технологічної послідовності та строків виконання робіт

підрядними та субпідрядними організаціями. Здійснює контроль за

своєчасним забезпеченням будівництв проектно-кошторисною

документацією, додержанням будівельних норм і правил, здаванням

об'єктів у експлуатацію в установлені строки.


39. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ АВТОМАТИЗОВАНОЇ

СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ВИРОБНИЦТВОМ (АСКВ)


Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво розробленням і

впровадженням проектів удосконалення керування виробництвом на

основі використання сукупності економіко-математичних методів,

сучасних обчислювальної техніки, комунікації і зв'язку та

елементів теорії економічної кібернетики. Організовує проведення

досліджень системи керування, порядку і методів планування і

регулювання виробництва з метою визначення можливості їх

формалізації та доцільності перекладу на автоматизований режим, а

також вивчення проблем обслуговування автоматизованих систем

керування підприємства і його підрозділів. Бере участь у складанні

технічних завдань зі створення автоматичної системи керування

виробництвом (АСКВ) і окремих її підсистем. Забезпечує підготовку

планів проектування та упровадження АСКВ та контроль за їх

виконанням, постановку задач, їх алгоритмізацію, зв'язок

організаційного та технічного забезпечення всіх підсистем АСКВ,

створення та впровадження типових блоків. Організовує роботу з

удосконалення документообігу на підприємстві (визначення вхідних і

вихідних документів, порядку їх уведення і виведення, приймання та

переформування, передавання по каналах зв'язку, оптимізації

документів, раціоналізації змісту і побудови документів, які

задовольняють вимогам АСКВ і забезпечують зручність роботи

відповідних виконавців), проектування технологічних схем

оброблення інформації з усіх задач АСКВ і технологічних процесів

оброблення інформації на автоматизований режим. Здійснює

керівництво розробленням інструкцій, методичних і нормативних

матеріалів, пов'язаних з інформаційним забезпеченням АСКВ

(кодування сировини, матеріалів, готових виробів, деталей,

складальних одиниць, підготовка необхідних довідників,

дешифраторів тощо), уведенням підсистеми нормативно-довідкової

інформації, забезпеченням правильності перенесення вихідних даних

на машинні носії. Проводить роботу з установлення, налагодження,

дослідної перевірки і введення в експлуатацію комплексу технічних

засобів АСКВ. Забезпечує безперебійне функціонування системи і

вживає оперативних заходів щодо усунення порушень, які виникають у

процесі роботи. Організовує контроль за своєчасним надходженням

первинних документів, передбачених системою, правильністю їх

оформлення, передаванням у відповідні підрозділи обробленої на ЕОМ

інформації. Аналізує відмову системи, розроблює заходи щодо

підвищення якості та надійності АСКВ, розширення сфери її

застосування, модернізації технічних засобів, що застосовуються, а

також удосконалення організації та методів підготовки задач з

алгоритмізації з метою скорочення строків і вартості проектування

АСКВ. Надає методичну допомогу підрозділам підприємства в

підготовці вихідних даних для АСКВ, розшифровці інформації,

одержаної з ЕОМ, механізації та автоматизації процесів управління

виробництвом. Керує працівниками відділу.


Повинен знати: нормативні і методичні матеріали з організації

автоматизованих систем керування виробництвом; перспективи

розвитку виробництва; технологію виробництва продукції

підприємства; організацію техніко-економічного планування та

оперативного керування виробництвом; структуру підприємства,

виробничі та функціональні зв'язки поміж його підрозділами; задачі

та утримання АСКВ; порядок розроблення проектів АСКВ і його

підсистем; технічні характеристики, конструктивні особливості,

призначення і правила експлуатації засобів оброблення та

передавання інформації; порядок постановки задач, їх

алгоритмізації; основи проектування механізованого оброблення

інформації та програмування; формалізовані язики програмування;

діючі системи зчислень, шифрів і кодів; стандарти уніфікованої

системи організаційно-розпорядчої документації; порядок

розроблення та оформлення технічної документації; основи

економіки, організації праці, виробництва та управління; основи

трудового законодавства.
Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму

підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи з механізації та

автоматизації оброблення інформації - не менше 2 років.
40. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ЗБУТУ (МАРКЕТИНГУ)
Завдання та обов'язки. Організовує комплексне вивчення та

аналіз вітчизняних та зарубіжних ринків, перспектив їх розвитку з

метою одержання інформації щодо співвідношення попиту і

пропозиції, рівня цін на продукцію, можливих замовлень, розвитку

виробництва підприємств-конкурентів, стратегії і тактики їх

діяльності, реакції на появу нової продукції. Здійснює розробку

маркетингової політики на підприємстві на основі аналізу споживчих

властивостей вироблюваної продукції і прогнозування споживчого

попиту та ринкової кон'юнктури. Здійснює розроблення коротко-,

середньо- та довготермінової стратегії маркетингової діяльності,

орієнтує проектувальників та виробництво на виконання вимог

споживачів щодо продукції, що виробляється підприємством.

Організовує дослідження споживчої властивості продукції та

факторів, що визначають структуру і динаміку споживчого попиту на

продукцію підприємства, ринкової кон'юнктури. Розроблює

рекомендації щодо вдосконалення асортименту та якості продукції,

обґрунтованості та доцільності випуску нової продукції,

орієнтованої на задоволення потреб споживачів. Визначає стратегію

і тактику збуту продукції. Організовує роботи з аналізу

ефективності використання каналів збуту, найбільш ефективних форм

і методів реалізації продукції, послуг посередників. Бере участь в

організації виставок, ярмарків, рекламуванні продукції на

внутрішньому та зовнішньому ринках, розповсюдженні інформації про

виробника та його можливості. Бере участь у внесенні відповідних

коректив діяльності підприємства в разі зміни зовнішнього

середовища чи зіткнення з певними проблемами, у розробленні

заходів захисту від конкурентів. Здійснює організацію збуту

продукції підприємства згідно з плановими завданнями та укладеними

договорами, вчасного її відвантаження споживачам у встановлених

обсягах реалізації. Забезпечує участь відділу в підготовці

проектів перспективних і річних планів виробництва та реалізації

продукції, виконання робіт щодо вивчення попиту на продукцію

підприємства, одержання замовлень, узгодження умов і укладання

договорів на її постачання, розрахункових нормативів запасів

готової продукції, планування її постачання споживачам, визначення

нових ринків збуту та нових споживачів продукції. Координує

діяльність усіх функціональних підрозділів з збирання і аналізу

комерційно-економічної інформації, утворення банку даних з

маркетингу продукції підприємства (заявки на постачання, договори

на виробництво, наявність запасів, ємкість ринку тощо). Вживає

заходів щодо виконання плану реалізації продукції, своєчасного

одержання нарядів, специфікацій та інших документів на постачання.

Забезпечує контроль за виконанням підрозділами підприємства

замовлень, договірних зобов'язань у встановлені строки, за обсягом

реалізації продукції, номенклатурою, комплектністю та якістю, за

станом запасів готової продукції на складах. Організовує приймання

готової продукції від виробничих підрозділів на склади,

раціональне зберігання і підготовку до відправлення споживачам,

визначення потреби в транспортних засобах, механізованих вантажних

засобах, тарі та робочій силі для відвантаження готової продукції.

Здійснює розроблення та впровадження стандартів підприємства щодо

організації зберігання, збуту та транспортування готової

продукції, а також заходів щодо вдосконалення роботи зі збуту,

скорочення транспортних витрат, зниження понаднормативних залишків

готової продукції та прискорення операцій у збуті. Вживає заходів

щодо забезпечення своєчасного надходження коштів за реалізовану

продукцію. Організовує розробку стратегії проведення рекламних

заходів у засобах масової інформації за допомогою зовнішньої

світлової, електронної, поштової реклами, реклами на транспорті,

бере участь у галузевих виставках, ярмарках, виставках-продажах


Каталог: user files
user files -> Звіт про стратегічну екологічну оцінку (сео) Стратегії розвитку Дніпропетровської області на період до 2020 року
user files -> Положення про порядок проведення навчання І перевірки знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладах освіти ( назва району ) м. Харків 20 р. Погоджено: Затверджено
user files -> Конспект лекцій 10 Тема Поняття конституційного права зарубіжних країн. Конституції зарубіжних країн 10
user files -> Книга до сих пор запрещена к публикации в Китае, где вышли в свет гораздо более политизированные произведения, обличающие темные стороны послереволюционной китайской истории
user files -> 1. сучасні наземні та орбітальні телескопи. Випромінювання: приймання та аналіз. Студенти повинні знати про
user files -> Бюджетний запит на 2016 рік додатковий, Форма 2016-3, п. 1 1


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   65
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал