Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльностіСторінка6/65
Дата конвертації31.03.2016
Розмір12 Mb.
#77
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   65

робіт, вживає заходів до його запобігання. Керує працівниками

бюро.
Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, інші керівні

та нормативні документи органів вищого рівня, що стосуються

виконання копіювальних і розмножувальних робіт; методи і засоби

виконання копіювальних і розмножувальних робіт; конструкцію,

принципи роботи, правила монтажу й експлуатації копіювального і

розмножувального обладнання; види матеріалів, що використовуються

в процесі виконання копіювальних і розмножувальних робіт, їх

властивості і технічні характеристики; стандарти, інструкції та

інші керівні матеріали з оформлення технічної документації; норми

й розцінки на виконання копіювальних і розмножувальних робіт;

передовий вітчизняний та світовий досвід виконання копіювальних і

розмножувальних робіт; основи трудового законодавства.


Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна вища освіта

відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший

спеціаліст). Стаж роботи на копіювально-розмножувальній техніці -

не менше 1 року.


23. ЗАВІДУВАЧ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ БІБЛІОТЕКИ
Завдання та обов'язки. Організовує роботу щодо забезпечення

підрозділів підприємства, читачів бібліотеки науково-технічною,

економічною та іншою літературою, а також бібліографічними

матеріалами про світові досягнення науки, техніки і передового

виробничого досвіду. Розроблює плани комплектування бібліотеки на

основі вивчення тематичних планів книжкових видавництв та

каталогів періодичних підписних видань з урахуванням профілю

роботи підприємства, перспективи його розвитку та потреби

працівників підприємства у науково-технічній та економічній

інформації. Очолює роботу з обліку, комплектування, проведення

періодичних інвентаризацій бібліотечного фонду. Вживає заходів

щодо створення умов для своєчасного задоволення запитів

працівників на літературу, підвищення оперативності інформаційної

роботи, сприяє впровадженню до бібліотечного обслуговування

сучасної комп'ютерної та копіювально-розмножувальної техніки.

Здійснює зв'язок з іншими бібліотеками, забезпечуючи

обслуговування читачів за міжбібліотечним абонементом. Організовує

складання списків нових надходжень літератури і розсилання їх

підрозділам підприємства. Керує проведенням науково-інформаційної,

науково-методичної і бібліографічної роботи, технічним і науковим

опрацюванням літератури, що надходить до бібліотеки, складанням

систематичного та алфавітного каталогів, розрахованих на

застосування сучасних інформаційно-пошукових систем. Організовує

обслуговування працівників підприємства на абонементі і в

читальному залі. Підтримує постійний зв'язок з керівниками

підрозділів підприємства і фахівцями з питань, що стосуються їх

діяльності. Забезпечує складання бібліографічних довідок на

запити, що надходять. Бере участь в організації тематичних

виставок з актуальних питань науки, техніки і передового

виробничого досвіду, конференцій читачів, оформленні наочної

агітації, стендів, вітрин. Забезпечує збереження бібліотечного

фонду, ведення статистичного обліку за основними показниками

роботи бібліотеки і підготовку встановленої звітності. Керує

працівниками бібліотеки.


Повинен знати: нормативні та методичні матеріали з питань

організації інформаційної та бібліотечної роботи; профіль

діяльності, спеціалізацію і структуру підприємства; правила

комплектування, зберігання, пошуку, видавання та обліку

бібліотечного фонду; сучасні інформаційно-пошукові системи, які

застосовуються в бібліотечному обслуговуванні; прийняту систему

класифікації інформації та правила складання каталогів; єдину

загальнодержавну систему міжбібліотечного абонементу;

бібліографічні довідники з питань технології, конструювання,

економіки, організації виробництва, праці та управління, що

стосуються діяльності підприємства; порядок компенсації у разі

втрати читачами одиниць бібліотечного фонду; порядок складання

звітності про роботу бібліотеки; основи організації праці; основи

трудового законодавства.


Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта

відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж за

професійним спрямуванням - не менше 1 року.
24. ЗАВІДУВАЧ СКЛАДУ
Завдання та обов'язки. Керує роботою складу з приймання,

зберігання та відпускання товарно-матеріальних цінностей, їх

розміщення з урахуванням найбільш раціонального використання

складських площ, полегшення і прискорення пошуку необхідних

матеріалів, інвентарю тощо. Забезпечує зберігання складованих

товарно-матеріальних цінностей, додержання режимів зберігання,

правил оформлення та здавання прибутково-видаткових документів.

Стежить за наявністю і справністю протипожежних засобів, станом

приміщень, обладнання та інвентарю на складі і забезпечує їх

своєчасний ремонт. Організовує проведення

вантажно-розвантажувальних робіт на складі з додержанням норм,

правил та інструкцій з охорони праці. Забезпечує збір, зберігання

і своєчасне повернення постачальникам вантажного реквізиту. Бере

участь у проведенні інвентаризацій товарно-матеріальних цінностей.

Контролює ведення обліку складських операцій, встановленої

звітності. Бере участь у розробленні та здійсненні заходів з

підвищення ефективності роботи складського господарства,

скорочення витрат на транспортування та зберігання

товарно-матеріальних цінностей, запровадження в організацію

складського господарства сучасних засобів обчислювальної техніки,

комунікацій та зв'язку.
Повинен знати: нормативні та методичні матеріали з питань

організації складського господарства; стандарти і технічні умови

на зберігання товарно-матеріальних цінностей; види, розміри,

марки, сортність та інші якісні характеристики

товарно-матеріальних цінностей та норми їх витрат; організацію

вантажно-розвантажувальних робіт; правила та порядок зберігання і

складування товарно-матеріальних цінностей; положення та

інструкції про їх облік; умови договорів на перевезення та

зберігання вантажів, на оренду складських приміщень та

устаткування; порядок розрахунків за надані послуги та виконані

роботи; правила експлуатації засобів обчислювальної техніки,

комунікацій та зв'язку; основи економіки, організації виробництва,

праці та управління; основи трудового законодавства; правила та

норми охорони праці.


Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна вища освіта

відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший

спеціаліст). Стаж роботи за професійним спрямуванням - не менше

1 року.
25. ЗАВІДУВАЧ ФОТОЛАБОРАТОРІЇ


Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво

виробничо-господарською діяльністю фотолабораторії. Забезпечує

своєчасне та якісне виконання за заявками підрозділів підприємства

всіх видів фоторобіт. Організовує приймання і реєстрацію заявок на

виконання фоторобіт, облік надходження технічної документації і

складання звітності про виконані роботи і витрати матеріалів.

Забезпечує зберігання прийнятої фотолабораторією технічної

документації. Визначає потреби лабораторії в обладнанні і

фотоматеріалах, забезпечує їх придбання в установленому порядку,

стежить за їх станом, правильним зберіганням і використанням.

Організовує профілактичний огляд і своєчасний ремонт обладнання,

перевірку контрольно-вимірювальної апаратури, контролює додержання

правил і норм охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного

захисту під час виконання фоторобіт. Вивчає причини появи браку і

вживає заходів щодо його запобігання. Здійснює керівництво

розробленням і освоєнням більш досконалих процесів і режимів

оброблення фотоматеріалів. Вживає заходів щодо впровадження

передових прийомів і методів роботи, підвищення її якості і

прискорення випуску проектних розробок. Керує працівниками

фотолабораторії. Контролює додержання робітниками лабораторії

правил і норм з охорони праці під час виконання фоторобіт.
Повинен знати: постанови, розпорядження, накази та інші

керівні матеріали і нормативні документи з техніки виконання фото

і фотокопіювальних робіт; технічні режими зйомки та оброблення

знімків; будову і правила експлуатації обладнання лабораторії;

матеріали, що використовуються в роботі, та їх технічні

характеристики; порядок оформлення, обліку і видання замовлень;

правила внутрішнього трудового розпорядку; основи трудового

законодавства.


Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна вища освіта

відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший

спеціаліст). Стаж роботи за професійним спрямуванням - не менше

1 року.
26. ЗАВІДУВАЧ ЦЕНТРАЛЬНОГО СКЛАДУ


Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво

виробничо-господарською діяльністю складського господарства.

Забезпечує схоронність товарно-матеріальних цінностей, додержання

режимів їх збереження, правил оформлення і здавання

прибутково-видаткових документів. Стежить за наявністю і

справністю протипожежних засобів, станом приміщень, обладнання і

інвентарю на складі. Очолює роботи, які включають приймання,

зберігання і видавання товарно-матеріальних цінностей, раціональне

їх розміщення у приміщеннях і на майданчиках, додержання режиму

зберігання. Забезпечує проведення вантажно-розвантажувальних робіт

на складі з додержанням правил і норм охорони праці, виробничої

санітарії і протипожежного захисту. Забезпечує складання,

зберігання і своєчасне повернення постачальникам вантажного

реквізиту. Організовує видавання товарно-матеріальних цінностей

спеціалізованим складам, цеховим складам і коморам, стороннім

організаціям. Забезпечує облік товарно-матеріальних цінностей,

додержання правил оформлення складських операцій і здавання

первинних прибутково-видаткових документів. Бере участь у

проведенні інвентаризації товарно-матеріальних цінностей і

ревізій. Забезпечує своєчасний ремонт складських приміщень,

обладнання, інвентарю, оформлення на придбання необхідних засобів

автоматизації і механізації. Контролює ведення обліку складських

операцій встановленої звітності. Бере участь у розробленні і

впровадженні заходів щодо підвищення ефективності роботи

складського господарства, скорочення витрат на транспортування й

зберігання товарно-матеріальних цінностей, впровадженню в

організацію складського господарства своєчасних засобів

обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку. Керує працівниками

складу.
Повинен знати: нормативні і методичні матеріали з організації

складського господарства; стандарти і технічні умови на зберігання

товарно-матеріальних цінностей; види, розміри, марки, сортність та

інші якісні характеристики товарно-матеріальних цінностей і норми

їх витрат; інструкції та інші керівні матеріали з обліку

матеріальних ресурсів; правила і порядок їх зберігання і

складування; умови договорів на перевезення і зберігання вантажів,

на оренду складських приміщень і обладнання; порядок розрахунків

за надані послуги і виконані роботи; організацію

вантажно-розвантажувальних робіт; правила експлуатації

обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку; основи трудового

законодавства, економіки, організації виробництва, праці та

управління; правила внутрішнього трудового розпорядку.
Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна вища освіта

відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший

спеціаліст). Стаж роботи за професійним спрямуванням - не менше

1 року.
27. ЗАВІДУВАЧ МАШИНОПИСНОГО БЮРО


Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво друкарками.

Приймає матеріал для друкування, розподіляє його між друкарками,

веде облік зробленого, здає виконану роботу. Забезпечує контроль

за строками та якістю виконаних машинописних робіт, збереження

прийнятих документів і фонограм, належне обладнання робочих місць,

своєчасне і постійне постачання друкаркам необхідного матеріалу.

Стежить за станом друкарських машин, диктофонів і вживає заходів

для усунення несправностей. У вільний від перерахованих обов'язків

час виконує машинописні роботи.
Повинен знати: постанови, розпорядження, накази й інші

основні положення державної системи діловодства; машинопис;

порядок обліку машинописних робіт; правила орфографії і

пунктуації; стандарти уніфікованої системи

організаційно-розпорядчої документації; правила експлуатації

друкарських машин і диктофонів; правила внутрішнього трудового

розпорядку; основи трудового законодавства.
Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта та стаж

роботи за професійним спрямуванням - не менше 1 року.


28. МАЙСТЕР ВИРОБНИЧОЇ ДІЛЬНИЦІ
Завдання та обов'язки. Здійснює згідно з чинними

законодавчими і нормативними актами, які регулюють

виробничо-господарську діяльність підприємства, керівництво

виробничою дільницею. Забезпечує виконання в зазначені строки

завдань з обсягу виробництва продукції (робіт, послуг) заданої

номенклатури (асортименту), підвищення продуктивності праці,

зниження трудомісткості продукції на основі повного завантаження

устаткування і використання його технічних можливостей,

раціонального витрачання сировини, матеріалів, палива, енергії і

зниження витрат. Організовує підготовку виробництва, забезпечує

розміщення робітників і бригад, контролює додержання технологічних

процесів, оперативно виявляє і ліквідує причини їх порушення. Бере

участь у розробленні нових та в удосконаленні діючих технологічних

процесів, режимів і графіків виробництва. Перевіряє якість

продукції, що випускається, або виконуваних робіт, вживає заходів

щодо запобігання браку та підвищення якості продукції (робіт,

послуг). Бере участь у прийманні закінчених робіт, пов'язаних з

реконструкцією дільниці, ремонтом технологічного устаткування,

механізацією та автоматизацією виробничих процесів і ручних робіт.

Організовує впровадження передових методів і прийомів праці,

багатоверстатне і багатоагрегатне обслуговування, суміщення

професій, організовує атестацію і раціоналізацію робочих місць.

Забезпечує виконання робітниками норм виробітку, ритмічну роботу

дільниці, ефективне використання виробничих площ, устаткування,

оргтехніки, оснащення та інструменту, рівномірну (ритмічну) роботу

дільниці. Здійснює формування бригад (їх кількісного, професійного

і кваліфікаційного складу), розробляє і впроваджує заходи з

раціонального обслуговування бригад, координує їх діяльність.

Установлює і своєчасно доводить виробничі завдання бригадам і

окремим робітникам (які не входять до складу бригад) відповідно до

затверджених планів і графіків виробництва, нормативні показники

щодо використання устаткування, сировини, матеріалів, інструменту,

палива, енергії. Проводить виробничий інструктаж робітників,

заходи, які забезпечують виконання правил охорони праці,

виробничої санітарії, технічної експлуатації устаткування та

інструменту, а також контроль за їх додержанням, Вносить

пропозиції щодо присвоєння розрядів робітникам, бере участь у

тарифікації робіт і присвоєнні кваліфікаційних розрядів робітникам

дільниці. Сприяє впровадженню прогресивних форм організації праці,

вносить пропозиції щодо перегляду норм виробітку і розцінок.

Аналізує результати виробничої діяльності, контролює витрати фонду

заробітної плати, який установлено колективу дільниці, забезпечує

правильне і своєчасне оформлення первинних документів з обліку

робочого часу, виробітку, заробітної плати, простоїв. Сприяє

поширенню передового досвіду, розвитку творчої ініціативи,

виконанню особистих виробничих планів, упровадженню

раціоналізаторських пропозицій і винаходів. Забезпечує своєчасний

перегляд за встановленим порядком норм трудових витрат,

упровадження технічно обґрунтованих норм і нормованих завдань,

правильне та ефективне застосування систем заробітної плати і

преміювання. Бере участь у розробленні заходів для створення

сприятливих умов праці, підвищення культури виробництва. Сприяє

створенню в колективі обстановки взаємної допомоги та

вимогливості, розвитку в робітників почуття високої

відповідальності за виконання виробничих завдань. Контролює

додержання робітниками правил з охорони праці, виробничої і

трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку.

Готує пропозиції щодо заохочення, згідно з установленим порядком,

кращих працівників, а також подає пропозиції щодо притягнення до

дисциплінарної відповідальності за порушення виробничої і трудової

дисципліни. Організовує роботу з підвищення кваліфікації і

професійної майстерності робітників і бригадирів, навчання їх

іншим та суміжним професіям. Веде виховну роботу в колективі.
Повинен знати: законодавчі і нормативні правові акти,

методичні, нормативні та інші керівні матеріали, які стосуються

виробничо-господарської діяльності дільниці; технічні

характеристики і вимоги до продукції, яку випускає дільниця,

технологію її виробництва; устаткування дільниці і правила його

технічної експлуатації; методи техніко-економічного і виробничого

планування; господарський розрахунок; порядок тарифікації робіт та

робітників; норми і розцінки на роботи, порядок їх перегляду;

чинні положення з оплати праці, передовий вітчизняний і світовий

досвід управління виробництвом; основи економіки, організації

виробництва, праці й управління; основи трудового законодавства;

правила внутрішнього трудового розпорядку.


Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта

відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж

роботи за фахом - не менше 2 років.
29. МАЙСТЕР КОНТРОЛЬНИЙ (ДІЛЬНИЦІ, ЦЕХУ)
Завдання та обов'язки. Організовує на закріпленій дільниці

роботу з контролю і підвищення якості продукції і послуг,

комплектності виробів, що випускаються, і облік браку. Контролює

правильність установлення сортності продукції (виробів,

напівфабрикатів тощо) відповідно до затверджених зразків

(еталонів), стандартів, технічних умов та іншої

нормативно-технічної документації, додержання технологічних

режимів на всіх стадіях виробничого процесу, інструкцій і методик

з технічного контролю на робочих місцях, якість тари і упаковки,

технічний стан обладнання і транспортних засобів, збереження

сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих виробів,

готової продукції. Вживає заходів щодо попередження виробництва і

запобігання випуску продукції, яка не відповідає встановленим

вимогам, виявляє причини і винуватців браку, надходження

рекламацій на готову продукцію, а також розробленню і впровадженню

заходів, спрямованих на підвищення якості і конкурентоспроможності

продукції та послуг. Керує роботою з оформлення технічної

документації, що посвідчує якість і комплектність виробів

(паспортів, сертифікатів тощо), які випускаються або

поставляються, бере участь у здаванні готової продукції, виконаних

робіт (послуг) замовникам. Перевіряє додержання інструкцій і

методик з технічного контролю на робочих місцях, а також здійснює

контроль якості тари та упаковки, технічного стану устаткування і

засобів транспорту, зберігання сировини, матеріалів,

напівфабрикатів, комплектуючих виробів, готової продукції. Стежить

за виконанням графіків перевірки на точність виробничого

устаткування та оснащення, технічним станом

контрольно-вимірювальних засобів, наявністю їх на робочих місцях і

своєчасним поданням для державної перевірки. Бере участь у

розробленні і впровадженні більш досконалих систем управління

якістю і методів контролю, включаючи вхідний контроль

комплектуючих виробів, матеріалів, напівфабрикатів, які надходять

та передбачають механізацію та автоматизацію контрольних операцій,

і у проведенні заходів, пов'язаних з уведенням нових і переглядом

чинних стандартів, технічних умов, нормативів якісних показників і

інструкцій. Бере участь у здаванні готової продукції, виконаних

робіт (послуг) замовникам. Організовує облік браку, бере участь у

вивченні причин виникнення виробничих дефектів готової продукції і

рекламацій, що надійшли, а також у розробленні і впровадженні

заходів з підвищення якості продукції, виконуваних робіт (послуг),

запобігання й усунення причин випуску неякісних виробів. Виконує

роботу, пов'язану з атестацією промислової продукції за

категоріями якості. Контролює додержання підлеглими йому

робітниками правил і норм охорони праці, виробничої і трудової

дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку. Готує

пропозиції щодо заохочення, згідно з установленим порядком, кращих

працівників, а також подає пропозиції щодо притягнення до

дисциплінарної відповідальності за порушення виробничої і трудової

дисципліни. Організовує роботу з підвищення кваліфікації і

професійної майстерності робітників, навчання їх іншим та суміжним

професіям. Веде виховну роботу в колективі.
Повинен знати: законодавчі і нормативні правові акти,

методичні, нормативні та інші керівні матеріали з управління

якістю продукції; технологічні процеси і режими виробництва;

основні технологічні і конструктивні дані продукції, що

випускається; технічні вимоги до сировини, матеріалів,

напівфабрикатів, комплектуючих виробів; методи відбирання проб,

порядок атестації якості промислової продукції, види виробничого

браку, методи його запобігання та усунення; правила проведення

випробувань і приймання продукції; порядок оформлення технічної

документації, яка посвідчує якість продукції (робіт, послуг);

основи економіки, організації праці; виробництва та управління;

правила внутрішнього трудового розпорядку; основи трудового

законодавства.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта

відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж

роботи за фахом - не менше 2 років.
30. МЕНЕДЖЕР (УПРАВИТЕЛЬ) З ЛОГІСТИКИ
Завдання та обов'язки. Визначає логістичну стратегію

підприємства, забезпечуючи прийняття оптимальних рішень щодо

вибору на довгостроковій основі постачальників сировини,

матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих виробів тощо, новітніх

гнучких технологій виробництва продукції та послуг, організації

складування і транспортування, каналів збуту та розподілення

готової продукції. Розробляє перспективні, поточні та оперативні

плани логістичної діяльності на основі наскрізного управління

матеріальними та супроводжуючими потоками. Проектує наскрізні

матеріальні потоки впродовж повного логістичного ланцюга "закупка

сировини - виробництво - розподіл - продаж - споживання" та

супроводжуючі інформаційні, фінансові і сервісні потоки на основі


Каталог: user files
user files -> Звіт про стратегічну екологічну оцінку (сео) Стратегії розвитку Дніпропетровської області на період до 2020 року
user files -> Положення про порядок проведення навчання І перевірки знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладах освіти ( назва району ) м. Харків 20 р. Погоджено: Затверджено
user files -> Конспект лекцій 10 Тема Поняття конституційного права зарубіжних країн. Конституції зарубіжних країн 10
user files -> Книга до сих пор запрещена к публикации в Китае, где вышли в свет гораздо более политизированные произведения, обличающие темные стороны послереволюционной китайской истории
user files -> 1. сучасні наземні та орбітальні телескопи. Випромінювання: приймання та аналіз. Студенти повинні знати про
user files -> Бюджетний запит на 2016 рік додатковий, Форма 2016-3, п. 1 1


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   65
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал